akerpolder wordt net windmolen bemalen nog Benoeming beroepskracht dringend noodzakelijk •N OMGEVING Noorlander stelt Oosthout-avond uit ".YENSWERK GERARD VAN SCHIE eelden langs de vloedlijn9 Kelders Santhorst ondergelopen Keuzemogelijkheid voor Noordwijkse kabelabonnees Driedaagse in Warmond fcaidóaOowiard WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1985 PAGINA 11 (soenendienst Noordwijk kan het niet meer rooien dwijk ;e stri daar 24.000 gulden beschik- aan Ipor te stellen. De plantsoenen- langs de Vogelaardreef, Duinschoo- jn Noordwijk krijgt hulp van ten en de Wilgendam. In Noordwijk- gpecialiseerd bedrijf om zieke Binnen moeten de zieke bomen in »-jarfe kappen- De raadscommissie het Breloftpark, rond de Grote Kerk bijnalre werken bleek gisterayond en jn het midden van de Wilhelmi- ,J— -..u— nastraat er aan geloven. Besmette bomen die op particuliere grond staan worden op kosten van het Rijk gerooid en afgevoerd. Zieke aar ij)rdwijk moesten de afgelopen iepen op gemeentegrond zijn echter r>. Eril tal van bomen gerooid wor- voor rekening van de gemeente. Tot >nd-i*ndat ze aangetast waren dóór dusverre kon de plantsoenendienst waieziekte. Dit jaar constateerde het kappen van bomen nog wel rooi enAieente in samenwerking met en. Sinds kort groeit het rooien van Ook bosbeheer en dé Plantenziekte- zieke iepen de dienst echter boven idienje Dienst dat er dringend een het hoofd. Daarom wordt nu een ge- ?,veJ iepen in Noordwijk gerooid specialiseerd bedrijf in de arm geno- r*an worclen Het gaat om, bomen men. VOORHOUT De discussiebijeetl- bouwvakvakantie van zestig premie-C komst die bouwbedrijf Noorlander wil koopwoningen aan de Waterlelieweg in houden over de oplevering van wonin- Oosthout. In bijna alle woningen ont- gen in Oosthout, is uitgesteld. Die bij- braken de aansluitingen op gas, water eenkomst zou morgenavond worden en licht, keukens waren nog niet ge- gehouden, maar staat nu voor woens- plaatst, rioleringen moeten nog worden dag 21 augustus geagendeerd. Reden aangelegd, sommige schuurtjes waren van het niet doorgaan van de avond is het feit dat de restaurant Boerhaave, waarin de bijeenkomst zou worden ge houden, gesloten is in verband met een verbouwing. Die locatie wil het bouw bedrijf toch aanhouden omdat die voor iedereen het meeste centraal ligt en daarom wordt uitgeweken naar maar half afgemetseld en dakramen moesten het zonder glas stellen. De ko pers moesten vrijwel allemaal de ople vering noodgedwongen aanvaarden omdat zij de huur van hun vorige wo ning al hadden opgezegd en anders op straat zouden komen te staan. Daarbij komt dat de woningen aanvankelijk al 21 augustus. De bijeenkomst begint maart zouden worden opgeleverd, om half acht. Aanleiding voor de bij- eenkomst is de regen van klachten bij De bouw werd vertraagd door de stren- de oplevering in de week voor de ge winter en een bouwstaking. Tlt, een ictentl t v «ralt ADE/WAR- van [D Eén van de* in g^tagerplassen gelegen ^"dijden, de Lakerpolder 1 jj eente Warmond), is n. Eehige Rijnlandse pol- cinddie nog op de aloude i sphtionele wijze 's win- )at njonder water wordt staan Van maart tot no" aarJ>er bemaalt ex-on- ?n grfijzer Gerard van ian uit Oud Ade in zijn nen g de 25 hectare grote erlejïr met behulp van ""eeuwenoude stenen ijks Jwatermolen. Dit ng hwerk, genaamd „De meermolen" of „De e" feitelijk één 1 vormt met de La- lder, Is sinds 1952 in chldom van de familie il tei Schie, die boerderij g Eenzaamheid als n vhuis heeft. wa waU van d gebruikt molen „De stere" niet alleen, hij zorgt venvoor het voortdurende or i/houd eraan. ^Het moois- 'derejat je een molen repa- ie kjj vóórdat hij kapot is", van fhij.' Gerard is een mo- ejaat van het zuiverste te 1 hij heeft een diep ge- itor lde liefde voor zijn ei- as lakermolen. Ir\ zijn huis- kir aan de Oud Adese «uwv Venneweg prijken tal veerfbeeldingen van de klei- ndernde, konisch gemetselde huratermolen, met de riet- hij g rboe. gedekte kap. De romp van de niet worden gehouden hou- „Als het veel regent, moet ik vrij plompe, niet voor bewo ning gegchikte molen is aan de regenzijde opvallend be pleisterd in een typisch blauw-witte kleur. Gerard vertelt dat hij de Lakerpolder ook in de winter gemakkelijk met wihdkracht droog zou kunnen houden. Maar daar is geen reden voor. Vee kan er den vanwege de drassige bo- uiteraard veel malen. Bij on- dem en de moeilijke bereik- gelijke wind 's nachts blijf ik baarheid van het gebied. Het droogmalen van de polder ge beurt nu in ruim 120 uur, zo dra het niet meer vriest. Meestal is het medio maart zover. Gras „Soms waait er een mooie vaste wind, dan laat ik het peil alvast vijftien centimeter zakken. De overi ge vijftien centimeter doe ik altijd extra voorzichtig, omdat anders het gras eraan kan gaan". Volgens Van Schie klinkt het veen van de La kerpolder niet in. Dit is voor hem het belangrijkste voor deel van het onder water zet ten. Hij beschouwt het water in de molen slapen. Overdag ben ik gewoon in de buurt aan het werk. Het hooien in de Lakerpolder gebeurt bij droog weer op moderne ma chinale wijze. De- tractor en de maaimachine worden op een soort pont vanaf de Zijl- dijk nabij de Kaagsociëteit februari al overgevaren". Slib Gerard ziet kans om twee maal per jaar hooi te oogsten. Bij vast weer en veel zon geeft de polder voldoende na gras voor wat jongvee. Het Ruststand bemesten gebeurt grotendeels op natuurlijke wijze met het laagje slib dat achterblijft als het land onder water heeft Lakermolen. Dat kost de mo- lenbezitter niet minder dan 10.000 gulden. Gelukkig valt molen De Laeck onder Monu mentenzorg, waardoor een deel van het onderhoud wordt gesubsidieerd. „Een echt goe de houten roede uit één stuk, daar is niet meer aan te ko men. Vandaar dat de molen maker het dit keer probeert met gelijmd grenenhout, zoals dat bij de masten van zeilbo ten tegenwoordig ook wordt gedaan. Als het lukt een goe de roede te lijmen, dan wordt ook de andere roede op deze wijze gefabriceerd", vertelt Van Schie. op de polder als een bescher- gestaan en door talrijke wa ming van het gras tegen de tervogels. Vooral wilde een- winterse vorst. Het hooi van de Lakerpolder is dan ook an ders dan gewoon hooi; het be vat meer biezen en riet. Voor al voor paarden is deze kwali- den, meerkoeten, kuifeenden, smienten, meeuwen, grutto's en scholeksters blijken de rust van de Lakerpolder zodanig te waarderen dat ze er in teit ideaal. Een ander niet te steeds groteren getale terug- onderschatten voordeel van het onder water zetten van de polder is dat de familie Van Schie, al lang voordat het bui tenwater is dichtgevroren, keren. Dit jaar is Gerard in maart gaan malen. Hij heeft toen zijn molen een hele nacht laten doorwerken om alle wind te kunnen benutten. kan schaatsen en ijszeilen op De snelheid van het malen de ondergelopen polder. De Lakermolen voert het jaartal 1632. Toch staat vast dat de molen „pas" in het jaar 1818 is gebouwd. Waarschijn lijk duidt het jaartal 1632 op het stichtingsjaar van de pol der. Volgens Van Schie heb ben de voorganger(s) kan hij regelen met een heel of half zeil voor de wieken. „He heb wel eens gemalen bij windkracht negen" vertelt hij niet zonder trots. „Dat geeft weinig gevaar voor brand. Het brandrisico is altijd het grootst bij hét afremmen van de wieken". dezelfde plaats gestaan. Muur tjes van een vroegere wip-vij- zeimolen zijn nog te vinden in Hen wordt voorzien van een nieuwe rietbedekking. Op de- de 0ver zijn van de „„[.grond de polder in de winter. Alleen de dijk steekt boven windkracht afhankelijk werk et Wter dei Je grii huidige molen niet op precies Het onderhoud aan de molen is extreem duur. Momenteel maakt de Hoogmadese molen maker Verbij in opdracht van als molenaar vertelt Gerard: Van Schie een nieuwe houten roede (twee molenwieken in eikaars verlengde) voor de Alle jaren, zo eind november- /begin december, als het be gint te vriezen, dan laat Van Schie zijn polder weer vollo pen. „Ik zet dan een duiker met een diameter van dertig centimeter open. In een dag tijds staat het maaiveld onder water". De molen staat dan in ruststand, „overhek" heet dat in molenaarstermen; de wind borden zijn dan afgenomen. Al zijn werkzaamheden aan en met de molen houdt hij consciëntieus bij in notulen. Gerard's grootste zorg is dat watersporters minder zorg vuldig met zijn eenzaam gele gen unieke poldereiland, de dijk, het gras, het riet en zijn molen omgaan als hij zelf doet. Op de romp van De Laeck hangt daarom een hou ten bord met het volgende op schrift: „Zie mij malen Zie mij pralen, in dit Meergebied Bij regen en zonnestralen Ach vriend, schendt mij niet". ELLEN VERHAAR WIJK Ongeveer beelden zullen zater- zg etét strairid voör de Ko- gec Astridboulevard in OTtinjk staan opgesteld en Jtfeeb- en vloedbeweging de Jtee voor de manifesta- ijndijle n langs de vloédlijn' fenWiDe maker van dit 15, il, dat op geheel ande- rk*i is geschoeid dan de kn £atie 'Water, wind en tot n René van Lint óp 6 rïo/endit jaar, is de kunste- ee iain Mader. De initia- kunstgebeuren van 6 juli want daarbij was het de bedoeling dat een deel van de kunstwer ken aan de invloed van zon," zee en wind ten onder ging. Hein Mader, voormalig docent van de Rietveld Academie in Amsterdam, maakt beelden voprnamelijk uit natuursteen (marmer en graniet). Mader legt in z|jn werk verband tus sen de materie waaruit de kunst voorkomt, zoals steen, water en licht en het vuur van de verbeeldingskracht keerir en coördinator van scheppingsdrang. Ed Singels "deniement is Ed Sirilgéls. 10. lrie en acht uur zullen vroen op de eb- en vloed- re tor het zeewater bver- kaïm later weer tèvóor- «4omen. Dat laatste is ïnlijk verschil met het werd door het monumentale karakter en tegelijkertijd de rust en overwogen kalmte er van getroffen: het vereeuwi gen vpn een 'beweging'. Sin gels vindt al jaren juist om dat hij geen kunstenaar is dat de afstand tussen kunst en publiek steeds groter wordt, zeker omdat de moderne kunst eigenzinnig en indivi dualistisch is. Herkenning en begrip van publiek blijven uit J>ij het botweg tentoonstellen van die kunst en daarom wil Singels die kunst uit de sterie le en elitaire ruimten van ga leries en musea halen. Het project 'Beelden langs de vloedlijn' is een eerste stap in die richting. Daarbij komt het aspect van de ruimte: grote beelden hebben een grote ruimte nodig om tot hun recht te komen en bovendien komen ze in een passend interieur be ter tot hun recht. Voor de kozen voor het strand waarbij marmeren en granieten wer- de zee en het licht hun werk ken 'van Mader is daarom ge- kunnen doen. ACTIVITEITEN COMMISSIE MUZENHOF IN BRANDBRIEF: LEIDERDORP Er moet een beroepskracht komen die de activiteiten in het gemeentelijke cul turele centrum Muzenhof gaat begeleiden. Deze wens is door de activitei tencommissie van Muzen- hof bij het Leiderdorpse college van burgemeester en wethouders heel na drukkelijk op tafel ge legd. In een brief die is den hebben echter reeds ge ruime tijd geleden te kennen gegeven dit een te zware be lasting op hun privéleven te vinden. Ze zien zich daarom genoodzaakt met ingang van september de werkzaamhe den te beëindigen en zich te beperken tot beleidsmatige en bestuurlijke aangelegen heden". De activiteitencommissie vindt, nu het stadium van experimenteren voorbij is en het programma vaste vorm ondertekend door voorzit- heeft gekregen, een profes ter Joop Tieken (CDA- 'sionele kracht moet worden raadslid en nestor van de gemeenteraad) en secreta ris Ans Kunst-Sariemijn wordt de bezorgdheid uit gesproken over de toe komst van Muzenhof als belangrijkste culturele ac commodatie van Leider dorp. Het is niet de eerste keer dat de activiteitencommissie bij het college aan de bel trekt. In de brief wordt melding gemaakt dat de werkzaam heden verbonden aan het op stellen en begeleiden van het programma zo'n 20 30 uur per week kosten. Deze werk zaamheden worden uitge voerd door Ans Kunst en en kele leden van de commissie. De activiteitencommissie hierover: „De betrokken le- aangetrokken. De commissie ziet voor deze kracht de vol gende taken: coördinatie van de pro grammering in samen spraak met de leden van de werkgroepen, administratieve verwer king van de uitnodigingen, maandagenda en persbe richten, gerichte publiciteit, het optreden als gast vrouw/heer in Muzenhof het bijhouden van het ar chief en documentatie, het onderhouden van diverse contacten met artiesten, theaterbureaus en de be heerder van Muzenhof, het verzamelen van infor matie en recensies. De activiteitencommissie, zo blijkt uit de brief aan het college, heeft slechte ervaringen met het wer ken met vrijwilligers. Eén aanvraag voor een vrijwil liger bij de Stichting Werkwijzer is door de toet singscommissie geaccep teerd. De continuïteit, een van de belangrijkste voor delen van het aanstellep van een beroepskracht, is niet verzekerd met het werken met vrijwilligers omdat deze vaak tussen tijds afhaken wanneer zij een betaalde baan gevon den hebben. Het college van b en w weet nog niet goed raad met de brief van de activi teitencommissie van Mu zenhof. Voorlopig is de brief voor kennisgeving aangenomen. Na de va kantie zal het college pro beren een oplossing voor de problemen te vinden. Voornaamste probleem is de financiën. De activitei tencommissie heeft tot dusver gewerkt met een jaarlijks budget van 20.000,- voor een beperkt experimenteel programma. Het aanstellen van een (parttime) beroepskracht zal nog eens een veelvoud van dat bedrag gaan ver gen. LEIDERDORP Een lek in de waterleiding heeft gisteren veel overlast en schade in de Santhorstflat aan de Laan van Ouder zorg in Leiderdorp ver oorzaakt. Gisternacht ont stond er een lekkage in de hydrofoor-installatie van de flat, die er voor zorgt dat het water onder hoge druk naar de hogere ver diepingen wordt geperst. Toen het lek gistermorgen werd ontdekt, bleek dat er in de kelders van het winkel centrum een meter water stond. Met name de fietsen- handel van Neuteboom werd getroffen: de in de kelder aanwezige fietsenvoorraad stond gedeeltelijk onder wa ter. De inboedel van een flat bewoner die tijdelijk in de zelfde kelder was opgeslagen liep eveneens waterschade op. De Leiderdorpse brand weer pompte de kelders snel leeg, waarna waterleidingbe drijf De Rijnstreek de water toevoer afsloot. De situatie was enigszins gevaarlijk, om dat er ook kelders met lift kooien onder water waren komen te staan, zodat er ge vreesd werd voor kortslui ting. Het Energiebedrijf Rijn land sloot daarom tijdelijk de stroom af. De liften functio neren inmiddels weer. De flatbewoners van de der de tot de tiende verdieping zaten tijdelijk zonder water. Dat euvel werd verholpen door een noodleiding over straat aan te leggen. Het lek zal zo spoedig mogelijk wor den gerepareerd. De brandweer moest eraan te pas komen, om de kelders leeg te pompen. NOORDWIJK De Noordwijkseabonnees van kabeltelevisie krijgen over een paar maanden de keuze uit twee program mapakketten. Een be perkt pakket met alleen Nederland I en II, dat 9,65 per maand gaat kos ten. Het andere pakket bestaat uit het huidige WARMOND De avondwandeldriedaagse wordt dit jaar gehouden op 21, 22 en 23 augustus. Voor elke avond is er een wandelroute gekozen van ongeveer 10 km lengte. De eerste avond blijven de wandelaars in Warmond. Er wordt dan onder meer een bezoek gebracht aan het Bos v. Krantz, Park Groot Leerust en het park van de fam. Lee mans. De tweede wandeling wordt gemaakt via de Haarlem mertrekvaart langs de Sikkens in de richting van de Was- beeklaan. Op de laatste avond voert de route de wandelaars onder meer naar het Heempark in Leiden en het eiland Koudenhoorn in Warmond. wandelaars aan het eind van de avonddriedaagse. Het ver trekpunt is alle avonden bij 't Trefpunt, Herenweg 80 en men kan starten tussen half zeven en zeven uur. Deelname kost voor volwassenen f 5,- en kinderen in de lagere school leeftijd betalen ƒ3,-. Alle deelnemers ontvangen een herin neringsvaantje en een lot waarvan de trekking plaatsvindt op de laatste avond van de bazar ten bate van de Nederland se hervormde kerk. programma-aanbod, aan gevuld met BBC I, Music Box, TV 5 en Sky Chan nel. Het uitgebreide pak ket gaat 19,90 per maand kosten. De raadscommis sie voor nutsbedrijven in Noordwijk ging gister avond akkoord met die regeling. Volgens een onlangs door de gemeente gehouden enquête zou er voor het uitgebreide pakket veel belangstelling be staan. Het huidige program ma-aanbod (Nederlandse, Bel gische en Duitse zenders) kost de abonnee 19,65. Daarvoor worden ook alle buitenlandse ploitatie van de kabel in de Bollenstreek. Kostenverlaging zou volgens hem voorlopig dus niet aan de orde zijn. CDA-raadslid W.N.M. Wij- nands vond het belangrijk dat ook de mogelijkheid van een beperkt pakket bleel bestaan. Die mening was ook wethou der Admiraal toegedaan. „Ik krijg van vooral oudere men sen te horen dat ze niet willen betalen voor iets waar ze toch nooit naar kijken. Ook zijn er mensen die gewoon die 20 gul den per maand niet op kunnen brengen". De Kluiver wees erop dat in de Bollenstreek nog altijd een kwart van het aantal opzeggingen radiozenders die de mast van kabelabonnement om finarif kabelexploitant Casema kan ciële redenen was. ontvangen aangeboden, uitbreiding gaat dus een kwar tje per maand extra kosten. Volgens wethouder A.E. Ad miraal kan door een eventuele Raadslid mevrouw J.J. Voor ham-Bar tens vroeg zich af of het publiek niet anders voor gelicht kon worden. „Veel verbetering van de ontvangst, mensen vragen aan mij hoe van de Engelse BBC daar nog het nu precies zit met die ka- eens 30 tot 40 cent bovenop komen. De huidige ontvangst van de Engelse zenders via de mast van Casema in Oegst- geest is vaak slecht. Bovendien komt er jaarlijks op het abonnementsgeld nog een 'verhoging van zes procent. Di recteur van het nutsbedrijf J. de Kluiver vertelde dat Case ma vorig jaar een tekort van 1,2 miljoen boekte in de ex- belaansluiting. Ze weten vaak niet dat ze die niet hoeven te nemen. Ze kunnen voor de TV-ontvangst ook een antenne op het dak plaatsen en voor de radio een draadje aan de gor dijnroe vastmaken". Admiraal zei dat de mensen daar zeker opgewezen werden als ze daar naar vroegen. „Maar het over grote deel wil toch gewoon veel zenders zien", aldus de wethouder.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1985 | | pagina 11