Qowuvnt Leidse ijshal met sluiting bedreigd STAD OMGEVING >llege van drie partijen Dorlopig niet aan de orde EXPLOITANT EMY TREKT ZICH TERUG Burgemeester ontvangt jarige echtparen Ambtenaar jarenlang chef met vervalste diploma's Anti-discriminatie instituut kost gemeente tonnen WOENSDAG S JUNI 198S PAGINA 11 •j 'E PARTU IN OPPOSITIE IS WENSELIJK DEN Een college van fcemeester en wethouders pin meer dan twee grote tjen zijn vertegenwoor- l is volgens PvdA-fractie- rzitter M. van der Molen Irlopig nog niet aan de orde. dat moment nog niet J>men", aldus Van der Mo- Achtergrond hiervan is }al de wens van de PvdA ^tegenover het college „een Tpsitie van enig formaat te [èn" waarvoor uitsluiting één grote partij van het ;ge noodzakelijk zou zijn. jens Van der Molen is een jramcollege op smalle basis nu het geval is) geen voor de PvdA. Dat ~|it uit een brief van de ——IA aan CDA-fractievoorzit- J. Walenkamp waarin Van Molen tegemoet komt aan verzoek van de laatste om jt u zei discussie over het „demo- tisch functioneren van de leenteraad". Dit gesprek in het najaar plaats hebben, fie brief staat dat er „om- tdieheden zijn die het voor- en van een college op iïle basis niet langer recht- inono^digen". Van der Molen: bij Fot moet deze gedachte voor- Ainottdielijk zien als het afzetten mera »n de vanzelfsprekendheid "^"^[je wel eens in de PvdA- ajjffjgen hoort, dat zodra links ^Tneerderheid heeft (de helft s één) je zo maar een links ege moet formeren", gens Van der Molen zijn de grote partijen de laatste T^jn programmatisch naar el- r toe gegroeid. Dat zou vol- I n '82,s haar een college op smal- TeL Oasis uit zuiver programma lle overwegingen niet lan- rechtvaardigen. Dan ko- n echter andere voorwaar- i om de hoek kijken als bij- NTER,'rbeeld continuïteit (de ba- stern van waaruit het huidige e e*94A-VVD college is ont- TeSn) en het voordeel van een te oppositie. de brief wordt Walenkamp eens onder de neus gewre- »IS en i dat zijn klacht dat het col- T-€Uft het goed functioneren van s tk. [oppositie tegenwerkt, een "Hiiste is. „De invloed van de te iLa^osit'e 's niet a^een afhan" t- Tet-ijk van de mentaliteit van 0160. collegepartijen. Wie dat 30 u»%nde houdt, verdient een ""^Vet van onvermogen". ar „voorstellen die meer derheid in democratische jcedures brengen, zullen e ovir ons zeker serieus geno sede n worden", aldus de PvdA: 810- 'ij staan bijvoorbeeld niet i<*Wrijzend tegenover een regel- r?®* Jig procedureel overleg tus- fractievoorzitters en bur- feester". suggestie die Walenkamp eerder deed dat het CDA niet zou kunnen samenwerken met PvdA en VVD wanneer er mets verandert, heeft slechts tot verwarring geleid. „Is het CDA van plan voortaan zon der beide partijen een college te gaan vormen? Of stelt u als voorwaarde voor samenwer king dat uw concrete voorstel len om de raad anders te orga niseren, daadwerkelijk uitge voerd worden", aldus de PvdA. Vijf auto's uit verkeer gehaald LEIDEN De motorbrigade van de Leidse politie heeft gis terochtend bij een technische controle op de Dr. Lelylaan en Levendaal vijf auto's uit het ver keer genomen. De eigenaars van deze voertuigen hebben een af standsverklaring getekend en hun auto's zijn direct naar de sloop afgevoerd. Een automobi list kreeg 20 dagen de tijd om zijn eigendom te herstellen. Er werden nog processen verbaal opgemaakt wegens gladde ban den (vier keer), het ontbreken van een claxon, defecte remlich ten (twee) en het niet bij zich hebben van papieren (drie). 38 auto's te snel LEIDEN Bij een ra- dar-snelheidscontrole op de IJsselmeerlaan, gister ochtend van kwart over negen tot kwart over elf, zijn 38 automobilisten be keurd voor te snel rijden. De hoogst gemeten snel heid was 86 kilometer per uur. Op de IJssel meerlaan is 50 kilometer toegestaan. In totaal wer den 444 auto's gecontro leerd. Volgens een poli- tie-woordvoerder werd er voor het eerst sinds lange tijd een radarcon trole uitgevoerd. Vrouw aangerand LEIDEN Een 22-jarige Leidse vrouw is maandagavond 3 juni rond half tien onder het Rijnsburgerviaduct aangerand door een ongeveer 30-jarige man. De aanrander is tamelijk dik en heeft kort geknipt, donkerblond haar. Bejaarde vrouw gewond LEIDEN Een 70-jarige Leidse vrouw is vanochtend naar het Diaconessenhuis gebracht nadat zij even na acht uur op de Aaltje Noorderwierlaan was aangere den door een bestelwagen. De bejaarde vrouw liep schedelletsel en een gebro ken rechterpols op. Het slachtoffer stak de weg over naar de bushalte en werd gegrepen door een achteruit rijdende bestelwagen. De bestuurder, een 21-jari- ge Leidenaar, verklaarde dat hij niets had gezien. Examens op carillon Stadhuis LEIDEN Leerlingen van de Stichting Nederlandse Bei aardschool uit Amersfoort zul len op het carillon van het Stadhuis hun eindexamen doen. De vier kandidaten wor den in verband met dit exa men in de gelegenheid gesteld zich enigzins op dit carillon te bekwamen. Op maandag 10, donderdag 13. vrijdag 14 dins dag 18, woensdag 19 en don derdag 20 juni zullen de kan didaten 's middags het carillon bespelen. Betonrot in de Staatsspoorbrug LEIDEN De Staatsspoorbrug de brug in de spoorlijn Leiden Alphen, naast de Haagweg lijdt onder betonrot. De gemeente heeft dat deze week ge constateerd nadat maandag kleine stukjes beton naar beneden vielen en voorbijgangers de politie waar schuwden. De stukjes beton maakten deel uit van de vier betonnen peilers van de brug, waaraan contrage wichten hangen. De hefbrug dateert van 1941 en wordt niet meer bediend, omdat dat voor het scheep vaartverkeer niet meer nodig is. Volgens een woord voerder van de gemeente zou de brug misschien nog wel open kunnen. Inmiddels zijn alle losse stukken beton al weggehaald. Volgens een woordvoerder van de gemeente behoeft er geen angst te zijn voor verder vallend gesteente. Op korte termijn zullen ook de contragewichten worden verwijderd. r=—itudenten SJoen *-• ipnieuw maakt maaktJOging tOt jezetting !w- Heiden Wanneer jrp-^r genoeg deelnemers Terenfjn, zullen Leidse stu- i mjenten vandaag trach- een gebouw van de ^Universiteit te bezetten 'lit protest tegen het rrzreleid van minister W. ^•jeetman. Eerdere po- gingen om blokkades hJiTL OQr de universiteit op nad eë richten mislukten p. Havegens gebrek aan be- '•11<l£ngstelling. hlabyelk gebouw bezet gaat morden, wilden de studen- lenegc?n vanochtend niet.prijs- |even. Daarover is gister- leU biddag overleg gevoerd, toq, )ok willen de studenten j. TeLen kruispunt in de stad eteuriaan bezetten. Welk kruis- Btbusunt het betreft was van- ran lOiorgen evenmin bekend. )e bezetting moet vanoch- 9,. c£nd om elf uur plaats vian lebben. Voor het slagen >enbutan de acties wordt deel- esJotaame van minimaal 100 ,50 dtudenten nodig geacht. limatWanneer de acties door- I. antfaan, hebben de studenten 12. Uaadsleden van PvdA, -PPR en PSP uitgenodigd lm namens hun partij soli- iariteit met de acties te '■^3 -betuigen. De universiteits- rijdagjebouwen zullen vrijdag- vanaSchtend opgesierd worden 1961 joor „kunst tegen Deet- 1 ^Jian", zo is de bedoeling. toernooi Dunkinn pakkf CaafDE WETERING Bas- jbalvereniging Dunkinn a'9eHt zaterdag het seizoen on- Tei r andere af met een toernooi Sporthal de Tweesprong in ilofarendsveen. Behalve de iniging Blauw Wit uit ndaal, zullen ook BV 'fddorp (met het dames- het Antwerpse Soba heren- en damesformatie) tuurlijk het organiseren- inkinn zelf acte de pre- geven. De aanvang van na het traditionele on- inge mixtoernooi geplande gebeuren is 15.30 uur. >op LEIDEN De Exploita tie Maatschappij Ijsba nen bv. (EMY) heeft de exploitatie van de ijsba nen in Leiden, Rotter dam, Dordrecht en En schede gestopt. Twee re denen worden gegeven voor het beëindigen van de activiteiten: de zo- mer-exploitatie was niet rond te krijgen doordat de vereiste vergunnin gen om evenementen te organiseren door de lo kale overheden niet werden verstrekt en de afgelopen winter met veel natuurijs die de ijs banen door het uitblij ven van bezoekers grote financiële problemen opleverde. De directeur van de EMY, de heer P. Beers, is inmiddels in het ziekenhuis opgeno men. Voor een aanal personeelsleden van de EMY is inmiddels ont slag aangevraagd. Over de toekomst van de vier ijshallen bestaat geen enkele duidelijkheid. Vol gens EMY-advocaat mr. G.J. Los, die gedurende de ziekte van de directeur als woord voerder optreedt, is het niet onmogelijk dat de ijshal in Leiden geopend blijft. „Dat is een beslissing die de eige naar, de hypotheekbank Westland-Utrecht, moet ne men. Daarbij speelt uiter aard ook de gemeente Lei den een rol. De gemeente heeft dan in het verleden wel laten weten, geen enke le interesse te hebben, maar wie zegt dat dat nu nog zo is. Directeur J. Duivestfeijn van de directie sport en recreatie van de gemeente: „De ge meente heeft totaal geen in teresse meer. Dat is in het verleden wel gebleken en daar is, voor zover mij be kend, geen enkele verande ring in gekomen". De ge meente overwoog enkele ja ren geleden om de ijshal aan te kopen om er een tweede Leidse sporthal van te ma ken. Inmiddels is besloten om in De Mors een sporthal te bouwen. De hypotheek bank Westland-Utrecht hult zich momenteel in een diep stilzwijgen. Men wenst geen enkel commentaar te geven. De ijshal aan de Vondellaan verkeert al jaren in financië le problemen. De Westland Utrecht Hypotheekbank was als hypotheekgever de grootste schuldeiser van de voormalige eigenaar Ton Menken. In 1982 werden on derhandelingen gestart met de gemeente over overname van de hal. De gemeente wilde van de ijshal een sporthal maken, maar de on derhandelingen liepen vast. Menken zelf en ijsverenigin- gen uit Leiden en omstreken hielden intussen reddingsac ties voor de ijshal, maar dat leverde niet veel op. De ver enigingen vroegen ook de provincie te bemiddelen. De hypotheekbank besloot uit eindelijk dat de ijshal op een openbare veiling verkocht moest worden. De bank kocht de hal daar zelf, om dat niemand tot een redelijk bod bereid bleek. De bank werd in maart 1983 eigenaar van de ijshal. De EMY ging de hal exploiteren en voor spelde dat de ijshal zeker vijf jaar voor de schaatssport behouden zou blijven. Vorig jaar en ook begin dit jaar probeerde de EMY de inkomsten van de ijhal te verhogen door rommel markten en allerlei andere evenementen in hal de te or ganiseren om met name de financieel moeilijke zomer maanden door te komen. Voor volgend jaar werden ook allerlei beurzen aange kondigd. De gemeente pro beerde dat zo veel mogelijk tegen te houden om de ex ploitatie van de Groenoord- hallen niet nog verder te be lasten. Gemeente maakt Zoutkeet terrein zelf schoon LEIDEN Het gemeentebestuur is van plan de reiniging van het vervuilde^Zoutkeetterrein zelf ter hand te nemen en niet te wachten op de provincie. Het is de bedoeling dat de kosten van de reiniging, die volgens een globale schatting twee miljoen gul den gaan bedragen, door de bouwer van de toekomstige huizen op dit terrein worden voorgeschoten en later grotendeels wordt terug betaald door de provincie. Het renteverlies van twee mil joen gulden is voor eigenaar Banero waarschijnlijk minder ver liesgevend dan vijf jaar renteverlies op het braakliggend terrein. De normale procedure is dat een oriënterend onderzoek gevolgd wordt door een „nader onderzoek" en een „saneringsonderzoek" waarna sanering kan plaats hebben. Het tempo waarin dit laat ste gebeurt, is mede afhankelijk van het gevaar dat de vervui ling voor de volksgezondheid oplevert. Op het Zoutkeetterrein is een nader onderzoek in een vergevor derd stadium. Het saneringsonderzoek een onderzoek naar de manier waarop een vervuild terrein schoongemaakt kan worden moet volgend jaar plaats hebben maar nu al is duidelijk dat er geen direct gevaar is voor de volksgezondheid. De sanering kan daarom nog jaren op zich laten wachten. Het budget van de pro vincie (voor '85 slechts 8 miljoen gulden) is volstrekt ontoerei kend om dit soort vervuilingen met spoed aan te pakken. De bouw van 98 woningen is in het programma opgenomen voor 1986 en het gemeentebestuur wil hieraan vasthouden. Wanneer de provincie meewerkt zal daarom volgend jaar al met sanering worden begonnen. Voor de woningen bestaat volgens bouwer Banero/Spaarnedam veel belangstelling. De vervuiling bestaat grotendeels uit olieresten en is vermoede lijk afkomstig van de Hollandse Loonbeitserij die tot een tiental jaren geleden op het Zoutkeetterrein gevestigd was. Het terrein zal deels afgegraven moeten worden, terwijl het vervuilde grondwater ter plaatse kan worden gezuiverd. De gemeente zal niet nalaten het bedrijf aansprakelijk te stellen voor de kosten van de reniging van de grond, zo liet wethouder J. Peters (ruim telijke ordening) maandag in de gemeenteraad weten. Maar ver moedelijk valt er weinig te verhalen omdat de Hollandse Loon beitserij inmiddels is opgeheven. Burgemeester C. Goekoop heeft gistermiddag weer traditioneel de echtparen uit Leiden ontvangen die dit jaar 60 of 65 jaar getrouwd zijn. Acht echtparen, die 60 jaar getrouwd zijn en twee echtpa ren die al 65 jaar getrouwd zijn, werden om twee uur in de Burgerzaal van het stadhuis met thee en een gebakje verwelkomd. Verschillende echtparen werden vergezeld van hun kinderen. Na de ope ningstoespraak door burgemeester Goekoop kreeg men een rondleiding op de tweede verdieping van het Stadhuis. In de raadszaal werd een film over het Leiden van vroeger gedraaid. De middag werd afgesloten met een muzikaal programma. Het Trio Dorien Mijksenaar, Perry Cavelo en Jo Spiers brachten liedjes uit de oude doos. BOETE EN VOORWAARDELIJKE CELSTRAF ZOETERMEER/VOOR- BURG Een 40-jarige man uit Zoetermeer is met behulp van vervalste di ploma's vijf jaar lang bu reauchef geweest bij de gemeente Voorburg. Poli tierechter mr. P. Konings veld veroordeelde de in middels ontslagen ambte naar gisteren tot een maand voorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 500 gulden. Aanvankelijk was de ambte naar werkzaam als archiefme dewerker bij de gemeente Ca- pelle. Hij was onder meer be last met het vernietigen van archiefbescheiden. Uit het dos sier van een collega haalde hij in september '77 drie diploma's en maakte daarvan copieën. Alvorens de voor hem waar devolle papiertjes op de co- pieermachine te leggen, had hij de naam en handtekening van de echte diploma-bezitter onzichtbaar gemaakt. Vervol gens vulde de ambtenaar zijn eigen naam en handtekening in en veranderde hij de datum van afgifte. Twee jaar later solliciteerde de archiefmedewerker naar de goedbetaalde functie van bu reauchef van het archief bij een afdeling van de gemeente Voorburg. Op 6 november '79 werd hij aangenomen. Enige tijd later werd hem gevraagd -nog even zijn diploma's te overleggen. Hij liet de geco- pieerde nep-diploma's zien. Zijn superieuren koesterden niet de minste argwaan. Vijf jaar lang vervulde de man uit Zoetermeer ten onrechte de functie van bureauchef. Chantage tforig jaar liep de chef tegen de lamp toen zijn ex-vrouw vertelde wat hijzelf zo lang verborgen had weten te hou den. De ambtenaar werd on middellijk ontslagen. Chantage door zijn ex-vrouw zou ten grondslag hebben gelegen aan het bedrog van de ambtenaar. De vrouw eiste dat haar ex- man met geld over de brug kwam. Zo niet, dan zou hij zijn kinderen niet zo gemakkelijk meer kunnen zien. Onder die druk wist de listige Zoeter- meerder beslag te leggen op de financieel zeer aantrekkelijke baan. De vrouw bleef haar man echter chanteren. Totdat zij haar dreigementen ook daadwerkelijk uitvoerde en haar man aangaf bij zijn supe rieuren. Gisteren stond de voormalige ambtenaar terecht. Ten eerste werd hij beschuldigd van de copieer-truc. Daarnaast was hem ten laste gelegd, dat hij tijdens de sollicitatieprocedure gebruik had gemaakt van ver valste diploma's. Dit laatste ontkende de verdachte. Hij had de paperassen niet tijdens de sollicitatie laten zien, maar pas toen hij al lang en breed was aangesteld. Handig Officier van justitie mr. M. Th Renckens vond het „onwaar schijnlijk, dat de verdachte niet tijdens de sollicitatiepro cedure naar zijn diploma's is gevraagd". De officier achtte beide feiten bewezen. „De ver dachte heeft het bedrog han dig gespeeld. Hij heeft mis bruik gemaakt van vertrou wen, maar zijn grootste straf - het ontslag - heeft hij al bin nen*', aldus mr. Renckens. Zij eiste duizend gulden boete en twee maanden voorwaardelij ke gevangenisstraf. De politierechter was evenals raadsman mr. J.H. Cox van mening, dat de verdachte moet worden vrijgesproken van de beschuldiging, dat hij tijdens de sollicitatieprocedure ge bruik heeft gemaakt van ver valste diploma's. Met succes bepleitte de raadsman een la gere straf dan de officier had geëist. Tot slot toonde hij een beoordeling van de superieu ren van de ex-bureauchef. Op het moment dat het rapport werd geschreven, was nog niet bekend dat de ambtenaar be drog had gepleegd. De supe rieuren schreven in de beoor deling, dat de Zoetermeerder „een kundig en toegewijd chef" was. WIM BUNSCHOTEN Afrikaanse dans De Kongolese dansleraar Rifi Kythouka en de percussionist Dieudonné Kanza houden op zaterdag 29 en zondag 30 juni een workshop Afrikaanse dans. De lessen worden op zowel zaterdag als zondag van tien tot vijf uur gegeven en de deelnamekosten bedra gen 75 gulden. Inlichtingen en opgave bij Leoniek Beurs- kens (01718-23223) en Mar- greet Cappon (071-130025). Fotograaf Fred Rohde expo seert deze maand foto's van de percussionist Neppie Noya in het Leids Beleg aan de Hooigracht 4a. De tentoon stelling is van maandag tot en met zaterdag van negen tot zes uur te bezichtigen. CDA Staatssecretaris G. Brokx (Volkshuisvesting) spreekt vanavond op een CDA-bij eenkomst in het wijkgebouw De Stevenshonk (Petronella Moensweg 50) in de Leidse Stevenshof. De bijeenkomst begint om half negen. LEIDEN De vestiging van een anti-discriminatfe instituut in Leiden is alleen mogelijk als de gemeente daar jaarlijks enkele tonnen voor beschikbaar stelt. Dat blijkt uit de opzet die het co mité „Leiden tegen fascisme" en het „Platform van progressieve organistaties van buitenlanders" voor een dergelijk instituut hebben gemaakt. Beide groeperingen benadrukken dat zij het hoog tijd vinden, dat de gemeente een dergelijke bedrag voor dit Het instituut zou om het goed te kunnen laten functioneren mi nimaal met drie full-time personeelsleden aan de slag moeten gaan. Daarnaast is geld nodig voor de aanschaf van boeken, bro chures en ander materiaal, voor eigen publicaties, kopieerwerk, kantoorbenodigdheden en de inventaris van dat kantoor. De ge meente zou voor huisvesting moeten zorgen en de huisvestings lasten moeten dragen. De gemeente zou in elk geval het leeu wendeel van de kosten van het instituut voor zijn rekening moeten nemen. Het instituut zou zich bezig moeten houden met klachten over discriminatie. Het zou ook mogelijk moeten zijn dat klachten anoniem worden ingediend. Mensen die een klacht willen indie nen, zouden door het instituut zoveel mogelijk gesteund moeten worden. Verwacht wordt dat klachten meestal ingediend zullen worden door belangenorganisaties van mensen die gediscrimi neerd worden, zoals buitenlanders en homosexuelen. Het instituut zou ook onderzoek moeten doen naar discriminatie bijvoorbeeld naar het personeelsbeleid van bedrijven en in stellingen en als documentatie- en informatiecentrum moeten fungeren. Verder zouden initiatieven tegen discriminatie onder steund moeten worden. Zonodig moet het instituut in staat zijn naar de rechter te stappen, aldus de beide organisaties. Het instituut zou volledig onafhanklijk moeten functioneren van gemeente en politie. Het zou gemakkelijk bereikbaar moeten zijn ook in de avonduren om het vertrouwen te krijgen van degenen die gediscrimineerd worden. Katwijks modehuis in gelijk gesteld DEN HAAG Kim Groene- weg en Elly Vlasman uit Kat wijk moeten hun uitlatingen over het Katwijks Modehuis binnen drie dagen rectificeren. De president van de rechtbank in Den Haag, mr. Portheine, heeft dat naar aanleiding van een kort geding aangespan nen door het Katwijks Mode huis tegen beide dames be slist. Zij moeten bovendien de kosten van het geding betalen. Wanneer zij dit vonnis niet nakomen, zullen zij een dwangsom van 1000 gulden per persoon moeten betalen. Tegen beide dames en het Katwijks Weekblad was door het modehuis een geding aan gespannen. De reden daarvan was dat de dames in dat week blad van 2 mei via een inge zonden brief het modehuis van discriminatie van gehandicap ten betichtten en dat zij oprie pen tot een boycot van deze modewinkel. Volgens de da mes was de aanleiding daar van een incident in november 1984 toen zij twee gehandicap ten in rolstoelen vergezelden bij het winkelen en dat die twee vervolgens in hun rol stoelen bij de ingang achter van de zaak stelde verleden weer voor de rechtbank dat zijn zaak te klein is om men sen met rolstoelen of kinder wagens zomaar rond de laten gaan zonder het risico dat de exclusieve dameskleding scha de oploopt. Bovendien meldde hij dat al ver voor het inci dent ten behoeve van ge handicapten in zijn zaak di verse aanpassingen zijn aange bracht. De dames Groeneweg en Vlas man moeten nu van mr. Port heine aan het Katwijks Week blad een ingezonden stuk aan bieden en in het Leidsch Dag blad advertentie plaatsen, liefst op pagina 2 met een pas sende kop en lettertype. „De president van de rechtbank in s Gravenhage heeft geoor deeld dat onze verwijten on voldoende grond hebben en dat wij onrechtmatig hebben opgeroepen tot een boycot", moet een van de zinsnedes in de rectificaties luiden. Het Katwijks Weekblad is bevolen de ingezonden brief op een zelfde wijze te plaatsen als die van 2 mei. De door het mode huis geëiste dwangsom is het blad met opgelegd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1985 | | pagina 11