i Nieuwstraat raakt OPNIEUW OVERLAST 1 omstreden café niet kwijt "DONZIGE' ZEEP £eidóe@owumt Jullie zijn de toekomst van je land STAG OMGEVING Dolly Dots filmen in Leiden Multifunctioneel centrum Stevenshof in 1988 gereed fototentoonstelling over Afghaans leed -Wissr—1 :oiDEN „Jullie zijn de '•akomst van jullie land. wJie verdienen de beste njeleiding. Jullie kun- i een grote rol spelen ^le ontwikkeling van je tI. Ik hoop dat deze "imie Olympiade daar- 5nr een belangrijke sti- iè[ans zal zijn". I bu deze woorden richtte tsecretaris N. Ginjaar-Maas ^gisteren tot de deelnemers ,„de Chemie Olympiade, die in Leiden wordt ge- Middelbare scholieren !3 landen zullen proberen ar de loef af te steken bij «oplossen van theoretische •raktische vraagstukken op ïkundig gebied. De staat- ïtaris heeft voor de beste .jwelijke deelneemster een _iale prijs ter beschikking gesteld. Die zal dan niet door een Nederlandse gewonnen worden, want de nationale ploeg telt geen vrouwen. On der de in totaal bijna honderd deelnemers zijn nog geen tien vrouwelijke. De deelnemers zijn geselec teerd na nationale selectiewed strijden en hebben als hoofd prijs een uitstapje van tien da gen naar Leiden verdiend. Echt vakantie zal het niet worden voor de deelnemers, al staan er vele excursies voor de kandidaten en hun begeleiders op het programma. In totaal besteden de vertegenwoordi gers van de 23 landen twee da gen aan het oplossen van scheikunde problemen. De inschrijving voor deze 18e Olympiade overtrof het aantal beschikbare plaatsen. Een aan tal landen moest dan ook te leurgesteld worden. In totaal kon de voorzitter van het or ganiserende comité, ir. J. Hoekman, twee nieuwe deel nemers verwelkomen, Canada en Koewiet. Het laatste land was gisteren tijdens de ope ningsceremonie als enige land in uniform kostuum gekleed. Ook van de zijde van Zwitser land, Cuba, Taiwan en Singa pore is intussen belangstelling getoond voor deelname in de toekomst. Tijdens de openingspechtig- heid, die ongeveer een uur in beslag nam, voerden ook de rector magnificus van de Leid- se universiteit, prof. dr. J.J.M. Beenakker, en wethouder P. Bordewijk het woord. Tot slot mocht Arnold Niessen, een Nederlandse deelnemer, met een de Olympische eed de deelnemers oproepen om op een eerlijke manier te strijden. 1ELANGRJJKE ROL VOOR MEIDENGROEP IN „DUTCH TREAT" JIDEN Leiden zal op- !uw als decor dienen voor speelfilm. Dit keer wordt der meer de Kloksteeg ge- aikt en het gaat om opna- voor de Amerikaans „Dutch Treat", die rond ;tmis in Amerika in pre- ère moet. gaan. Behalve t er in deze produktie van i Nederlandse lokatie ge- jik wordt gemaakt, heb- de Nederlandse Dolly its een belangrijke rol. leden van de meiden- >ep spelen de vriendinnen n twee Amerikanen, die in iderland op de vlucht ziin or hun voormalige werk teer. In de film ontmoeten ee Amerikanen de Dolly its en proberen hen onder valse voorwendselen naar Amerika te lokken. Uiteinde lijk krijgt de film toch een happy end. Voor de Engelsta lige film zijn nagenoeg alle opnames al in Los Angeles gemaakt. Daar werd zeven tien weken aan de film ge werkt. In Leiden moet nog slechts enkele dagen gefilmd wor den. Voor de film wordt de Kloksteeg (vlak bij de Pie terskerk) omgetoverd in een rosse buurt, omdat de twee Amerikanen volgens het sce nario daarin terecht komen. Hun voormalige werkgever zit hen op de hielen en zij duiken onder bij een paar hoertjes. Als de baas uit het zicht is verdwenen, komen ze weer tevoorschijn. Eenmaal buiten gekomen, ontmoeten zij daar de Dolly Dots. Bij dit stukje film zullen zo'n 150 fi guranten het Leidse straat beeld moeten verlevendigen. De filmploeg heeft inmiddels post gevat in de Sleutelstad. De Amerikaanse regisseur, Boaz Davidson is erg enthou siast over Leiden als locatie De opnames worden morgen gemaakt. Tijdens de uitvoe ring van de Elckerlyc tussen half elf en twaalf uur in de Pieterskerk, zal de filmcrew zich morgenavond terugtrek ken en geen opnames maken. Dit is met de gemeente over een gekomen, om geen over last te bezorgen tijdens de uitvoering van het middel eeuwse moraliteit in de Pie terskerk. LEIDEN De gemeente is er niet in geslaagd de komst van een cafe in het pand Niéuw- straat 31 tegen te houden. Het café is onder een nieuwe naam gevestigd in het voormalige on derkomen van discotheek Dou ble Dutch Inn, die in september werd gesloten. Deze disco zorg de voor veel overlast in de ou.trt, de omwonenden vrezen dat het nieuwe café dit ook zal doen. Hoewel de nieuwe eige naar steeds te kennen heeft ge geven er een heel ander soort kroeg van te willen maken. De discotheek Double Dutch Inn werd in september vorig jaar wegens faillissement gesloten. Het bedrijf werd overgenomen door de broer van de oude eigenaar die in het pand opnieuw een horecagelegenheid wil de openen. Het zou ditmaal gaan om een wat rustiger danscafé. Zijn goede voornemens konden de getergde buurtbewoners niet overtuigen die bij de gemeentelijke raadscommissie hun nood klaagden. Zij betoogden dat hun wijk al voorzien was van diverse ca- fé's en zagen in de sluiting van de discotheek een goede gelegenheid het uitgaansgebeuren in Pancras-West definitief in te dammen. De Double Dutch Inn had in het verleden zoveel geluidoverlast veroorzaakt dat de dis cotheek een beperkte muziekvergun- ning kreeg opgelegd waarin grenzen aan de geluidproduktie werden ge steld. De commissie toonde zich gevoelig voor de argumenten van de buurtbe woners en er werd een herziening van het bestemmingsplan voorbereid, waarin de Nieuwstraat 31 niet meer als horecagelegenheid zou worden genoemd. Dit heeft echter niet kun nen voorkomen dat B en W toch een caf^ergunning voor het pand hebben moeten verlenen. De wettelijke eige naar voldeed namelijk aan alle in deze vergunning gestelde eisen. Dat het café zal worden wegbestemd, heeft op deze vergunning geen be trekking. Hoe gevoelig de zaak ligt, is af te lei den uit het feit dat het verlenen van de vergunning door B en W zelf is af gehandeld terwijl dit normaal een ambtelijke bezigheid is. De nieuwe eigenaar heeft ook een bouwvergunning aangevraagd om de verdiepingen van zijn monumentale pand tot wooneenheden te kunnen verbouwen. Deze vergunning is met oog op de wijziging van het bestem mingsplan voorlopig aangehouden. Dat zal ook gebeuren met de bouw vergunningen die nog voor het café zelf zullen worden aangevraagd. Het pand is echter zonder verbouwingen ook geschikt als horecagelegenheid zodat B en W de middelen ontbreekt de opening ervan tegen te houden. De nieuwe uitspanning heeft vergun ning gekregen om tot twaalf uur 's nachts open te blijven. Om door de week een uur langer, en in het week end twee uur langer open te mogen blijven, moet een ontheffing worden aangevraagd. Gezien hun opstelling tot op heden lijken B en W niet van plan deze zomaar te verlenen laat staan dat het café een bijzondere ont heffing krijgt om op zaterdag tot drie uur 's nachts open te blijven. De eni ge mogelijkheid die de gemeente rest een verdere ontwikkeling van de ho reca in Pancras-West tegen te gaan, is om het pand Nieuwstraat 31 aan te kopen. Maar daar is tot op heden geen overeenstemming over bereikt. De discotheek Double Dutch Inn werd in september vorig jaar wegens faillisse ment gesloten. In het pand (links bij de reclameborden) komt nu een café. LEIDEN De gemeente Lei den streeft er naar het nieuwe multifunctioneel centrum in de Stevenshof over twee jaar gereed te hebben. De nieuwe accommodatie zal gebouwd worden aan de Stevenshof- dreef tussen het winkelcen trum en het park dat aange legd worden (naast vlek 26). Na de zomervakantie zal de gemeente drie architecten ver zoeken plannen op te stellen voor het nieuwe centrum. De Stevenshof bezit nu aan de Petronella Maesweg een tijde lijke accommodatie, waarin een buurthuis is onderge bracht. De gemeente heeft plannen ontwikkeld om tot een meer definitief stelsel wel zijnsvoorzieningen te komen. In het nieuwe gebouw wordt behalve een buurthuis ook een biblioteek ondergebracht. Ook is er geld beschikbaar om een kinderdagverblijf aan het nieuwe gebouw toe te voegen. Met de bouw daarvan zal ech ter nog gewacht moeten wor den totdat er ook geld aanwe zig is voor het aantrekken van personeel. Met het gehele project is zes miljoen gulden gemoeid. Daar van is driekwart miljoen af komstig uit de „terugploeg- regeling", een regeling voor bouwprojecten waarbij werke lozen worden ingezet en wer- keloosheidsgelden worden ge bruikt voor de financiering. In totaal wordt dit jaar nog eens 48 miljoen extra besteed in het kader van die regeling. Het geld is verdeeld over pro jecten die de provincies en de vier grote steden eerder dit jaar al indienden. Bij de bouw van de projecten zullen vooral jongeren tot 23 jaar die lang durig werkloos zijn, ingezet worden. Met de 48 miljoen gulden kunnen 1950 werklo zen aan de slag waarvan 900 jongeren. De jongeren krijgen ook extra scholing. Er zal to taal voor 300 miljoen gulden geïnvesteerd worden. Eerder dit jaar kregen de provincies en de vier grote steden al 177 miljoen gulden voor terug- ploegprojecten. In totaal zullen er door het terugploegen 537 projecten ontstaan. Er wordt 1,5 miljard gulden in geïnves teerd, waarvan 1,2 miljard van derden afkomstig is. In totaal zullen ruim 9100 werklozen via de projecten werk krijgen. Valkenburg In Zuid-Holland kunnen met de nu beschikbaar gestelde gelden zestien projecten voor een bedrag van 6,8 miljoen gulden aangevat worden. Ook de opgravingen van de Ro meinse bebouwing in Valken burg profiteren van de nieuwe uitkering. De stichting die de leiding heeft over dat project, heeft van de miljoen gulden die beschikbaar is gesteld, der tig nieuwe opgravers aange steld. ltssecretaris Ginjaar-Maas opende gistermiddag in het Academiegebouw van de Leidse univer- jt de Chemie Olympiade. AATSSECRETARIS GINJAAR-MAAS OPENT CHEMIE OLYMPIADE: wereld. Tachtig procent van het land is nu bevrijd. „De Mudjahedien strijdt door, tot dat alle Afghanen in een vrij land kunnen wonen", zegt de heer Naimi. „En dat moment komt snel. Daar geloven wij BUURTHUIZEN WERKEN SAMEN LEIDEN Een groot aantal buurthui zen in Leiden houdt begin augustus ge zamenlijk een aantal activiteiten voor kinderen. De buurthuizen die meedoen zijn: Matilo, 't Spoortje, het Volkshuis, de Mirt-Honken, Rolleman, Groenoord, Op Eigen Wieken, de Vroolijcke Arke, Morschwijk, Stevenshonk en Noordrij- nevest. Maandag 4 augustus treedt kin dertheater Klapsigaar in clubhuis Mati lo op en vanuit de andere clubhuizen rijden speciale bussen naar de Zaan- straat. Verder staat onder meer een spelcircuit in buurthuis 't Spoortje en een excursie naar de manifestatie Jeugdland in Rotterdam op het pro gramma. Meer informatie over de acti viteiten is bij de verschillende buurt huizen verkrijgbaar. Gevangenisstraf voor Leidse overvaller DEN HAAG/LEIDEN Een 19-jarige Leide- naar, die in maart dit jaar met een vriend, een bewoner van het Levendaal had overvallen, is door de Haagse rechtbank vanmorgen veroor deeld tot 12 maanden gevangenistraf, waarvan drie voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De periode dat de jongen in voorarrest zat, wordt ook van de straf afgetrokken. De jongen leed aan een gokverslaving en had steeds meer geld nodig om te kunnen spelen. Om aan dit geld te komen ging hij met een vriend op het inbrekerspad. Ook beraamden zij een overval op de man aan het Levendaal. Gewapend met een luchtdrukpistool en een gummieknuppel probeerden ze de man geld afhandig te maken. De man verzette zich zo dat de jongens op de vlucht sloegen. Verder hadden de twee een kluis gekraakt van een Leidse aannemer en benzine gestolen. Drie jongens verdacht van inbraak LEIDEN De Leidse politie heeft gis terochtend rond tien uur drie jongens aangehouden, die worden verdacht van een inbraak in een woning aan de Zijl singel. De jongens, een 18-jarige Leide- naar en twee Hagenaars van 15 en 20 jaar oud, reden in een auto op het Kort Rapenburg. Het was de politie te doen om de Leidenaar, maar toen bleek dat de uit de woning verdwenen cheques en girobetaalkaarten in de auto lagen, werden de twee anderen ook meegeno men voor verhoor. Uit de woning wer den in de nacht van zaterdag op zondag een videorecorder, een videocassette, een kleurentelevisie, een stereo-ihstal- latie, 25 eurocheques en girobetaalkaar ten en een portemonnee met klein geld gestolen. AUTOMOBILIST RIJDT DOOR NA AANRIJDING LEIDEN Een bestuurder van een blauwe auto met een zwarte motorkap is vannacht om kwart voor vijf tegen een geparkeerde auto aangereden. De aangereden auto stond geparkeerd op een trot toir aan de Haven. Een half uur la ter zagen voorbijgangers een per sonenauto in de Maresingel liggen. Zij waarschuwden de politie. Twee agenten doken het water in, maar vonden geen personen. Ook de duikers van de brandweer troffen niemand aan. Toen de auto uit het water was getakeld, bleek het de auto te zijn, die eerder vannacht was betrokken bij de botsing met de geparkeerde auto op de Haven. De politie is nog op zoek naar de eigenaar van de auto. DEN Wethouder H. de (ar heeft vanmiddag de fo- Ptoonstelling „Volk en zet in Afghanistan" geo- d. De expositie is te zien tot dag 19 augustus in de ttbare bibliotheek aan de uwstraat. Afghaanse vluch- ïgen, gewonden, en daklo- staren de bezoekers aan. ir ook foto's, die zijn ge- ikt vóór de Russische inval 1979, zijn te zien om het Ichil tussen toen en nu aan onen. De tentoonstelling is «ngesteld door het Infor- iebureau van Afghaanse ijahedien (IAM), de orga- itie, die de verzetorganisa- in Afghanistan vertegen- irdigt. doel van de expositie is t tonen van de Russische pinaliteit", vertelt de heer I. Naimi van het Informa- lureau. De fototentoonstel- moet de Afghaanse situa- weer onder de aandacht ^ïgen en het contact bevor- tussen Nederlanders en (hanen. „In het begin, vlak de Russische inval, hoorde Heel over Afghanistan", zegt jmi. „De situatie daar is nu li veel slechter. Maar je leest ||öiets meer over in de kran- |1 je ziet er niets meer van :|pe televisie". |«xpositie was eerder te zien |*wolle, Amsterdam. Rotter- |§i. Delft en Almelo. Omdat 1 IAM graag in contact wil pien met scholieren en stu iten, is besloten de twee- Jlderd foto's ook in Leiden f- s Deze grappige zeepdieren zijn heel bijzonder. Zodra u ze uit de verpakking W ihaalt begint namelijk... hun haar te 'v jf-. groeien. Zó donzig worden ze dan, bijna zonde om te gebruiken! •M'tv-c Wanneer u ons een nieuwe abonnee opgeeft krijgt u een eekhoorn en een t'5poes. De nieuwe abonnee wordt ook - hartelijk verwelkomd: deze krijgt de krant de eerste twee weken gratis. I Noteer als nieuwe abonnee ingaande I I Naam:.Voorl.: Postcode/plaats: Telefoon:(voor controle bezorging) Deze ontvangt de krant de eerste twee weken gratis. Daarna wordt het abonnementsgeld betaald per: 0 maand automatisch ad f 22,49 0 kwartaal acceptgiro ad f 67,43 Stuur als dank de Soapy dierenfiguren naar: Naam: Postcode/plaats:_ Stuur deze bon ingevuld aan de Leidse Courant, Antwoordnummer 2500 Vd Den Haag (postzegel betalen wij). INI7I ghanen gevlucht. In Neder land verblijven ongeveer drie honderd vluchtelingen. „De Afghaanse vluchtelingen in Pakistan en Iran, hebben het veel moeilijker dan hun land genoten in Europa", vertelt Naimi. Anderhalf miljoen mensen zijn door de Russen gedood. Bijna alle Afghanen zitten in het verzet. Wapens worden óf van de Russen afge pakt, óf gefinancierd door Moslims uit alle landen van de Veel Afghaanse kinderen zijn te exposeren. „Afghaanse vluchtelingen krijgen weieens een beurs om in Leiden te stu deren. Hier worden ook regel matig lezingen gehouden over de situatie in Afghanistan", al dus Naimi. Het IAM verleent hulp aan de Afghanen, die nog in hun ei gen land zijn. In januari ont vingen de Mudjahedien, de verzetsstrijders, 50.000, deze maand wordt het dubbele ge stuurd. Ook twee ambulances ikloze wezen geworden. en 10.000 kilo kleding zijn naar de Mudjahedien gebracht. Het IAM heeft tevens in Am sterdam een school opgericht voor Afghaanse kinderen. Bo vendien worden in heel Ne derland informatieavonden georganiseerd. „In Nederland hebben we meer dan 200 donateurs", al dus Naimi. Sinds 27 december 1979, de dag waarop het Russi sche leger Afghanistan bin nenviel, zijn vijf miljoen Af- CcicLe Sotvuint

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1986 | | pagina 9