Omwegen vlet vrijetijds- damesk van Laurentiusparochie bestaat een kwart eeuw Recordpoging waterskiën 7IDEN OMGEVING CcidócSouoont L1RIGENTE JILLIAN BOSSELAERS-SA YERS MEEFTER DE JUISTE MUZIKALE INSTELLING VOOR sfeisje win t na tionale kokswedstrijd Wedstrijd voor scouts in Bollenstreek '1 VRIJDAG 19 APRIL 1985 PAGINA 15 Op mijn omwegen door stad en land kom ik graag mensen tegen. U kunt mij telefonisch of schriftelijk vertellen wie u graag.in deze rubriek zou willen tegenkomen. Ik ben bereikbaar via 071 - 12 22 44 op toestel 10. ■Ka (HÜ -door Ton Piclcrs anglicaans bloed ipt weieens waar het gaan kan: Jillian ;rs, die nu 20 jaar in Ierland woont haar trouwen met Voorschotense jurist iBosselaers-Sayers zou dolgraag weer keer die psalmen ho- zoals ze door de tal onvolprezen Engel koren in een rijke Wenoude traditie on- olgbaar gezongen Iden. Ze is ermee op- taeid. „Heerlijk; wat ■^dat mooi! En dan toiam je je er weieens zoals je zelf met Xen bezig bent. Maar we zijn en blijven >Jteurs", zegt ze in Jwtreffelijk Neder- ^3s met een onuitroei- Keltische tongval, 'Mlelijk!; identiteit gaat y ut verloren. |n Bosselaers is dirigente het dameskoor-zonder- van de St. Laurentius- Voorschoten dat deze ld 25 jaar in functie is. lf kwam in '67 op het en in april '83 werd ze opvolgster ^mevrouw M. van Wely, vjsedert '66 „geregeerd" Er staat in huize Bosse- p aan de Nassaukade met [chting-verkeer, een lend opgepoetste bruine waarop Jillian de weg „maar mijn man speelt aan de andere kant is veer de mindere als het Ingen aankomt". imaar zingen Tdaag leidt mevrouw Jilli- losselaers de verenigde uit 20 Voorschotense da- jelen in goede banen. haar wieg stond in ;tad, Cape Town, Zuid ff ka. Vlak na de Boeren- i nPg. °P de drempel der Lu,| eeuw, emigreerden de |rs vanuit Engeland naar Cape". „Ik ben pas de uiman uosseiaers-sayers, dirigente, en naast haar zilveren stem derde generatie van onze fa milie die daar geboren werd. Sinds mijn komst naar Ne derland ben ik een keer of drie terug geweest, maar het wordt te duur, zo'n reis van 13 uur in het vliegtuig". Jilli an stamt uit een milieu dat de „high church"-richting in de Kerk van Engeland aan hing. Daarom had zij geen enkele moèite met het om helzen van het rooms-katho- lieke geloof dat erg „fami liair" op haar overkwam. Af gezien hiervan "s zingen haar lust en leven; mevrouw Bos selaers leidt niet alleen het Laurentius-dameskoor, ze zingt ook nog in twee andere koren: het Leidse Alma Ma terkoor en het koor van de Voorschotense Moeder Gods- kerk. Van de dames die 25 jaar ge leden op instigatie van pas toor Van Bemmelen voor „door de weeks gebruik" bij trouwtjes en rouwtjes hun stem gingen geven aan de kerkelijke eredienst, is alleen mevrouw Mien Groenewe- gen nog over. Zij jubileert dus in het zilver mee. Overi gens zetten de huisvrouwen zich ook bij andere gelegen- Mien Groenewegen. heden dan trouw en rouw in: „Zo geven we eens in de maand medewerking aan de zaterdagavondviering, we zingen op Zonnebloemfestivi teiten en twee keer per jaar in het Academisch Zieken huis Leiden, daar word je als koor uit de omgeving voor gevraagd", aldus mevrouw Bosselaers. Het zijn niet de allerjongsten van in de twin tig die hun stem aan het da meskoor gegeven hebben, want die hebben „dikwijls een baantje overdag", vol gens mevrouw Bosselaers. Op 25 april 1960 traden de dames (als tweede parochieel koor naast de mannen en de jongeren) voor het eerst aan. „Met een requiemmis, onder leiding van de heer J.Bar bier. De eerste van een lange rij huwelijksmissen volgde kort daarna, op 1 juni. Onze taak is in de loop der jaren gegroeid, tot en met ook de grote kerkelijke feesten. In november '62 werd meneer Barbier opgevolgd door me vrouw M. van Wely, die nog steeds graag bereid is een en kele keer in te vallen als di rigente als ik me onmogelijk vrij kan maken. Een lange tijd heeft de heer A.Mens ons koor op het orgel begeleid en sinds zijn vertrek in '82 heb ben wij mogen rekenen op begeleiding door de dames L.van Haastrecht, M.Beylen, M.Bonnet, en de heren R.Da mes, R.de Waard en J.Koot. Nee, een vaste organist op ons goede pijporgel hebben we niet. We zingen op het priesterkoor, waar het geluid t best tot z'n recht komt". „Ons repertoire, vraagt u? Nou, dat is een groot woord hoor. Maar het is veel Neder lands naast gregoriaans en Latijnse missen. Als we jubi lea opluisteren hebben we. bijvoorbeeld, een Schubert- mis, de Deutsche Messe in het Nederlands, het Ave Ma ria van Mozart. We beschik ken ook over veel liederen van Huybers en van Jan Vermulst, wiens Paus Johan- nes-mis ook in Boston en Jo hannesburg gezongen wordt, maar dan op een Engelse tekst. En dan de Kleine Ba- rokmis van C.van Haperen hè". Het is zoals Van Hape ren al aantekende bij zijn Kleine Barok-mis: „Ver schaffen van wat eenvoudige zingvreugde voor de ere dienst..." Toen mevrouw Van Wely een paar jaar terug bij Jillian Bosselaers-Sayers had aange drongen om haar opvolgster te worden, zat Jillian in die beginperiode „behoorlijk in de zenuwen". „Het minste dat ik kon doen was het vol gen van een basiscursus koordirectie van de St. Gre- gorius Vereniging. Een jaar lang 3 uur in de week. Dat is intensief hoor, voor een huis vrouw. En je word er nog niet eens een groot dirigent van. Maar je leert wel speci fieke kneepjes kennen, en die kon ik best gebruiken. Gregoriaans werd er niet ge geven. Daar had de cursuslei der helaas geen tijd voor. Jammer; ik zou iets meer van het gregoriaans willen weten. In de toekomst wil ik er meer aan gaan doen". Ik kan mevrouw Jillian best volgen. Gregoriaanse muziek is en blijft net zoals die onver vreemdbare Engelse psalmen een verrijking van je spiri tuele bagage; daar kan geen enkele alternatieve stroming als afgekoelde noodvoorzie ning in een tijd vol onzeker heden en geestelijk verval te gen op. Veel overgave Goed, maar daar hadden we het eigenlijk niet over. Bin nen het domein van de Lau rentiusparochie, waaraan de pastorale leidsmannen G. Paardekooper en K.van Vliet (ook nog de Moeder Gods-pa rochie bedienend) de gewijde handen vol hebben, zingen twintig stemhebbende huis vrouwen ter ere Gods en tot stichting der kudde al 25 jaar de sterren van een zorgelijke hemel. Hun huidige dirigen te, Jillian Sayers in een ge ruite rok met angelsaksisch patroon, prijst haar vriendin nen en medewerksters: „De dames zingen met veel over gave en met een grote in breng en concentratie. Ook al blijven we amateurs, het is echt teamwork. Zonder hen ben ik nergens; hun steun is onmisbaar. We hebben er werk aan: gemiddeld eens in de twee weken een uitvaart en, een stuk minder, trouwe rijen". Zaterdagavond 27 april a.s. wordt het zilveren jubelfeest van de zingende Laurentius- huismoeders opgeluisterd met een Jubilate Deo-eucha- ristieviering, waarbij O.L- .Heer ongetwijfeld de ere gast zal zijn. Aanvang 19.00 uur in de kerk. De jubelende dames voeren dan uit de Mis- sa Quarta van A.Moortgat pr. Die naam van de componist zal waarschijnlijk de enige dissonant in het zilveren her denken zijn. „But what's in a name", zegt Jillian Bosse laers-Sayers nu al. Aanslui tend aan de kerkelijke vie ring is er een receptie in het Bondsgebouw naast de kerk. Iedereen is welkom bij de vrouwen van Laurentius. Mevrouw Jillian: „En we hebben graag nieuwe leden. Vooral alten. Dan kunnen we meer drie-stemmig gaan zingen..." Vierde-wereld jongeren in Leiden BOLLENSTREEK Scouting Nederland houdt ook in het 75ste jaar van haar bestaan een grote landelijke scoutingwed- strijd. De 75-jarige organi satie heeft dit jaar als the ma „Iets nieuws gezocht" aan de wedstrijden gege ven. Voor de landelijke strijd los kan barsten moet er eerst op regionaal ni veau uitgevochten worden wie de beste is. Scouting Bollenstreek doet dat ko mend weekeinde. Twintig subgroepen (patrouil les en rondes) zullen zich in het strijdperk begeven. Zon dagmiddag om twee uur wordt bekend welke subgroep win naar is geworden in het dis trict Bollenstreek. Die win naar zal worden afgevaardigd naar de landelijke wedstrijd. De patrouilles (jongens) en rondes (meisjes) melden zich zaterdag om negen uur op het Naaldenveld in Aerdenhout Daar moeten zij zich presente ren met een voorpagina van „hun" krant. Scouting Bollen streek heeft het landelijke the ma namelijk zo vertaald dat een landelijke krant een wed strijd heeft uitgeschreven waaraan allerlei kleine, plaat selijke bladen mee kunnen doen. De verschillende seou- tingsgroepen zijn die plaatselij ke bladen en van de deelne mers wordt dan ook verwacht dat ze de week tevoren de krant goed lezen. Alle op drachten die namelijk in het weekeinde moeten worden uitgevoerd, hebben namelijks iets met de actualiteit te ma ken. De opdrachten zijn gericht op de eigen creativiteit van de deelnemers. De scouts moeten echter voordat zij aan de op drachten kunnen beginnen hun tenten opbouwen en kampjes inrichten, zaken waarvoor zij ook een beoorde ling krijgen. De overkoepelen de leiding zal alleen dan in grijpen, wanneer iets echt mis dreigt te gaan. Scouting Bollenstreek bestaat uit groepen uit Hillegom, Lis- se, Sassenheim, Warmond, Noordwiik, Noordwijkerhout en Voorhout. Tjarda in Hille- gom/Sassenheim is opgericht omstreeks 1938. De Kaninefa- ten uit Lisse stammen uit 1932 toen de Impeesa's, Johali en Shawano's zich samenvoeg den, Puntenburg werd in 1959 opgericht, de (nieuwe) Shawa no's splitsten zich drie jaar daarna af van de Kaninefaten en de Graaf van Lynden zag in 1982 het levenslicht na sa menvoeging van de groepen St. Paulus en Maria Goretti. Scojesa in Sassenheim bestaat al sinds 1977 uit de al langer bestaande groepen St. Theresia en St. Pancratius. Scouting Warmond herbergt Anaconde en Anne Frank, die in 1945 opericht werden als Margreet Sinclair en Tarsicius. De vol- showteam van de Nederland se Watersportbond. De TROS-televisie reageerde meteen enthousiast op het idee om een recordpoging te ondernemen en was onmid dellijk bereid om televisie opnamen te maken. Vader Berto van Yperen begeleidt zijn zoon zelf. „Het is fantas tisch voor onze watersportfa milie om te zien wat Ray mond nu al presteert, vooral als je in aanmerking neemt, dat men zo ongeveer bij 22 jaar op het toppunt van de mogelijkheden komt", aldus een trotse Van Yperen. In hoeverre achter de speed boot ook werkelijk een re cord zal worden gevestigd, blijft in het midden. De po ging vindt zaterdag om streeks half elf plaats over een anderhalf kilometer lang traject tussen de Papenbrug en de Kattenbrug. Het we reldrecord staat op ruim 200 km per uur en Van Yperen is van plan om de boot toch flink over de 100 km te ja gen. „Wij hebben maar een betrekkelijk geringe afstand nodig om op topsnelheid te komen," vertelt de voormali ge co-piloot. Anders is het met de record- poging achter de auto. Van Yperen heeft zelf een stang achter zijn Chevrolet gecon strueerd, waarachter Ray mond dan over het water scheert Omdat over een der gelijk record, voor zover men heeft kunnen nagaan, niets bekend is, lijkt het bij voorbaat zeker, dat door Raymond een recordtijd wordt neergezet. „Het is ook niet de bedoeling om andere tijden te slaan, maar meer om een recordtijd neer te zetten, zodat anderen dit weer als mikpunt kunnen gebruiken om rekordpogin- gen te wagen." Van Yperen geeft aan hiermee een bijdra ge te willen geven aan de promoting van „zijn" sport De uitzending van de poging is Tweede Pinksterdag om half acht. 5E Voor het eerst in j driejarige geschiedenis het 'Nationaal Kampi- '|chap Jonge Koks (in op- ng)' is de titel in de (it gesleept door een (je. Vorig jaar drong de vrouwelijke finalist al OM) tot de laatste drie, maar tpelnocht een van de twee I50(jwelijk finalisten de jste trede op het erepodi- ld^pestijgen en de bijbeho- l|e prijs uit handen van 00(|ssecretaris P. van Zeil icn^ngen. De 19-jarige S,^A. Hoitink uit Bomer- 5e jaars in het SVH- irstjingstelsel en werkzaam De Wanne in sleepte gister- ld in Lisse de eerste prijs e wacht. Omdat zij na 1 ari 1964 is geboren, mag levens Nederland verte- bij de Wereld- pioenschappen die in ok- f in Osaka in Japan wor- gehouden. flotdag van de manifesta- la Carte' van de Horeca Inkoop Centrale (HIC) en de Stichting Vakopleiding Hore ca (SVH). had gisteravond nog iets nieuws. Voor het eerst werd namelijk de finale afgewerkt voor het 'Natio naal Kampioenschap Jonge Kelners (in opleiding)'. De eerste prijswinnaar in deze categorie, J.H.M. Heymeijer uit Zeist die werkt in restau rant De Hoefslag in Bosch en Duin, mag helaas niet naar Osaka, hij is al 21 jaar en „te oud" dus volgens de normen van het WK. Zijn plaats wordt ingenomen door de tweede prijswinnaar, de 19- jarige A.M.G.J. van de Till- aard uit Oisterwijk die werk zaam is in restaurant De Swaen in zijn woonplaats. De tweede en derde prijs in de categorie jonge koks wer den in de wacht gesleept door respectievelijk de 22-ja- rige A.W. Augustinus uit Haarlem die werkt in De Oude Geleerde Man in Ben- nebroek en de evenoude R. Post uit Enschede die werk zaam is in De Keizerskroon WASSENAAR Het vijfs terren hotel Wassenaar, aan de Katwijkseweg, zal niet in mei maar in juli zijn luxueu ze deuren openen. Reden voor het uitstel is het enorme vorstverlet waar de gehele bouwwereld mee te kampen heeft gehad. De dakpannen zitten inmid dels al op het gebouw, dat zestig hotelkamers krijgt, die inmiddels allemaal zijn ver kocht aan particulieren. De investeerders krijgen per jaar hiervoor een gegaran deerd rendement terug. Ma nager van het vijfsterren ho tel in wording, Martin C. Spaargaren, gaf desgevraagd te kennen dat hij de toe komst rooskleurig inziet. „Volgens onze prognose kun nen we rekenen op een be zetting van 75 procent. Er zijn ook al reserveringen ge daan voor congressen. Zo zal er niet lang na de opening een ruimtevaartcongres van tien dagen zijn". TER AAR De 13-jarige Raymond van Yperen doet zaterdag een unieke recordpoging. Achter een door zijn vader op de Westkanaalweg bestuurde Chevrolet, zal hij probe ren om waterskiënd op het Aarkanaal een record te vestigen. Daaraan voor afgaand wordt dezelfde poging eerst gedaan ach ter een speedboot. De re- cordpogingeri worden zo wel door de rijkspolitie als door medici begeleid. Door de TROS-televisie worden tegelijkertijd op namen gemaakt voor het programma „De Eerste de Beste", uit te zenden op tweede Pinksterdag. Dat Raymond niet zo maar de eerste de beste is, die een halsbrekende toer wil uitha len, blijkt uit de enthousiaste verhalen van vader Berto van Yperen. „Onze familie is gewoon gek van ski-racing", vertelt de in Mijdrecht woonachtige Van Yperen. „Mijn zoon is al vanaf zijn achtste jaar met deze speci fieke sport bezig, traint daar voor 4x per jaar en wordt op timaal medisch begeleid." Van Yperen is zelf ook ie mand, die in de snelle water sport en het waterskiën van wanten weet. Als co-piloot in speedboten heeft hij meer dan 10 jaar aan ski-racing meegedaan en onder meer deelgenomen aan de wereld kampioenschappen in deze tak van sport. Ook heeft hij zelf op de ski's gestaan in po gingen om een zo hoog mo gelijke snelheid te bereiken. „De prestaties van mijn zoon overtreffen die echter ver re", zo verzekert Berto. Raymond heeft drie jaar ach tereen het Nederlands kam pioenschap behaald. Vader en zoon Van Yperen vinden dat deze tak van sport verder gepromoot moet worden en het hele gebeuren staat dan oo!r onder leiding van het in Apeldoorn. De derde prijs bij de kelners werd behaald door de 20-jarige M. Wierders uit Nieuwstadt die verbon den is aan Hotel Prinses Juliana in het Limburgse Valkenburg. De wedstrijden, waarbij de deelnemers eerst een vijfgan gen-menu moeten bedenken en dat vervolgens moeten uitvoeren dan wel uit server en, zijn bedoeld voor jonge mensen die in opleiding zijn in het lager of middelbaar beroepsonderwijs in de hore- casector of die via het leer lingestelsel hun opleiding in de praktijk volgen^ Doel van de strijd is het op een hoger peil brengen van het am bacht. In dat kader werd ook de traditionele culinaire wed strijd gehouden waarbij de deelnemers op eigen creatie ve wijze een koude schotel in Lisse moesten vervaardigen met zelf meegebracht gereed schap en ingrediënten. De winnaar daarvan werd R. Koster uit Amsterdam. Hotel Wassenaar opent in juli ssecretaris P. van Zeil te midden van de prijswinnaars. Een groep vierde-wereld jongeren deed gistermiddag op de fiets Lei den aan. De jongeren zijn op weg van Wijhe (nabij Zwolle) naar Rijs wijk waar morgen een grote mani festatie wordt gehouden. Deze heeft plaats in het kader van het internationaal jongerenjaar. De 'Vierde-wereld jongeren' is een solidariteitsbeweging met de aller armsten in rijke en arme landen. Zij willen aandacht vragen voor de toekomst van de meest buitenge sloten jongeren. De groep fietsers werd gistermiddag op het Stadhuis ontvangen door loco-burgemeester D. Tesselaar. „We proberen in Lei den veel voor jongeren te doen maar ik realiseer me dat het nooit genoeg kan zijn", aldus Tesselaar. Belangrijk probleem is volgens Tesselaar vooral de (nagenoeg on oplosbare) jeugdwerkloosheid. Als herinnering aan hun bezoek kregen de jongeren een penning van de gemeente Leiden. gende groep, Norvicus Noord- wijk, bestaat uit de in 1945 op gerichte zeeverkennersgroe- pen Van Speijk en S.N.B. Ka- rel Doorman. De Noordwijkse scoutinggroep Upepo (Swahili voor weeskind) bestaat sinds 1962. Van Bernadette in Noordwijkerhout is de geboor tedatum niet helemaal bekend, wel dat deze groep zo'n 20 jaar oud is. De drie andere groepen in Noordwijkerhout, Emeren- tiana/St. Jozef, Bostreno en Bronsgeest en zijn iets ouder. Ze werden respectievelijk in 1945, 1957 en 1959 opgericht Boerhaave in Voorhout stamt uit 1964 en de Houtkampgroep Leiderdorp tot slot dateert van voor 1968. Deze regionale groep voor lichamelijk gehan dicapte jongens en meisjes ont stond in 1968 door een samen voeging van Pax Ting en M'hala Panzi.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1985 | | pagina 15