kleint es GeMKgtopstmat «8 071-122244 h7 Gun uzeli het beste! E'ivtvtHll nl ad sanctos ]I n VOORDELIG 1 WINKELEN? KIJK INDE KRANT. II 1 Lamel Gordijnen Rolscreen Ned. BV DE NIEUWE GENERATIE BIJ KUNST CcidócSomant MAANDAG 18 FEBRUARI 198S PAGIH Schrijver Nijland overleden ROTTERDAM De schrijver D.V. Nijland, die ook publi ceerde onder de naam G. v.d. Walcheren, is in Rotterdam op zeventigjarige leeftijd overleden. Dit is gisteren, op de dag van zijn begrafenis in Bergen (NH), bekend gemaakt. Nijland werd in Rhoon geboren. Hij ging naar Parijs omdat hij schilder wilde worden. Van daaruit begon hij over beel dende kunst te schrijven. Hi^werd later romancier, maar bleef ook kunstkritieken verzorgen, onder andere voor het dagblad Het Vaderland in Den Haag. Zijn eerste roman schreef Nijland in 1943. Het was „Fineer" dat in 1946 kon verschijnen. Bekend werd hij met boeken als Memoires Martha Baarn. Scherven langs de Hemel, Vreemdelingen in Barcelona en De Generaal. Het laatste verscheen in 1976. Hij hield zich erin bezig met een fantastische benade ring van de verdere evolutie van de mens. Scherven langs de Hemel werd in 1955 boek van de maand. Hij kreeg er de Bijenkorf-literatuurprijs voor. Het boek Des Duivels schreef Nijland in 1961 in opdracht van het toenmalige mi nisterie van Onderwijs, Kunsten en Wetenscnhappen, dat hem later ook een eregeld toekende. Rijksmuseum: twee keer toegang op één kaartje AMSTERDAM Bezoekers van het Rijksmuseum in Am sterdam in de periode 16 fe bruari - 17 maart krijgen gelijk met het toegangskaartje een bewijs dat later in het jaar nog een keer gratis toegang geeft tot het museum. Deze attentie houdt verband met het jubi leumjaar 1985: het huidige Rijksmuseumgebouw werd honderd jaar geleden neerge zet. Het museum verwacht dat ze ker 40.000 bezoekers van deze jubileum-attentie gebruik zul len maken. De periode dat het gratis kaartje wordt uitgereikt, is bewust vroeg in het jaar ge kozen. De regeling komt dan in hoofdzaak ten goede aan Nederlanders. In april komt namelijk de stroom buiten landse bezoekers weer op gang. Niet dat die niet welkom zijn, aldus het Rijksmuseum, maar zij kunnen van de atten tie meestal toch niet profite ren. Het Rijksmuseum hoopt overi gens wel dat het gratis kaartje de bezoekers uiteindelijk zal verleiden tot „herhaald be zoek". In deze tijden van steeds beperkter budgetten ligt het niet voor de hand toe gangsbewijzen weg te geven, maar bij meer bezoek op lange termijn zal de inkomstenda ling door de actie beperkt blij ven, hoopt het museum. De museum-directie is bezig met het opstellen van een overzicht van allerlei activitei ten in het kader van het jubi leumjaar. Een speciaal daartoe opgerichte stichting onder lei ding van oud Shell-topman Wagner wil, zoals bekend, het museum als geschenk een door Rembrandt geschilderd portret aanbieden. Het doek, dat al op zich in het museum hangt, kost tien miljoen gulden. Het publiek wordt gevraagd dit jaar de laatste vier miljoen gulden bijeen te brengen. De rest van het bedrag is al toege zegd door het bedrijfsleven en minister Brinkman van cul tuur. SAMENWERKING RO EN CONCERTGEBOUWORKEST DEN HAAG Het Amsterdamse Concertgebouworkest en het Haagse Residentie-Orkest (RO) gaan intensief samenwerken. Met ingang van het seizoen '85/'86 wordt het aantal series van het RO uitgebreid met een die de naam CORO draagt. Dit is een serie van zes concerten. Elk orkest neemt er drie voor zijn rekening. Daarbij geeft het Concertgebouworkest nog eens drie concer ten als gastorkest. Het ligt in de bedoeling de uitwisseling op het gebied van eigentijdse muziek ongewijzigd voort te zetten. Voor de gemeen schappelijke serie CORO is een sponsor gevonden. De opbrengst van deze sponsering is bedoeld voor de bouw van de Haagse muziekzaal. Het Concertgebouworkest geeft bovendien op 20 december een bene fietconcert ten behoeve van de Haagse muziekzaal. Dit alles in het ka der van het Bouw-Mee-Project, waaraan ook het Rotterdams Philhar- monisch Orkest belangeloos zijn medewerking verleent. In totaal wor den aan het einde van dit jaar nog eens zes concerten gegeven, waar van drie verzorgd door het RO. Voor deze Bouw-Mee-concerten is men nog op zoek naar sponsors. Wie één van de concerten bezoekt wordt drie gulden „Bouw-Mee-Toeslag" in rekening gebracht. Blue Murder lichtpunt LEIDEN Even leek het erop alsof het Leids Vrijetijds Centrum afgelopen vrijdaga vond een enorme sprong in het verleden had gemaakt. In de zeventiger jaren speelde dit jongerencentrum een belang rijke ondersteunende rol in het Leidse actiewereldje. Door de zich snel veranderende op vattingen over jongerencul tuur eind zeventiger begin tachtiger jaren voelde het LVC zich absoluut niet meer thuis in deze rol met als gevolg j— onder het motto jongeren willen geen gezeur aan hun kop dat het accent op puur recreatieve activiteiten kwam te liggen. Het wekte dan ook enige verbazing dat het Leidse Nicaragua-comité juist het LVC had uitgekozen voor een benefietavond. Het gevolg van deze keuze was dan ook voorspelbaar: een lauwe respons van een schaars publiek, overigens niet ver wonderlijk gezien het feit dat de staf van het LVC niet eens de moeite had genomen om de achtergronden van deze avond in het programmablad toe te lichten, maar slechts had vol staan met het aankondigen van de groepen die on Hf7p avond zouden spelen. Een wat pijnlijke manier om te dlustre- ren dat de belangrijkste kurk waarop het LVC drijft bestaat uit een combinatie van pop muziek en een aantal bier- pompen. Lichtpunt op deze donkere avond was ongetwijfeld het concert van Blue Murder, een uit Amsterdam afkomstig col lectief muzikanten, dat tijdens haar optreden al snel duidelijk wist te maken dat het ook mo gelijk is om met een gezonde dosis humor terug te grijpen op de gitaarrock uit de zestiger jaren. Met een .aansprekende cocktail van humor, spelvreugde, geta lenteerd gitaargescheur en soms zeer fraaie, meerstemmi ge zangpartijen, wist deze groep de luisteraar vrijwel on middellijk aan zich te binden. Niet op de laatste plaats dank zij de opzwepende ritmiek van bassiste Annemiek Lelyveld en de tijdelijk (van de Tröcke- ner Kecks) geleende drummer Kors Eijkelboom. En ondanks het feit dat het Blue Murdercollectief regel matig een steek laat vallen en sommige nummers aan de ma gere kant zijn, kon er van een zeer genoeglijk concert gespro ken worden. FRITS BRUINS Berlijners in rij voor film Ondanks de lage temperaturen wa ren talloze Berlij ners bereid uren in de kou te staan, om een kaartje te bemachtigen voor de opening van het 35e jaarlijks te houden Berlijns Filmfestival. Het festival werd afge lopen weekeinde geopend met de vertoning van Pe ter Hyams' „2010". Tien jaar Wereld Muziek Concours KERKRADE Het Wereld Muziek Concours in Kerkrade wordt dit jaar voor de tiende maal georganiseerd. Be halve het bekende programma staan er diverse kunst-tentoonstellingen en op tredens van jazz- en popbands op de agenda. Verder kunnen 100 dirigenten een cursus volgen op het concours. Het muziekconcours wordt eens in de vier jaar gehouden. Het begint dit jaar op 5 juli en duurt tot het einde van die maand. Voorafgaand aan het eigenlijke concours gaat op 11 mei een festival voor 30 ensembles van start in Kerk rade. Ter gelegenheid van het lustrum worden er 30.000 munten uitgegeven en komt er een muziekpostzegel. Prijs voor VARA- documentaire HILVERSUM De VA- RA-actualiteitenrubriek Ach ter het Nieuws is op het jaar lijkse tv-festiva! van Monte Carlo twee keer bekroond. Het tv-portret van het Vietnamese meisje Kim Phuc, gemaakt door Manus van der Kamp, won in de categorie actualitei ten de eerste prijs van 64 in zendingen uit de gehele we reld. Bovendien kreeg „Kim Phuc" een eervolle vermel ding van de UNDA, de inter nationale katholieke radio en tv-organisatie. Kim Phuc is het meisje, dat jaren geleden naakt op de foto stond, die de World Press-prijs won. Kim stond toen in brand na een luchtaanval met napalm. Zij hield er een handicap aan over, maar studeert momen teel medicijnen. Uit de VARA- documentaire kwam zij te voorschijn als een wilskrachtig meisje. Isabelle van Keulen succesvol LEIDEN Een daverend ap plaus klonk zaterdag voor Isa belle van Keulen in de Stads gehoorzaal, waar zij optrad sa men met het Residentieorkest onder leiding van Dimitri De- metriades. De jonge violiste, vorig jaar eerste prijswinnares van het Eurovisieconcours Young Musician of the Year én van de "prix de l'académie" van de Académie Internatio nale d'Art Musical de Tours, stal in Leiden de show met haar sublieme vertolking van hét Vioolconcert in D van Tsjaikofsky. In dit driedelige werk, overi gens het enige vioolconcert dat Tsjaikofsky ooit geschreven heeft, is duidelijk de tegenstel ling tussen Slavisch getinte elementen en Westeuropese invloeden te horen. De solist krijgt de gelegenheid om zich van zijn meest veelzijdige kant te laten horen. Isabelle van Keulen vertoonde draagkrach- tig, gepassioneerd spel met een prachtige, warme klank. Ook in het virtuoze passagewerk bleef haar zeggingskracht groot. Een perfekt gevoel voor timing uitte zich vooral in de folkloristisch gekleurde delen. Een voorbeeld hiervan is de aanzet tot de finale, waarin zij, zoals de voorspeler in folklo ristische orkesten dat doet, zeer overtuigend de toon aan gaf voor de inzet van het or kest. De orkestbegeleiding maakte, ondanks schitterende passages, toch een wat matte en niet altijd even alerte in druk, vooral in die passages waar het orkest een duidelijk ondergeschikte rol heeft ten opzichte van de solist. Uit de opera "Les Troyens a Carthage" van Hector Berlioz werd na de pauze het Poème symphonique "Chasse royale et orage" gebracht. Zeer sug gestief en beeldend kreeg een idyllisch gegeven muzikaal ge stalte. Het minst bekende werk van dit concert was de in 1926 door Leos Janacek gecomponeerde "Sinfoniëtta voor Orkest". Het werk bestaat uit 5 kortere, nogal militair klinkende de len, die de "vrije Tsjechische mens" (anno 1926) willen uit beelden. Modern klinkende muziek, met opvallend magi strale, fanfareachtige hoekde- ANNETTE JASPFRSF Chequedievef aangehouderh d VOORBURG Een tip|AR - twee mannen zich verdf var zouden ophouden in dejen. D van een flatgebouw aan dyjt se zendreef in Voorburg, lejooi vrijdag tot de aanhouding Ver een 31-jarige Hagenaar^chap diens 32-jarige partner zoijn di vaste woonplaats. De y de werden aangehouden indring tram van lijn 6, waarbijpede van hen een pakje Eurc^aine ques probeerde weg te fi)uim melen. Dit pakje haddetyjn 1 kort ervoor met een hengqs ge een brievenbus van de Ein0g dreef-flat gevist. Bij ve|tsen. onderzoek bekenden de mij eerder al een pakje Euroijn i< ques uit brievenbussen te ben gehaald, twee pogingei in Amsterdam en Den Haaj" te hebben ondernomen oi{ cheques te verzilveren een vals rijbewijs, divi cheques te hebben geheelA drie kascheques in Voorl te hebben gestolen. nan vBtlen, _5$Ve o 104.7C in 395.K o 214,5t net nrodiv.85 DordtscheP OordtschePr Elsev div.85 FrieschGr.H. 74.7L 0 178.0 1 "2.:Mg n< fCrog 0 134.5(fcrg g "lire i40!u o 202,71 heel OmmerenVan Pakhoed Hold. F amilieberichten Met droefheid maar dankbaar voor wat zij voor ons betekende en het medeleven dat zij voor ieder van ons had in mooie en slechte dagen, delen wij u mede dat na een liefdevolle verzorging van vele jaren in Huize St. Jacobus, zacht en kalm van ons is heengegaan onze lieve moeder, groot- en over grootmoeder KLAZINA ELSTGEEST-BAKKER weduwe van E. Elstgeest op de leeftijd van 97 jaar. Roelofarendsveen: A. Elstgeest S. Elstgeest-v.d. Poel Roelofarendsveen: A. Klein-Elstgeest J. Klein 's-Gravenhage: C. van Velzen-Elstgeest Roelofarendsveen: J. Elstgeest M. Elstgeest-Bakker Roelofarendsveen: G. Elstgeest E. M. Elstgeest-Vesseur Zandvoort: H. Elstgeest Klein- en achterkleinkinderen Moeder is opgebaard in het mortuarium van Huize Jacobus. Bezoekuren 15.30 uur-16.15 uur en van 19.30 uur-20.15 uur. Avondmis maandag om 19.00 uur in de parochie kerk van St. Petrus Banden te Roelofarendsveen. De gezongen uitvaartmis zal gehouden worden op dinsdag 19 februari orq 10.30 uur in onze parochie kerk. waarna zij zal worden bijgezet in het familie graf op het kerkhof aldaar. Na een welbesteed leven gekenmerkt door een gro te inzet voor zijn gezin, is na een liefdevolle verzor ging in „Huize Agnes" te Voorhout op 89-jarige leeftijd, voorzien van het H. Sacrament der Zieken van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorgza me vader, schoonvader, groot- en overgrootvader CHRIS VAN LEEUWEN echtgenoot van Martha Angevare Begiftigd met de Pauselijke Apostolische Zegen M. van Leeuwen Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 17 februari 1985 „Huize Agnes" Herenstraat 45 2215 KD Voorhout Vader is opgebaard in het mortuarium van „Huize Agnes". Herenstraat 45, Voorhout. Voor zijn intentie Is er op dinsdag 19 februari om 19.00 uur een Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Bartholomeus te Voorhout, waarna er gelegenheid is tot condoleren. De plechtig gezongen Requiemmis zal worden op gedragen op woensdag 20 februari om 10.30 uur in voornoemde kerk, waarna wij hem zullen begelei den naar zijn laatste rustplaats op het R.K. Kerkhof aldaar. Toch ook uw slager? Hogewoerd 155 - Leiden Tel. 071-121662 mededelingen van artsen J. P. REINDERS huisarts AFWEZIG i 23 teb.t/m Waarnemende artsen: J. L. Schaefer, B. en J. Crul, A. Hammerstein, D. Hammerstein, H. Jasperse, H. de Jong, S. Kooyman en H. Prince. ADVERTEER MEER! OPEL Kadett Special bj. w. uitlaat banden, sun roof en div. acc. Vr.pr. 1800,-. Tel. 02522-10924, na 18 uur. Te koop BMW 2002 wegens auto v.d. baas. Magn. velgen, 2000,-. Telefoon 01712-8489. LEIDSE COURANT PEUGEOT 604 78, roodmet., elektr. inst., Ipg, vaste prijs 2200,-. Tel. 070-905361. n (28 jr), all-round, zoekt Amsterdam. Den Haag, Rotter dam of dir. omg. een JOB, evt. part-time. Opl. havo (talen). Brieven onder nr. SP 6113. Te huur aangeboden in centrum Lelden etagewoning met 4 kamers. Inl. 071-410327 Heeft u ervaring met de tele foon. Wilt u thuis een leuke bij verdienste. Bel dan naar A B S. LEIDSCHENDAM. 070-277008. -r™ WOl Woningruil: 3-KAMERFLAT Delft-Zuid. Gevraagd: etage of woning in Leiden. Tel. 015- 565870. I KENNISMAKING Lena Centrale zoekt mensen van 20 jaar en ou der die een persoonlijke bemid deling wensen. Inf.: 030- 897881. Vrijgezel, begin 40, zkt. ken- nism. met VRIENDIN tot 45 jr. weekend en vrije tijd. Br. met event, foto tel.nr. o. nr. 8629 v.d. blad. !|!PLAVUIZENVLOEREN!ll Gra tis gelegd bij aankoop kamer vloer van ca. 30 m2 (op vlak be ton) v a. 29,50 per m2. Ruim 300 soorten. Ook in flats of huurhuizen met isolerende vilt- laag. Kijk en vergelijk bij Plavui- zenhuis Platemo: voor kwaliteit, 100% vakmanschap en garan tie. Oen Haag, Nobelstr. 1B. (Centrum) Den Haag. 070- 653238. Dordrecht, Voorstraat 221 (Centrum), 078-130070. Geopend ma. t/m za. en do- koopavond. T.k.a.: Antiek Engels RIETSTEL salontafel, Pr. n.o.t.k. Tel. 070-631452. 2 BONTMANTELS inruil/showr o.a. nerts, vos, bfsam, nutria enz van 3-4-5- en 6000 gld. voor 575. Zolang de voorraad strekt. Voor meer Inf 020- 233488. WONINGRUIL I BEDRIJFSOBJEKTEN Gevr. winkel/bedrijfsruimte IBM-XT COMPATIBLE PC (NW) 256 Kb memory, 2x 720 Kb dri- 10 Mb harddisk, kleurenmo- nitor, par serie interface, WS, MP, Database, compilers, emu lators, etc. Pr. 12.500,-. Inl. tel. 01715-1645. Boekhandel Delfshaven koopt en haalt uw BOEKEN, grammo foonplaten, stripverhalen. Tel 010-767879/256668. Sloopgoud 15,- voor 14 kt tandengoud 19.-. Contant per gram Van Ruiten, antiquair, Kort Rapenburg 12 (ma. dl. jesloten). KANTOORMACH./INVENTARISSEN staalharde buro's. Nieuwe en gebruikte schrijfmachines, ook reparatie Project Meubilair Industrieweg 13, Voorschoten. Tel. 01717-8513. voor slechts 49,50 incl. knip pen, wassen, föhnen, verst., lak, haircllps, Douzastraat 28. Lei den. Tel. 142196. Door inruil mooie gebruikte ca ravans en vouwwagens, scher pe prijzen. THEO STET B.V., Al phen a.d. Rijn, 01720-93844- 45. I KUNST EN ANTIEK De hoogste prijs voor goud en zilver Goudmunt, Haarlemmerstr. 124, Leiden. Tel. 071-125280. KNIP UIT! 120 nw. en gebr. toer- caravans, all. bek. merken, gr. voortentenshow Nu de laagste prijzen. Car. Centr. Bos, Wou- tersweg 8, 's-Gravenzande. Tel. 01748-2683. AUTOMARKT Ford Granada 2.8 Ghia Mercedes 200 Diesel T.k.a. complete filmset projector, scherm, filmlamp en tafel. Tel. 01713- 2725 na 18.00 uur. I LESSEN EN CLUBS AVONDCURSUSSEN, manage ment. personeelbeleid, ge sprek/vergadertechniek, per soonlijke vorming, solliciteren, assertiviteit. Max. 6 pers.; 50,- p. les p.p.; examen certificaat. 3 G-M-Kring v. Imhotfstr. 50, 2595 SG Den Haag. 070- 836973 Voor goede lich. MASSAGE. Bel 070-981030. Salon Carma, gedipl. mass. Pedicure volgens afspraak. M. Karssen. POSTFRIS Ned. 60% van de cat., ongestempeld 35%. Markthof. Tel. 070- 605795. Te koop GEVRAAGD: zilveren guldens en rijksd. M. Karssen. Markthof. Tel. 070-605795. T.k. gevr.: postzegels en v melingen van WEST-EUROPA, ook FDC's. Tevens t.k. gevr. gouden en zilveren munten. Vlotte financ. afwikkeling gega randeerd. Bonaparte. Laan van Meerdervoort 534A. Tel. 070- 602113, b.g.g. 230160. Geo pend van 9.00-17.30 uur, do. van 9.00-21.00 uur, woe. geslo ten. Nergens voordeliger. Meer dan 70 dessins. Rechtstreekse levering aan particulier. Kom kijken of vraag vrijblijvend bezoek aan huis. Laan van Meerdervoort 553, Den Haag. Tel. 070-464614. Oud papier/oude metalen oud ijzer Gegarandeerd de hoogste prijs. Inkoop uitsluitend Zoeterwoudseweg 9-11. Fa. J. de Nobel Belastingconsulente geeft adviezen verzorgt tevens uw aangifte tel. 071-410565 afvalstoffen, aluminium, ijzer, lood. zink, koper en papier. Te vens plaatsen containerbakken. Fa. J. de Nobel ter! Geld ligt op straat. Als u het daar tenminste neerlegt. U kunt het ook zelf in uw zak steken. Wilt u wat kwijt? Plaats dan een kleine advertentie in de Leidse Courant. Het kost bijna niets. Ook als u wat voordelig op de kop wit tikken is een rubrieksadvertentie de aangewe zen weg. U bereikt 17.900*) lezers, waaronder allicht ie mand die heeft wat u zoekt. Het wordt u gemakkelijk gemaakt. Plaats uw tekst in onderstaande vakjes (één letter of letterteken per vakje) en in één oogopslag kunt u in de laatste kolom zien wat de advertentie gaat kos ten. Prijzen zijn inclusief 5 B.T. W.. 1.17 Extra meevallertje! jeer Als u de advertentie op drie achtereenvolgend^15 11 dagen laat plaatsen, hoeft maar voor 2x te betall~~ Bij plaatsing op zes achterenvolgende dagen w^gj] den slechts drie plaatsingen in rekening gebracht. N.B. U kunt ons ook bellen: 071-122244. '£cid6C0ou^atE War n NIPO Media onderzoek 1981/82. voor 40,- («xcl. reiskosten). Adm.knt. Jos en Hans v.d. Pouw Kraan. Tel. 01712-8849 van 14 00-17 00 uur. Tussen Kaag en Braassem 55.-; Oude en Nieuwe Wete ring deel 2 23,50; Roelofa rendsveen deel 2 28,50; Rijp- wetering en Oud Ade 24,-; Drogisterij Knlpbar Gert van Staveren, Kerkstraat 84. Oude Wetering. Tel. 01713-2930. Gordijnen gratis gemaakt. Gordijnen gratis gemaakt. Tapijten gratis gelegd. Tapijten gratis gelegd. Mateba Haarlemmerstraat 214, Lei Tel. 071-122614. Haag. 070-630188. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 X plaatsen o 1 De rekening sturen naar: Adres I Brieven onder nummer (f.3,88 extra) worden afgehaald. Brieven moeten worden doorgezonden. Bewijsnummer toezenden (f.3,08). Aankruisen wat van toepassing is. Stuur deze bon in open envelop - een postzegel is niet nodig - naar: Leidse Courant, Antwoordnummer 10070, 2300 VB Leiden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1985 | | pagina 8