De Staatsspoorbrug vervult maar zelden zijn verheven taak 1 Janno is nog een krasse oude baas Etid&iQowumt hond zoekt; huis Historische wandeling door Wassenaar Wassenaars sportveld krijgt atletiekbaan LEIDEN OMGEVING Iedere spoorlijn van enige standing moest vroeger min stens een spoorhaven hebben, was niet alleen nodig het vervoer van goede ren voor derden, maar ook voor de eigen behoefte aan materialen voor de spoorlijn en soms zelfs steenkool. De heren ir. De Bordes en baron Sloet, de grote mannen achter Dat spoorlijn Leiden-Woerden, hadden gehoopt op een goede samenwerking met de Hol- landsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HYSM), die de lijn Haarlem-Den Haag ex ploiteerde en bij het hoofdsta tion in Leiden een spoorweg- haven had (op de plaats van het huidige Stationsplein en de Plesmanrotonde). De HYSM stelde zich echter alles behalve hartelijk op en daarom besloot de Spoorweg maatschappij Leiden-Woer den tot de aanleg van een goederenstation aan de Haag- weg. Behalve de afhandeling van goederenverkeer, waar thans van Gend en Loos nog een herinnering aan vormt, werden hier ook een locomo- tiefloods, werkplaats, steenko- lenbergplaats en woning voor de stationschef gebouwd. Om de locomotieven te kunnen omdraaien leverde ijzergiete rij Schretlen een grote gietij zeren draaischijf voor 5.000,- De spoorhaven kwam te lig gen aan de westkant van het emplacement en mondde met een vrij brede sloot uit in het Galgewater. Daarbij moest de Haagweg gekruist worden, waartoe een draaibrug gelegd werd. Aannemer daarvan was de Grofsmederij voor 9.450,-. De eerste treinen reden op 14 oktober 1878. De exploitatie van het lijntje werd door de spoorgigant Nederlandsche Rhijn Spoorweg-maatschappij (NRS) op zich genomen. Deze maatschappij werd door de Staatsspoorwegen opgeslokt, die daarmee ook het emplace ment overnamen. Het gebied waar dat lag was in die tijd nog Zoeterwouds; het zou tot 1 augustus 1896 duren tot het terrein inclusief de spoorha ven Leids werd. Toen de brug in 1916 zijn naam kreeg, lag het voor de hand dat bij Staatsspoorbrug ging heten, omdat er al een Spoorhaven- brug in de Morssingel lag. Overigens is de maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen later met de HYSM gefuseerd tot de NS. Flessehals Nadat in 1936/37 de Witte- poortsbrug en Haagbrug sterk verbreed waren en de ge meente samen met het Rijk de Haagweg aanzienlijk ver beterd had, vormde de Staats spoorbrug met zijn breedte van 3.44 meter een flessehals. Al in 1934 had de gemeente door het dempen van een sloot bij de Potgieterlaan, rvoor de Gemeenteraad op 19 februari f 14.800,- uit trok, waarvan ae NS Bruggen, we maken er allemaal gebruik van. Zeker in een waterrijke stad als Leiden zijn het onmisbare schakels in het wegennet. Veel aandacht is er nooit aan de Leidse bruggen besteed. De stilte rond de Leidse bruggen is met de presentatie van het Bruggenboek al gedeeltelijk „ver stoord". Het Gemeentearchief aan de Boisotkade hoopt van 9 tot en met 29 augustus 1985 in De Waag de tentoonstel ling „De Leidse bruggen" te houden. Als inleiding op deze expositie verschijnt in deze krant een serie artikelen over Leidse bruggen. Het zijn geen technische verhandelingen, maar historische verhalen waarin een brug als leidraad dient. De gegevens zijn verzameld door een werkgroep van historisch geïnteresseerden, die veel van de geschiedenis van de Leidse bruggen heeft uitgezocht. Samensteller en schrijver is de begeleider van deze werkgroep, de heer P.J.M. de Baar van het Gemeentearchief. Kees van Herpen tekent voor de eindredactie. De reprodukties zijn van foto graaf Wim van Noort. Vandaag verschijnt het vierentach tigste artikel in deze serie. stand iets verbeterd. De Raad boog zich op 6 november 1939 opnieuw over het probleem. Omdat de situatie te bekrom pen was om een grotere draai brug te leggen, moest een hef- brug gebouwd worden. Er was een principe-overeen komst ontworpen, volgens welke het Rijk (de eigenaar van de Haagweg), in overleg met de gemeente de nieuwe hefbrug zou ontwerpen en bouwen. Deze werd voorzien van een electrische beweegin- richting en van centraal be wogen afsluitbomen; de door- vaartwijdte moest 7.40 meter blijven, maar de breedte werd aan rijweg 9 meter en twee voetpaden van elk twee me ter. De nieuwe brug zou in eigen dom en onderhoud bij de ge meente komen. Tijdens de bouw moest het Rijk een be weegbare noodbrug leggen, waarvoor zelfs een deel van een stootblok op het emplace ment gesloopt moest worden. Tenslotte de centjes: het Rijk bekostigde 75%, de gemeente 25%, terwijl de NS aan de ge meente 7.600,- moesten beta len als gekapitaliseerde kos ten van onderhoud en bedie ning. Overigens werden de totale bouwkosten op f 60.000,- geschat, al voelde men wel dat door de mobilisa tie een en ander wel eens duurder zou kunnen worden. Na gemopper hierover ver klaarde wethouder Wilbrink dat dit bod het alleruiterste was; zelf zag hij de hele brug ook liever vervallen: „Het vaarwater wordt echter heel weinig gebruikt en eigenlijk is hier sprake van dwingelan dij van de Ned. Spoorwegen, die de doorvaart willen heb ben". Toch stemde de Raad met het voorstel in. Om tot de aanleg van de hulpweg te kunnen komen en later een betere aansluiting van de Potgieterlaan op de Haagweg te bewerkstelligen, ruilde de gemeente op 19 ja nuari 1940 met de NV Ge meenschappelijk Eigendom, Maatschappij tot Exploitatie van woon- en winkelhuizen, te 's-Gravenhage, een punt van de tuin van het hoekhuis zodanig dat een rond beloop ontstond. Op de nieuwe grens zou de gemeente, zodra de Staatsspoorbrug vernieuwd was, een ijzeren hek op ste- De Staatsspoorbrug in de Haagweg als draaibrug; op de achtergrond het huis van fabrikant V* Oordt, later pastorie van de Leonardusparochie. Foto J. Goedeljee rond 1900. Louis Gerhard Farensbach, die gehuwd was met Maria Cornelia Emma Levedag, de hebben, eigenares van Breestraat 85, het befaamde hotel Levedag. Als hotel Rozenhof is het niet geslaagd en al spoedig stond het leeg. dit kan de bouwers van kapel aan het denken ge Op 30 oktober 1923 tekenden Farensbach en de pastoor van de Hartebrugparochie, Johan nes Hubertus (pater Romanus) Crombag, het voorlopig koop contract waarbij de villa met tuin, groot 29.55 are, voor 40.000,- overging aan het be stuur van de Nederlandse minderbroedersprovincie. De minderbroeders (francisca nen) richtten de villa tot klooster in. In 1923 werd tot patroon van de volksmissio narissen bestempeld de fran ciscaanse pater en Italiaanse heilige (in de volksmond „De Apostel van Italië") Leonar- dus, die in 1676 te Porto Mau- ritio geboren en in 1751 te Rome overleden was. Omdat in die tijd de naam van deze Leonardus a Portu Mauritio vaak genoemd zal zijn, werd Op dezelfde dag, vrijdag 2 tober, dat de eerste steen 75 centimeter hoogte lir naast het hoofdaltaar door j ter Regalatus Hazebroek (n de naamgever aan de Ha broekstraat aan de overk; van de Haagweg!), provinci der paters minderbroed( gelegd werd, schreef archit tenbureau Van der Laan een vergroting van de ka tot een kerk met 500 zitpla sen 15.080,- extra zou g kosten. Tot de vergrot werd besloten, al moest bouwplan behoorlijk aan| past worden en bleek een v< andering aan de doorga van het klooster naar de ke ;GS f 334,78 nodig. Ook zal rekening van de fa. G. i mg ook het klooster onder bescherming gesteld. zijn Kapel De Staatsspoorbrug gezien in de richting van de stad; er passeert juist een locomotief over de overweg. Op het brugdek ligt de rails van de tram naar Den Haag. Foto H.G.A. Obreen, ca. 1905. nen voet plaatsen. Nu er ver der geen belemmeringen meer waren, had er op korte termijn begonnen kunnen worden, maar het duurde toch nog weer tot 13 januari 1941 vóór alle papieren romp slomp geregeld was. De huidi ge hefbrug, de enige die Lei den bezit, is dus in 1941 tot stand gekomen. Van het veel vuldig openen voor de passe rende woonboten zal de brug niet snel verslijten, zodat dit stadsbeeld nog wel de nodige jareq zal blijven bestaan. Dichters lang geleden gerenoveerd is, grotendeels toebehorend aan de woningbouwvereniging „Ons Belang". Deze buurt is al ontstaan in de tijd dat het grondgebied nog Zoeterwouds was. Toen het op 1 januari 1920 Leids werd, was vooral de LEMVOG, de Leidsche Exploitatie Maatschappij van Onroerend Goed, hier bezig met woningbouw. De vaak nog in zeer slechte staat ver kerende straten werden suc cessievelijk door de gemeente Leiden overgenomen en be straat. Vooral de overname van de Maria Gondastraat van mevrouw Sara Yda Fébré te Guirqui in Roemenië had heel wat voeten in de aarde. Mogelijk waren deze namen daardoor bij raadslid B.J. Huurman wat slecht in het gehoor komen te zitten, want toen op 31 maart 1924 een aantal straatnamen in deze buurt vastgesteld moest wor den, pleitte hij ervoor ook de bestaande namen te vervan gen door aan dichters gewijde namen. Zijn motie werd op 7 april met 19 tegen 13 stem men aangenomen, en op 28 april besloot de Raad de naam Nanniestraat te wijzigen in De Genestetstraat, Pieter van Twistenlaan in Potgieterlaan, Gisettestraat in Tollensstraat, Maria Gondastraat in Da Cos- tastraat en Vinkstraat in Bor- gerstraat. Tot het stadsbeeld behoorde in 1920 nog niet de Leonar- duskerk, maar wel Villa Ro zenhof. Ofschoon de bouwge schiedenis daarvan nog niet helemaal vaststaat, werd deze villa denkelijk gebouwd door de fabrikant David van Oordt, directeur van Dakpan nen- en Kleiwarenfabriek D. van Oordt Co te Alphen aan den Rijn. Deze Rotter dammer verhuisde op 20 ja nuari 1897 naar dit net over de grens op Zoeterwouds ge bied gelegen pand. De villa, eerst genummerd G84, daarna G112 en na de annexatie door Leiden Haagweg 13, werd door hem verlaten kort voor de annexatie van 1 januari 1920. De nieuwe eigenaar en voor een korte periode ook bewoner was Vincentius In het klooster kwam een ook voor de in de buurt wonende Earochianen van de Harte- rugparochie toegankelijke kapel. Deze werd al snel zo druk bezocht, dat hij veel te klein was. Daarom ontwier pen de architecten Leonardus en ir. Jan A. van der Laan een grotere kapel naast het klooster; de aanbesteding er van vond op 2 juni 1925 in het St. Antoniuspatronaat aan de Lange. Mare plaats. Aanne mers waren Verhoeven en Evers te Heemstede (voor heen Velp), die meteen moes ten beginnen, zes weken na de gunning met het heiwerk klaar moesten zijn en tenslot te na 26 weken het gebouw gereed opleveren. De bouw kosten werden geschat op 49.500,-, al bleken al meteen langere heipalen nodig, die 1580,- extra kostten. Op 17 september 1925 werd de vier de parochiekerk, de St.Joseph aan de Herensingel, door de bisschop van Haarlem, mgr. A.J. Callier, geconsacreerd, en voor de glas-in-loodrai groot 1.370,-, daardoor i lïip zo hoog geworden zijn. leer Toch vorderde de bouw goed dat op 4 april 1926, leK 1 hoogfeest van Pasen, de ini^l gening door Pater Hazebroor kon geschieden. Als kapel hulpkerk bleef het gebot j^i dienst doen tot er stemm opgingen om een zelfstand parochie te stichten. Door bouw van de Rijnzichtburg gst£ 1932 was de kapel zelfs ide kerk bewoners Lage Morsweg straten ten oosten daarv 'ei die onder de Willibroduspa osn chie van Oegstgeest hoorders". Op 13 januari 1934 ging egio schop J.D.J Aengenent iet arb it v b ik), t de stichting van de nietig parochie van de H. Leonard! a Portu Mauritio ten ko q van gedeelten van de Hai ^ie brugparochie, de Willibr es 1 dusparochie en de Laurei ;k 1 usparochie van Voorschot Al moest hij op 17 januari 1 velen dit nog niet bekend maken omdat nog keuring op hoger r brak, toch zal de zelfstandig parochie niet lang meer zich hebben laten wachti Pater Ignatius Smeets, die sedert lf~" klooster 1 pastoor. Hij zou dat blijven I in 1941, toen de nieu oitigii ang. BURGERLIJKE STAND H. J. C. Dechering en C. F. Tjoo; Floortje dv. E. de Haas en M. A. Tim- merlje; Cornells Johannes Wilhelmus zv. J. J. Elfering en W. J. H. Lijflan- der; Mariska Eliza Clazina dv. J. A. J. n der Krogt en T. M. J. Turk; Cor- Deborah Miranda dv. W. Beij en I. A. B. Brussee; Nick zv. L. Bremer en M. Rinkema; Vikash zv. R. Ramharakh n Anjana Kumari; Rayner Charl Leon 1 en A. V. M. Albersen; Margit dv. J. C. Wagtendonk en G. E. M. A. van Bussel; Dries Arthur Marjan zv. J. H. F. Pape; Pauline Martine dv. C. Pot C. Haasnoot en S. Weber. M. Dessens; J. Overlijden; M. van der Velden, geb. 9-11-1893, vrl.; H. L van Veelen, geb. 12-5-1915. man; F. M. Vermeer, geb. M. Rooijakkers; A. M. der Woerd. geb. 19-4-1899, vrl.; G. I M. de Waard. geb. 20-7-1984, ma T. Spoormaker, geb. 29-6-1937. ma Het verhaal van de hond van deze week is nogal triest. Jan no is namelijk al zeker 12 jaar oud en daardoor heel moeilijk „verkoopbaar" aan het grote publiek. Het dier laten insla pen zou de eerste reactie zijn voor een harteloze asielbe heerder. Maar Wil Tiele is zo niet. Integendeel. Als er ie mand hart voor de zaak heeft dan is het Tiele wel. Hij kan misschien de laatste der Mo hikanen genoemd worden, maar dat kan hem niet sche len. Het belang van de dieren in het asiel staat bij Tiele voorop en zo hoort het ook. Daarom wil de asielbeheerder de 12-jarige Janno nog een kans geven door een baas voor hem te vinden. Een noodkreet dus voor Janno. Want ziek, zwak of misselijk is het oude hondje niet. Het is nog een kwiek beestje dat veel kwispelt en heel lief is. Welke baas wil nog een poos r voor Janno zorgen Die moet er te vinden zijn. Normaal moet een ieder die een hond of poes uit het asiel wil heb ben een bepaald bedrag beta len aan onkosten, maar Janno is gratis. Dat verlaagt de drempel misschien voor de goedwillende, maar niet zo draagkrachtige dierenvriend, die nog wel een tijdje voor dit Wekelijks verschijnt in de Leidse Courant de rubriek „Hond zoekt huis". In deze rubriek wordt een hond (of soms ook wel een kat) beschreven die in het asiel ver blijft om daar een zekere dood tegemoet te gaan... ten zij het dier een goed tehuis vindt. De in de rubriek be schreven honden zijn óf gevonden óf door hondenbezit ters naar het asiel gebracht. Ze worden om uiteenlopen de redenen afgestaan, vaak begrijpelijk, maar soms ook volslagen onzinnig. De in „Hond zoekt huis" beschreven dieren zijn alle goed gezond, hebben een wormenkuur ondergaan en zijn volledig ingeënt. Tegen betaling van circa 80 gulden (voor katten is dat 45 gulden) ten bate van zwerfdieren zijn ze af te halen. Adres: Nieuw Leids Dierenasiel, Besjeslaan 6b, Leiden. Tel.: 411670. Geo pend di. t/m vr. 10-12 en 14-16 uur. Zondag en maandag gesloten. keeshondje zou willen zorgen. Kortom Wil Tiele doet van al les om Janno een fijne oude dag te bezorgen. Het oude keeshondje Janno werd vorige maand op de Hoge Rijndijk in Hazerswou- de gevonden. Waarschijnlijk was Janno een boerderijhond je en heeft hij op een dag de oude stramme Denen geno men. Erg gemist is hij waar schijnlijk niet, want Wil Tiele heeft de vondst van de kees hond via advertenties duide lijk laten blijken, maar nie mand reageerde. Niemand was Janno kwijt. Toen Janno binnen kwam, was hij hele maal stram en stijf en zat hij onder de vlooien. Toch was het hondje niet ziek en zijn vacht glom ook als een spie gel. Eenmaal in het asiel zijn alle geniepige vachtbewoners van Janno verwijderd en is hij ook weer helemaal opge knapt. Janno is een keeshond, met een zwart bruine vacht. Hij heeft witte pootjes, een witte plek in zijn nek en een wit puntje aan zijn oude staart. Hier en daar zitten wat grijze haartjes, maar dat mag ook als je 12 jaar bent. Zo zijn er nog wat tekenen van de ouder dom van Janno. Hij ziet en hoort niet zo heel best meer, maar toch hoeft hij nog geen bril of gehoorapparaat. Kort om Janno is oud maar nog prima van lijf en leden. Zeer zeker nog een lieve gezel voor wat oudere mensen. Hij is makkelijk in het gebruik, is lief voor kinderen en andere dieren en hoeft niet uren lang uitgelaten te worden. Sheila Voor Sheila, de hond van vo rige week, hebben zich wel enkele belangstellenden ge meld. Sheila is echter nog niet weg. Maar Wil Tiele verwacht dat ze nog wel ondergebracht kan worden. WASSENAAR— Onder leiding van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar wordt mor gen een wandeling ge houden door Wasse naar. Het is de vijfde keer dat deze -jaarlijk se- rondgang plaats vindt. De wandeling gaat om twee uur van start vanaf het kruispunt Kerkeboslaan- /Teylingerhorstlaan, en wordt geleid door onder an deren de bekende Wasse- naarse geschiedschrijvers R. van Lit en E. Janson. Onderdeel van de wande] ling zal een bezoek aan i eeuwenoude boerderij „cl IH Kerkewoning" zijn. Zoal r de naam aangeeft is d| boerderij lang in handeqn van de kerk geweest In s chieven wordt voor eerst melding gemaakt i het gebouw in het jaar 15& toen het eigenaar was va: I Jonkheer Pouwel Buy^ Aan de oprijlaan van „dflüj Kerkewoning" heeft eeuwen gelden de Wassei naarse galg gestaan. Toer - dit stuk grond in 1775 wenn omgespit werden dan ooi menselijke botten en dele van vermolmde galgen g€ e vonden. WASSENAAROp het sportveld van de gemeente Wassen.: aan de Prinsenweg, wordt waarschijnlijk een sportveld aan.L- legd voor een bedrag van 80.195 gulden. Aanstaande maam. 1 beslist de raad hier over. De raadscommissies welzijn en fin ciën zijn het met de aanleg eens. Sé atletiekbaan banen verspringen, discusringen, banen voor speerwerpen en een voor hoogspringen met een „valbed". Het moeten zeer degel banen worden, schrijft het college van B en W de raad. Opmerkelijk aan deze kwestie is dat het college van B er eind vorig jaar de aanleg van de baan niet haalbaar was. CDA-raadslid J.Speelman heeft onlangs in een vergadering de raadscommissie welzijn gevraagd hoe het mogelijk is dat gen eerst niet, en later wèl blijken te kunnen. Ook heeft raadslid gezegd dat hij van mening is dat de dure voorziening jj niet op het sportveld, i i echte atletiekbaan thuis lerw 1 iaat

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1985 | | pagina 14