'nderzoek ontvoering loopt dood: Leeft casino-baas „Ludwig" nog? 4100 Artsen getild door incassotruc KIEZEN 0PH ELK KONINKLIJK Bond dringt aan op werving van 7 50 gevangenbewaarders Van Thijn vraagt actiegroepen zich te beheersen bij installatie CP-lid JNENLAND £eidóc6otncmt VRIJDAG 18 APRIL 1986 PAGINA 3 Joederrol nog erk verankerd ■re scholen en in het middel onderwijs is gebleken dat de mcipatie van de vrouw in ster- late wordt gehinderd door de loudende opvatting van de jon- over de rol van de vrouw in maatschappij. De moederrol ogen op een sterk ver arde traditie. Kinderen uit de sociale milieus worden con- itischer opgevoed dan die de hogere kringen. Naarmate ins meer vrouw-onvriende- v'Mjn, blijken zij pok vaker een datieve houding te hebben te- iver etnische minderheden. Pil populairst AMSTERDAM De anti conceptiepil is bij meisjes van 15 tot 20 iaar die voor behoedmiddelen gebrui ken verreweg het popu lairste middel. Van deze groep gebruikt 85 procent de pil, 1 procent het spi raaltje en heeft 12 procent met het condoom te ma ken. Dat blijkt uit een en quête onder 700 meisjes in opdracht van de genees middelenfabrikant Orga- non. Meisjes vinden de pil zeer gemakkelijk in het gebruik en zelfs betrouw baarder dan sterilisatie. Periodieke onthouding vinden zij het minst be trouwbaar. Eeuwfeest ,De Ingenieur' Prins Claus was gisteren in een opperbeste stemming tijdens de viering in de TH te Delft van het 100-jarlg be staan van het tijdschrift „De In genieur". Prins Claus was aan wezig in zijn hoe danigheid van erelid van het Koninklijk Insti tuut van Inge nieurs. Oorlog Nederland- Scilly beëindigd SCILLY EILANDEN Een „papieren" oorlog is gisteren na 335 jaar officieel beëindigd. De Nederlandse ambassadeur in Londen, jonkheer Jan Louis Reiner Huydecoper en het be stuur van de Scilly-eilanden hebben een vredesverdrag ge tekend, waarmee een einde is gekomen aan de „vijandelijk heden" tussen Nederland en de eilandengroep voor de zuid westkust van Groot-Brittannië (Cornwall). De oorlog tussen Nederland en de Scilly-eilan den, een archipel van 40 stuk ken grond waarvan er maar vijf met in totaal 1450 mensen bewoond zijn, brak in 1651 uit. ha ie 5INDHOVEN „Wie leeft de heer Hertel na iti aterdag 22 maart 12.00 nog gezien?". Nie- arnand heeft de tweemaal deria de televisie gestelde ïeirraag van de recherche n Eindhoven nog kun- ïen beantwoorden. De -d()uitse gokmagnaat Paul lei jerd Hertel (45) is nog ,t teeds zoek. Sinds de za- erdag in maart is van de igenaar van Golden- oa 'en-casino's in onder ,r neer Eindhoven, Hilver- ,d( um, Arnhem, Zeist, Am- terdam en Alkmaar [een spoor meer gevon- en. Het onderzoek naar la' e ontvoering dreigt vast 3ne lopen. De politie van 'indhoven vraagt zich elfs af: leeft Paul Gerd ïertel nog wel? dan zeshonderd tips e reeg het veertien man ster- n e rechercheteam van de po- Z(itie binnen, maar geen van e tips heeft de zaak veel ichter bij een oplossing ge- 111 racht. Ook de hulp van een ental paragnosten heeft a ireinig opgeleverd: ze noem- len elk een andere en steeds injuiste plaats waar Hertel ou worden vastgehouden. Mievrouw Hertel heeft kort Ha de ontvoering de hulp in- Heroepen van de Limburgse Ben Zuidema. zou het losgeld moeten verhandigen, maar zover is iet nog geenszins gekomen, jlog eenmaal de feiten. Her- £r el werd op de 22ste maart £rVoor het laatst gezien door zijn advocaat in Breda. Van daaruit is hij naar Poppel vertrokken, waar hij een kantoor heeft. Daar is hij echter nooit aangekomen. Pas op woensdag 26 maart ontving zijn vrouw een tele gram in haar Westduitse woonplaats Gladbeck, met daarop de tekst „We hebben je man". Zij deed daarop di rect aangifte bij de politie in Eindhoven. Contact De ontvoerders namen een dag later contact op met Lud- wigs tweede man, Weber, in casino Schimmelpenninck in Eindhoven. Weber kreeg de opdracht naar een bepaalde kilometerpaal aan de rijks weg Maastricht-Luik te gaan, waar verdere aanwijzingen konden worden gevonden. Bij de paal lag een sleuteltje van bagagekluis 13 op het station van Luik. In de kluis lag een brief van de ontvoer ders, waarin een losgeld werd geëist van 3,2 miljoen Duitse Marken, ongeveer f 3,5 miljoen gulden. Na tien dagen zou weer contact wor den opgenomen. „Dat is nooit gebeurd", zegt politiewoord voerder Joop de Jager. „We zijn nu drie weken verder. We gaan er nog steeds van uit dat we met een ontvoe ring te maken hebben, maar Hertel kan net zo goed dood zijn of ondergedoken". Als tastbaar bewijs dat zij de gokmagnaat in handen heb ben, lieten de ontvoerders in de bagagekluis Hertels plati na hanger achter, waaraan de sleutels van zijn auto hin gen. Op aanwijzingen in de brief werd de auto van Her tel, een opvallende witte Mercedes 500 SEC met een waarde van drie ton nog de zelfde dag in de Avenue Louise in Brussel terugge vonden. Aanknopingspunten zijn er nauwelijks. Wat de Eindhovense politie nu het meest kwelt is het uit blijven van een nieuw con tact met de ontvoerders. Zo langzamerhand begint het vermoeden te rijzen dat het misschien niet meer om een ontvoering gaat maar om moord. Daarbij wordt ver band gelegd met het feit dat de gokmagnaat voor zijn ont voering bedreigd is door bui tenlanders. Zij zouden Hertel, zonder dat hij daarom had gevraagd, hun „bescher ming" hebben aangeboden, uiteraard tegen een vorstelij ke betaling. De Duitser is hier niet op ingegaan, omdat hij niet wilde zwichten voor chantage. In verband met deze affaire liet Hertel zijn miljoenenvilla in het Duitse Gladbeck, ten noorden van Essen, extra beveiligen. Hier mee wilde hij het leven vei lig stellen van zijn vrouw Dorothea en zijn 21-jarige zoon Markus. Gokker Mogelijk, misschien. Het zijn begrippen die het werk van het rechercheteam in Eind hoven blijven beheersen. „Het kan hier ook gaan om een ontvoering die niet goed is verlopen, waarbij Hertel wellicht in een vuurgevecht is omgekomen", zegt politie woordvoerder De Jager. Ook is het niet onmogelijk jdat de ontvoerders Hertel hebben vermoord, omdat geen ge hoor is gegeven aan hun uit- Lengte 1.80 meter, slank postuur, vol gezicht, brede kin, grlj- zend-zwart haar, snor, bruine ogen. Litteken boven linkeroog, .is overwegend in het bruin gekleed. De politie in Eindhoven verspreidde op grote schaal het signalement van Paul Gerd Hertel. De ontvoerders van de Duitser hebben al lang niets meer van zich laten horen en de politie vreest voor zijn leven. drukkelijke opdracht in geen geval de politie in te schake len. Onduidelijk is of de ge wapende overval op Hertels Golden-Ten-club in het Am sterdamse Victoria-hotel op 28 maart (buit: 35.000 gulden) iets met de ontvoering te ma ken kan hebben. De Jager: „We gaan er vooralsnog niet van uit. Die casino's worden regelmatig overvallen, niets bijzonders dus". Hertel, zelf naar verluidt een zwaar gokker, is het prototy pe van een zelfdoener, altijd op zoek naar een manier om geld te verdienen. Zo be proefde hij eerst zijn geluk in Duitsland, maar zijn illegale casino's werden al snel door de politie opgerold. Daarna zou hij korte tijd de kunst hebben afgekeken bij de gro te casino's in Las Vegas. Toen bleek dat de justitie in Nederland geen actie meer ondernam tegen de Golden- Ten-gokhuizen, vestigde Hertel zich definitief in ons land. Sindsdien gingen de za ken uitstekend. De Jager: „Intussen wordt het onderzoek met de dag moeilijker. Onze getuigen weten zich de feiten steeds minder helder voor de geest te halen. De tijd gaat nu een belangrijke rol spelen. We gaan er niet van uit dat het onderzoek vastloopt, maar rationeel denkend moet je tot de slotsom komen dat het wel dreigt te gebeuren. Het rechercheteam ontbinden ligt niet voor de hand. We heb ben ooit een teken van ont voerders gekregen en we houden er dan ook rekening mee dat de ontvoerde ver moord kan worden". ARJEN VAN DER SAR Den Uyl en Kok elk met een eigen karavaan DEN HAAG De PvdA zal tussen 26 april en 20 mei met twee verkiezingskaravanen door het land zal trekken: één met lijsttrekker Joop den Uyl en één met lijstduwer Wim Kok, die gedoodverfd is als op volger van de huidige leider. Den Uyl en Kok staan ook beide afgebeeld op het verkie zingsaffiche van de PvdA, vergezeld van de leus: „Kies de PvdA in een nieuwe rege ring". Het oplossen van de werkloos heid, het verbeteren van de uitkeringen en het verzet te gen de plaatsing van kruisra ketten vormen de drie hoofd thema's die centraal zullen staan in de verkiezingscam pagne. Daarbij zal de PvdA de nadruk leggen op een direct contact met de kiezers. „Dat wil zeggen, dat de kamerkan didaten en de andere campag nevoerders veelvuldig langs de deuren zullen gaan om een gesprekje aan te knopen, ver kiezingsmateriaal te overhan digen en vooral een oproep te doen om op 21 mei te gaan stemmen", aldus partijsecreta ris Van Velzen. Volgens hem heeft deze persoonlijke bena dering, aangeduid als „canvas sen" (zoals deze activiteit in de Verenigde Staten wordt ge noemd) in het verleden veel succes opgeleverd. Bij de laatstgehouden gemeente raadsverkiezingen is duidelijk aangetoond dat de PvdA hoger dan normaal scoorde in de buurten waar het canvassen is toegepast. Hans van Mierlo geveld DEN HAAG Hans van Mierlo, lijsttrekker van D66, is opge nomen in het academisch ziekenhuis in Amsterdam. Hij heeft een darmaandoening die als niet ernstig wordt omschreven en zal enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Een spreekbeurt in Paradiso in Amsterdam, zoals Den Uyl in 1982 heeft gehouden, is afgezegd. Verwacht wordt dat Van Mierlo volgende week weer aan de slag kan gaan. Van den Berg daagt Bukman uit DEN HAAG PvdA-voorzit- Van den Berg de uitnodiging ter Van den Berg heeft CDA- hebben geweigerd met de me- voorzitter Bukman uitgeno- dedeling dat deze electoraal digd terug te komen van zijn niet interessant was. Van den weigering maandag 21 april Berg denkt dat het electorale a.s. deel te nemen aan een tv- oordeel beter aan de kiezers debat. Bukman zou volgens kan worden overgelaten. Groningen: PvdA-CDA GRONINGEN De stad Groningen krijgt de komende vier jaar opnieuw een college van PvdA met CDA, omdat tussen bei de partijen „aanzienlijk minder verschillen van opvatting be staan dan met de VVD", met welke partij de PvdA enige tijd over collegevorming heeft onderhandeld. De PvdA (drie zetels winst bij de laatste verkiezingen) zal vier wethouderszetels be zetten, het CDA twee. Ziekenhuizen voorspellen langere wachttijden UTRECHT Als nog verder moeten worden bezuinigd op de kosten van ziekenhuiszorg zullen patiënten met minder acu te aandoeningen langer moeten wachten op be handeling of opname. Dit zal het eerst gebeuren bij cardiologie, chirurgie en orthopedie. Dit staat in een gisteren gepre senteerd rapport van de sectie ziekenhuizen van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR). Ver wacht wordt dat bij ziekenhui zen die nu al in de problemen zitten de wachttijden zullen oplopen tot acht a twaalf maanden. In 30 tot 45 procent van de ziekenhuizen zijn in middels maatregelen genomen als het uitstellen van de aan koop van kostbare apparatuur, het versoberen van maaltijden en het tijdelijk of permanent sluiten van afdelingen. pname geëist N BOSCH Officier van itie mr. P. Duyx heeft gis- m voor de rechtbank in Bosch de zaak tegen een tpaar uit Grave opname en angenisstraf geëist. De e, de 47-jarige H.D. en zijn arige vrouw F.Z., worden dacht van moord op een arige vrouw uit Deventer, moeder van de man. officier eiste tegen de man i gevangenisstraf van 12 anden waarvan 4 voor- 3 ardelijk. Hij zal zich vol de officier daarna moeten in opnemen in een inrich- De vrouw wil hij direct :n opnemen. Op 24 oktober loot het echtpaar D's moe- in Grave uit te nodigen, indaag i§ het een feestdag", de schoondochter nog te- de gezinsverzorgster ge- d, „vandaag komt de oplos- g". Zodra de bejaarde iuw binnen was werd ze ir haar schoondochter met mes aangevallen. Toen dat voldoende bleek te zijn, eg deze haar de hersens in een autokrik. !oningin Beatrix woont in de lidderzaal in Den Haag de her- lenking bij van het 40-jarig be- Iian van het Fulbright Educa- nal Exchange Program, een nternationaal uitwisselingspro- |ramma van wetenschappers en tudenten, genoemd naar de be aamde Amerikaanse ex-senator William Fulbright (81). .staat ^iona DEN HAAG De FN V-ambtenarenbond AbvaKabo wil dat het ministerie van justitie zo spoedig mogelijk begint met de werving van gevangenbewaarders voor de vijf nieuwe gevangenissen die de komende jaren worden gebouwd. In totaal zijn voor deze nieuwe in richtingen 900 nieuwe bewaarders nodig. Voorlopig kan echter volgens de AbvaKabo volstaan worden met het aantrekken van .750 aankomende bewaarders. De nieuwe gevangenissen komen in Leeuwarden, Hooge- zand, Sittardv Rotterdam en Heerhugowaard. Bij het AbvaKabo-voorstel kunnen de aspirant-bewaarders na hun opleiding, die ongeveer een half jaar duurt, praktijkerva ring opdoen in de bestaande gevangenissen en huizen van bewa ring. AbvaKabo-bestuurder Huub Vermeulen: „Dat zou een ver lichting betekenen van de zware werkdruk waaraan het gevan genispersoneel al enkele jaren bloot staat vanwege het perso neelstekort en het zeer hoge ziekteverzuim. En bovendien komt er dan eindelijk ruimte om in de huidige gevangenissen de orga nisatie van het werk te verbeteren". Een ruime meerderheid (65 procent) van de gedetineerden in Nederland kan zich vinden in de manier waarop de overheid het gevangeniswezen wil vormgeven. Dat houdt in: kleine een heden die om redenen van efficiëntie in één complex zijn onder gebracht, waarbij de gedetineerde te maken heeft met een vast team bewaarders die voor méér activiteiten tijd hebben dan al leen voor bewaking. „Een krachtige ondersteuning van het beleid", zo noemen dr. M. Brand-Koolen (WODC) en drs. J. Verhagen dit resultaat van een door hen gehouden onderzoek. Jos Verhagen, staflid van de directie gevangeniswezen: „Ik ben geschrokken van de reacties van de omgeving van gedetineerden. Het blijkt dat van twee derde de omgeving thuis weet wat er aan de hand is en er afwij zend op reageert". Twee op de drie gedetineerden hebben het gevoel er niet meer bij te horen. Mevrouw Wang, de Chinese am bassadrice in Ne derland, en bur gemeester Peper van Rotterdam bekeken gisteren zonder een spoor van angst een python die dikke maatjes was met een medewerk ster van de zo juist geopende Chinese Vlinder tuin. De tuin is onderdeel van het drijvende res taurant Ocean Paradise. AMSTERDAM De pos tale recherche heeft in Amsterdam een man aan gehouden, die op één dag 4100 artsen in totaal ruim drie miljoen gulden af handig heeft gemaakt door middel van automa tische incasso. De oplich ter werd aangehouden toen hij zijn buit op een postkantoor kwam opha len. De artsen krijgen het geld terug. Het is de eer ste keer, aldus de postale recherche, dat misbruik wordt gemaakt van het automatisch incasso-sy steem. De verdachte was in het bezit van een van de 7000 door de Postbank uitgegeven machti gingen tot automatische incas so. De Postbank had die ver gunning afgegeven aan een zo genaamde uitgeverij in het Gooi. De oplichter leverde maandag bij de Postbank en bij andere banken de opdrach ten in voor de inning van 800 gulden bij elk van de artsen. De PTT voerde die opdrachten dinsdag uit. Woensdag ontvin gen de artsen de giro-afschrif ten. Sommigen klaagden di rect, waarop de Postale re cherche in actie kwam. De oplichter werd aangehou den in het postkantoor aan de Nieuwezijds Voorburgwal, waar hij telegrafisch al om een spoed-uitbetaling had ge vraagd. Hij is bekend van eer dere gevallen van oplichting. De Postbank ziet nog geen aanleiding de procedure van de automatische incasso te wij zigen, maar het onderzoek door de postale recherche kan hier wel toe leiden. Voorlopig gaat de Postbank ervan uit dat een grote slag via automati sche incasso onmogelijk is, om dat wel altijd iemand zal kla gen. Veel racisme onder leerlingen van lbo/mavo UTRECHT Democra- tie-vijandige denkbeel den, vreemdelingenhaat en racisme leven sterk bij leerlingen van de mavo en het lager beroepson derwijs. Dit blijkt uit één van de vele jongeren, waarvan de resulta ten gisteren en vandaag wer den besproken op het congres „Jeugdonderzoek in Neder land" aan de rijksuniversiteit in Utrecht. Het onderzoek werd verricht op 27 verschil lende scholen voor mavo en lager beroepsonderwijs Racistische denkbeelden ko men voor bij ruim veertien procent van de lbo/mavo scholier-en. Dit is bijna twee keer zoveel als bij leerlingen van de hogere middelbare op leidingen. Een opvallend verschil tussen de jongeren van het lager en hoger middelbaar onderwijs is dat racistische en politiek into lerante opvattingen onder de havo/vwo-leerlingen uitslui tend voorkomen bij personen met een rechtse partijvoor keur. In het lager middelbaar onderwijs komen dergelijke opvattingen ook voor bij scho lieren met een linkse of klein- linkse partijvoorkeur. I RIEMELS r\K LOOD eftB'l ALS EEN Hippie UIT EN T £ST/<3 OMO&riK 20 MlSSCHi&J £EN SUgilDlEMH) AMSTERDAM Burge- meester Van Thijn heeft het comité „Geen fascis ten in de raad" en andere groepen in Amsterdam gisteren dringend ge vraagd om de installatie van mevrouw E. Bouman tot raadslid voor de Cen trumpartij op dinsdag 29 april niet te verhinderen. Hij zou het een „beschamende zaak" vinden als die dag in het teken zou staan van een ge welddadige confrontatie. Van Thijn sprak wel diverse keren zijn afschuw uit over de ver kiezing van het CP-lid. De burgemeester en de andere in de raad vertegenwoordigde partijen zien hoe jammer zij dat ook vinden geen moge lijkheden om de installatie van het CP-raadslid te voorkomen. De geloofsbrieven van Bou man werden woensdag aan vaard. Van Thijn en de raad willen het CP-raadslid wel zo veel mogelijk mijden. Moties van haar kant zullen niet wor den gesteund zodat zij niet be handeld kunnen worden. Bou man zal verder uit raadscom missies worden geweerd. De verordening daarvoor maakt dit mogelijk. Afgesproken is dat op bijdragen in de raad van het CP-lid door slechts één raadslid namens de andere partijen wordt gereageerd. Gemeentesecretaris Kooiker verklaarde dat de Amsterdam se ambtenaren Bouman alleen helpen als zij daar wettelijk niet onderuit kunnen. Extra service van de kant van be leidsmedewerkers en bodes, zoals die wel wordt gegeven aan andere raadsleden, zal het CP-lid worden onthouden. het CP-gemeenteraadslid Bou man op 29 april voorkomen met een massale blokkade voor het stadhuis. Het is ech ter nadrukkelijk de bedoeling dat deze blokkade een welis waar effectief („Bouman komt er niet in") maar vreedzaam karakter krijgt. Op 29 april roept het comité ook op tot scholieren-, ambtenaren- en studentenacties. Morgen houdt het comité alvast een grote de monstratie door de stad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1986 | | pagina 3