^udócQowumt Jemeente eist vertrek jrakers Vrouwenhuis STAD OMGEVING uizenden Jehova's etuigen opnieuw ijeen in Leiden Handig 'mimburo' =3 ALLER LEKDS) «liEN POOLSE STUDENTEN ZONDER TIJDELIJK ONDERDAK Meeste horeca-ondernemers binnen vijf jaar failliet 1GRESGANGERS GEVEN GROENOORD- riLEN GROTE SCHOONMAAKBEURT I CetdócSouta/nt Orgelconcert Jan Schmitz bespeelt mor genavond vanaf kwart over acht het orgel van de Pie terskerk. Hij brengt compo sities ten gehore van onder anderen Bohm, Bach, Sor- ge, Loeiljet, Franck en Honneger. Toegangskaarten (a zes en vier gulden) zijn dagelijks tussen negen en vijf uur verkrijgbaar bij K&O aan de Oude Vest 45 en vrijdagavond vanaf half acht in de Pieterskerk. Mirt Honken Het buurthuis Mirt Honken en speeltuin Oosterkwartier hebben een groot aantal ac tiviteiten op het program ma staan, zoals een vosse- jacht, een minikermis, een aantal excursies en sport wedstrijden. Nadere infor matie is bij de speeltuin en het buurthuis verkrijgbaar. Play-back Speeltuinvereniging Me rend room houdt ook dit jaar weer een soundmix- play-backshow met barbe cue in buurthuis Op Eigen Wieken (Valkenpad). Zon dag 31 augustus kan ieder een optreden. De jury be staat uit de Leads Brothers en Jan Bey, die zelf ook hun zangkunst ten gehore zullen brengen. Tot en met zaterdag 16 augustus kan jong en oud zich laten in schrijven bij de portiersloge van de speeltuin aan de Mi- lanenhorst, van maandag tot en met zaterdag tussen 13.30 en 17.30 uur. ■^arnt bakfiets STUDENTENHUISVESTING - Een 18-jarige Leidenaar 1/00 rmiddag rond kwart over verwondingen aan zijn t opgelopen bij een aan- de Langegracht. De jon- E»p een bakfiets met motor "^oc/anaf de stoep de rijbaan iij kon tussen auto's door- op de rechterrijbaan voor rj ht stonden te wachten. De 1 niet in de gaten, dat er kerrijbaan een auto aan V%n. De bakfiets en de auto fcritgen elkaar. De personen- ?ter fbestuurd door een 40-ja- •tetyiit Roelofarendsveen. Hij »t gewond, wel was zijn in de rechterzijde bescha- oorkant van de bakfiets STUDENTENHUISVESTING KAN STOEPEN OPKNAPPEN LEIDEN De Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLSH) heef subsidie gekregen om een aantal monumentale stoepen van panden van de SLSH op te knappen. Het gaat in totaal om elf panden in de binnenstad. De totale kosten bedragen ruim 300.000 gulden en daarvan betaalt het rijk 60 procent. De SLSH moet zelf de rest op tafel leggen. Het gaat om de panden Rapenburg 12, 31. 99. 101, 113, 115, Hooi gracht 27, 29a, 31, Steenschuur 8 en Nieuwe Rijn 12. In alle gevallen betreft het panden waar studenten in wonen, al leen bij Rapenburg 31 gaat het om een kantoorpand waar de SLSH zelf is gehuisvest. Het restaureren van de monumen ten houdt in dat de natuursteen, die daar veelal bij is ge bruikt, wordt hersteld of vervangen door nieuwe stenen. Verder worden ook de kettingen en hekken aangepakt. Daar worden twee Leidse smeden voor ingeschakeld. De SLSH acht het restaureren van de stoepen noodzakelijk, omdat in de loop der jaren veel entree's van panden bescha digd zijn. Zo komt het nogal eens voor, dat de kop van pila ren is afgeslagen. Sieraden gestolen LEIDEN Een zil- veren dameshorloge, zilveren halskettin gen en een gouden halsketting zijn tus sen 30 juni en 15 juli ontvreemd uit een woning aan het Tak- wier. De bewoners waren op vakantie. De inbrekers zijn door een boven- raampje naar bin nengeklommen, heb ben de woning door zocht en namen de sieraden met een to tale waarde van dui zend gulden mee. K&G overweegt toelating vrouwen LEIDEN De muziekvereniging K&G overweegt vrouwen toe te laten. K&G heeft een werkgroep ingesteld, die een aantal alternatie ven moet voorleggen aan de le denvergadering van de vereni ging. Die moet uiteindelijk beslis sen over de vraag of de vereniging wordt opengesteld voor vrouwen. K&G is tot die stap gekomen, na dat in de Leidse gemeenteraad vragen waren gesteld over het niet toelaten van vrouwen. K&G heeft voor het najaar een groot aantal optredens op het programma staan. Zo wordt deelgenomen aan de Taptade, maar ook staat een reis naar Oxford op het program- DUssj •oepj aat i de opbrengen". De krakers ontkenden gister middag dat de gemeente het recht zou hebben Hooigracht 79 te laten ontruimen. Het onderbrengen van de groep Poolse studenten zou geen definitieve bestemming van het gebouw zijn en andere se rieuze gegadigden zou de ge meente niet hebben. Een woordvoerder van de ge meente sprak dat tegen: „Een tijdelijke bestemming van een pand is ook een bestem ming. Bovendien is zoeken naar een koper of huurder voldoende om ontruiming te rechtvaardigen". De krakers verklaarden ver der dat ze in het pand willen DONDERDAG 24 JULI 1986 PAGINA 9 LEIDEN Meer dan 65 procent van de onder nemers die een bedrijf in de horeca beginnen, is binnen vijf jaar verdwenen. Dat blijkt uit het on derzoek „Horeca, een moeilijke start" van Leide naar L. van der Zon. Van der Zon is met dit on derzoek afgestudeerd aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Volgens Van der Zon weet een groot deel van de ondernemers, dat in de horeca aan de slag gaat, nauwelijks waar ze aan beginnen en falen advise rende instellingen als banken, de brouwerijen, de overheid en het bedrijfsschap voor de horeca bij het geven van een goede begeleiding aan starten de horeca-ondernemers. Hij pleit dan ook voor de instelling van één overkoepelend advies-orgaan waarin alle betrokken instellingen, ook de ban ken en de brouwerijen, belangeloos deelnemen. Volgens de onderzoeker doen de banken momen- J)EN Het is nog mejjdelijk of de krakers inn. pet pand Hooigracht opp togen blijven zitten jt pand (het voorma eier Vrouwenhuis) moe- J ^ntruimen. De eige- d. K«van het gebouw, de »ente Leiden, heeft pakers van het kapi- ven) pand gisteren ver- 316Jt vrijwillig te ver- oten, maar deze gili js Jaar niet op in. In de i 21 van vandaag zou "et «Haagse officier van fpp^ie beslissen of de ie dient mee te wer- metaan ontruiming, zo- s de gemeente heeft fcagd. (raken van het pand aan looigracht werd gister- er Vnd bekend, toen de f krakers zich bij de po- p meldde. De politie scha- e daarop de eigenaar van het pand in. In de loop van de dag besloot het college van B en W de politie te vra gen onmiddellijk tot ontrui ming over te gaan. waarop de politie het verzoek doorspeel de aan een Haagse officier van justitie. Deze weigerde gistermiddag een beslissing te nemen. Eerst zou de situatie nauwkeuriger bekeken moe ten worden. De gemeente verwacht dat de officier van justitie zal in gaan op het verzoek. „Het ge beurt tegenwoordig niet vaak meer dat een ontruiming van een gekraakt pand op basis van het strafrecht al binnen een dag wordt uitgevoerd. De officier wil natuurlijk zeer zeker van zijn zaak zijn, voordat hij daar aan begint", verklaart een woordvoerder van de gemeente het uitstel tot vandaag. Negen Volgens het college van B en W heeft de gemeente alle recht met het verzoek tot ontruiming, omdat het pand pas ruim een maand leeg stond in juni verhuisden de vrouwen van de Hooi gracht naar een pand aan de Doezastraat en omdat er een bestemming voor het leegstaande gebouw zou zijn. De gemeente Leiden gaat er vanuit, dat leegstand van een pand voor een periode van negen maanden gerechtvaar digd is, als de eigenaar van het pand die maanden ten minste actief gebruikt om een huurder of koper te zoe ken. In dit geval zou Leiden aan die voorwaarde hebben voldaan. De gemeente heeft nog geen definitieve huurder of koper voor Hooigracht 79. Wel ligt er een afspraak met een groep studenten uit Polen. Tien studenten aan de uni versiteit van Warchau ko men begin augustus in het kader van een uitwisselings programma naar Leiden en blijven een maand hier. Van 7 augustus tot 7 september zullen ze in het voormalige Vrouwenhuis verblijven, luidt de afspraak. De reis van de Poolse studenten is geor ganiseerd door vier Leidse studenten, die de gemeente te hulp riepen om de groep Po len te huisvesten. „We hè*bben geen geld om de studenten een maand lang in een hotel te zetten, maar we willen de groep wel graag bij elkaar houden. Zo zijn we bij de gemeente terecht geko men", aldus Leidenaar R. van der Pol, één van de orga nisatoren van de reis van de Poolse studenten. Hij zegt „werkelijk geen idee te heb ben", waar hij zijn gasten zou moeten onderbrengen als de krakers in het Vrouwenhuis zouden mogen blijven zitten. Eén van de instanties, die in teresse hebben getoond voor gebruik van Hooigracht 79 is de Stichting Maatschappelijk Werk Leiden (SMWL). De stichting is momenteel ge huisvest aan de Oude Rijn. Dat pand is echter niet zo ef o.i °'l 'dei De laatste koeien eerste, die vandaag is begon nen en zondagmiddag eindigt, is bestemd voor mensen die ten zuiden van Leiden wonen. Het tweede congres heeft vól kernen en veel water gende week plaats. De ver- *®jjverk. Gisteren kregen wachting is, dat in totaal zo'n 14.000 mensen de vergaderin gen bijwonen. -jut* de Groenoordhallen 1 deiiiddag nog niet uit of ie ,<ep vrijwilligers ging (Tsjpms, emmers, chloor, inmakers versterking ie tweede lichting en- 'di) telingen. De groep de voorhoede van de hova's Getuigen die volgende week een in Leiden houden, lag is het congres van die met de komst van SmDO Jehova's Getuigen Mjden misschien nog het ^ffij is, is A. de Jong, de gT van de Groenoord- rtcxNiet alleen komt het /icjiomsten ten goede, ve«jgt De Jong: „Vier jaar is de hal voor het goed gereinigd, toen de Jehova's getuigen imelijk ook een con- Traditiegetrouw geven "(Jfcresgangers de hallen iavT» goede schoonmaakt- 6-0t>mdat ze de manier a'ejDe Jong de hallen op- an^iet voldoende vinden. lan^llen, waar de geur van vaJ mestlucht heeft ver- iJikA zijn 150 vrijwilligers iwerk. Buiten wordt in ;_0ten pakweg twintig 5-zpuw geveegd. Binnen Kenneth (7) stoelen )CJ„Leuk", vindt hij dat, [."Thuis mag ik het nooit i: jan mijn moeder". Iets r-5jp, in de runderhal, be- 6-fl( Diana en Phebe uit op Zoom de ijzeren 'ier'| met borstel en een dihaakmiddel. Die zijn Bes", beweren ze. „We Y(^en ons op het con- egt Diana en wat onlo- >egt ze eraan toe „daar- we nu aan het schoon st De runderhal is ingericht als keuken. De lange eettafels bie den plaats aan 350 mensen. Per congres verdwijnen 4.500 ballen gehakt, 6.500 hambur gers. 14.500 broodjes, 8.000 be kertjes melk, 40.000 flesjes li monade en 2.200 kilo patat in de magen van de Jehova's, zo toont de administratie van voedseldienst", J. „We willen de mensen hier houden", legt „congresopzie ner" G.J. Piet, uit. „We stre ven er naar het eten tegen de laagst mogelijke prijs te verko pen". Met de opbrengst van de cafetaria wordt een gedeelte van het congres (totale kosten drie ton) gefinancierd. Vrijwil-" lige bijdragen, moeten ervoor zorgen, dat alle onkosten kun nen worden betaald. Congre sopziener Piet: „Onze congres sen zijn echte familiebijeen komsten. Er is zelfs een aparte „moederkamer" ingericht". Hij vertelt dat een paar jaar geleden tijdens een congres een baby is geboren. De heer H.J. Lebbink, in het dagelijks leven prediker, maar nu congresvoorzitter, zegt: „We proberen het patroon van het oude Joodse volk te vol gen. De Joodse families gingen drie maal per jaar naar Jeru zalem om feest te vieren. Dat was in de wet vastgelegd. Het waren feesten van vrede en vreugde". ™|en worden twee dis- ^Tgaderingen gehouden 75J Jehova's Getuigen. De Niet alleen het schoonmaken van de veehal is een flink karwei, ook het klaarzetten van de stoeltjes is een hele klus. Op het programa staan maar liefst 37 sprekers. Het thema van de toespraken loopt uiteen van „Vermijd de valstrikken van gezellige ontspanning" tot „Vrede verkondigen en goed nieuws brengen door van huis tof huis te gaan". Bundeltjes Er zijn geen speciale program ma's voor de kinderen. Leb bink: „Dat doen we bewust niet. De kinderen zitten ge woon bij de ouders. We gelo ven, dat ouders en kinderen een eenheid zijn, daarom wil len we hen op deze dagen ook niet scheiden". „We zetten de congressen zo op", vertelt Piet, dat de mensen elkaar kunnen leren kennen". Mevrouw Vreugdenhil-de Nie, een Leidse die nu in Hoek van Holland woont, bewijst het. Ze is bundeltjes aan het maken, die morgenmiddag na het pro gramma in Leiden op straat worden uitgedeeld en mensen uitnodigen voor de afsluitende toespraak, zondagmiddag. Me vrouw Vreugdenhil doet dat met twee jongedames uit Bre da. „We kenden elkaar hele maal niet, vanmorgen zag ik hen voor het eerst. We hebben- gezellig gepraat. Ik vind het heel leuk om deze dagen oude vriendschappen te hernieu wen, en andere mensen te le ren kennen". Maar ze komt vooral voor het programma. „Dat onderricht ons, zodat we, als we weer thuis zijn, de goe de levensweg kunnen bewan delen". wonen en werken. Zo zouden er sociaal-culturele activitei ten gehouden worden. De krakers zeiden afkomstig te zijn van de voormalige Haan- straschool aan het Rapen burg, die ze maandag moeten hebben ontruimd. Totaal zou den zeven personen in het pand aan de Hooigracht moe ten gaan wonen. Dit 'miniburo' is voor u wanneer u ons een nieuwe abonnee opgeeft. De stevige cassette meet slechts 8 x 12 cm en bevat een schaar, een nietmachine niet nietjes, een linaal(tje), paperclips, plakband in houder, vlakgom, lijm, een rolmaat en een mesje. De nieuwe abonnee wordt ook hartelijk onthaald: deze krijgt de krant de eerste twee weken gratis. Noteer als nieuwe abonnee ingaande Naam:. Adres:. Postcode/plaats: Telefoon.f voor controle bezorging) Deze ontvangt de krant de eerste twee weken gratis. Daarna wordt het abonnement betaald per 0 maand automatisch ad f 22,49 0 kwartaal per acceptgiro ad f 67,43 Stuur als dank het 'miniburo' aan: Naam:Voorletters: Adres: Postcode/plaats: Stuur deze bon ingevuld aan dc Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 Vd Den Haag (postzegel betalen wij). I JNZl teel niet meer dan het verstrekken van een start kapitaal als de ondernemers tenminste zelf over een flink kapitaal beschikt. De vertegenwoordi gers van brouwerijen zouden zich niet met de fi nanciën van een klant moeten bezighouden, om dat ze daar onvoldoende kennis van bezitten. De overheid zou veel meer moeten doen dan het op weg helpen van de startende ondernemers en er voor zorgen dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan. Het bedrijfsschap voor de horeca zou niet verder komen dan het geven van brochures aan de startende ondernemer. Ook op het gebied van de boekhouding blijkt bij horeca-onderne mers vaak het een en ander niet te kloppen, be toogt Van der Zon: sommige boekhouders blijken het bestaan van de Wet Investeringsrekening (WIR), op grond waarvan premies door de over heid worden verstrekt, niet te kennen. Enkele krakers In het voormalige Vrouwenhuis. Volgens de krakers hebben ze het pand in de nachtvan maandag op dinsdag In bezit genomen. ficiënt ingedeeld, zodat het maatschappelijk werk uit kijkt naar een ander onder komen. P. van Kampen van de SMWL: „Het pand aan de Hooigracht is zeer geschikt. Het ligt centraal en is goed te bereiken. Het is ook groot ge noeg voor ons. Het enige pro bleem is, dat wij de huurprijs waarschijnlijk niet kunnen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1986 | | pagina 9