ji)e Grote Havenbrug: -Diende ook eeuwen als Zi jlpoortsbrug 'Ojay: len lieve indervriend Jazznacht Avifauna j AAIDEN OMGEVING geidac6oivifl/nl ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1985 PAGINA 15 Bruggen, we maken er allemaal gebruik van. Zeker in een wa terrijke stad als Lei den zijn het onmisba re schakels in het we gennet. Veel aandacht is er nooit aan de Leidse bruggen be steed. De stilte is ech ter al flink „ver stoord" met in 1983 de verschijning van het gemeentelijke Brug- genboek, de onlangs gehouden tentoonstel ling „De Leidse Brug gen" en de wekelijkse rubriek „OverBrug- gen", die inmiddels de 100 heeft overschre den. Samensteller en schrijver is de heer P.J.M. de Baar van het Gemeentearchief. Hij put uit materiaal dat is verzameld door een werkgroep van historisch geïnteres seerden. Kees van Herpen tekent voor de eindredactie. De re- produkties zijn van fotograaf Wim van Noort. Vandaag ver schijnt het 102e arti kel in deze serie. ojay zit nu ruim twee weken i het asiel en als er éèn ding uidelijk is geworden dan is wel dat het in dit geval een bijzonder lief dier jaat. Nu is het zo dat de mees- dieren die in deze rubriek erschijnen deze positieve ei- enschap hebben, maar bij loiay moet het woord lief olgens asielbeheerder Wil fiele worden onderstreept. Met Bojay kun je alles doen i daarmee is het een dier dat uitstek geschikt is voor kinderen. De hond, een teefje, werd op 6 September naar het tehuis aan Je Besjeslaan gebracht. Zijn ïaasje vond haar te speels, te lruk en te enthousiast om te lang alleen te laten. En Bojay moest zich af en toe alleen vermaken. Tot op zekere hoogte lukte dat wel, maar Juurde het allemaal wat te lang dan wilde het dier haar behoefe nog wel eens in huis Joen. Dat kan haar niet kwa lijk worden genomen. Er is voor iedereen immers een moment dat de grenzen zijn bereikt en de sluizen open moeten. Bojay is 7 maanden oud. Ze is aan de magere kant, maar dat zewindhond moet zijn ge weest. Het dier heeft de slan ke lijn van zo'n snelle hond Wekelijks verschijnt in de Leidse Courant de rubriek „Hond zoekt huis". In deze rubriek wordt een hond (of soms ook wel een kat) beschreven die in het asiel ver blijft om daar een zekere dood tegemoet te gaan... ten zij het dier een goed tehuis vindt. De in de rubriek be schreven honden zijn óf gevonden óf door hondenbezit ters naar het asiel gebracht. Ze worden om uiteenlopen de redenen afgestaan, vaak begrijpelijk, maar soms ook volslagen onzinnig. De in „Hond zoekt huis" beschreven dieren zijn alle goed gezond, hebben een wormenkuur ondergaan en zijn volledig ingeënt. Tegen betaling van circa 80 gulden (voor katten is dat 45 gulden) ten bate van zwerfdieren zijn ze af te halen. Adres: Nieuw Leids Dierenasiel, Besjeslaan 6b, Leiden. Tel.: 411670. Geo pend di. t/m vr. 10-12 en 14-16 uur. Zondag en maandag gesloten. en daarbij staat ze ook hoog op haar ranke poten. Ze is momenteel 45 centimeter hoog, een schofthoogte van 50 centimeter behoort tot de moeglijkheden. De zeer zach te vacht is bruin met een zweempje zwart. Ze heeft een witte bef die aan de onder kant helemaal doorloopt en de poten zijn afgezet met nood even naar buiten kan wippen. Ze is jong, heeft dus veel energie en heeft veel be weging nodig om die kwijt te raken. Bojay, die goed luistert, is echt een zeer positieve hond, altijd vriendelijk en dol op een fijne stoeipartij. Beestenspul Bojay zoekt een baas die veel aandacht aan haar kan beste den. Een flat als nieuwe be huizing is uit den boze, de nieuwe woning moet toch wel over een tuin beschikken, zo dat Bojay in geval van hoge Wie Bojay wil bekijken kan zaterdag niet terecht in het asiel. Dat is wegens Beesten spul (vandaag en morgen in de Groenoordhallen) gesloten. Het is mogelijk dat Bojay in de Groenoordhallen is, maar helemaal zeker is dat nog niet. Asielbeheerder Wil Tiele wilde graag naar Beestenspul, ALPHEN AAN DEN RIJN De vierde Al- phense Jazzhappening, Jazznight Alphen '85, be looft weer een groot suc ces te worden. De organi sator van deze happening, de Stichting Jazznight Al phen heeft twaalf beken de jazztrio's, orkesten en artiesten geboekt die van avond vanaf acht uur in de zalen van Avifauna zullen optreden. Kaarten kosten ƒ25 en zijn ver krijgbaar bij de VVV en de Alphense Rabo-ban- ken. Vele soorten jazz komen aan bod, van dixieland en boogie woogie tot de moderne en hard bob jazz. Vijf zalen zijn beschikbaar, en bovendien het overkapte terras van het Avi faunacomplex. Er zijn optre dens van de Jaap Dekker Boogie set; het Art Hodes Trio met een mengeling van tradi tionele en oude jazzvormen; de Amerikaanse zangeres Dee Daniëls met trio Bruno Castal- lucci; de Revival Jazzband met dixielandmuziek; Flavium met als solist saxofonist Fred Leef- lang; het trio Rob Agerbeek met als gastsolist de tenor saxofonist Harry Verbeke; De groep Top Secret met de Al- phenaar Toon Roos; de De La Vida Jazzband met muziek in de New Orleansstijl; het Clas sic Jazz Collegium uit Praag; het Trio Wim Overgaauw; de Big Band Frits Landesbergen; het Deep River Quartet; de 81- jarige pianist Art Hodes cn de zangeres Beryl Bryden. Grote Havenbrug tussen Havenplein en de Haven ft een vrij ingewikkelde chiedenis achter de rug. lag niet alleen vroeger op andere plaats, maar heeft enige eeuwen gediend als poortsbrug. De oude Zijl- irt werd gebouwd in de Jsmuur rond het stadsdeel rendorp, dat tussen 1347 en 5 bij de stad getrokken rd. Die stadsmuur lag aan oostzijde van de huidige estraat; een stukje ervan is ai de walmuur van de Oude n weer opgemetseld. Waar stadsmuur de Lage Rijn- i kruiste, was een stad- K>rt nodig, en dit werd de poort eerste brug over de stads- Igel voor de poort zal een ivoudige ophaalbrug ge est zijn. Toen in 1419 de rgeroorlog tussen Jacoba hetn Beijeren en haar oom Jan s dn Beijeren ook voor Leiden in jvolgen dreigde te krijgen M|or de verrassende omme- em aai van de stad uit het Ka- aai jauwse naar het Hoekse rs imp. werd in allerijl ook de Ipoortsbrug versterkt. In- rdaad sloeg in 1420 Jan van «fijeren met zijn Kabeljauwse iet|rtij het beleg voor de stad, ?ert zich na enige maanden djoest overgeven. Daarna kon fst| stad zijn wonden gaan lik- #n: onder meer werd Jacop .r jadenhove betaald voor het >asflappen van de valbrug bui- et i de Zijlpoort omdat die ge- d.|oken was. m( idat tussen 1462 en 1465 n Jote reparaties aan de poort dl de brug ervoor verricht dpren, veranderde de situatie r j 1502 ingrijpend. Vóór de n »ort kwam een soort stenen 00 rt, door een stenen brug en xbonden met de stadsmuur. '6I m dat fort heen stroomde de ev adssingel, die aan de zuidzij- k* van het fort overbrugd b erd met een kleine ophaal- p rug. Kort na het beleg van nyeiden in 1574. waarbij de »]«oort ongeschonden gebleven aifcoet zijn. schijnen er plannen ej§weest te zijn om een groot Ëwerk op de noordoosthoek _nde stad te bouwen, maar zijn nooit gerealiseerd, itegendeel, tussen 1600 en i33 is de kleine brug wegge- Aaald is dwars door het rt heen een nieuwe ver- Teersweg gemaakt. In de uur van het fort kwam een dejoortgebouw, de Zijlbuiten- vvjoort, met daarvoor een enke- ophaalbrug. Er was daar- ityor e n rechte verkeersweg Nan de Lage Rijndijk naar de Haarlemmerstraat ontstaan. 'roedschap Ia jarenlang gedub hakte op 22 februari 1644 de Grote Vroedschap de knoop door: er zou een uitbreiding van de stad plaatsvinden naar de noordoosthoek bij de Haven. Toen eenmaal het besluit ge nomen was, werd er met gro te energie aan de realisering van de plannen gewerkt. Al op 17 maart verleenden de Staten van Holland de nodige toestemming voor het anne xeren van een deel van Lei derdorp en het onteigenen van de daar gelegen tuinen. In 1644 en 1645 werd zo een nieuw gedeelte stad gereali seerd. De oude Zijlpoort bleef echter nog staan. Zodra in 1646 daarvoor de tijd geko men was, moest deze sta-in- de-weg verdwijnen. Op 18 april 1646 volgde de aanbeste ding aan Pieter de Soomer voor 275 Van de walmuur aan de zuidzijde van het blok tegen de Oude Rijn aan. Ook verder werd het hele blok mooi vierkant afgewerkt en in acht boujvpercelen publiek verkocht. Men zou denken dat deze zeer grote operatie toch wel gevolgen voor de nog niet eens zo oude brug voor de gesloopte Zijlpoort zou hebben, maar uit het feit dat er geen bestek voor een nieuwe brug op deze plaats gevonden is en de rare uit stulping aan de oostzijde van de Oude Herengracht juist 4.70 meter) lengte geheid wor den, onder de pijlers daar naast 120 palen en onder de landhoofden elk 250 palen van grenenhout. Nadat een noodbrug gelegd was, moest de oude houten brug gesloopt worden. Binnen twee maan den diende het karwei ge klaard zijn, inclusief het brug wachtershuisje met vensters, deurkozijn met deur, de bril op het „secreet" (de poepdoos) en een zoldertje boven het se creet. Veenlant moest begin nen zodra hem dat bevolen zou worden en daarna binnen drie maanden gereed zijn, eveneens op een boete van drie gulden per dag over schrijding. De eerste steen werd op 8 augustus 1662 ge legd door Johan, het zoontje van burgemeester Johan Meerman; de aanwezige met selaars kregen 25 om te ver teren. Vermoedelijk is de brug nog voor de winter ge reed gekomen. Dat de aanne mers hun geld eerst op 18 ok tober respectievelijk 10 no vember 1663 ontvingen, Van Palesteyn met 243 wegens verricht extra werk en Veen- lan met 129 extra, is dan ook niet goed te verklaren. Robuust De robuuste brug kon er nu Bojay is bij zonder lief. tOOB^ lied} De nieuwe dubbele op haalbrug die de draaibrug verving, met op de achter grond de Zoutkeet. Foto Henri de Louw, 's Gravenhage, juni 1895. daar waar de brug uitkwam, valt op te maken dat men het gepresteerd heeft de brug te sparen en in het nieuwe we genpatroon in te passen. Toch moet de scheepvaart de nauwe brug wel een hinder paal gevonden hebben, zeker met die rare uitstulping die de schippers tot ingewikkelde manoeuvres gedwongen moet hebben. Het wekt dan ook geen verbazing dat op 28 fe bruari 1662 het stadsbestuur besloot de brug te vernieuwen met twee stenen bogen en een dubbele valbrug. Door het wegruimen van de uitstulping was er een grote afstand te overbruggen, en op deze ma nier ging dat het best. Op 12 juni 1662 volgden de aanbe stedingen: Jan van Palesteyn (met zijn compagnon Jasper van Vliet) nam aan voor 1590 het graaf- en heiwerk en het aanbrengen van de houten „bovenbrugh" (de dubbele ophaalbrug) te ver richten, en Arent Arentsz. Veenlant (met zijn compag non Jan Danielsz. van Wouw) nam voor 675 aan het metel- werk te verrichten. Volgens het bestek van de kersverse stadsarchitect Wil lem van der Helm moest on der de twee pijlers naast de doorvaart opening 170 heipa len van 14 a 15 voet (ongeveer De Grote Havenbrug kort voor de slopers in juni 1895 aan zijn verwijdering begonnen. Hoffotograaf Henri d€ Louw te 's Gravenhage legde hem nog even op de gevoelige plaat vast. maar dat is hem door het asielbestuur verboden. Daarop wilde Tiele het asiel op zater dag open houden, maar ook dat mocht niet van het be stuur. De beheerder heeft een vrije dag gekregen. Van hem wordt echter wel verlangd dat hij vanavond de dieren uit de Groenoordhallen haalt en ze naar het asiel terugbrengt. Veel asieldieren zijn er overi gens niet op Beestenspul te zien. Er zitten nog maar zes katten en een drietal honden. De maand augustus is zeer voordelig geweest voor het dierentehuis, mede door de acties van de Dierenbescher ming werden tientallen die ren aan een baas geholpen. Men incasseerde ruim 8000 gulden voor geplaatste dieren en spaart nu op het voer erg veel geld uit. Joris Joris, de hond van de vorige week, leek het getroffen te hebben toen hij werd opge haald. Een paar dagen later bracht de nieuwe baas het dier echter terug. Hij zou veel aandacht aan Joris besteden, maar overdag bracht hij de hond naar de buurvrouw. Daar deed Joris zijn behoefte in het naaimandje en dus be landde het arme beest weer in het dierentehuis. ven en de Oude Herengracht te slopen en de vaart een stuk te verleggen. In plaats van een draaibrug zou er op de nieuwe, maar erg bekrompen plaats een dubbele ophaalbrug komen. Bestek De verwezenlijking van de plannen duurde erg lang. Zo lang dat er in 1-891 zelfs nog een bestek gemaakt werd om de dekken van de draaibrug te vernieuwen, maar dit schijnt toch niet meer uitge voerd te zijn. De reden om tot vernieuwing over te gaan is mogelijk af te lezen uit het bericht in de krant van 15 juli 1891: „De brug aan de Haven bij de Haarlemmerstraat schijnt een gevaarlijk voor werp te zijn voor den grooten varkenswagen, welke iederen maandagavond vette beesten van de boot der stoomboot maatschappij „De Volhar ding" haalt. Voor eenigen tijd brak hij op die brug en gister avond viel er de achterklep naar beneden, waardoor groote ontsteltenis onder de beesten en de hen begeleiden de spekslagers ontstond en één varken halverwege uit het voertuig viel." Op 4 sep tember 1893 was het zo ver dat eindelijk de aanbesteding door de provincie gehouden kon worden. De dubbele op haalbrug werd voor 43.557,- aangenomen door M.H. Eijs- vogel te Rumpt in Gelder land. De gemeente liet in 1897 nog „twee wachthuizen ten dienste der Politie en het ma ken van eenige veranderin gen aan het wachthuisje bij de Kleine Havenbrug" aanbeste den. Deze brug van 4.10 meter breed, zonder trottoirs, was al snel weer te klein. Nadat in 1919 het nieuwe Rijn-Schie- kanaal in gebruik genomen was en de brug aan de ge meente overgedragen werd, was duidelijk dat er snel een nieuwe moest komen. Vanaf 1923 vormde dit ieder jaar bij de begrotingsbehandeling on derwerp van gesprek, met voorstellen, moties en alle mogelijkheden van dien. Eerst in 1927 werd de knoop doorgehakt en besloten tot de bouw van een rolbasculebrug. Het is hier helaas niet moge lijk dieper op de bouw in te gaan; alleen al de correspon dentie (voor een deel gerecon strueerd na de Stadhuisbrand) met de N.V. Constructiewerk- plaatsen en werktuigenfa- briek „De Nederlandsche Staalindustrie" te Rotterdam, die de ijzeren bovenbouw ver zorgde, is zó omvangrijk dat het bijna een dag kost om die te lezen. Het gietstaal werk werd betrokken van de firma Otto Gruson Co. te Maag denburg, terwijl de betonnen onderbouw op 5 februari 1929 voor 112.286,- aanbesteed werd aan de fa. Andries Ver hagen te Made. Deze leverde, zijn werk echter niet op 15 maart 1930, maar pas in au gustus 1930 op. De beweegba re delen werden op 8, 9 en 10 september 1930 aangebracht - in totaal 119.770 kg aan ijzer, nog afgezien van 125.115 kg gietijzer aan ballast - waarna de brug op 3 december voor het verkeer in gebruik kon. worden gesteld. Het houten brugdek van jarrah-hout werd dit jaar nog vernieuwd. Daarmee moet de brug er voorlopig weer tegen kunnen. Ir. Van der Vlis heeft daar door beslist nog eer van zijn werk als ontwerper van de brug. tegen. Behalve het normale onderhoud aan met name de houten bovenbouw was niet veel nodig. Slechts werd op 23 augustus 1760 voor 68 aan Jacobus Snaarenberg aanbe steed het vernieuwen van het brugophaaldershuisje. De kleine reparaties uit het eind van de achttiende eeuw wer den verricht door bekende aannemers als Jacob van Leeuwen, Gerrit Plomp en Jan Baptist de Groot. Na de Franse tijd was een grotere ingreep blijkbaar nodig. Stad sarchitect Salomon van der Paauw maakte een bestek voor algehele vervanging van de houten bovenbouw, al moest het ijzerwerk waar mo gelijk hergebruikt worden. De aanpemer diende de wat tere onderdelen met goede Mosco- vische teer drie keer overte- ren en daarna met fijne schel pen te bestrooien; de hele brug moest twee keer in de grondverf gezet worden en daarna overgeverfd. Op 24 maart 1817 zaten de he ren op het Stadhuis gereed om inschrijfbriefjes in ont vangst te nemen. Er kwamen er echter geen. Omdat op de daartoe gedane uitnodiging niemand zich tot het doen van een bod aanmeldde, werd besloten het op 31 maart 1817 nogmaals te beproeven en daarvan aan het publiek door de „nieuwspapieren" (kran ten) kennis te geven. Maar op 31 maart waren er inschrij vers noch bieders, zodat aan B en W gerapporteerd moest worden met het advies om het werk óf in daggeld te laten uitvoeren öf eigen personeel aan te nemen. Dit gebeurde echter nog niet: er werd een nieuw, nog véél uitvoeriger bestek gemaakt voor een gro te enkele ophaalbrug. De ba lans zou zelfs ruim 12'/2 meter lang worden. Maar ook daar voor meldden zich geen gega digden. Eerst op 22 september 1817 werd Hendrik Koper- draat te Alphen voor 1560 bereid gevonden deze brug te maken. Dezelfde lijdensweg beleefde men met de repara tie van het metselwerk: op dezelfde datum verklaarden Louis Henri Houthuizen en Cornelis Wijsman zich bereid dit voor ƒ500 te verrichten (het bedrag van de raming door de stadsarchitect). Deze brug hield het uit tot 1870. Toen werd op 14 februa ri het vervangen van de op haalbrug en een deel van de stenen brug door een gietijze ren draaibrug aanbesteed; ij zergieterij D.A. Schretlen nam dit voor 15.606,- aan. Van de gelegenheid werd ge bruik gemaakt om de door vaart met 75 centimeter te verwijden. De schepen wer den immers toen al steeds groter. Desondanks bleef het daar een benauwde situatie; vooral de scherpe hoeken vanuit de Haven naar de Oude Herengracht en van daar weer naar de Oude Vest waren flessehalzen. Toen in 1884 het besluit viel de Oude Vest als hoofdroute voor de Rijn-Schieverbinding te ne men, was ook duidelijk dat hier ingegrepen zou moeten worden. Uiteindelijk kwam de oplossing uit de bus om de huizen op de hoek van de Ha

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1985 | | pagina 15