ieidócSouACUit 'atiënten AZL verhuizen lit jaar naar nieuwbouw STAD OMGEVING Peuter leidsters pleiten voor betere werk situatie ■inks Leiden welkome Aanvulling voor PvdA Antieke automobielen door Leidse centrum Aiders uit art n*et Van CAO-onderhandelingen bij Fasson zitten muurvast 3e,e9< VRIJDAG 14 JUNI 1985 PAGINA 11 Jders 'f 2a 231 levefl De Leidse politie heeft 9 in samenwerking met de Ra- 'nd b troledienst twee etherpiraten j^Lcht gehaald. Het waren'Radio -A—,en Happy Station. De eerste op het dak van een H in de Haarlemmerstraat. Het stond onbeheerd. De waarde 6bitl0aPparatuur bedraagt 1300 gul- lappy Station werd beheerd derdh 39-jarige vrouw in de Lange- lhof)J)e vrouw kreeg een proces en de apparatuur met een 3 me !van 800 gulden werd in beslag Ouders lossen inbraak door zoons op LEIDEN De ouders van twee vriendjes van 15 en 14 jaar heb ben de inbraak die hun zoons hadden gepleegd bij de Leidse rei nigingsdienst ontdekt en bij de politie aangegeven. De ouders van de 15-jarige jongen, bemerkten dat hun zoon. meer geld uitgaf, dan waar hij over zou kunnen beschikken. Na vraag leerde dat hij met een vriendje in de nacht van maandag op dinsdag had ingebroken bij de Leidse reinigingsdienst. Daar werden 800 uit de kas van de personeelsvereniging, drie porto foons, twee semafoons en een handmicroscoop gestolen. De ou ders achterhaalden de portofoons die inmiddels al drie keer van eigenaar waren verwisseld en brachten het geld en de micros coop weer boven water. De semafoons (piepers) bleven onvind baar. Vervolgens informeerde men de politie. De twee jongens kwamen zich gisteren vrijwillig melden. Zij verklaarden al spe lend op het dak terecht te zijn gekomen waar ze een loszittende lichtkoepel ontdekten. Eenmaal in het gebouw vonden ze het geld en toen werd de verleiding te groot. Auto's Te snel LEIDEN Op verzoek van omwonenden heeft de Leidse politie gister middag tussen drie en vijf uur een snelheids controle uitgevoerd op de Burggravenlaan. In to taal reden 738 auto's langs de radarwagen; 39 van hen reden te snel. De snelste automobilist liep een bekeuring op omdat hij 82 kilometer reed. Star Wars in Stadsgehoorzaal LEIDEN Star Wars en West-Europa. Dat is het onderwerp van een discussie-bijeenkomst in de Stadsgehoorzaal op dinsdag 18 juni. Sprekers zijn brigade-generaal G.C. Berkhof, Mient-Jan Faber van het IKV en de defensiespecialisten uit de Tweede Kamer J.D. Blaauw (VVD) en J.P. de Waart (PvdA). De bijeenkomst wordt gehouden door de Leidse af deling van de Europese Beweging. Star Wars is de naam van het plan van de Amerikaanse president Reagan voor een nieuw defensief ruimtewapen. Onze regering zal binnenkort moeten besluiten over eventuele Nederlandse deelname aan het on derzoeksproject. Na enkele inleidingen zal een fo rumdiscussie plaats hebben. De bijeenkomst begint om acht uur. Staatsspoorbrug onbeweegbaar LEIDEN De Staatsspoor- brug wordt komende maandag onbeweegbaar gemaakt. De gemeente gaat de contrage wichten verwijderen, zodat de brug nabij de Haagweg in de spoorlijn Leiden-Alphen niet meer geopend kan worden. Een en ander is nodig, omdat het beton waarop de contra gewichten rusten, in zeer slechte staat verkeert. De brug is de laatste jaren nooit meer open geweest. Krachttoer NZH LEIDEN De busonderne ming NZH staat morgen voor een krachttoer als ruim 6800 leden van Scouting Nederland naar dierenpark Wassenaar en Duinrell vervoerd moeten worden. Voor dit transport worden 82 extra busritten uit gevoerd. De welpen en kabou ters uit het gehele land komen aan op het Centraal Station in Den Haag. Van het nabijgele gen Malieveld worden de dui zenden vervolgens naar Was senaar gebracht. Het bezoek aan de attractieparken houdt verband met het 75-jarig jubi leum van Scouting Nederland. ILGENDE WEEK OPLEVERING EERSTE GEDEELTE 2 J 121301 IDEN Langzaam aikr zeker heeft zich Q7\ de achterzijde van e!en a station de nieuw- 1 Ze^w van het Acade- ich Ziekenhuis opge- kken. De skyline van 5*7*jden werd er ingrij- id door veranderd. een jaar geleden tiNG »kte zich boven de j brbaan naar Den kQfeg de open lucht uit, hiddels is deze inge- d door twee 50-meter Iprue torens van het '51 'L. Volgende week rdt het eerste gedeel- ^uurldoor de bouwer aan huisttenhuis"directeur „Iers overgedragen. *22^ totale complex zal, x 33< verwacht men, in x 4412 voltooid kunnen X 67. d^n" 78(i deel van de patiënten het AZL zullen Kerst- op hun nieuwe kamer kunnen brengen. Nadat i komende half jaar de C7fuwbouw worck opgevuld 0 it allerhande medische en ktronische apparatuur, et op 17 december de eer- Q('verhuizing van 256 pa- 1 I wkten plaats hebben. inneer het gehele com- belieg klaar is, zal de capaci- ur van het AZL 850 bedden 0.00-lragen, bijna 100 minder punt! dan nu het geval is. Dan is er een eind gekomen aan tientallen jaren onder handelen over een nieuw onderkomen voor Leiden's grootste ziekenhuis. Reeds in 1966 vonden daarover de eerste gesprekken plaats. Pas veertien jaar later kon met de nieuwbouw worden begonnen. In de tussentijd moest wel zo'n 100 miljoen geïnvesteerd worden in de renovatie van het bestaande complex. De nieuwbouw van het AZL kost bijna zes maal zo veel: 575 miljoen gulden. Daar zijn de inrichtingskos ten nog niet eens bij opge teld. Waar het huidige complex volledig gedecentraliseerd is, iedere afdeling heeft bij voorbeeld zijn eigen rönt gen- en operatiekamer, is in het nieuwe ziekenhuis de centralisatie tot in het uiter ste doorgevoerd. Zo komt er één complex van operatieka mers (20 in getal), röntgen- kamers en één medisch ar chief. De bezuinigingen bij de rijksoverheid hebben er toe geleid dat er in het oor spronkelijke bouwplan van het AZL danig is gesneden. Zo is er geen rekening ge houden met de sterke groei van het aantal polikliniek- bezoeken en het aantal open hartoperaties. De' flexabili- teit van het nieuwe gebouw staat toe dat het ziekenhuis later uitgebreid kan worden zonder dat de indeling ern stig wordt aangetast. Zoals gebruikelijk bij (se- mi)overheidsgebouwen is 1 procent van het totaalbudget uitgetrokken voor de aan koop van kunstwerken die het complex moet verfraai en. Voor het eerste gedeelte zijn reeds voor drie ton op drachten de deur uit. Weliswaar kan nog dit jaar het eerste gedeelte van de nieuwbouw worden geo pend, de bereikbaarheid van het AZL stelt de directie nog voor grote problemen. Pa- BBi De twee 50 meter hoge to rens van de AZL-nieuwbouw gezien vanaf het NS-station Leiden. tiënten, personeel en bezoe kers zullen zich in slalom over het oude terrein moe ten bewegen om de nieuw bouw te kunnen bereiken. Ook de parkeervoorzienin gen zijn nog zeer gebrekkig. De bestemming van de oude gebouwen na voltooiing van het ziekenhuis, is nu nog on bekend. Een aantal van da gebouwen staat op de nomi natie gesloopt te worden. WÊÊÊÊÊÊÊÊmÊBÊÊnÊÊÊÊÊÊÊËim^r LEIDEN De leidsters in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen vinden de situatie waarin zij moe ten werken niet langer verantwoord. In een door een werkgroep „rechtspo sitie leidsters" speciaal sa mengestelde krant uiten de peuterleidsters hun on genoegen over de huidige situatie. De leidsters vin den dat zij te veel onbe taalde overuren moeten maken, dat zij te weinig verdienen, dat de accom modaties waarin zij moe ten werken vaak erg slecht zijn, dat er te wei nig leidsters op een groep kinderen zijn en dat er scheve verhoudingen be staan door het feit dat as sistent-leidsters voor het zelfde werk minder ver dienen dan leidsters. Om een beeld te geven van de weinig rooskleurige ar beidsomstandigheden voor peuterleidsters heeft de stichting Welzijn een video film gemaakt, die binnenkort aan de leden van de Leidse gemeenteraad zal worden ge toond. De peuterleidsters ho pen dat zij daardoor meer be grip voor hun situatie krij gen en dat er geld beschik baar wordt gesteld om de omstandigheden te verbete ren. Zij vragen de gemeente dan ook om de 500.000 gul den die zij wil uittrekken voor de kinderopvang ge deeltelijk te besteden aan het aantrekken van meer perso neel. Onderbezetting De leidsters hebben uitgere kend dat de peuterspeelzalen nog 21 tweede leidsters nodig zullen hebben om normaal te kunnen functioneren. Zij vragen de gemeente om voorlopig vijf leidsters per jaar aan te stellen in de pe riode 1986-1989. Ook als op lossing om aan de chronische onderbezetting in de peuter- het opheffen van deze onge lijke situatie de gemeente slechts 15.000 gulden per jaar hoeft te kosten. speelzalen een einde te ma ken zien de leidsters de mo gelijkheid van het terugploe gen van uitkeringen met een aanvulling tot het normale salarisniveau. Zij hebben uit gerekend dat het op die ma nier aanstellen van een tweede leidster per peuter speelzaal neerkomt op 30.000 gulden per jaar. Een doorn in het oog van de leidsters is verder de ongelij ke situatie in de kinderdag verblijven tussen een leidster en een assistent-leidster. Bei den hebben namelijk precies dezelfde opleiding en doen precies hetzelfde werk. Al leen degene die toevallig leidster is, heeft een hoger salaris en bij haar tellen ook de zogenaamde dienstjaren waarin ze werkt. De werk groep heeft uitgerekend dat A ccommoda ties De leidsters vragen nu aan dacht voor hun probleem, omdat zij de indruk hebben dat er teveel nadruk op het kwantitatieve aspect van de kinderopvang is komen te liggen. Ze zijn heel blij dat er meer kinderdagverblijven of peuterspeelzalen komen om dat de behoefte zo enorm groot is, maar daarbij vrezen zij dat de kwaliteit van de kinderopvang uit het oog wordt verloren. Volgens de landelijke richtlijnen zouden op een groep van zestien kin deren zeker twee leidsters aanwezig moeten zijn, maar in Leiden kan er maar één leidster aanwezig zijn. Ze vinden dat zij daardoor hun werk niet verantwoord kun nen doen. Daarbij komt dat er behalve het werken in de peuterspeelzaal nog allerlei taken bijkomen waarvoor niet wordt betaald. Een ge middeld aantal van tien tot vijftien overuren zou volgens de leidsters heel normaal zijn. Tenslotte zijn zij niet erg te vreden over de accommoda ties waarin de kleuters wor den opgevangen. Over het algemeen zouden deze ruim tes helemaal niet op kinde ren zijn ingesteld. Zo zouden er geen kindertoiletten zijn, zitten de ramen veel te hoog waardoor de kinderen nooit naar buiten kunnen kijken, worden de ruimtes of toilet ten slecht schoongemaakt waardoor de leidsters dit weer doen en tenslotte heeft men vaak geen eigen vaste ruimte waardoor speelgoed en meubilair telkens weer tevoorschijn en opgeruimd moet worden. De kleuter kan daardoor nooit eens een eigen plek creëren. De leid sters vinden, dat als de kin deropvang serieus genomen wordt er aan deze situatie een einde moet komen. I 9EN Wat vier jaar kwam, is deze "ttt/ in linkse politieke jn Leiden dan e\ekunjk wél gelukt. Ze,, PPR en CPN gaan ro Toti een lijst meedoen u t/e verkiezingen voor \meenteraad. S Leiden, zo gaat de n CL^essieve combinatie rsschj. Een naam die bij mD0 ezer de indruk wekt its linksers dan deze politieke combi- in Leiden niet be- i o q( En zo is het ook, 'ff het drietal, dat prs vaak genoeg 1 heeft gegeven van over 'het op- links zijn' van de Om over D'66 en ies. p maar te zwijgen. O"607 Vrote' linkse partij moet •zer, die tot voorheen :rde het hokje van een WCferpartij rood te maken, alen om zijn stem dit 1 wel op wat nu nog links' heet, uit te bren- en.Zo hoopt het drietal in j volgend jaar op zes den ietels te komen, een rwinst van twee zetels Deze verwachting geheel onrealistisch, verkiezingen in '82 zou \etal, mits het toen al lijst was uitgekomen, }f raadszetels zijn geëin- llve. i (oof' ge, verk fietal in lijs Nederland door te maken, verwacht 34}- Links Leiden voor de PvdA een winst van twee zetels. Het linkse blok in de ge meenteraad zou daarmee een totale winst behalen van vier zetels en een ruime meerder heid bezitten. Tezamen zou den de twee partijen een pro gressief meerderheidscollege kunnen bemannen. Links Leiden is er zeer optimistisch over. Peptalk Maar waarop het optimisme van Links Leiden eigenlijk is gebaseerd, blijft onduidelijk. Weliswaar kent de PvdA- fractie een linker-vleugel die in de dagelijkse politiek er meermalen van blijk heeft gegeven goed met de PPR en de PSP op te kunnen schie ten. Maar de top van de PvdA-fractie heeft zich tot op heden weinig gechar meerd getoond van een brede linkse samenwerking. Een kennelijk traumatische erva ring uit het verleden, waarbij de PSP een links college in de steek liet, is hier mede de bet aan. Links Leiden heeft de hoop gevestigd op de PvdA-ach terban waarvan een meer derheid dit beoogde linkse college na zou willen streven. Een oncontroleerbare groot heid die de fractie tot inkeer zou moeten dwingen, maar voorlopig haar bestaan nog niet heeft bewezen. Voorals nog is er met instemming van een PvdA-meerderheid al acht jaar een rood-liberale coalitie aan de macht. Het enthousiasme waarmee Links Leiden deze week haar verwachtingen aan de pers openbaarde, moet dan ook meer beschouwd worden als een „peptalk" om twijfe lende PvdA- en SP-stemmers het idee te geven dat 'echt links stemmen' dit maal écht zin heeft. De start van de verkiezingsstrijd derhalve, officieus afgeschoten door Links Leiden. Angstig Een dreiging van een nieuwe partij van enige omvang ter linkerzijde van de PvdA zal in de maanden tot aan de verkiezingen ontegenzegge lijk tot verdere politisering in de gemeenteraad leiden. Aan de twee kandidaten (CDA en VVD) die in aanmerking ko men om met de PvdA een college te vormen, is nu im mers een derde toegevoegd. Een rechtse meerderheid zit er op grond van de opiniepei lingen VVD-fractievoor- zitter Gerard Bakker heeft het al toegegeven niet in. CDA en VVD zullen zich daarom nog meer dan voor heen in de gunst van de PvdA moeten werken om na de verkiezingen kans op een wethouderszetel te kunnen maken. Voor de PvdA zal de vor ming van Links Leiden on getwijfeld enig stemmenver lies tot gevolg hebben. Daar staat echter tegenover dat de spilpositie die de PvdA nu al acht jaar in de Leidse poli tiek inneemt, door de drei gende aanwezigheid van een mogelijke nieuwe coalitie partner aanzienlijk is ver sterkt. GERT VISSER Het echtpaar Palm uit Koudekerk in de La Nef, vorig jaar gefotografeerd tijdens de traditionele rit Londen-Brighton. LEIDEN De Pionier Automobielen Club ver zorgt morgen een rondrit met 29 antieke auto's door de Leidse binnenstad. De auto's vertrekken om half twaalf in optocht van de Haven om via Haarlem merstraat, Prinsessekade en Breestraat naar het plein voor de Hooglandse kerk te rijden. Daar zijn de voertuigen gedurende een uur te bezichtigen. Vanaf twee uur wordt in het Van der Werfpark een kleine klassementsproef gehouden. Het initiatief voor de rondrit is genomen door de onderne mersvereniging Leiden Leeft. De optocht telt enkele uitzon derlijk fraaie exemplaren. Zo is er een De Dion Bouton uit 1901 en een La Nef uit 1902, waarvan er nog maar vier exemplaren bestaan in de ge hele wereld. Deze La Nef, die met een stuurstang wordt ge stuurd en een maximum-snel heid kan halen van 50 km, is eigendom van de heer G. Palm uit Koudekerk. Voorts is er een Panhard Levasson uit 1912, een Avon Special uit 1930, een Hotchkiss uit 1932 en een Lagonda uit 1935. Het oudste van de 29 deelnemende voertuigen dateert van 1901 en de jongste is een Morris uit 1937. Alle automobielen zijn privé eigendom. De meeste pronkstukjes zijn door de eige naren zelf gerestaureerd. Na de klassementsproef in het Van der Werfpark zullen de automobielen via de Zoeter- woudsesingel de stad weer verlaten. LEIDEN H AZERSWOU- DE De CAO-onderhan delingen bij het plakmid- delenbedrijf Fasson (met vestigingen in Hazerswou- de en Leiden) zitten muurvast. Een derde ge sprek tussen bonden en directie, gisteren, heeft niets opgeleverd. De in dustriebond FNV over weegt naar'de rechter te stappen omdat de directie van Fasson eerder ge maakte afspraken over een 36-urige werkweek niet zou willen nakomen. Volgende week beslissen de bij Fasson werkzame FNV-leden of er actie wordt ondernomen. De heer J. Duynhoven van de industriebond FNV vertelde vanochtend dat er in decem ber 1982 met Fasson is afge sproken dat in januari 1986 een 36-urige werkweek zou worden ingesteld bij het be drijf. Die afspraken staan zwart op wit, maar volgens Duynhoven weigert de direc tie van Fasson ze na te komen. Bij het bedrijf werken mensen in dagdienst, in een twee-ploe gendienst en in een uit vier ploegen bestaande volcontinu- dienst. De FNV wil dat dit laatste wordt omgezet in een vijfploegendienst. Voorts wil men een 36-urige werkweek in 1986, loonsverhoging, zie kengeld van 100 procent (hier mee is Fasson akkoord), verla ging van de VUT-leeftijd (het bedrijf heeft een verlaging van 63 naar 62 jaar voorge steld) en garantie dat door ar beidstijdverkorting vrijgeko men banen worden herbezet, ïn twee langdurige gesprek ken kwamen bonden en direc tie niet tot overeenstemming. Op een ledenvergadering op 28 mei beslisten de FNV-leden dat moest worden vastgehou den aan de 36 uur per 1 janua ri 1986, een vijfde ploeg en loonsverhoging. „Fasson heeft goed gedraaid. In Leiden is ruimte bijgekocht en in Ha- zerswoude is een nieuwe hal neergezet", legt Duynhoven uit. Gisteren was er een derde gesprek tussen bonden en di rectie en volgens Duinhoven zijn beide partijen iets dichter bij elkaar gekomen. „Maar niet genoeg", vindt de FNV'er. Fasson is bereid per 1 januari 1987 een vijfploegendienst in te voeren, maar volgens Duyn hoven kleven daar teveel voorwaarden aan. Zo moet de vijfploegendienst doordraaien op feestdagen als Pasen en Pinksteren en wil Fasson geen ploegentoeslag betalen. Vol gens Duynhoven moeten de werknemers teveel inleveren. Via een persbericht laat Fas son weten dat een ploegentoe slag van 35 procent is voorge steld. Wie in deze ploegen dienst komt, gaat 33,6 uur per week werken met 4 extra in- haaldiensten. Eind maart 1987 zou de 36-urige werkweek voor de werknemers in de dagdienst worden ingevoerd. Verder zijn loonsverhogingen van IV* procent per 1 april 1985 en 1 april 1986 voorge steld. Fasson wil een jeugdplan ont wikkelen dat in juli 1987 15 Sngeren aan een baan bij het ïdrijf helpt. Dit zijn extra ba nen. De FNV-leden buigen zich volgende week over deze voorstellen. Fasson-directeur F. Prinszen laat in het persbe richt weten dat hij teleurge steld is dat de bonden afwij zend op deze voorstellen heb ben gereageerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1985 | | pagina 11