Jnilever richt zich >p kernactiviteiten ARBEIDSTIJDVERKORTING BELEMMERT GROEI OCÉ Beurs van Amsterdam VILEVER VERDIENT TWEE MILJARD Philips introduceert nieuwe huiscomputers MA^r>NOMTH EeidaeSomqtii WOENSDAG 6 MAART 198S PAGINA 7 bdi's bestellen fooncentrales i.T T-Philips hOVEN De combinatie AT&T-Phi- jeft opnieuw een opdracht binnen weten jen. Het gezamenlijke telecommunicatie- I van de combinatie gaat tien digitale te- :entrales leveren aan Saoedi-Arabië voor t. Dit volgt op de recente order van com. De tien digitale abonneecen- :ijn van het nieuwe type, dat is ontwik- »p basis van de kennis hierover bij 7. De order is feitelijk verstrekt aan Phi- hilips is al geruime tijd betrokken bij de van een telefoonnet in Saoedi-Arabië. begin 1978 leverde Philips al meer dan telefoonlijnen aan dit land. Deze orders h betrekking op de minder geavanceerde centrales van Philips. Californië eist miljard dollar van olieconcerns NEW YORK De Amerikaanse staat Californië en de stad Long Be ach hebben tegen zes oliemaatschap pijen, waaronder Shell Oil, een aan klacht ingediend wegens prijsafspra ken. De aanklagers zeggen door het samenspannen van de maatschappijen tenminste 350 miljoen dollar aan be lastinginkomsten te hebben misgelo pen en eisen als schadevergoeding het drievoudige daarvan, dus 1,05 miljard dollar. Naast Shell Oil (de Ameri kaanse tak van Koninklijke/Shell Groep) zijn aangeklaagd Chevron, Texaco, Exxon, Mobil en Unocal Cor poration. KNOV gaat ook gezonde detailhandel bijstaan RIJSWIJK Het Koninklijk Nederlands Onder- nemersverbond (KNOV) in Rijswijk heeft een nieuwe vorm van bedrijfsadvisering ontwikkeld nu eens niet bedoeld voor bedrijven in problemen, maar voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf met een gezonde bedrijfsvoering. Het gaat om het Kontinue Bedrijfs Inzicht, kortweg KBI, dat een preventieve werking moet hebben op dat het bedrijf kan koers houden en negatieve ont wikkelingen bijtijds en goekdoop zijn bij te sturen. KNOV-voorzitter mr J.A. Oosterhof wees er op dat de totaalomzet in het MKB in 1984 met niet meer dan 0,1 procent gestegen is. Een systematische be drijfsvoering voor winkels noemde hij daarom noodzakelijk. OLDELFTTEVREDEN OVER 1984 DELFT Voor Oldelft, fabrikant van instru menten voor de medische, industriële en defen- siemarkt, is het voorlopig afgesloten boekjaar 1984 bevredigend verlopen, al vielen, geheel buiten de eerder uitgesproken verwachtingen, zowel omzet als resultaat lager uit dan in het buitengwoon goede 1983. Oldelft heeft onder hands een achtergestelde, in gewone aandelen omwifselbare lening opgenomen bij de Neder landse Participatiemaatschappij. De NPM is met een belang van circa 30 procent tevens Ol- delfts grootste aandeelhouder. Met deze lening wordt een versterking van het garantievermo gen beoogd, die Oldelft in staat moet stellen om haar civiele programma verder uit te breiden, waarbij onder meer overneming van onderne mingen met aanvullende programma's wordt nagestreefd. rERDAM Het voe- beter dan in 1983. In de VS en wasmiddelenco- nam de omzet met 34 pro- produkten, aldus Unilever. Bij de presentatie van de Unilever heeft zijn cent toe en de bedrijfswinst jaarcijfers over 1984 giste- vorig jaar zien oplo- met 24 procent, ot ruim twee miljard De goede gang van zaken is n 2,052). Dat Ls ruim bereikt ondanks een slechts >cent meer dan in 1983 bescheiden stijging van het fl,6 miljard werd ver- verkoopvolume. Het weer- De verkopen stegen spiegelt volgens Unilever de hele wereld met 12 pro- inspanningen die op een ver- ot 67 miljard. In vrij- hoging van de efficiency ge- ille overige Europese richt zijn alsmede de intro- n waren de resultaten duktie van nieuwe, betere ren, betoonde voorzitter F.A. Maljers van de raad van be stuur van Unilever zich ver heugd over de goede vooruit gang die vorig jaar is ge- -Amerika in een langzamer tempo dan in 1984. Het con cern ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tege moet. De winst per aandeel steeg van 30,46 naar 36,83. Voor- kt. Hij zei te verwachten gesteld wordt een slotdivi- dat de economische groei zich in de meeste voor Unile ver belangrijke landen zal voorzetten, zij het in Noord- dend van ƒ9,45 (ƒ8,58) per aandeel. Het totale dividend over 1984 bedraagt dan ƒ14.11. De raad van bestuur van Unilever gaf gisteren een toe lichting op de jaarcijfers over 1984. Op de foto v.l.n.r. M. Mogendorff, K. Veldhuis, T. Drlon, en voorzitter F. Maljers. TERDAM Unile- gaat zich scherper entreren op „de din- waar het concern I in is". Hierbij gaat vooral om het produ- n van levensmidde- was-en schoonmaak- delen, toiletartikelen erder onder meer spe- chemische produk- zoals reuk-en smaak- ?n, vetzuurchemica- zetmeel, kleefstoffen, r ligt volgens de raad bestuur de toekomst het concern. ins een toelichting van topman F. A. Maljers gisteren zullen andere activiteiten die minder goed in deze bedrijfs- strategie passen, zoveel moge lijk worden afgestoten of be ëindigd. Voorts zal de markt positie versterkt worden door overnemingen. In de laatste twee jaar heeft het concern in de wereld 32 ondernemingen overgenomen waaronder het Engelse levens- middelenbedrijf Brooke Bond (vooral thee). Dit bedrijf zal een goede bijdrage leveren aan de resultaten over 1985, zelfs na aftrek van de financie ringskosten van de aankoop, aldus Maljers. Unilever heeft f 356 miljoen gereserveerd om de verliezen op de verkopen van een aantal van haar (winst- of verliesgevende) on dernemingen gaan. Vorig jaar werden al twaalf van bedrij ven verkocht. Zeer recent is de Norfolk Line verkocht aan een Deense maatschappij. Mal jers wilde geen uitspraken doen over sectoren van bedrij ven die op de nominatie staan te worden verkocht. Noch wil de hij zeggen of en hoeveel Nederlandse bedrijven erbij zijn. We zullen niet overhaast te werk gaan, zo zei hij. Mal jers zei zo veel mogelijk de be trokken bedrijven te willen verkopen aan ondernemingen die meer voor ze kunnen doen dan Unilever zelf. De Norfolk Line is winstgevend, maar een gespecialiseerd bedrijf kan be ter een lijn voor de toekomst uitzetten dan wij, zo zei hij. B-merken Volgens Maljers^ valt er ook voor fabrikanten van merk artikelen zoals Unilever goed te leven met de grote concen traties in de detailhandel, waardoor de witte merken en B-merken een hoge vlucht hebben genomen. Daarvoor is voortdurende vernieuwing en verbetering van de produkten nodig, moet de aanpak conse quent marktgericht zijn, moe ten de productiekosten zo laag mogelijk worden gehouden om te kunnen concurreren tegen aanbiedingen en moet de fa brikant zich aanpassen aan de behoeften van de consument en de handel. Zo blijven ook bij concentraties in de detail handel onze merkartikelen winstgevend, aldus de be stuursvoorzitter van Unilever. Ook in het lopende jaar is weer introduktie van nieuwe produkten te verwachten, zo zei hij. Dochters De bestuursvoorzitter van Unilever leverde scherpe kri tiek op de zuivelpolitiek van de EG. De boterberg, waar de te hoge melkproduktie toe heeft geleid, is niet alleen schadelijk voor margarinefa brikanten, maar de manier waarop de EG er met kerstbo- teracties probeert vanaf te ko men is ook schadelijk voor de EG zelf, zo betoogde hij. De kosten om een kilo boter via de kersacties weg te krij gen bedragen 16 per kg. Ex port zou veel goedkoper zijn en zelfs weggeven als voedsel hulp zou goedkoper zijn. Vol gens Maljers moet de EG stre ven naar een beter evenwicht tussen vraag en aanbod. De verbetering die zich in 1983 bij het Nederlandse Uni- leverbedrijf heeft voorgedaan, heeft zich vorig jaar krachtig voortgezet. De verkopen in ons land namen met ruim 16 procent toe van 5,4 miljard tot 6,3 miljard en de winst van 77 miljoen tot 137 mil joen. Aan de bedrijfswinst van het concern droeg Unilever Nederland iets meer dan 5,5 procent bij, aan de verkopen bijna 8 procent. Unilever investeerde vorig jaar in Nederland ruim 120 miljoen en voor 1985 verwacht het bestuur een ongeveer ge lijk bedrag.in vijf fabrieken. Ook in Nederland was de goe de gang van zaken met name te danken aan de doorgevoer de reorganisaties, het op de markt brengen van verbeterde en nieuwe produkten. De che mische bedrijven boekten zeer goede uitkomsten. Het diep- vriesbedrijf Iglo toonde een bemoedigende vooruitgang, maar verkeert nog in een ver- liessituatie. Dit geldt ook voor mengvoederdochter UT-Del- fia, die lijdt onder de superhef fing van de EG. e kwart melkvee* iders in blemen ir superheffing HAAG Drie kwart de melkveehouders krijgt lemen als de superheffing e melkproduktie niet ver- jrt. Dit is één van de con es uit een enquête over de rheffing die de Werk- p Beter Zuivelbeleid Z) vanmorgen aan het be- r van het Landbouwschap >en Haag heeft aangebo- Een meerderheid van de ruim 200 geênqueteerde en en boerinnen vindt dat >n betere verdeling van de tproduktie moet komen Acht varv de tien onder- igden menen dan ook dat lelkprijs moet worden ver- jd. MARKTEN EN Noteringen groente- en eiling, 5 maart: aardappelen: 20- andijvie: 245-420; snijbonen: rode kool: 60; prei: 445-465; •ber: 270-280; spinazie: 370-405; sla: 89; uien: 5-40; witlof: 200- sla: 61-96; selderij: 100-110. «1ARKT LEIDEN (5-3) - Pri|zen in in per kg geslacht gewicht, en kt: stieren 1e kwal. 9,10-9,60 en wal. 8,00-9,10, vaarzen 1e kwal. -8.80 en 2e kwal. 6.40-7,50. koei- 1e kwal. 7,40-8,45, 2e kwal. •7.40 en 3e kwal. 6,10-6,50, 5,50-6,60. !T|T^in in gulden per kg geslacht ge- schapen 5,75-8,00, lammeren men) 9.75-11,00, lammeren (ool- 1,75-11,75. in gulden per kg levend ge- t: zeugen 1e kwal. 3,05-3,15 en wal. 2,95-3,05. en in gulden per stuk: extra kwal. Uien 2600-5000, schapen 275, lammeren (rammen) 325, lammeren (ooien) 215-250, ;- en kalfkoeien 1e soort 1-2800 en 2e soort 1600-2100, I- en kalfvaarzen 1e soort L2750 en 2e soort 1550-2100, e koeien 1400-2400, enlerstieren 1-2500. pinken 1100-1600, graks- ren 650-1100, nuka's v.d. mest en roodbont 400-595 en zwart - I 180-365, nuka's voor de mest skoeien roodbont 250-370 en tbont 100-235, schaap met lam- •en) 300-450, weidelammeren i250, bokken en gelten 45-165. totaal 6251 stuks, waaron- I70 slachtvee, 19 stieren. 130 ge svee. 17 jongvee, 1400 nuka's lbont, 2512 nuka's zwartbont, [slachtschapen en lammeren, 216 Iksschapen en lammeren, 1224 53 bokken en geiten. 10 ;ht (handel en prijzen): slacht- «tieren en nuka's roodbont matig gebruiksvee matig gelijk; stroef - gelijk; nuka's zwart- gebrulksschapen en lamme- idelljk - gelijk; slachtschapen en i stroef - lager; varkens vlot |k; bokken en geiten vlot - ho- MARKT BODEGRAVEN (5-3) - r 6 partijen. Bij kalme handel J een prijs genoteerd van f 7,15 7,25 per kg. ^VEILING EIVEBA BV BARNE- (5-3) - Aanvoer 2.748.600 stemming vlot. Prijzen In gul- i per 100 stuks: eieren van 50-51 12,90, 55-56 gram 14,90-14,95, €1 gram 15,40-15,65, 65-66 gram 80-17,05. Amro De Amrobank is volledig eige naresse geworden van haar Australische dochteronderne ming Amro Australia Ltd. met vestigingen in Sydney en Mel bourne. Tot nu toe had Amro een belang van 50. procent. Meer was tot voor kort niet toegestaan. Akzo Chemie Akzo Chemie gaat twee nieu we fabrieken bouwen in Bra zilië. Het gaat om een kraak- katalysatorenfabriek van circa 125 miljoen en een nitril- en aminenfabriek ter waarde van een kleine 35 miljoen. Voor de gezamenlijke produktie van kraakkatalysatoren is een joint venture opgericht waarin Akzo Chemie voor 40 procent deelneemt. De Braziliaanse partners zijn de staatsoliemaat schappij Petrobras (ook 40 pro cent) en de chemische onder neming Oxiteno (20 procent). In 1987 moet de produktie be ginnen. De tweede investering in Brazilië behelst de bouw van een geïntegreerde nitril- en aminenfabriek. Van Lanschot F. Van Lanschot Bankiers in Den Bosch heeft vorig jaar de winst zien stijgen met 14,1 pro cent naar 18,2 miljoen. Aan de stroppenpot is/ 28,5 miljoen toegevoegd of 55,7 procent van de brutowinst, eenzelfde per centage als in 1983. Bührmann-Tetterode Biihrmann-Tetterode (uitgeve rij, grafische machines, papier, karton) in Amsterdam heeft vorig jaar 33,6 miljoen winst behaald. Ten opzichte van het voorgaande jaar is dat een stij ging van maart liefst 61 pro cent. Norit Norit (waterzuiveringsinstalla ties en medicinale koolstof) heeft vorig jaar de winst zien toenemen met ruim 23 procent van 5,4 miljoen tot 6,7 mil joen. goud en zilver De goud- en zilverprijzen van gistermiddag, tussen haakjes de vorige notering. Goud onbe werkt 35.700-36.200; (35.230-35.730). Bewerkt ver koop 38.010 laten; (37.520 la ten). Zilver onbewerkt 665-735. (660-730). Bewerkt verkoop 780 laten; (770 laten). De raad van bestuur van het kopieerconcern Océ-Van der Grinten gaf gisteren een toelichting op de jaarcijfers. Links op de foto Van der Grinten, rechts bestuursvoorzit ter ir. J. Kapteln. AMSTERDAM Océ-van der Grinten (kopieerapparaten) blijft optimistisch gestemd voor de toekomst. Voor 1985 rekent Océ opnieuw op een uitbreiding van de activiteiten en op een toename van het f>ersoneelsbestand in Neder- and met 250 mensen. Ook vo rig jaar werd het personeelsbe stand met 250 mensen uitge breid tot circa 3700. Bestuursvoorzitter ir J.J.Kap- tein benadrukte dat de uitbrei ding van het personeelsbe stand vorig jaar slecht „frac- tioneel" te danken is geweest aan de arbeidstijdverkorting tot 38 uur. Het leeuwendeel van de nieuwe banen zou te danken zijn aan de uitbreiding van de activiteiten. „Gelukkig hebben we inmiddels voldoen de hoog gekwalificeerde werk nemers aan kunnen trekken, maar een verdere verkorting van de arbeidstijd zou zeker nieuwe problemen geven", zo waarschuwde Kaptein. Invoe ring van een 36-urige werk week zou de produktiegroei bij Océ zeker afremmen omdat er op korte termijn onvoldoende nieuwe informaticadeskundi- gen beschikbaar zijn. „Wij dra gen liever bij aan de vergro ting van de werkgelegenheid dan aan de verdeling ervan", aldus Kaptein. Océ heeft com puterdeskundigen nodig voor de voorgenomen uitbreiding van de activiteiten op de kan- toorautomatiseringsmarkt. De omzet van Océ steeg vorig jaar na enkele jaren onder in vloed te hebben gestaan van het minder gunstige economi sche klimaat met 5 procent tot 1,8 miljard. De nettowinst steeg met 26 procent tot bijna 65 miljoen. In de snelgroeiende kantoor- sector maakte Océ haar op wachting in de VS. De pro dukten worden er via de 15 verkooppunten prima ontvan gen. Bij de drie Océ-bedrijven in de VS werken reeds bijna 700 mensen en circa 10 pro cent van de groepsomzet wordt al in de VS gemaakt Deze markt zal naar verwach ting de komende jaren verder groeien, al kon en wilde Kap tein niet vertellen met hoeveel procent. NIEUWEGEIN Nadat een stuk of twintig vooral Japanse en Koreaanse fabrikanten dit al deden, heeft ook Philips nu de markt voor MSX-compu- ters betreden. MSX is een in ternationaal aanvaarde stan daard voor huiscomputers, die het mogelijk maakt dat zowel apparatuur als programmatuur in combinatie met verschillen de merken computers kan worden gebruikt. De markt voor computers in de prijsklasse 500 tot 1000 gul den wordt voor dit jaar in Ne derland op ongeveer 40 mil joen gulden geraamd. Daarvan zal, zo schatten deskundigen, ongeveer een kwart uit MSX- computers bestaan. Van die 10 miljoen gulden wil Philips een behoorlijk graantje meepik ken. Zoals gebruikelijk wil de fabriek niet prijsgeven op wel ke omzet men rekent. Tijdens een presentatie in Nieuwegein toonde Philips de twee modellen die in Neder land zullen worden gevoerd. Vanaf vandaag staat de VG 8010 in electrotechnische spe ciaalzaken, computershops en warenhuizen. De bruto advie sprijs is gesteld op 849 gulden. Over enkele weken volgt de 200 gulden duurdere VG 8020, die heel wat meer mogelijkhe den in huis heeft. Philips houdt ook de P2000 T- computer in het programma. Men mikt met dit apparaat, dat rond de 1500 gulden moet kosten op semi-profesionele gebruikers en toepassingen binnen het onderwijs. Wordt deze computer in Oostenrijk gefabriceerd. de MSX-lijn komt uit een Franse Philips- fabriek. Overigens voert Phi lips nog steeds onderhandelin gen met het Franse Thomson om gezamenlijk een computer op de markt te brengen. Deze zal, naar het zich laat aanzien, op een wat hogere bedrijfs- klasse mikken dan de compu ters die nu de naam Philips dragen. Dollar stoomt verder op AMSTERDAM De dollar is vandaag verder doorgestoomd. Rond tien uur vanochtend werd de Amerikaanse munt op de Amsterdamse valutamarkt verhandeld rond 3,90, drie cent meer dan het slot van gis teren. Handelaren spraken van een vrij rustige tot een re delijk drukke handel. „De Bundesbank zal zich zo langza merhand toch wel eens achter de oren beginnen te krabben", aldus een handelaar. „Vorige week hebben ze de dollar sterk omlaag gebracht en een week later is hij vrijwel terug op het oude niveau". Unilever schitterde AMSTERDAM Unilever was gisteren de ster op de Am sterdamse effectenbeurs. De verwachtingen voor de jaarcij fers waren hooggespannen en werden niet beschaamd. Het fonds begon direct al wat ho ger en viel daardoor al op, maar daarna ging het gestaag verder omhoog tot ƒ341 tot vlak voor de bekendmaking van de cijfers, een winst van 4,- Na de publikatie ging het verder omhoog en gesloten werd op 345 De actieve markt begon de dag zwakker, maar allengs werd de weg omhoog teruggevon den. Akzo won 20 cent. Hoogo vens hield het op een terug gang van een dubbeltje, terwijl Philips per saldo 50 cent aan trok. Kon. Olie sloot 1,50 be ter, maar KLM verloor 60 cent In de financiële sector ging het met name goed bii de verzekeraars. Nat. Nederlan den werd 4,20 beter, Amev ƒ2,40 en Nedlloyd ƒ2. Ahold steeg ƒ4. Heineken 2,10, maar Océ-van der Grinten daalde twee kwartjes. De lokale markt lag er ver deeld bij. Braat maakte een winst van ƒ9, de Telegraaf 2,80. Vertfabrikant Brink- -Molijn werd een gulden duur der, Internatio-Müller zag de forse winststijging in 1984 be loond met een vooruitgang van 2,10. Aan de andere kant zakte Gelatine Delft 10, Stad Rotterdam raakte nog eens /3,50 kwijt. Kluwer werd ƒ3 en Nutricia ƒ2,20. obligatiemarkt lag onder druk Op de staatsfondsen- markt liepen de verliezen op tot meer dan een halve punt. hoofdfondsen Amrocum dn» 63 Amrodrv.85 Dor dt ache P DordtschePr Elsevier-NOU Efsev.drv.85 Gist-Borc.dlv. 85 bawS-CO t*n6-C3 182.50 182.50 223.00 225.00e 111.20 111,30 396.00 396.00 213.20 214,00 74.80 74.60 72.00 Ommeren Van Pakhoed Hold. 272.70 274.50 178,40 178.00 178,40 178.40 305.50 306.50 28,00 28,00 67.80 68.50 77.20 77.50 139.50 139.50 70,60 70,80 181.50 184.00 160.00 160.20 139.50 140.50 12.75 NL81-91 12 50NL81-91 12 25NL81-88 12.00 NL61-91 12.00 NL61-88 11 75NL81-91 11 SO NL 80-90 1150NL81-91 11.50 NL81-92 11.50 NL 82-92 11.25NL81-96 1125NL 82-92 11.00 NL81-88 1100NL 82-92 10 75 NL 80-95 10.75NL81-91 10 50NL 74-88 10 50 NL 80-00 10 50NL82-92 10 50 NL 82-89 10 25 NL 80-90 10.25NL80-67 10 25 NL 82-92 10 00 NL 80-90 10 00NL 82-92 10 00 NL82-69-1 10 00NL 82-89-2 "75NL74-99 50NL 76-91 50NL 76-86 50 NL 80-95 50 NL 83-90 25 NL 79-89 00 NL 7500 00 NL 79-94 00 NL 83-93 75 NL 75-90-1 75 NL75-90-2 75 NL 76-96 75NL 79-94 75 NL7989 75 NL 84-94 50 NL 75-90 50 NL 75-91 50 NL 78-93 50 NL 78-69 50NL79-69 50 NL 83-94 50 NL 84-94-1 50 NL 84-94-2 S0NL 84-91-1 50NL 84-91-2 50 NL 84-91-3 25 NL 76-97 25 NL 77-92 25 NL 77-93 25NL79-89 25NL83-93 25NL84-94 00 NL 69-94 00 NL 70-95 00 NL 70-85-1 00 NL 70-85-2 00 NL 70-85-3 00 NL 71-96 00 NL 76-01 00 NL 77-97 .00 NL 77-87 8 00 NL 76-68 800NL 83-93 75NL71-96 7 5 NL 73-96 7S NL 77-97 Ver Bezit VNU VoikerStevtn overige aandelen 279.00 278,00 235,006 245.00 135,50 67.40 481,00 153.00 190.00 189.80 59.00 368.00 160.00 106.00 345.00 22600 225.00 157.50 158.50 155.00 155.00 94.00 95,00 447,50 45S!00 2445.00 2445.00 184.00 187.00 185.00 187.00 220.00 220.00 220.00 220.00 20.60 20.00 38.00 37,50 369,80 370,00 77,70 77,50 111.00 111.50 85.00 85.80 165.00 165.00 71.60 7130 288.00 286.00 168.50e 168.50e 100.10 100.90 40.60 4130e 139.00e 140.50e 22.80 22,50 155.00 145,00 5120 51.50 116.50 11600 73.10 76.00 131.00 130.50 45.00 45.50 78,50e 79.30 188.00 189.00 141.00 140.00 455.00 470.00 3.59 3.65e 4520.00 4650.00 1690.00 1690.00 148.50 148 80 137.00 135.00 133.50 131,50 14720 146.00 252.00 254.00 140.00 138,00 94.00 96 006 77.00 78.00 285.00 286.00 270.00e 260.00e 2120 352.00 351.00 1145.00 114500 1140.00 1140.00 555.00 548.00 108.00 108.50 128.40 12820 4900 4700 39.50 39.80 258.00 260.80 134.00 136.00 379,50 37900 56.50 57.50 210.00e 109.00 424.00 426.50 145.00 145.00 60 50 60.00 59 50 59.00 106.50 167 80 24500 245.00 215.00 214.00 57.50 60.00 beleggingsfondsen Alg.Fondaenb. 540,00 180.00 40.00 128.00 156.00 197.00 161.50 93.00 540.00 177.00 EufAss.Tr. GoWmmes(i) Hofland Fund MHV Amsterdam M.EntmOB-cerl M EnTm Wf-oerl Mulder-s Mynüouwk.W. OdCoLTlO Rent alen! Bef Rente! Ned W. 2055,00 2100.00 2600.006 2650.006 1200.00e 31.70 36.50 22.80 46.40 46.80 658 00 658.00 43.50 4490 160.50 162.00 60.30 60.00 1295 00 1290.00 15620 155.90 100.50 101.00 1100.00 109920 21.50 86.40 42.50 obligaties 130.80 116.30 108.10 11320 106 40 11020 106.90 119.80 119.00 113.10 112.60 105.10 105.00 112.50 112.20 111.30 111.00 109.10 108.70 102 50 102.50 116.30 115,80 113,70 104.00 114.40 105,70 108.30 104.90 108.90 104.00 103.60 101,40 105.50 107.10 105,10 108.00 104.50 108.40 103,50 103.30 10120 103.50 100.80 101.00 101.50 101.30 101.30 102.40 102.40 103.50 102,80 101.80 101,80 100,30 100.40 100.20 100,70 100,80 10120 99.60 99.60 100.10 100.10 100.10 103.00 102,00 103.00 10320 101.00 101.00 103,10 100,70 100.70 101,30 101.20 101.00 101.70 102.00 102.70 10220 100.00 10020 100.10 100.60 100.60 100,90 99.50 99.50 10020 100.10 75 NL 77-92 75NL 82-93 50 NL 69-94 50NL71-98 50 NL 72-97 50 NL 78-93 50 NL 78-88-1 50 NL 78-88-2 50 NL 83-90-1 50 NL 63-90-2 50 NL 84-00 50 NL 85-05 20 NL 72-97 00 NL 66-91 00 NL 66-92 75NL 78-98 50 NL 68-93-1 50 NL 68-93-2 98.50 98,40 98.50 9840 9820 9620 9720 97.80 98.70 96.60 99.50 9950 9520 94.60 96.80 96.20 9690 9620 96.80 98.80 96.70 96.70 97.30 97.30 95.00 95,00 96.60 9520 96,30 95.30 6-25 NL 66-91 6.2SNL 67-92 00 NL 67-02 7SNL 65-90-1 75 NL 65-90-2 25 NL 64-69-2 00 NL 64-94 50 NL 5969 50 NL 60-90 50 NL 63-93 25 NL 60-90 25 NL 61-91 25 NL 63-93-1 4 25NL63-93-2 00 NL 61-86 00 NL 62-42 75 NL 53-93 50NLSU7-67 50 NL 56-66 25NL 846-96 325NL 5080 325NL 54-94 325 NL 55-95 325 NL 55-65 95.50 95.60 9220 92 60 «3,40 94 40 94 20 02.90 9720 93.70 92.60 95.40 96.60 92.30 «6.70 «6.10 92 80 93.40 94 50 9420 90.10 9720 93.70 94.50 9420 91.50 9120 91.40 9180 «6.70 96.70 buitenlands geld 98.50 98 30 98.50 96 40 Belgische fr (100) 5.45 5.75 Duitse merk (100) 111.25 115.25 (10 000) 17.20 19.20 (100) 1.95 2.45 2.70 2.82 (100) 35.75 36.75 (100) 130.50 135.00 (100) 3625 41.25 (100) 36.00 41.00 (100) 30.00 33.00 (100) 15.90 16.40 (100) 1.94 2.19 (100) 2.35 3,15 (100) 5325 56.25 (100) 1.00 2.00 3.32 3.62 beurs van New York 39 3/8 39 3/8 10 7/8 10 3/4 32 1/6 16 1/6 IS 7/8 83 3/4 83 1/4 Beth. Steel Boeing Co Canadian Pacific Cacorp Cone. Ediaon Du pont Nemours E«.on Corp Ford Moto» General Electric 28 1/4 26 1/4 36 3/6 43 3/4 313/6 311/2 30 7/8 40 5/8

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1985 | | pagina 7