„Ga naar de kerk en zie wat religie betekent" Bisschoppen ondersteunen gebedsdag tegen apartheid Êeidóc1 aan tafel kerk wereld Kerkgangersin tranen na weigering communie brieuen uan lezers ACHTERGROND £etdóe Sommit DINSDAG 6 MEI 1986 PAGINA 'Schreeuw om leven' ondervraagt kamerleden over euthanasie De stichting Schreeuw om Leven te Nijkerk heeft aan alle kandidaat-Kamerleden een brief gestuurd met de vraag of zij voor of tegen een eventuele legalisering van euthanasie zullen stemmen. De vraag kan alleen met nee of ja worden beant woord. De stichting vindt, aangezien het volgens haar gaat om een fundamenteel belang, dat de kiezers er recht op hebben dit antwoord te kennen. Binnenkort zal het stemgedrag van politi ci aan een nader onderzoek worden onderworpen door ..Schreeuw om Leven", de nationale pro life-beweging die be kendheid heeft gekregen door de landelijke handtekeninge nactie voor de petitie "Is doden straks geen misdaad meer?" Paus: militaire dienst is nuttig „Paus Johannes Paulus II is van mening dat verrichting van militaire dienst nuttig is voor vrede en vrijheid en dat daarvan niet vaak kan worden afgezien, hoewel legitieme alternatieve beslissingen dienen te worden gerespecteerd". Dat verklaarde de Italiaanse legerbisschop Gaetano Bonicelli gisteren bij de presentatie van een nieuw document over de geestelijke ver zorging van militairen. In het nieuwe document spreekt de katholieke kerk zich niet uit over dienstweigering of vormen van lijdelijk verzet in ge val van oorlog. Daarover wordt nog van gedachten gewisseld evenals over het recht de wapens op te nemen ter verdediging van vrijheid en gerechtigheid, aldus mgr. Bonicelli. De meest verloren dag is die waarop men niet gelachen heeft. Nicolas Chamtort UTRECHTSE UNIVERSITEIT STALT KENNIS UIT: Vragen stellen durven ze wel in Utrecht De Rijksu niversiteit in deze stad bestaat 350 jaar en organi seert daarom tot 11 mei de manifestatie „Mens en we tenschap". Daar wordt tussen neus en lippen door ge ïnformeerd of „de wereld misschien uit schaduwbeel den bestaat" en hoe het bevalt in een isoleercel. En beide vragen worden door ervaring beantwoord in de Jaarbeurs. De universiteit zakt door de knieën en vertelt ons hoe het zit. Voor een tientje weet je alles. Gelukkig staat de deur van het huis open, want niemand kan bij de kruk. In deze hal zijn we allemaal kleine kinderen en de Rijksuniversiteit Utrecht is onze moeder. Zij heeft deze tentoon stelling gebouwd, daarin een huis van dubbele grootte geplaatst en de deur voor ons opengezet. In de meterkast van het reu zehuis staat een bezem als een sneeuwschuiver en een hockeystick zo groot als een lantaarnpaal. Het bed in de slaapkamer doet niet onder voor de ark van Noach, en nu we het er toch over heb ben: op de boekenplank ligt een gigantische bijbel. Eron der staat een bordje: „Het meest gelezen boek. Ga naar de kerk en zie wat religie be tekent". Een moeilijke op dracht. Het huis is nummer 3 op deze manifestatie en de kerk is nummer 57. Voordat we daar zijn hebben we on der meer het milieuspook huis, een couveuse, een race baan voor fruitvliegjes, een isoleercel en de grot van Pla to gezien. Het is onmogelijk aan al die onderdelen van de manifestatie evenveel recht te doen. De toeschouwer moet een keuze maken. „Mens en wetenschap" is een veeleisende tentoonstelling. Niet omdat het onderwerp moeilijk is of saai, maar om dat er geen onderwerp is dat niet wordt aangesneden, en de onderwerpen zo interes sant zijn. „Honderden liters verf, duizenden spijkers, on afzienbare rollen tekenpa pier, 200.000 fotocopieën, 200 liter zweet, 10.000 pakjes shag, en honderden liters koffie zijn erin geïnves teerd", zei mr. Van Haersma, hoofd van het lustrumbureau van de universiteit, over de voorbereidingen van de ma nifestatie. Zo'n 10.000 men sen kwamen er gisteren naar kijken. „Je zult het niet geloven, maar vroeger keek de mens heel anders tegen de wereld en zichzelf aan", staat aan het begin van de tentoonstel ling. Aan het eind ervan zul len veel toeschouwers dit ook van zichzelf zeggen. Vanaf een poster stelt Albert Ein stein ze gerust, ook hij kan het allemaal niet meer bijbe nen: „In mijn tijd kregen stu denten geen 100 procent kor ting op een IBM-pc". Plato Op de tentoonstelling is een isoleercel ingericht voor wie wil meevoelen met een psy chiatrisch patiënt. In een klein klinisch wit hok ligt een slaapzak, en verder niets. Dat de werkelijkheid relatief is kan men ervaren door een kijkje te nemen in de keuken op de Utrechtse manifesta tie die twee keer zo groot is als normaal. Of toch, een handtekenlijst tegen isolatie en tegen dwang: „Hulp en dwang slui ten elkaar uit". Wie de grip op de werkelijkheid verliest, hoeft nog niet in de cel, vindt de anti-psychiatrische bewe ging. Want wie bepaalt wat de echte werkelijkheid is? Bestaat de wereld wel? Of bestaan wij zelf alleen? In het reuzehuis verwijst men voor een (schijn)antwoord op deze vraag naar de wijsbegeerte. „Bestaat de wereld uit scha duwbeelden? Filosofie heeft het antwoord ook nog niet". En inderdaad, een bliksem bezoek aan de grot van Plato (350 v.Chr.) lost niets op. Ja, er wordt een kopje koffie als schaduwbeeld op de muur geprojecteerd, maar het echte kopje is ook te zien. Dat heb ben filosofie-studenten daar neergezet. Die kunnen het weten. Aan René Brouwers, tweede-jaars, daarom de vraag of de wereld echt uit schaduwbeelden bestaat. „Daar zijn verschillende ant woorden op gegeven. Plato was op zoek naar het wezen van de dingen, naar het kop je zelf, niet naar de projectie ervan. Hij wilde de onveran derlijke, eeuwige wereld le ren kennen. Tegenwoordig gelooft men daar niet meer zo in. Het relativisme is nu de belangrijkste filosofische stroming. Daarin gaat men ervan uit dat de waarheid af hangt van de persoon; ieder heeft zijn eigen werkelijk heid". Als dat zo is, bestaat er dan nog zoiets als goed en kwaad? Of beleefde Hitier nu een maal zijn werkelijkheid en daarmee uit? „Dat is inder daad het probleem. Ik denk dat Plato de grenzen van het relativisme heeft laten zien. Er zijn absolute waarheden. Vooral bij zaken van leven en dood komt dat naar voren. Daarom is het ook goed om filosofie te bedrijven, om bo ven het individuele uit te ko men". Zin Prof. dr. J.Visser, hoogleraar pastorale psychologie, heeft het druk. Hij begeleidt men sen op hun levensweg. Wie zijn kerkje op de tentoonstel ling binnenkomt, mag vra gen beantwoorden over reli gieuze socialisatie, zeg maar: de mate waarin hij of zij is opgenomen in een religieuze groep. De belangstelling valt prof. Visser niet tegen, net zomin als de hoge score die zijn publiek behaalt. Maar de opdracht was: ga naar de kerk en zie wat religie bete kent. Prof.Visser: „Religie of geloof is in de eerste plaats een daad: het geloven. In de tweede plaats is er dat waar in men gelooft: de religie. Daarbij gaat het er altijd om zin te geven aan het leven. Ieder mens is religieus, ieder een zoekt iets, al was het maar een dagelijks doel; wat zal ik vandaag eens gaan doen. Daarachter liggen die pere vragen, die beantwoord worden in het christendom, maar bijvoorbeeld ook in het humanisme. Waar het om gaat is: wat doen we hier op aarde? Het mag niet zwe ven". Dat is lang niet iedereen met de professor eens. Op de ten toonstelling Space '86 (tot 11 mei gecombineerd met Mens en Wetenschap, daarna tot 29 juni op eigen benen) vindt men zelfs dat alles moet zwe ven. Chriet Titulaer heeft daar zoveel mogelijk uit de ruimte naar de aarde gehaald om te laten zien hoe Wubbo Ockels en consorten het ei genlijk doen. De onvermijde lijke slaapzak van Neerlands' eerste ruimtereiziger is ten toongesteld, evenals een oe fen-spacelab, een maansteen en een model-maanlander. Wubbo zelf is vertegenwoor digd als pop en weigert elk interview. Maar vrijdag is hij in levende lijve aanwezig en spreekt hij over „Mijn eerste ruimtereis Mens en Wetenschap: 3 tot 11 mei. Space '86 3 mei 29 juni. En tree 10,-. Plaats: Jaarbeurs Utrecht. STEVO AKKERMAN Zuster Mariani niet in Den Bosch Zuster Mariani Dimaran uit de Filipijnen, die een van de voornaamste sprekers zou zijn op de manifestatie van de acht Mei-Beweging in 's- Hertogenbosch, zal daar don derdag niet aanwezig zijn. Als coördinatrice van de Fili- pijnse mensenrechtenorgani satie TFDP moet zij van 9 tot 11 mei een belangrijk sympo sium over de mensenrechten bijwonen in Manilla. Dit meldt het secretariaat van de Acht Mei-Beweging, die haar afwezigheid betreurt, maar begrip heeft voor haar beslis sing gezien de politiek zeer gespannen situatie op de Fili pijnen. De plaats van zuster Mariani zal nu worden inge nomen door haar landgenote Lina Maningas (24). Zij zal in het centrale programma een „opstandingsbericht" uitspre ken. Lina Maningas bezoekt momenteel Nederland in het kader van de vriendschaps betrekkingen tussen het bis dom Groningen en dat van Ilagan, waaruit zij afkomstig De feestelijke kerkdienst ter herdenking van het tienjarig bestaan van het Oecume nisch Centrum Würzburg- Lengfeld, dat een gemeen schappelijk kerkelijk dak be tekent voor 4.700 katholieke en 1.800 protestantse gelovi gen, is zondag in een anticli max geëindigd. Na de viering naar Byzantijnse ritus maak te de functionaris voor oecu menische vraagstukken van het bisdom Würzburg, Franz Jockwig, bekend, dat deelne mende protestanten niet ter communie zouden worden toegelaten. Een aantal katho lieken en protestanten verliet daarop het kerkgebouw. Toen Jockwig in zijn preek het besluit nader begon toe te lichten, werd hij onderbro ken door ds. Hartmut Köll- ner van het oecumenisch centrum Meschede, die een beroep deed op de katholieke gelovigen nu maar af te zien van de communie-uitreiking. Na enige bijvalsbetuigingen riep pastoor Wolfgang Rieser van het oecumenisch cen trum Lengfeld zijn mede broeders op, aan deze oproep gehoor te geven en zich te beperken tot het uitwisselen van de oudkerkelijke vredes groet („Zijn vrede zij met u"). Daarop brak bijna de hele ge meente in huilen uit. In het feestvierende oecume nisch centrum hadden zich voor een congres gedurende het weekeinde afgevaardig den gemeld uit negen van dit soort centra in de Bondsrepu bliek Duitsland, waarbij het niet toelaten van protestan ten tot de rooms-katholieke eucharistie een gesprekson derwerp was. Nederlands Hervormde Kerk Aangenomen naar Zeist E.K. Tey- geler te Scheveningen. Beroepen te Oud Beijerland, L.Groenenberg te Andel. Bedankt voor Lekkerkerk, (her vormde gemeente Het Venster), R.A.Grismgt te Bennekom. Gereformeerde Kerken Beroepen te Oegstgeest drs. H.R. Plomp, wetenschappelijk medewer ker aan de VU te Amsterdam, laat stelijk predikant te Pijnacker en Nootdorp, wonende te Ouderkerd ad. Amstel. Beroepen te Eefde- Gorssel mw. drs. A.E. van Luttik- huizen. ziekenhuispredikant te De venter. Aangenomen naar Doetin- chem drs. L. Bosgra te Mildam. Aangenomen naar Nijmegen, part time. dr C. van der Vate. voorheen wetenschappelijk medewerker bio logie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, wonende te Culemborg. Bedankt voor Hendrik Ido Am bacht, C. van der Linden te Dieren. Beroepbaar: drs K.E. Wierda, Wortmanstraat 582, 8265 AX Kam pen. Gereformeerde Kerken Vrijge maakt: Bedankt voor Arnhem en voor Groningen-Zuid C. van den Berg te Assen-N. Bedankt voor Heemse B. van Zuijlekom te Hattem. Christelijk Gereformeerde Ker- Beroepen te Bunschoten P. den Butter te Middelharnis. Bedankt voor Dordrecht-C. P. Beekhuis te Rotterdam-Kralingen. Bedankt voor Zaamslag J.P. Boiten te Schie- De rooms-katholieke bis schoppenconferentie in Ne derland heeft alle parochies opgeroepen maandag 16 juni te bestemmen tot een dag van gebed en vasten gericht op beëindiging van het on rechtvaardige apartheidssys teem in Zuid-Afrika. Die dag is het tien jaar geleden dat in Soweto een opstand tegen de apartheid bloedig werd neer geslagen. De bisschoppen ge ven hiermee gehoor aan een desbetreffend verzoek van de Raad van Kerken in Neder land. De oproep is gedaan door de conferentie over Zuid-Afrika, die begin de cember vorig jaar in Harare (Zimbabwe) werd gehouden op initiatief van de Zuidafri- kaanse Raad van Kerken en de Wereldraad van Kerken. Het hangt van de mogelijk heden in de eigen parochie af op welke wijze de herden king vorm krijgt, aldus de bisschoppen. Denkbaar is een gebedssamenkomst, even tueel samen met andere ker ken. Ook is een samenkomst mogelijk, waarbij behalve voor inkeer en gebed plaats is voor informatie over de toestand in Zuid-Afrika. De .voordvoerder van de Ne derlandse bisschoppenconfe rentie Th.P.M. Palstra heeft meegedeeld dat het episco paat ongetwijfeld het stand punt zal onderschrijven van de bisschoppenconferentie van Zuidelijk Afrika. Deze riepen eind vorige week na een vergadering van drie da gen op tot economische druk op het blanke apartheidsregi me. Zij traden echter niet in bijzonderheden over de vraag waaruit die druk dan het best kan bestaan. Wel waarschuwen de bisschop pen, dat de voorgestelde eco nomische druk niet tot ge volg mag hebben, dat de hele economische infrastructuur van het land teloor gaat waardoor de werkloosheid onder zwarten sterk zal gaan stijgen. Volgens de bisschoppen dient de economische druk te wor den opgevoerd als de rege ring halsstarrig blijft. Zij rea liseren zich dat niet elke ge lovige katholiek achter hun eindconclusie zal staan „maar buitengewone maatregelen zijn nu eenmaal nodig om een eind te maken aan de door de apartheid veroor zaakte ellende." Niet alle 38 bisschoppen die op de conferentie aanwezig waren, zijn overigens ak koord gegaan met de voor stellen, zo heeft de woord voerder van de bisschoppen conferentie toegegeven. De rooms-katholieke kerk van zuidelijk Afrika telt drie mil joen gelovigen van wie de helft zwart is. Prof. N.J. Tromp rector van KTHU Per 1 mei heeft het college van curatoren van de Katho lieke Theologische Hoge school Utrecht (KTHU) prof. dr. N.J. Tromp (56) benoemd tot rector. Hij zal het recto raat tot 1 mei 1988 bekleden en volgt hiermee prof. dr. Th. C. de Kruijf op, die sinds 1984 rector is geweest. Prof. dr. Nico Tromp, tot 1978 docent Oudtestamenti sche exegese aan de Theolo gische Faculteit Tilburg, is sinds 1978 aan de KTHU hoogleraar in de verklaring van het Oude Testament en in het Hebreeuws. Prof. Tromp is lid van de congre gatie van de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC). Stuk van kroonlijst va lt van Romeinse kerk In het afgelopen weekeinde is een 15 meter lang stuk van de kroonlijst van de barokke kerk van San Carlo in Rome naar beneden gevallen. Nie mand liep letsel op. De gevel van de kerk in de onmiddel lijke omgeving van het Qui rinaal, het paleis van de pre sident van Italië, geldt al ge ruime tijd als bouwvallig. Het trottoir voor de kerk, met de bouw waarvan Francesco Borromini in 1630 begon, is al jaren afgesloten. Het nu naar beneden gevallen stuk werd in de achttiende eeuw aan het gebouw toegevoegd. Macaronischotel met ham en haas bananevla (Dit menu is bedoeld voor Hemelvaartsdag, het is zo samen gesteld dat u er op de dag zelf weinig werk aan heeft. Er staat een menutip voor morgen onder). Voor twee: ui, knoflook, 1 lepel (olijf)olie, 500 g toma ten, zout, oregano, 150 g schouderham in 2 plakken, aro ma, peper, 250 g macaroni, 100 g geraspte kaas, zachte margarine, paneermeel, 20 g margarine; augurken, uitjes, komkommer- of paprikazoetzuur; 0,5 liter gele vla, 1 rijpe banaan, 1 lepel marasquin, 4 bit terkoekjes, 1 Frans vruchtje. Fruit de kleingesneden ui met geperste knoflook goudgeel in de olie. Leg de tomaten een tel in kokend water, ontvel ze en snijd ze in grove stukken. Leg de tomaten bij de ui, voeg wei nig zout en oregano toe en smoor de massa een kwartier. Voeg dan de in blokjes gesneden ham toe en maak de saus op smaak met zoutaroma en peper. Kook de macaroni gaar volgens de gebruiksaanwijzing op het pak, gebruik wat minder zout dan normaal. Laat de gare macaroni uitlekken, meng er de kaas door, leg het mengsel in een met zachte margarine ingevette ovenschaal en schenk er de saus over. Strooi een dun laagje paneermeel over de macaroni en verdeel daarop de margarine. Maak deze schotel tot zo ver daags tevoren klaar, u hoeft hem op Hemelvaartsdag dan alleen maar in de oven op te warmen. Koel de macaroni en de saus af (zet de pannen in koud water) voor ze in de schaal gaan en bewaar de schotel koel. Reken voor het opwarmen drie kwartier in een oven die op 4 of 175 staat. Geef er wat ingemaakt zuur bij. Snijd de gepelde banaan in plakken, schep er de marasquin en de verkruimelde bitterkoekjes door en leg er de vla op. Garneer met stukjes Franse vrucht. Menutip voor morgen: gehakt met ui, spitskool en aardappe len vla-flip. JEANNE Kentering in Afghanistan EVEN onverwacht als de communistische president van i ghanistan, Babrak Karmal, geruime tijd geleden spoorlL was verdwenen, is hij eind vorige week uit Moskou in j hoofdstad Kaboel teruggekeerd. Hfet is mogelijk dat hij medische behandeling in de Sovjet-Unie heeft onderga! Landen in de Russische invloedsfeer hebben er nu eenrr een handje van erg geheimzinnig te doen, niet alleen als 1 gaat om een ramp met een kerncentrale, maar ook met zoiL] normaals als de ziekte van een regeringsfunctionaris. Et] echter meer aan de hand. Karmal is weliswaar nog steL president met weinig volmachten, maar als leider vanL communistische partij is hij inmiddels opgevolgd door het jarige hoofd van de veiligheidsdienst, Najibullah. DEZE voormalige arts staat bekend als een meedogenlL man: zijn bijnaam is „de stier". Voortaan zal hij worden aL geduid als „kameraad Najib". Het achtervoegsel „ullah", ij „ridder gods" betekent, zou zijn weggelaten om zijn naan|| ontdoen van deze religieuze bijklank, teneinde duidelijke maken dat hij niets moet hebben van de recente toenatj ringspogingen van het bewind in Kaboel tot de islamitisi bevolkingsgroep. ZlJN benoeming duidt erop, dat Moskou de greep van bewind in Kaboel op de bevolking van Afghanistan wil v sterken om zonder al te veel risico geleidelijk aan de Rus che troepen uit het land te kunnen terugtrekken. In Gen» begint de zevende ronde in vredesbesprekingen tussen ghanistan en Pakistan. Bij het voorafgaande overleg is al drie punten overeenstemming bereikt: en verbod op buit landse inmenging in de binnenlandse aangelegenheden Afghanistan, terugkeer van de naar schatting vier milj< Afghaanse vluchtelingen uit Pakistan en toezicht op de na ving van een eventueel akkoord. Die overeenstemm wordt echter pas van kracht als de partijen het ook e worden over het belangrijkste vierde punt van de agen regeling van de terugtrekking van de Russische troepen Afghanistan. Mogelijk gaat het daar nu toch van komen, het niet binnen de zes maanden die Pakistan voor ogen sts want de gedachten van Moskou gaan uit naar vier jaar. ZeS jaar geleden vielen de Russen het land binnen om rebellerende anti-communisten tot de orde te roepen en Kaboel een bewind te installeren, dat Moskou vriendelijk zind is. Het is echter allemaal anders uitgepakt dan de to malige leiders in het Kremlin zich hadden voorgesteld. 1 machtige rode leger heeft geen kans gezien rust en orde het land te herstellen. Meermalen waren de operaties van Russische legereenheden te vergelijken met het Amerika se debacle in Vietnam. Ook daar kon het modernste leger wereld het op den duur niet winnen van de hardnekkige genstanders. MOSKOU heeft ook steeds meer te kampen met tegenstc aan het thuisfront, al neemt dat niet zulke openlijke vorny- aan als in de VS mogelijk was in de Vietnam-periode. Nar mate er meer over de werkelijke situatie in Afghanistan kend wordt, nemen echter meer Sovjet-burgers stelling te^ de uitzichtloze militaire operatie. Er zijn geen exacte cijfu bekend, maar algemeen wordt aangenomen, dat de strijtM aan tienduizend jonge Russen het leven heeft gekost, teril er 25.000 gewonden zijn gevallen. STEEDS duidelijker wordt dat een militaire oplossing mogelijk is. Recente publicaties in de Pravda, de Russisto] partijkrant, wijzen erop dat het Kremlin dat aarzelend begf toe te geven. Gewezen wordt op „het doordrukken van soa le hervormingen, die geen rekening houden met de plaatl lijke situatie, de publieke opinie en de nationale karakter tieken van het land". Het ziet er naar uit dat de Russis<L partijleider Gorbatsjov liever wil praten dan vechten omL bereiken wat Moskou voor ogen staat: een bevriende en s[j. biele staat aan de zuidgrens. Voor die stabiliteit lijkt „karj. raad Najib" nu op korte termijn te moeten zorgen. DE BILT Ook morgen is het weer nog wisselvallig. Er vallen enkele buien, sommige gepaard gaan met onweer. Ook schijnt af en toe de zon. Boven ons land ligt de overgangszone van het warme weer boven oost-Europa, waar de middagtemperaturen oplo pen tot omstreeks 23 graden, en de koele lucht ten westen van ons. Boven de Britse Ei landen wordt het niet veel warmer dan 14 graden. In ons land ligt de tempera tuur morgenmidddag zo rond 17 graden. Vannacht daalt de temperatuur tot omstreeks 7 graden. Er staat een matige zuidenwind, die in stand wordt gehouden door een de pressie net ten westen van Ier land. Dit lagedrukgebied trekt de komende dagen naar Noor wegen. Een en ander heeft tot gevolg, dat de wind vanaf donderdag uit het westen gaat waaien en dat ook de koelere oceaanlucht over onze omge ving uitstroomt. De tweede helft van de week zijn de tem peraturen dan ook niet veel hoger dan 14 graden, tewijl de kans op een bui aanhoudt. Weersvooruitzichten voor di verse Europese landen, geldig voor donderdag en vrijdag: Zuid-Scandinavië: nu en dan buien, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur dalend van 16 naar 12 graden. Britse Eilanden: vooral don derdag nog kans op een bui, vrijdag van het westen uit op klaringen. Middagtemperatuur omstreeks 13 graden. Benelux en Duitsland: nu en dan een bui. Middagtempera- 'tuur omstreeks 15 graden. Frankrijk: voornamelijk in het noorden eerst nog een bui, el ders perioden met zon. Mid dagtemperatuur uitlopend van 14 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Spanje en Portugal: vrij zonnig en een middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland. Italië en Joegoslavische kust: kleine kans op een bui. Overi gens vrij zonnig en middag temperatuur rond 22 graden. Ar.bew. 14 10 Brieven graag kort eri duidelijk geschreven Dr j redactie behoudt ziet het recht voor mgëzon den stukken te bekorten Dronkemansmoed In uw bericht „Geen appl van koningin Beatrix na 1 spraak Thatcher" waarin Britse premier de Amerika se aanval op Libië verdedig is „Dutch courage" letter vertaald in „Nederlan moed". The Times heeft echter door het niet deel men door onze koninging de staande ovatie voor prem Thatcher als zodanig te beti len kennelijk bediend een woordspeling, aangez „Dutch courage" tevens Engelse uitdrukking is v( „dronkemansmoed". A.P.Th, van Mulbregt, DELFT.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1986 | | pagina 2