Rivera Damas: uitzetting priesters eigen schuld Erkenning Israël door Vaticaan „op laag pitje aan tafel ficidócSouoant kerk wereld Opnieuw gezamenlijke Israël-zondag ACHTERGROND CcidócSotviant MAANDAG 11 AUGUSTUS 1986PAGINA: Prof. Huysmans benoemd tot pastor in Voorburg Dr. R.G.W. Huysmans, hoogleraar ker kelijk recht aan de Katholieke Theologi sche Hogeschool te Amsterdam, is per 1 oktober benoemd tot half-time pastor van de St. Maartensparochie te Voor burg. Hij wordt de opvolger van pastoor J. P. Knook (67) die al geruime tijd de wens te kennen heeft gegeven het rusti ger aan te willen doen. Huysmans blijft zijn functie aan de KTHA behouden. Wel treedt hij om re denen van tijd af als voorzitter van de Sint Willibrordvereniging, het oecume nisch adviesorgaan van de RK Kerkpro vincie. Het bestuur van de Willibrord vereniging heeft inmiddels als vervan gend voorzitter aangewezen dr. Th. C.M. van Montfoort a.a., vicaris van het bis dom Den Bosch. Na zijn priesterwijding in 1959 in het bis dom Rotterdam studeerde Huysmans kerkelijk en Romeins recht in Rome, waar hij in 1966 promoveerde. In 1967 werd hij benoemd tot lector, later hoog leraar aan de KTHA. Van 1967 tot 1972 was hij part-time stafmedewerker van het Pastoraal Instituut van de Neder landse Kerkprovincie. Huysmans heeft talloze publicaties op zijn naam. Dit voorjaar verscheen van zijn hand „Het recht van de leek in de Rooms-Katholie- ke Kerk van Nederland". Huysmans verweet vorig jaar de bisschoppen te weinig leiding aan de oecumene te ge ven. „Wij wensen dat de bisschoppen op dezelfde wijze leiding geven aan het pro ces van kerkelijke toenadering als zij dat ook in andere vormen van pastoraat doen. Er leven bij de gelovigen hierom trent veel vragen." Die haastig is om rijk te worden zal niet onschuldig wezen „Hoewel ik de uitzetting van 17 juli niet goedkeur, waarbij 23 kerkelijke me dewerkers waren betrok ken, moet ik wel zeggen dat het hun eigen schuld was: de hele operatie is klungelig opgezet, roeke loos uitgevoerd en miste een deugdelijke grond slag". Dit commentaar heeft aartsbisschop Rive ra Damas van San Salva dor geleverd voor Radio Vaticaan op de aanhou ding en uitgeleiding van 29 Amerikanen, twee Ca nadezen en twee Austra liërs. Zij werden het land uitgezet toen zij een groep van 600 boeren met hun gezinsleden hadden bege leid bij hun terugkeer naar gronden, waarvan zij door oorlogsactiviteiten waren verdreven. De Salvadoraanse militairen namen de buitenlanders ge vangen op grond van het feit, dat zij zich zonder vergunning in een militaire zone ophiel den. Per bus werd het hele gezelschap naar Guatemala afgevoerd. Naar de aartsbisschop ver klaarde beging de groep de ene flater na de andere, door zich niets aan te trekken van veiligheidsbepalingen, uitge vaardigd door de overheid, en geen vergunning aan te vra gen naar de streek 45 km ten noorden van San Salvador te mogen reizen. Het meest was de aartsbis schop nog geschokt over het feit, dat de buitenlanders hem geen toestemming hadden ge- Mgr. Pablo Vega vraagd in zijn ambtsgebied te mogen arbeiden. „De autori teiten hadden daarom gegron de reden handelend op te tre den", aldus Damas. De Italiaanse communistische krant „Paese Sera" beschul digt het Vaticaan ervan met twee maten te meten. „De wereld was te klein toen bis schop Pablo Antonio Vega niet mocht terugkeren naar Nicaragua, maar in de kwes tie El Salvador hoor je niets, noch van de paus, noch van enige kerkelijke instantie", al dus de krant. Toch hebben zij volgens de krant niets anders dan hun plicht gedaan door een groep boeren te bescher men. Bisschop Vega heeft vol gens de krant openlijk steun betuigd aan contra's die met opzet onschuldige burgers do den in Nicaragua als een Ita liaanse bisschop iets soortge lijks had gezegd in het voor deel van de Rode Brigades zat hij nu allang in het gevang", aldus Paese Sera. De krant wijst er verder op dat de bis- Mgr. Arturo Rivera y Damas schop door de paus in audiën tie is ontvangen en voorlopig in Vaticaanstad zal blijven. Woordvoerder Giulio Nicolini verklaarde namens het Vati caan dat de kwestie van de uitgewezen priesters nog in onderzoek is. De rooms-katholieke bisschop Pablo Antonio Vega heeft in tussen verklaard dat hij alleen wil terugkeren als de Sandi nisten hem volledige vrijheid geven zijn werk te kunnen doen. „De opdracht van mijn kerk moet ik in volledige ge wetensvrijheid kunnen uit voeren," aldus Vega. „De Kerk heeft rechten. Ik wil naar Nicaragua terugkeren om als priester te dienen, niet om de (sandinistische) partij te dienen." Regeringsfunctio narissen hebben verklaard dat de bisschop mag terugke ren als hij zijn standpunt ten opzichte van de regering her ziet. Vega is bezig voor de paus een rapport over de situ atie van de RK Kerk in Nica ragua op te stellen. Ilustratie bij de preekschets voor de Israëlzondag: Op het jood se nieuwjaar wordt op de ramshoorn geblazen. De hervormde gemeenten en gereformeerde kerken houden op 5 oktober opnieuw gezamenlijk een Israël-zondag. Vorig jaar werd door de Israël-organen voor het eerst gemeen schappelijk materiaal vervaardigd voor de Israël-zondag. onder meer schetsen voor een preek en voor een verhaal tijdens de kindernevendienst. Centraal staat het verhaal van Hagar en Sara, de vrouwen van Abraham (Genesis 21). Dit schriftgedeelte wordt in de synagoge gelezen op de eerste dag van Rosj ha-Sjana, het joodse nieuwjaarsfeest, dat dit jaar op vier oktober valt. De groeiende samenwerking tussen de Hervormde Raad voor de verhouding van Kerk en Israël en het gereformeer de deputaatschap voor Kerk en Israël in het kader van Sa men op Weg, heeft inmiddels ook geleid tot het gezamenlijk uitgeven van een informatiebrief. Voorheen kregen de gere formeerden het blaadje toegestuurd, maar nu wordt het ook naar hervormde adressen gestuurd. De samenstellers zijn uit beide kerken afkomstig. Afrikaanse bisschoppen: Geloof aanpassen aan eigen cultuur Afrikaanse bisschoppen hebben tijdens een bij eenkomst met Europese collega's begrip gevraagd voor aanpassing van het rooms-katholieke geloof aan de Afrikaanse cul tuur. Bontheid en veel vormigheid in de kerk zijn volgens hen geen ge vaar voor de eenheid, maar een verrijking. Dit blijkt uit het communi que, dat dit weekeinde in Kinsjasa, de hoofdstad van Zaïre, is uitgegeven na af loop van een driedaagse bij eenkomst van bisschoppen uit Angola, Congo, Zaïre, de Westduitse Bondsrepubliek, Oostenrijk en Zwitserland. De Europese bisschoppen stemden ermee in dat de R.- K. Kerk in Afrika moet voortgaan op de weg naar verworteling in de plaatse lijke cultuur. Bij de discussie over de in ternationale economische orde waren de bisschoppen het er over eens dat het niet tot hun bevoegdheid behoort een nieuwe economische orde te ontwikkelen. Wel moet de kerk op basis van het evangelie criteria voor zo'n orde aangeven. Enkele Afrikaanse bisschop pen pleitten ervoor dat de rijke westerse landen meer onrechtvaardige structuren moet opheffen die de ont wikkelingslanden afhanke lijk houden. Anderzijds werd erop gewezen dat de Afrikaanse landen zelf ook aan de oplossing van de pro blemen moeten meewerken. Leidse oud-testamenticus de Boer 50 jaar predikant Zaterdag 16 augustus is het 50 jaar geleden dat de emeritus-hoogleraar dr. P.A.H. de Boer, woonach tig te Oegstgeest, predi kant werd bij de her vormde gemeente van Berkenwoude. De Boer, die 14 juni 1910 werd geboren in Woubrugge (Zuid-Holland), werd twee jaar na zijn bevestiging in Berkenwoude benoemd tot hoogleraar aan de theologi sche faculteit van Rijksuni versiteit te Leiden om on derwijs te geven in de exe gese van het Oude Testa ment en in de godsdienst en letterkunde van Israël. De Boer promoveerde dat jaar ook aan déze Rijkuniversi teit. Hij heeft grote bekendheid gekregen doordat hij in 1959 het Oude Testament in het Syrisch, de Peshitta, uitgaf. Hij is ook directeur geweest van het Peshitta-Instituut te Leiden. Prof. De Boer ging 1 oktober 1938 met emeritaat. Hij heeft veel publicaties op zijn naam staan. Hij is ere-doctor van de universiteit van Cambridge en ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De Amerikaanse rabbijn Marc Tanenbaum is te ruggekomen op zijn eer der dit jaar uitgesproken verwachting dat het Vati caan binnen een jaar de staat Israël zal erkennen. De afgelopen twee maan den is de wind plotseling uit een geheel andere hoek gaan waaien, meent hij in „Jewish Week" (het Amerikaanse NIW). Ta nenbaum is directeur in ternationale zaken van het Amerikaans Joods Comité te New York. Rabbijn Tanenbaum ver klaarde dit vooijaar van twee niet nader genoem de kardinalen de verze kering te hebben gekre gen dat het Vaticaan met instemming van paus Jo hannes Paulus II in be ginsel al tot. erkenning van Israël zou hebben be sloten. Rabbijn Tanenbaum verklaart nu „de plotselinge verharding in de houding van het Vati caan tegenover Israël" onder meer met een verwijzing naar uitspraken van kardinaal John O'Connor, aartsbisschop van New York. De kardinaal sprak zich recentelijk uit voor de instelling van een Pales tijns thuisland. Voorwaarde voor erkenning door het Vati caan zóu volgens mgr. O'Con nor zijn dat Israël aan de tot standkoming hiervan een substantiële bijdrage levert. Verder had de rabbijn een verslag gelezen van een Vati caans afgezant naar het Mid den-Oosten. Syrië had deze prelaat erop gewezen, dat er kenning van Israël door het Vaticaan zou leiden tot bloe dige vergeldingsmaatregelen tegen christenen in het gehele Midden-Oosten. Geïntimi deerd was de afgezant in het Vaticaan teruggekeerd, waar hij zijn collega's had gevraagd de zaak van de betrekkingen met Israël op een laag pitje te plaatsen, aldus rabbijn Tanen baum op grond van een (ano nieme) bron. Paus bij verkenners Paus Johannes Paulus II woonde het afgelopen weekeinde in Piani di Pezza in de Abruzzen een massabijeen komst bij van katholieke verkenners. Opnieuw toonde hij zich een groot toneelspeler. Voor de gelegenheid had hij zich gesierd met een verkennersdas toen hij de menigte toesprak. Amerikaans protest tegen beperking godsdienst vrijheid in Roemenië De Verenigde Staten hebben bij de Roemeense regering een formeel protest ingediend tegen de beperking van de godsdienstvrijheid in dat land. De Roemeense autoriteiten hebben de afgelopen tijd 13 kerken afgebroken, aldus een woordvoerder van de Ameri kaanse regering. Vorige week werd in Boeka rest een kerk van de Zevende Dags Adventisten afgebroken ondanks protesten van kerk leden die garanties wilden dat ze op een andere plaats een nieuwe kerk kunnen bouwen. In Roemenië, waar de Roe meens-Orthodoxe Kerk ver reweg de grootste kerk is, hebben vooral de kleinere kerkgenootschappen als de Baptisten en de Adventisten het moeilijk. Dit voorjaar werd een vooraanstaand lid van de Adventistenkerk, Do- rel Catarama, vrijgelaten die vier jaar gevangen had geze ten op beschuldiging van ver duistering. Wel hebben waarnemers in Boekarest de indruk dat de Roemeense autoriteiten de kerken toestemming geven nieuwe bedehuizen te bouwen als in het kader van stadsver nieuwingsprojecten kerkge bouwen gesloopt worden. Vrije Russische Kerk obstakel in normalisering betrekkingen tussen Israël-Sovjet-Unie De in New York gevestigde Russisch-Orthodoxe Kerk Buiten Rusland, ook wel Vrije Russische Kerk genoemd, heeft de aanspraak van de Sovjet-Unie op bezittingen van deze kerk in Israël aan gevochten. Naar verwacht zal de aanspraak van Moskou op deze bezittingen het belang rijkste onderwerp van ge sprek zijn bij de ontmoeting op 17 augustus in Helsinki tussen Israëlische en Russi sche functionarissen over een hervatting van de diplomatie ke betrekkingen tussen de beide landen. Deze werden na de Zesdaagse Oorlog in het Midden-Oosten in 1967 door de Sovjet-Unie verbroken. Het communistische bewind legde na de Russische Revolu tie van 1917 de Russische Or thodoxe kerk snel aan ban den. De Vrije Russische Kerk heeft de moederkerk in de Sovjet-Unie altijd bestreden. Beide kerken hebben in Israël bezittingen. De grotere Rus sisch-Orthodoxe Kerk heeft onder andere eigendommen in West-Jeruzalem, Jaffa, Haifa en Tiberias. De Vrije Russische Kerk bezit kerken en kloosters in Oost-Jeruza- lem en in de door Israël be zette westelijke Jordaanoever. De twee kerken betwisten el kaar al sinds jaar en dag hun respectievelijke eigendommen in Israël. Er werden al twee rechtzaken over deze kwestie gevoerd, waarin werd gestre den om bezittingen ter waar de van ongeveer 234 miljoen gulden. Functionarissen van het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken hebben verklaard dat de kwestie van de zeggenschap over de kerk bezittingen het belangrijkste onderwerp van gesprek zal zijn bij de besprekingen in Helsinki tussen Israël en de Sovjet-Unie. Israël wil echter vooral met de Russen praten over de emigratie van Russische joden en het feit dat de Sovjet-Unie geen volledige diplomatieke betrekkingen met de joodse staat wil aanknopen. Bij de stichting van de staat Israël in 1947 kreeg zij diplomatieke erkenning van Stalin. Gebakken leverdillesnijbonen en aardappelen rode- vruchtenvla De benodigdheden voor twee personen zijn: 30 g margari ne, 2 teentjes knoflook, 2 lapjes lever a 100 g, zout, peper, bloem, peterselie; 0,5 kg snijbonen, zout, 10 g margarine, uitje, dille; 0,5 tot 1 kg aardappelen; 1 dl water, 30 g suiker, 250 g vruchten (aardbeien, fram bozen, rode bessen, bramen), 1 theelepel aardappelmeel, 0,5 dl slagroom of 1 dl yoghurt of 1 dl gele vla. Fruit de schoongemaakte teentjes knoflook langzaam licht bruin in de margarine. Bestrooi de lapjes lever met zout en peper en haal ze door bloem. Klop alle losse bloem van het vlees. Haal de knoflook uit het vet en bak er de lever in. Deze is bruin en gaar in zes a acht minuten (afhankelijk van de dikte van de lapjes). Leg de lever op een warm bord en strooi er fijngeknipte peterselie over. Bak een mespunt bloem in het overgebleven vet.lichtbruin, voeg weinig water toe en maak de jus af met zout en peper. Haal de snijbonen af, was ze en snipper ze fijn. Kook de groente in weinig water met zout gaar in twintig minuten. Smoor de kleingesneden ui gaar in de margarine en bak ver volgens de kleingeknipte dille een minuut mee. Schep de af gegoten snijbonen door het geurige mengseltje. Wie geen verse dille heeft, kan peterselie, selderij of lavas gebruiken. Laat voor de rode-vruchtenvla de suiker oplossen in het ko kende water. Voeg de schoongemaakte en eventueel kleiner gesneden vruchten toe. Laat de massa een minuut koken en bind haar met het met koud water aangemaakte aardappel meel. Laat de vla koud worden. Geef de vruchtenvla met halfstijf geslagen room (zonder suiker), yoghurt of gele vla. jeanne Vreemdelingenhaat ZOWEL voor als na de oorlog de bezettingstijd dient ii dit verband buiten beschouwing te blijven zijn ér in on land bomaanslagen gepleegd. Ruim tien jaar geleden hèef een overigens verijdelde bomaanslag van extreem-rechtsi zijde op een metrostation in Amsterdam bedoeld om anti metrogroeperingen in een kwaad daglicht te stellen reweg de meeste aandacht getrokken. Na wat aanslagen me een politiek motief op voornamelijk reisbureaus, waarbij d< schade beperkt bleef, is ons land gisteren voor het eerst ge confronteerd met een racistische bomaanslag. Er zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen, al is het Turks^ koffiehuis in Schiedam ernstig beschadigd. Veel groter echter de schade die is aangericht aan de onderlinge verhou dingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen, niet al leen in Schiedam maar in heel het land. BlJ het „Schiedams Jongeren Front", dat met veel bravou de verantwoordelijkheid voor de bomaanslag heeft opgeëist moeten we ons waarschijnlijk geen goed georganiseerde wijdvertakte terroristische organisatie voorstellen. De groei heeft in het verleden al eens racistische pamfletten verspreit en een paar maanden geleden brand gesticht in een Sociaa Educatief Centrum voor Migranten in Schiedam, niet ve van de plaats waar nu de bomaanslag is gepleegd. De aanhangers komen dus van kwaad tot erger en daa moet snel iets aan gedaan worden. Juist omdat de groej waarschijnlijk weinig „professioneel" in elkaar zit mag ver wacht (en gehoopt) worden, dat de politie de zaak snel za hebben opgelost. De rechter zal dan korte metten maken me deze nieuwe vorm van vreemdelingenhaat in ons land. Grensoverschrijding BEGIN vorig jaar heeft CDA-minister Brinkman geweigen een literaire staatsprijs toe te kennen aan de columnis i Brandt Corstius, omdat een deel van diens werk beneden eei aanvaardbaar peil zou zijn. De schrijver was boos. Maar ooi moet hij gedacht hebben dat de affaire het CDA wel stem men zou gaan kosten. Hem, Brandt Corstius zelf, was immer groot onrecht aangedaan en de kiezers zouden het CDA di oren wel eens wassen. De man moet langdurig uitgeteld zijn geweest na het bej kend worden van de verkiezingsuitslag, anders is het niet verklaren waarom zijn uitbarsting van venijn zolang op ziel heeft laten wachten. In het weekblad Haagse Post van afge lopen week gaat hij opgewonden tekeer. Niets deugt er in di land. Zeker de democratie niet zolang dit stelsel toelaat da: partijen als het CDA een regering mogen vormen. Een VVD minister vergelijkt hij met Goering. En, zo laat hij de leze concluderen, vergeleken bij Lubbers was Hitier een fatsoen lijk man. WE hebben in dit land vrijheid van drukpers. Een kostbaa goed waarmee we (zoals geldt voor alle vrijheden) verant woord en omzichtig moeten omgaan. Maar steeds weer zijl er lieden die de persvrijheid als dekmantel gebruiken voor vuilspuiterij, smaad of laster. Want alles wat onder de noel mer van „vrijheid van drukpers" wordt gebracht, is onaai tastbaar. DESONDANKS zijn er grenzen. Brandt Corstius en d? Haagse Post hebben die afgelopen week overschreden. Me name de hoofdredactie van de Haagse Post kan dat wordei kwalijk genomen. Evenals elke hoofdredactie heeft Zij d1 plicht ervoor te waken dat van de persvrijheid een zuive gebruik wordt gemaakt. Geen doel is heilig genoeg om di' vrijheid te misbruiken. Ook niet als het doel van de Haags Post mocht zijn geweest te bewijzen, dat de P.C. Hooftprij vorig jaar terecht aan Brandt Corstius is onthouden. Iets koeler DE BILT (KNMI) Een zwak lagedrukgebied vervolgt zijn weg van België naar mid den- en zuid-Duitsland. De daarmee samenhangende be wolking drijft vooral vannacht en morgenochtend over ons land. Mogelijk valt daaruit nog een bui. De kans daarop is het grootst in het zuidoosten. Een rug van hogedruk breidt zich morgen vanaf de Britse eilan den in onze richting uit. De wind draait dan naar noord. Vanaf de Noordzee stroomt daardoor iets koelere- lucht naar onze omgeving. Mogelijk drijven vanaf de Noordzee en kele wolkenvelden het land binnen. De middagtemperatu- ren blijven in de middag bij een graad of 21 steken. Vooral in het binnenland is dat wat koeler dan de afgelopen da gen. Weersvooruitzichten voor de Europese landen, geldig voor woensdag en donderdag: Zuid-Scandinavië en Dene marken: Flinke zonnige perio den. Overwegend droog. Mid- dagtemperatuur 18 tot 22 gra den. Britse Eilanden: In het noor den en noordwesten wolken velden, overigens vrij zonnig. Middagtemperatuur van 17 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Benelux en noord-Duitsland: Dinsdag wolkenvelden en een enkele bui, woensdag vrij zon nig. Middagtemperatuur 20 tot 24 graden. Oost-Frankrijk en zuid-Duits- land: Dinsdag enkele regen en onweersbuien, woensdag van uit het westen weersverbete- ring. Middagtemperatuur 20 tot 26 graden. West-Frankrijk: Vooral op woensdag zonnig. Middagtem peratuur 19 tot 25 graden. Alpengebied: Op dinsdag veel plaatsen regen of onwee op woensdag vanuit hèt ten weersverbetering. Middaj temperatuur in de dalen tu sen 21 en 27 graden. Spanje en Portugal: Zonnig. noord-Spanje en noord-Porti gal landinwaarts plaatselij een bui. Middagtemperatui van 22 graden in het noorde en westen tot 28 a 35 graden het zuiden en oosten. Italië, Franse Middelland, zeekust, Joegoslavische kus Op dinsdag voornamelijk noord-Italie en noord-Joeg< slavië enkele onweersbuie Overigens vrij zonnig. Mi< dagtemperatuur 25 tot 30 gr den, in het zuiden mogelijk ti 35 graden. Eindhoven Den Helder Rotterdam

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1986 | | pagina 2