Consternatie over hoogte honorarium architect Alkeburcht Molen De Salamander wordt gerestaureerd %DEN& OMGEVING Ceidóc eouoout PASPOORTENPRINTER IN ALPHEN Burgemeester doopt boek over Zevenhoven Jubileum Leimuidense tafeltennisclub Aanleg derde voetbal veld op „land van Bontje" afgewezen Nieuwe bedrijfshal aan Oude Kerkpad WOENSDAG 8 MEI 198S PAGINA 19 ienstuerlening 'CtHEKEN De avond- en titdiensten van de apotheken de regio Leiden worden tot jjag 10 mei waargenomen s W Apotheek Reyst in Leiden enapotheek Hofland In Voor- 'J?Ïev*uenoienst zieken- roifeEH LEIDEN Ongevallen- hetpst elke dag Academisch Zie- iuis behalve van dinsdag 0 u. tot woensdag 13.00 u. .conessenhuis) en van vrijdag 3D fy) u. tot zaterdag 13.00 u. labeth-ziekenhuis). I0EKUREH ZIEKENHUIZEN jiaconessenhuis: Bezoekuur .elijks van 16.00 tot 17.00 uur OSt van 18.30 tot 19.30 uur. Kin afdeling dagelijks van 14.00 20.00. Niet meer dan twee .bekers per patiënt. Sin» tabeth-ziekenhuia: Volwas- n dagelijks van 14.00-14.45 1 van 18.30-19.30 u.; klasse- lingen ook 11.15-12.00 u. lafdeling: dag. van 11.15- u. (alleen voor echtgeno- an 15.00-16.00 u. en van 19.30 u. Kinderafdeling 15.00-18.30 u. CCU (hart- iking) dag. van 14.00-14.30 van 19.00-19.30 u. Inten- verpleging: dag. van 14.00- u. en van 18.30-19.00 u. I-Medisch Adviescentrum: akuur ma. 19.30-20.30 u. in St. Elisabeth-ziekenhuis. geest: Di. en vr. 13.00- I u.; zo. 11.00-12.00 u. en 1-15.00 u.; eerste klasse: de 5 dag. Academisch Zie- lis: Voor alle patiënten (be- kinderen) zijn de bezoeku- als volgt: Dagelijks 14.15- 3 u. en 18.30-19.30 u. idbezoekuur afdeling verlos- le: 18.00-19.00 u. De Prae- irenafdeling dagelijks van 3-14.45 u. en 18.30-18.45 u. ouders en familie is voort- doorlopend bezoek moge- Bezoek aan ernstige patiën- /anneer aan ernstige pa- doorlopend bezoek toegestaan kan de hoofd- egkundige hiervoor spe- kaarten verstrekken. De ktijden van de kinderkli- zijn dagelijks 15.00-15.45 u. 18.30-19.00 u. De bezoektij- van de kinderafdeling (al- voor ouders van kinderen er een afwijkende tijd afge- iken worden met de hoofd- leegkundlge) zijn dagelijks 14.15-15.00 u. en van 18.30- .00. Rijnoordziekenhuis: [gelijks 14.30-15.15 u. en i^-i.30-19.30 u. Extra bezoek ■"rtbewaking: 11.00-11.30 u. \Jtra bezoek vaders kraamafde- g: 19.30-20.30 u. Klnderafde- b 15.00-15.30 u. alleen voor Sers 18.00-18.30 u. D.S.-DIENST Telefonische Ipdienst. tel. 071-125202. ior allen die in moeilijkheden rkeren of eenzaam zijn. Ver- juwelijk. Dag en nacht bereik- h^REAU VOOR RECHTSHULP Herengracht 50. tel. 123942; breekuren ma. en di. 10.00- me(.30 u.. wo. 13.30-16.00 u.; do. ,pd30-2° 3° u. .IDSE RECHTSWINKEL Ju- tte%ch Adviesbureau, Ketelboe- illerssteeg 10. tel. 130775; afde- daflfl wonen en werken: ma. >nn).30 -20.30 en wo. 10.30-12.30. ^deling belastingen: dl. 18.30- PPb.SO en do. 10.00-12.15. klach- ■jkmbureau: di. 18.30-20.30 en iscb. 18.30-20.30. afdeling vrouw lei# recht: vr. 9.30-11.30 in Leids ï-olkshuis. PERENHULPDIENST Hulp- 31c»rlening aan verongelukte hon- katten, vogels, e.d. in de omeenten Leiden. Leiderdorp, p egstgeest. Warmond en Zoe- Tel. 071-220021. '"JRGERRAADSLIEDEN Ko- «abbrugsteeg 2. tel. 143171 va&ntooruren). Spreekuren ma de. en wo. 11.00-12.00 u.. do. '.30-20.00 u. •ZINSVERZORGING Stich- g gezinsverzorging Leiden, invragen hulp voor bejaarden I langdurige zieken en gezins- irzorging, Rembrandtstraat 17, I. 149441 (ma. t/m vr. 9.00- I.00 u. en 13.00-14.00 u.). JNDER- EN JONGERENTELE- bON Op woensdag- en za- rdagmiddag van 14-18 u. tele- on 071 - 120611. AATSCHAPPELUK WERK ureau Maatschappelijk werk, ude Rijn 44c, spreekuur dage rs 14.00-15.00 u.; do. ook b-00-20.00 u- tel. 142144. ttreekuur gemeentelijke sociale enst: di 14.00-15.00 u. Apollo- an 1a. Zuid-West; do. 14.00- i.00 u. Herensingel 3, Leiden Dord. Ook tel. van 09.00-10.30 a 766600, afdeling maatschap- %lijk werk. AAD VAN ARBEID Hoge Jjndijk 306, Leiden, tel 071- J9375. Kantoor geopend ma. rn vr. 9-12 u. 14-16 u. Telefoni- !;he informatie over kinderbij- kg: 8-12 u. IDCIALE RAADSVROUW ae- en t L30-: 1 EZIN »g 00-18.00 u.; Noord: Van Ho- jndorpstraat 36. ma. 10.30- nlö.30 u.; Kooi: Driftstraat 49a, ■hc> 10.30-11.30 u.; Morskwartier. 4-jjurthuis Morskwartier.' Topaas- TjQin. 10.00-11.00 u. wo. 10.00- *■*.00 u.; Tuinstadwijk: Heren- ilt-acht 45. vr. 10.30-11.30 u. e PCIALE RAADSVROUW s «OORSCHOTEN Spreekuren: d ja. 19.00-20.00 u. wo. en vr. "00-10.30 u. Leldseweg 33. Tel. 3254. ebp HULP- EN INFORMATIE- jf dENST Groenesteeg 33. Lei- Tel. 071-134640 of 071- 14600. Hulp en informatie op edisch, juridisch en milieuge- v^ed. werk. sociale verzekering i huurkwesties. Spreekuur: ^Ste donderdag van 20.00-21.00 geiTICHTING VRIJWILLIGERS txpjENTRALE Pallasstraat 1. Al- oeoen aan den Rijn. Tel. 01720- ^^033. Begeleiding en opvang 4n mensen, die om welke reden 6ean ook. tijdelijk hulp nodig heb- ileiPn. Bovendien wordt informatie jjjrstrekt over andere mogelijk- Èden van hulpverlening en de breikbaarheid daarvan. ^VRIJWILLIGERS CENTRALE r ëngegracht 246a, Leiden. Tel. ÏÜI9064. Dagelijks bereikbaar dgSn 9.00-17.00 u. voor informs- r.J over vrijwilligerswerk en cur- "®assen of een persoonlijk ge- Herkende jongeren ichten- en informatieuur Elke •.dagavond van 17.00 tot P 00 u. KWJ-kantoor Koppen- 'rsteeg 2. Leiden. Tel. 071- 1139. KLOZEN ADVIES CEN- Breestraat 19. tel. Spreekuur ma. en do. i. (Gedurende de maand is gesloten). WERKLOZEN KOMITE eterskerkchoorsteeg 15. tel £3271. Spreekuur wo. 10.11.30 NSCHAPSWINKEL In- rum voor onderzoek de Leidse universiteit. Sta- isweg 37. tel. 071 - 148333. >pend: ma. t/m vr. 10.00- 00 u. -OM Hulpverlening bij zwan- Oëerschap en alleenstaand ouder- dichap. Langegracht 61. 2312 IW Leiden, tel. 144715. Boete na botsing met trein ALPHEN AAN DEN RIJN/DEN HAAG Een 35-jarige inwoner van Harmeien is gisteren in hoger beroep door het Haags gerechtshof veroordeeld tot 1.000 gulden boete en twintig dagen hechtenis wegens het veroorzaken van een aanrijding tussen een trein en een auto. Het ongeval deed zich in maart 1983 voor op een spoorwegovergang in Alphen. De man had de machinist van de trein een sein tot stoppen moeten geven, omdat op het baanvak werk zaamheden werden uitgevoerd, maar hij deed dat niet. Het gevolg was dat op de spoorwego vergang een Alphenaar met zijn auto tegen de trein botste. De Alphenaar kwam daarbij om het leven. De Haagse rechtbank had de inwo ner van Harmeien eerder veroordeeld tot 2.000 gulden boete en een voorwaardelijke gevange nisstraf van 2 maanden. Eerste paal bedrijfs pand aan Rijndijk HAZERSWOUDE Wethouder P.A.Th, van der Werf sloeg gisteren de eerste paal voor een bedrijfspand met twee bedrijfswoningen aan de Rijndijk. Het bedrijfspand zal in maart in ge bruik genomen kunnen worden door de bedrij ven Pass International BV, het loodgietersbe- drijf J. Kuijt BV, en de bouwondernemingen J. J. Boers en Egbo BV. Het grootste gedeelte is bestemd voor het lood- gietersbedrijf. Bouwbedrijf J.J. Boers en Egbo BV zullen een gedeelte van de begane grond in gebruik nemen als opslagruimte. Het bouwbe drijf zal de werkzaamheden, die bestaan uit on derhoudswerk aan woningen, bruggen en wal- muren, uitbreiden. ALPHEN AAN DEN RIJN De ge meente Alphen heeft sinds kort een „paspoortenprinter". Dit apparaat, dat jaarlijks zo'n vierduizend passen uit zal spugen, bespaart de burger veel wacht tijd. De drukmachine is aangesloten op de computer van het gemeentelijk au tomatiseringscentrum in Den Haag. In die computer zijn alle gegevens van de inwoners opgeslagen. De voordelen voor de inwoner zijn dui delijk te merken. Een uittreksel van het bevolkings- of geboorteregister is er nu binnen een paar minuten. Geen ge zoek meer naar de juiste kaart en het tijdrovende overtikken van de beno digde gegevens, maar een druk op de knop, de juiste code, het benodigde for mulier in een printer en de papieren rollen er ingevuld uit. Een ander voor deel is, dat het werken op deze manier in principe foutloos gaat. Om de privacy van de inwoners te be schermen, zijn in het geautomatiseerde systeem allerlei veiligheidsmaatregelen ingebouwd. Ook andere gemeentelijke of overheidsdiensten kunnen niet zo maar aan de bevolkingsgegevens ko men. Men kan zich voorstellen, dat ge gevens over mensen best nuttig kun nen zijn voor de sociale dienst of de be lastingen. Maar pas nadat een regeling is getroffen die goedgekeurd is door de gemeenteraad, kan er daadwerkelijk sprake zijn van overname van een deel van de gegevens. Ter Aar wil beelden kopen TER AAR De gemeente Ter Aar wil drie kunstwerken kopen. Het gaat om beeldhouw werken van de kunstenaars Marijke en Marcus Ravenswaay uit Hoogblokland. De beelden kos ten 82.000 gulden. De gemeente betaalt 20.500 gulden mee, de rest komt voor rekening van de provincie. De gemeente heeft vorig jaar al getracht om voor een dergelijke provinciale subsidie in aan merking te komen. Er waren toen echter teveel aanvragen en de werken voor Ter Aar werden doorgeschoven naar dit jaar. De gemeenteraad heeft de keuze uit drie beelden: het bronzen beeld „Hond aan de snuffel" van Marijke Ra venswaay en „Natuurstudie" en „Ter Aarse schaatsers", twee bronzen beelden van Marcus Ravenswaay. De eerste twee werken zijn direct leverbaar. De derde moet nog gemaakt worden. Morgen neemt de gemeenteraad een besluit over de aanschaf van de kunstwerken. ZEVENHOVEN Burge meester J. Huigsloot van Ze venhoven houdt zaterdag om een uur het boek „Zevenho ven, het dorp dat bleef" ten doop. Dat doet hij tijdens de jaarlijkse braderie die van elf tot vijf uur te vinden is op en rond het winkelcentrum de Albrechtshof en de Hertog Albrechtstraat. In het kader van de braderie wordt in het dorpshuis een tentoonstelling gehouden van oude ambachten en handgemaakte poppen in oude klederdrachten. In het Gezondheidscentrum is een tentoonstelling van oude me dische apparatuur en kleding te bezichtigen. Verder zijn er diverse (kermis)attracties en 's avonds speelt de Konink lijke Militaire Kapel een tap toe. Hieraan werkt onder meer ook Arti et Religioni uit Langeraar mee. De taptoe wordt gespeeld op het sport complex aan de Stationsweg. Vanaf half acht trekken de muziekkorpsen vanuit ver schillende hoeken van Ze venhoven naar het taptoeter rein waar om acht uur het festijn begint. Kaarten kos ten vijf gulden of een rijks daalder. ALKEMADE De raads commissie financiën ver zette zich gisteravond fel tegen de hoogte van het architectenhonorarium dat de heer G. F. Stroek vraagt voor zijn voorbe reidende werkzaamheden aan de verbouwing en uit breiding van dorpshuis „De Alkeburcht" en de bibliotheek. J. Kret (CDA) eiste gisteravond dat de onderhandelingen met de architect over diens honorarium worden hervat. De ontwerpkosten voor het bi bliotheek/Alkeburcht-project bedragen in totaal honderd- dertigduizend gulden op een totale investering van 1,7 mil joen gulden. De kale bouwkos ten, waaraan een architecten- honorarium wordt gerelateerd, bedragen negeneneenhalve ton. Van het architectensalaris drukt vijftigduizend gulden op de begroting van de biblio theek en tachtigduizend gul den op die van het dorpshuis. Volgens wethouder L. Beelen heeft de heer Stroek zijn ho norarium al dertigduizend gul den laten zakken op aandrang van leden van de commissie ad hoe. „Lang niet genoeg" vond Kret en met hem de ove rige commissieleden. W. Klerks (CDA): „Ik heb me als voorzitter van de commissie ad hoe goed in de materie ver diept en moest concluderen dat het architectenhonorarium „schandalig hoog" is. De heer Stroek die zich als risicodrager op basis „no cure no pay" met de Alkeburcht en de biblio theek bezighoudt, heeft nog steeds geen officiële opdracht voor het werk gekregen. Kret vindt nu dat verder in zee moet worden gegaan met een of meer andere architectenbu reaus. De overige commissiele den waren evenwel zo bang voor mogelijk verder tijdsver- lies bij de realisering van een bibliotheek, dat zij adviseer den „de bittere pil maar te slikken". Klerks: „Als we ver der in zee gaan met een ande re architect, moeten we toch de tot nu toe gemaakte kosten betalen. Maar, je zal mij nooit meer akkoord horen gaan met „no cure no pay"-basis, zolang ik niet weet wat voor salaris de architect gaat vragen". Kret bleef erbij dat het hono rarium punt van onderhande ling moet blijven, zolang de opdracht niet definitief aan Stroek is verstrekt. „De bouw hoeft uiteindelijk pas volgend jaar april te beginnen. Er is nog tijd genoeg om de zaak met anderen rond te maken". Duidelijk werd gisteravond dat de Alkeburcht/bibliotheek straks een vereniging van ei genaren krijgt, te weten het Alkeburcht- en het biblio- theekbestuur. De gemeente Alkemade wordt dus niet de eigenaar van het hele of ge deeltelijke gebouw. Het aantal boeken dat de bibliotheek uit eindelijk zal gaan beheren, be loopt de twintigduizend. LEIDSCHENDAM De houtzaagmolen De Sala mander in Leidschendam woTdt gerestaureerd. Het terrein plus molen is on langs verkocht aan de Bohemen Groep uit Den Haag en deze wil in sa menwerking met de ge meente en met technische adviseurs van Provinciale Waterstaat De Salaman der in oude luister her stellen. De restauratie van de molen gaat circa één miljoen gulden kos ten. Ongeveer 25 procent van de molen kan nog worden gebruikt voor de herbouw, waaronder vi tale onderdelen zoals zaagramen, houten tand wielen en gedeelten van het houten skelet. Onder zoek heeft uitgewezen dat de fundering slecht is en de molen als geheel scheef is gezakt. Al in 1973 was door Monu mentenzorg aan de Fijnhout handel en Zagerij J. Koerts De Salamander anno 1985. BV een vergunning afgege ven om de houtzaagmolen af te breken en in het kader van de restauratie opnieuw op te bouwen. De familie Koerts maakte echter geen gebruik van de vergunning. De molen is sinds 1917 in het bezit van deze familie. Toen kocht houthandelaar en lijstenfabri- kant Jan Koerts uit Boskoop De Salamander. De geschie denis van de molen zelf gaat nog veel verder terug. Op 13 februari 1643 verleende Jo- han van Wassenaer, heer van Duivenvoorde, Voorschoten enz. aan Huijbert Crijnen en Vincent Lourissen vergun ning tot het oprichten van een houtzaagmolen en bijbe horend bedrijf. Drie molens Heel lang geleden was er een rijmpje waaruit bleek dat er aan 'Den Leydschen Dam" drie molens stonden. "De Hoop en De Salamander staan achter elkander, maar Het Hert zo U ziet, staat aan de overkant van De Vliet". "Het Hert" was de korenmolen van de firma Blonk, die op de plaats stond waar nu de nieu we woningen aan de Oost- vlietweg staan. De Hoop en de Salamander waren beiden houtzaagmolens. De Hoop is echter lang geleden al afge broken en De Salamander is nu een bouwval. De molen is niettemin uniek, omdat er nog maar zes van dergelijke molens in Nederland bestaan. De gemeente Leidschendam slaagde er niet in de molen aan te kopen, de Bohemen Groep uiteindelijk wel. Bohemen heeft besprekingen gevoerd met technische advi seurs van Provinciale Water staat en met een molenmaker om te komen tot herbouw en restauratie. Van veel nut daarbij zijn de gedetailleerde bouwtekeningen die vier Delftse studenten van de vak- De Salamander anno 1925. groep restauratie van de mo len hebben gemaakt in het kader van hun afstuderen. De nieuwe eigenaar probeert sub sidie te krijgen van rijk en provincie. Bohemen probeert verder een Stichting Hout zaagmolen De Salamander op poten te zetten, die de molen in eigendom kan krijgen en actie kan gaan voeren voor het behoud ervan. Burge meester W.F. de Vreeze van Leidschendam en wethouder J.J. van Nievelt Volmuller zijn bereid in het bestuur van deze Stichting zitting te ne men. Villa Bohemen wordt verder bijge staan door vrijwillige mole naars, die nu al waardevol oud gereedschap en onderde len van de molen verzamelen en conserveren. Als de molen weer in oude luister is her steld zullen zij de molen weer gaan bedienen en hout zagen. De Salamander zal deze zo mer nog worden gedemon teerd door de molenmaker. Gereedschappen en onderde len zullen voorlopig worden opgeslagen. De molen wordt overigens niet op zijn huidige plaats opnieuw opgebouwd. Dat zal meer nabij de oever van de Vliet gaan gebeuren, zodat De Salamander weer onderdeel gaat uitmaken van het historische gezicht op Leidschendam. Bohemen wil tenslotte nog met de gemeente Leidschen dam grond ruilen. Daardoor kan een strook grond langs de Vliet worden aangelegd als park en wandelpromenade. Op de plek waar nu de molen staat zullen volgend jaar 50 to 60 woningen worden ge bouwd. De villa Windlust aan de Vliet blijft eigendom van de familie Koerts. De villa zal worden gerestaureerd in overleg met Bohemen Bouw bureau en de heer J. Koerts jr. gaat er weer wonen. LEIMUIDEN Tafeltennis vereniging Play Fair viert vrijdag haar 25-jarig bestaan met een receptie in 't Spant. De club viert dit jubileum door een tafeltennistafel te schenken aan de RK-basis- school de Kleine Wereld en protestantse school De Scha kel. Zaterdag worden de fes tiviteiten voortgezet met een toernooi voor oud-leden. Hiervoor zijn al tachtig in schrijvingen binnengeko men. Ten slotte wordt 18 mei een feestavond georgani seerd voor leden, donateurs en oud-leden in de zaal waar het 25 jaar geleden allemaal is begonnen: het parochie huis aan de Van de Velden- weg. Play Fair startte daar in 1960 met een enthousiast bestuur tje en een kleine startsubsi die van het kerkbestuur. Al in 1961 besloot men in com petitieverband mee te spelen met drie heren- en één da mesteam. Het eerste heren team boekte al direct succes door de kampioenstitel te veroveren in de vierde klas se. In 1973 kreeg de vereni ging een algemeen karakter door het aannemen van nieuwe statuten. Dat deed men onder meer naar aanlei ding van de verhuizing naar 't Spant. Play Fair telt mo menteel 49 senior- en 35 jeugdleden, die in zeventien teams competitie spelen. De club meent het jubileum te moeten vieren met de ver koop van een handdoek en de uitgave van een grammo foonplaatje met de twee clubliederen. Bovendien zal voor alle nieuwe jeugdleden, die in de maand mei de vere niging komen versterken, de contributie pas ingaan op 1 januari 1986. Het feest vrijdagavond, waar ook een tafeltennisrobot wordt gedemonstreerd, be gint om half acht. Valkenburgs Harmonie Onder leiding van Jan van Nerijnen geeft Valkenburgs Harmonie vrijdag vanaf acht uur een voorjaarsconcert in „De Terp" in Valkenburg. Voor de pauze worden onder meer de twee succesnummers van het Tulip Time Interna tional Music Festival ge speeld en na de pauze volgt een bonte mengeling van uit sluitend lichte muziek" met slagwerk onder aanvoering van Nico van der Plas en trompetsolo's van Nico Ou- wersloot Paveivo De jaarlijkse kerkeveiling ten bate van de St. Bartholo- meusparochie en het onder houd van het kerkgebouw in Voorhout wordt vrijdag weer gehouden. In het paro chiehuis zijn tientallen bloembakken, schapen, bol- lenpakketten. gebruiksvoor werpen, olieverfjes enzo voorts. De uitgebreide catalo gus is al verkrijgbaar. De vei ling start om acht uur. De toegang is gratis. Rijnsburg die beiden bij Nice de Raad studeerden aan het Koninklijk Conservatorium in Rotterdam. Zij spelen wer ken van onder anderen J.S. Bach, A. Heilier en Max Re- ger. Het optreden begint om kwart over acht, de toegang sprijs is zes gulden vijftig, do nateurs hebben gratis toe gang. Ruilbeurs De Vereniging Postzegelver zamelaars houdt zaterdag van tien tot vijf uur in Sas- senheim een grote ruilbeurs voor postzegels en munten in de kantine van Sporthal Wasbeek aan de Alkemade- laan. Leden, jeugdigen en 65- plussers mogen gratis binnen. Dinsdagavond 14 mei wordt in dezelfde sporthal de maan delijkse veren igingsa vond gehouden vanaf zeven uur met een veiling van circa 10C kavels. Litteris Toneelvereniging Litteris Sa crum uit Leiden brengt vrij dagavond twee éénakters in Muzenhof Leiderdorp, te weten De Meiden van Jean Genet en Een Wonderbaarlij ke Nacht van Slawomir Mro- zek. De Meiden is een indrin gend drama met drie vrou wen, een boze droom vol haat en perversiteit Een Wonderbaarlijke Nacht gaal over twee ambtenaren op dienstreis, gevangen in amb telijke conventies, die de ge legenheid krijgen een andere weg in te slaan. De toneel voorstelling begint om half negen, de toegangsprijs is ze ven gulden vijftig. Bolgewassen-parade Tuinfeest Het glazen Koningin Beatrix- pavüjoen in de Keukenhof in Lisse herbergt van 10 tot en met 15 mei de Bijzondere Bolgewassen Parade. Deze binnententoonstelling wordt om elf uur geopend door Keukenhof-voorzitter drs. A.J. Berends en is daarna da gelijkse te bezoeken van acht uur 's morgens tot half acht 's avonds. Voor het paviljoen hoeft geen extra entree te worden betaald. Orgelconcert Twee veelbelovende jonge organisten geven vrijdaga vond op uitnodiging van pro Organa et Musica een concert in de Triumfatorkerk in Katwijk aan Zee. Het zijn Petra Veenswijk uit Leiden en Anton Doornhein uit Jongerenclub Relax van de SJJO Oegstgeest organiseert zaterdagavond een tuinfeest in de tuin van Taberna aan de Julianalaan in Oegst geest. De popgroepen Tact, European Syndrome en Kra kow zorgen voor de levende muziek. Het feest begint om acht uur. Speeltuin de speeltuin in Sassenheim, bestaat op 19 oktober 25 jaar en dat wordt zaterdag van tien tot viif uur al gevierd met de jeugdleden in het magazijn van Mooie- naar B. V. aan de Hoofd straat/Hoekstraat Gestart wordt met een tienkamp en 's middags vanaf twee uur is er onder leiding van Ome Flip Brozius, een „Ren je rot "-programma. ALKEMADE De raadscommissie financiën oordeelde gis teravond positief over het eindverslag van de commissie ad hoe voor de sportvelden. De enige kanttekening die gemaakt werd, had betrekking op het zogenaamde „derde" veld van D.O.S.R. achter het industrieterrein. De commissieleden vin den dat gebruik moet worden gemaakt van de overcapaciteit van het Hertogspark in Rijpwetering tegen de tijd dat het derde veld bij het industrieterrein moet worden getrokken. De aanleg van een veld op het land van Bontje zagen de commissieleden unaniem niet zitten. Commissielid P. Vollering (VVD) verbaasde zich erover dat niet besloten was tot de aanleg van een kunststofveld. „Dan had je de ligweide van het zwembad niet hoeven aantasten en de onderhoudskosten zouden aanmerkelijk lager zijn uit gekomen". Kret (CDA) eiste dat de tarieven op te brengen moeten zijn voor de voetbalverenigingen D.O.S.R. en Alkmania. „Anders hebben we een mooi gerenoveerd voetbalcomplex maar geen voetballers meer". Een voorstel om gebruik te maken van de velden van S.V.O.W. in Weteringbrug bleek niet haalbaar omdat dit sportcomplex om principiële redenen op zondag niet mag worden bespeeld. TER AAR De gemeen- gulden, te Ter Aar heeft een ko per gevonden voor de 1670 vierkante meter grond nabij het toekomsti ge woonwagenparkje aan net Oude Kerkpad. De heer G. Blom heeft be langstelling getoond voor het terrein dat achter en naast het woonwagenpark ligt. De grond zal van ei genaar verwisselen voor de,totale som van 75.000 De gemeenteraad van Ter Aar neemt hier morgen avond in de raadsvergade ring een besluit over. Tevens stellen burgemeester en wet houders voor om een beslis sing te nemen over de bouw van een bedrijfshal op deze grond. De bedrijfshal moet een geheel vormen met de hal die nu al op het direkt aangrenzende perceel staat. De gemeente Ter Aar is van plan om de 83 hectare grond van de heer C. Verduyn aan de Westkanaalweg aan te ko pen. De heer Verduyn ver huist met zijn bedrijf naar Oostelijk Flevoland. De ge meente wil het terrein direct doorverkopen aan de Stich ting Stiveen, die zich bezig houdt met de agrarische structuurverbetering in de Veen- en Rijnstreek. De ge meenteraad dient in de ko mende raadsvergadering zo wel over de aankoop als over de doorverkoop een besluit te nemen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1985 | | pagina 19