Bij mij spelen mensen de hoofdrol, niet de kijkcijfers OtidMOowuvnt rJr MIES BOUWMAN: ^ADIO/TELËVISIË MAANDAG 18 FEBRUARI 1985 PAGINA 7 tal :t guldWe h' horen het Mies Bouw- geldman nog zeggen bij de start huin oktober '84 van haar toen keaheuwe programma „In de lan ^oofdrol", met als intro Car- mffy Tefsen alias Mien Dobbel- te gjteen die frank en vrolijk ge- viijk de show stal: „In mijn eprogramma zullen ook men- n bejen komen met misschien oordtninder opgetogen volk om n vofich heen. Dan maak ik er (och een leuke uitzending van door mijn gast en zijn Grienden in een uitbundige Stemming te brengen. Er is er altijd wel één bij die gevoelig |s voor gezelligheid. Daar gooi ik het dan helemaal op". Z\) voegde aan die ontboeze ming toe. dat zij hiervoor re gisseur Henny Budie achter tich weet staan. Die werkt met plaatjes van mensen, electronisch afgetaste emotie ap de gezichten van haar gas ten. Kortom. Mies zag het helemaal zitten. We zijn nu een reeks afleve ringen verder. Zette haar op timisme zoden aan de dijk? Ja en nee, zo oordelen bui- [enstaanders. Twee spreken de voorbeelden dringen zich (lan op. Joop Zoetemelk en Jos Brink, resp. pedaleur en Eotsenmaker, beiden een eer „slachtoffer" ofwel gast van Mies, doorhalen wat niet I/erlangd wordt, maar in elk geval in de scène en in de kijkerd bij Mies. Dat kun je aan Jos Brink overlaten. Die nam Mies wel haast het heft uit handen. Verbazing en verrukking, hij speelde en beleefde het zoals van een podiumman wordt verwacht, inclusief de tranen die hem over de wangen big gelden. Aan het watermerk van de echtheid behoeft niet te worden getwijfeld, want Jos blijkt ondanks al zijn fratsen en strapatsen bij na dere kennismakeing een ge voelig mens te wezen. Zet Joop daar tegenover. Ze- ker geen eeuwige tweede, die 'er tlman uit Rijpwetering, want e hij won in '81 de Tour de gbfjFrance, toen Hinault een u:: 'knietje kreeg, maar hij trekt 1 'wel vaak zo'n soort gezicht, aan.Dat stuurse; vooral als hij te gen de flanken van een berg helling op moet, een berg die onder pijnlijke pedaalslagen langzaam onder hem uit zakt. De macht van zijn benen kan niet genoeg geprezen wor den, maar over benen alleen de 'maak je geen uitzending. had«Daar heb je ook het koppie id Mies: „De kijker heeft het direct door als iets niet oprecht is". bij nodig, een koppie dat boekdelen spreekt. Fantastisch Zegt Mies: „Ben ik niet met je eens. Joop Zoetemelk heeft het fantastisch gedaan. Ik bfen in hem totaal niet teleur gesteld en hij niet in mij. Na mijn uitzending laat ik mijn gasten niet los. Ik ben mij er van bewust, dat ik in mijn „Hoofdrollen" nogal wat overhoop haal, dat dat gevoe ligheden kan oproepen, die lang kunnen nawerken. Daarom hou ik contact. Soort nazorg. Bij mij staat de mens in de hoofdrol en niet het kijkcijfer. Joop heeft mij we ken na de uitzending op nieuw verzekerd, dat hij er nog steeds plezier van heeft. Ik ben niet iemand om een ander te deformeren, uit zijn normale doen te halen, in een toestand te brengen waar hij of zij later spijt van krijgt. Ik kan niet beoordelen hoe veertien miljoen Nederlan ders over iemand denken, maar ik hou er wel rekening mee. Daarom heb ik ook wil len weten hoe het Joop Zoe temelk lang na de uitzending is vergaan. Ik vind hem een bijzonder mens. Het was mijn bedoeling dat dat er in mijn uitzending uit kwam. Vindt iemand Joop niet geschikt voor mijn programma, omdat hij geen uitgesproken show man is? Ik beschouw mijn programma niet als een show. Het draait telkens om een mens. Als dat eens een keer wat lagere kijkcijfers oplevert, dan is dat iets waar om ik me niet bekommer. Ik vind Joop een enige man. Mijn confrontatie met hem in de uitzending noem ik een prachtige ervaring. Allen die ik totnutoe in „De hoofdrol" heb gehad zijn er gelukkig mee. Daar doe ik navraag naar, want niemand mag bij mij een vervelende nasmaak aan het programma overhou den. Jos Brink is natuurlijk wel een heel andere man. Die voelt zich thuis op het podium. Jos was tegelijk aan genaam getroffen en diep ontroerd". Zeker, de tranen rolden op het juiste moment over Jos zijn wangen. De camera van regisseur Henny Budie er op. Daar blijft het kijkvolk niet onbewogen bij. Mies: „Ik vind het niet leuk, dat je dat nou zegt. Die tra nen van Jos waren niet kunstmatig. Hoe kom je daar bij? Ik maak lang genoeg tv om te weten, dat je de lach en de traan vooraf niet kunt regelen. Dat pakt altijd an ders uit. Zo haalde ik bij Christine Deutekom haar dochter in de uitzending, die vroeger ook wou gaan zin gen, maar daar later van af zae vanwege de vermoeiende concertreizen. Christine was verrukt van vrolijkheid toen zij haar dochter ontwaarde. Maar dat had ook tranen, kunnen oproepen. Dat weet je maar nooit. Nu was het zo bij Jos, dat ik tot besluit van de uitzending de toneelgroep liet uitbarsten in een lied, de groep die veel aan Jos en Frank Sanders te danken heeft. Die groep van ama teurs werkt in Amsterdam al jaren met veel succes. Al die tijd geven Jos en Frank hun zorgen aan die mensen. Gra tis en voor niets. Jos zorgt voor de teksten en Frank doet de regie. Dat doen zij, omdat zij vinden, dat als zij talent hebben gekregen zij dat niet alleen mogen gebrui ken om er zelf beter van te worden. Nee, daar moeten anderen van meeprofiteren. Dat is een soort artistieke adoptie. En als die groep dan uit dankbaarheid aan het slot van mijn uitzending in een uitbundig lied uitbarst, dan noem ik het oprechte tranen die daarbij uit de ogen van Jos wellen. Voor hetzelfde geld had hij in lachen uitge barsten, net als Christine". Tegenvallers Dat ziet er dan allemaal ge zond uit, maar je hebt in je uitzendingenreeks ook te ma ken met tegenvallers. Daar ging op zeker moment het verhaal van Willie Walden, mijn programma, ga ik ook te werk aan de hand van mijn intuïtie. Dan komt het voor dat ik moet zeggen: het zit er op dit moment niet in. Om allerlei redenen die ik maar heb te respecteren. Het moet voor iedereen leuk zijn. ze ker ook voor mijn gasten. Ze moeten rijker uit mijn pro gramma te voorschijn komen dan ze waren toen ze er aan begonnen. Dat speelt als be doeling in mijn programma mee. Een succes noem ik het als iedereen het fantastisch •vindt. Net als Den Uyl wil ik dan wel twee dingen naar voren brengen: Mijn pro gramma mag niet een galerij worden van mensen die er niet meer zijn en ten tweede heb ik niet de bedoeling om. mensen aan het huilen te krijgen. Daarom doen we ook pas na rijp beraad een keuze uit de mensen die hun op wachting komen maken als mijn gast in 't Spant in Bus- sum. Dat zei Jos Brink toen ook terecht: „Als ik nu maar niet mensen te zien krijg, die ik in geen dertig jaar heb ge zien, omdat ik ze in geen der tig jaar heb willen zien". Oprechtheid die niet in jouw uitzending wilde. In een eerder gesprek met jou vertelde je, dat je veel vertrouwen hebt in de formule van je programma en dat het op grond daarvan alleen al zou moeten slagen. Mies: „Walden noem ik geen tegenvaller. Ik heb een lijstje vol met namen. Een extra lange lijst, omdat daarin in gecalculeerd is dat er uitval lers zijn. Om allerlei redenen. Natuurlijk had ik Willie Walden graag gehad, maar ik honoreer elk argument om te weigeren bij mij te gast te zijn. Bij alle wat oudere be kende Nederlanders speelt dat. Zij hebben te maken ge had met mense^» die er niet meer zijn. Zo iemand, dan heb ik daar begrip voor. Zo zit ik in elkaar. En zo maak ik mijn programma. Ik mag geen emoties oproepen die er aanleiding toe kunnen geven, dat mensen in snikken Uit barsten. Ik vind het natuur lijk wel jammer om Willie niet gehad te hebben, zo'n aardige en nog steeds zo'n le vendige man. Maar Willie heeft mij gebeld, toen hij er van hoorde en toen heb ik met Willie een heel leuk ge sprek gehad. Hij begrijpt, dat ik hem graag had willen heb ben, maar ik heb er alle be grip voor dat hij reden heeft om in een dergelijke uitzen ding niet herinnerd te wor den aan hem dierbare men sen die er niet meer zijn. Bij de voorbereiding van een on derwerp, van een gast dus in Dan rest nog het geval Ted de Braak. Ook die stond op je lijstje, maar die kwam er uit eindelijk toch niet in Mies: „Dat was weer een heel ander geval. Dat leek wel een rollende sneeuwbal. Mensen uit zijn omgeving, die wij polsten en die wij vroegen nergens over te pra ten, hebben hun mond voor bij gepraat. Dat is toen ge woon niet goed gelopen. Mijn bedoeling Ted te nemen ging als een lopend vuurtje door de kringen van neven en col lega's. Dat kwam zodoende ook bij Ted terecht. Nu ken ik Ted als een spontane man en zo had ik hem graag in mijn uitzending gehad. Ten slotte heb ik hierover contact gehad met Ted. We stelden ons toen allebei de vraag: denk je nog, dat het leuk wordt. Als Ted nadien toch nog gekomen zou zijn, had hij spontaneïteit en oprecht heid moeten veinzen. Dat zou de kijker direct bemerkt heb ben". Navraag over de juistheid van dit verhaal leert dat na vraag niet mogelijk is. Alle kopstukken achter de 1-2-3- show. Ted voorop, maken een midwintercruise op de Middellandse Zee. onbereik baar voor opiniepeilers. Mies: „Je moet natuurlijk wel een eerlijk programma blij ven maken. Dat lukte volop met Willie Alberti. Die werd inderdaad verrast en viel van de ene leuke suprise in de andere, vooral toen zijn dochter Willeke Lerby. vol gens pa ergens ver weg op vakantie, ineens toch op het podium stond met man Soren en kinderen. Dat lukte ook met Paul van Vliet, die op recht getroffen bleek, toen zijn vader ten tonele ver scheen, aan wie hij zelfs lied jes heeft gewijd uit de tijd dat hij nog achterop de fiets zat. Ik heb in mijn uitzending te maken met mensen die al op een voetstuk staan, die hoef ik daar niet nog eens op te zetten. Ik wil ze als mens la ten zien. Het hartelijk hou den. En daarbij niet moeilijk doen. En dan nog iets, waar ik ook eerlijk in wil zijn. als ik een bekende artiest neem. gap ik natuurlijk wel een beetje het succes van zo'n man of vrouw mee. Dat zit er in. Tegelijk waak ik daarte gen. Het zou ook al te ge makkelijk zijn. Ik mik niet op hun successen, maar meer op wat bij al het artistieke succes ook belangrijk is in hun leven. Dat is het eigene van mijn programma, dat ik aan hun leven iets toevoeg door het ophalen van verha len aan de hand van rpensen die een rol spelen in het le ven van mijn gast. En dan het liefst in mijn eigen toon zetting. Dat is mijn aandeel. Daar heb ik al heel leuke re acties op gehad Reacties in de geest van: „Mies. dat was ik eigenlijk een beetje verge ten. Wat goed dat jij dat weer eens naar boven haalt". Uit dat soort reacties leid ik af. dat ik goed zit met mijn for mule". Vanavond weer een „Hoofd rol" en dan nog een stuk of zes tot op 13 mei voorlopig de laatste. Zien we Mies in sep tember weer terug9 Mies: „Ik sterf van de plan nen. De kijker zal dat nog wel merken. Maar laten we het er wel over eens zijn. dat de kijker zich niet voor de gek laat houden. Die heeft een onfeilbaar gevoel voor oprechtheid. Dat staat voorop^ bij alles wat ik op de tv doe". "3 J jeuigi •DERLAND 1 erd beroemde „.jhilderijen. Afl.: Romeins jandschap, van Carracci. j°3o Dag huis, dag tuin, dag 'Jrer^Obergschuur. (herh.). Van- ...iddag zijn we op bezoek ,yij Aafke en het atelier van avals,aar vader. igkoi^o Spelfilm, spelprogram- ïndetna met drie deelnemende gepresenteerd Lejo Dijkgraaf. ernaBO Kinderbios. Met van middag o.a. het sprookje Isteeltje. AVRO's Sportpanora- wekelijkse sportrubriek ipresenteerd door Ruud ir Weijden. IOS Journaal. |tVRO W4 AVRO's Toppop, De iop-50 gepresenteerd door Ad Visser. [TELEAC Handwerken, les 8. |AVRO Minibios, De tekenfilms |/an Simon en Slimme Sjors. rO Televizier magazine. >OS Journaal. tVRO 8 In de hoofdrol, feeste- Ijk programma rond een kende Nederlander, ge- esenteerd door Mies luwman. Widows, Engelse tv-se- ie. Afl. 1: Wanneer drie le ien van een misdaadbende 'i een overval om het leven komen, blijven er drie we- s- duwen achter (Ann Mitchell, ;i£üJ^aureen o'Farrell en Fiona Hendlevl. Zij besluiten met HEH z'n drieën het werk van hun echtgenoten af te maken. 23.10 Karei van de Graaf, Ac tueel informatief praatpro gramma. NOS 23.55 Journaal. 00.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. NEDERLAND 2 NOS 18.10 Trekking Staatsloterij. 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden. 18.20 Paspoort voor Joego- slaven. 18.30 Sesamstraat. 18.45 [I] Jeugdjournaal. 19.00 Journaal. HUMANISTISCH VERBOND 19.12 Kwartslag. Impressie van een congres van de or ganisatie "Vet vrij" die zich inzet voor vrouwen die te dik zijn. KRO 19.27 Hints, spelprogramma gepresenteerd door Frank Kramer. 20.00 Eine Nacht in Venedig, een operette van Johann Strauss. Uitgevoerd door het Münchener Rundfunkor- chester en het koor van de beierse Omroep o.l.v. Bert Grund, m.m.v. vocale solis ten. 21.35 CDUit de grond van mijn hart, serie programma's waarin ouders en kinderen praten over geloven. Afl. 6: De kracht van het verhaal. NOS 22.30 Journaal. 23.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. TELEAC 23.05 Kind en basisschool II, les 3. Duitsland DUITSLAND 1 15.20 Vanuit Keulen: ene Besuch em Zoo, carnavalsprogramma. 17.20 Anna, Ciro Co. 18.25 Muaik Convoy. 19.00 Schieas in den Wind. 19.58 Heute im Ersten. 20.00 (UTageaschau. 20.15 Karneval in Köln, fragmenten van het grote carnavalsfeest in Keu len. Aansl.: Ein Platz an der Sonne. 22.45 Tageathemen. 23.15 E Quartett im Bett, Duitse speelfilm uit 1968. Met: Ingo Inster- burg, Jurgen Barz. Peter Ehlebrecht, Karl Dall e.a. Regie: Ulrich Schamoni. Film over het leven van vier hippies in Berlijn tijdens de jaren zestig. Ze heb ben dezelfde levensfilosofie en probe ren deze al zingend aan andere men sen over te dragen. 00.45 Tageaachau. DUITSLAND 2 16.04 Einführung in daa Miatracht, informatieve serie over het huurrecht. Afl. 7: Wer soil das bezahlen? Aansl.: heute-Schlagzeilen, kort nieuws. 16.35 Die Flop-Show, amusements programma van Dietmar Westenber ger en Klaus Möller. 17.00 Heute. 17.15 Tele-llluatrierte. 17.50 Ein Colt für alle Falie, mis daadserie. Afl.: Der König der Cow boys. Met: Lee Majors. Douglas Barr. Heather Thomas, e.a. Jody. Colt en Howie willen op een volksfeest optre den De eerste show loopt prima, de paarden die Howie voor de rodeo weet te huren, zijn waardevoller dan zij zelf weten... Aansl.: Heute-Schlag zeilen. kort nieuws. 18.25 Ein Colt für alle Falie, vervolg. 18.56 Programma-overzicht. 19.00 Heute. 19.30 Larven, Gachell und Narren- sprung, carnavalsprogramma. 20.15 WQ Helzapoppin, Amerikaanse speelfilm uit 1941. Met Ole Olsen. Chic Johnson. Martha Raye, e.a. Re gie: H.C. Potter. Omdat Kitty verliefd is op Woody, die een revue heeft ge schreven, laat zij op een party in de villa van haar ouders een revue van hem In premiere gaan. Aansl.: Ratsc- hlag für Kinoganger: Ein sonntag aul dem Lande van Bertrand Tavernier. 21.45 Heute-journal. 22.05 Rockpop Music Hall. Een nacht voor fans. Met o.a.: Shakatak. Jim Diamond. Flock of Seagulls. Hans hartz. Stranglers. Slage. Style Coun cil. Level 42. 00.05 Heute. DUITSLAND 3 18 30 Sesamstraat. 19 00 Aktueile Stunde. 20 00 Tagesschau-Wetterkarte. 20.15 Sport-Platz. Met Skiflug Schanze Planiza. Die grosse Ekstase des Blldschnitzers Steiner, reportage. 21.45 Landesspiegel. Ein unheimlich starker Tanzer. reportage. 22.15 Qaukler, Clowns en Patomi- 23.20 Laatste journaal. Martin Buchanan, Simon Potter en Sunie maken een selectie uit de favoriete videoclips, die telefonisch door de kijker werden op gegeven. MUSIC BOX om 16.00 uur. BRT 1 17.55 Journaal. 18.00 Plons, de gekke kikker, teken filmserie voor de allerkleinsten Afl. 18: De zwarte eend. 18.05 Merlina, Vlaamse detective-se rie voor de jeugd. Afl. 41: Bokkevlie- gers boven Bokrijk (2). Met: Lea Cou- zin. Jan Reusens, Mleke Bouve, e.a. (herh.). 18.30 Take it easy, cursus Engels, deel 3 - les 1. 19.00 Uitzending door derden: Pro gramma van het Vrije Woord. 19 40 Belgische paardesport, me dedelingen en programma-over zicht. 19.45 Journaal. 20.15 Videomatch. Videospelletje waarbij twee kijkers per telefoon te gen elkaar uitkomen. De winnaar kan verder spelen voor een reis. Presen tatie: Marleen Gordts. 20.20 Doodskleed lige thrillerserie van John Gorrie naar een boek van P D. James. Met in de hoofdrollen: Roy Marsden, Joss Ack- land en Sheila Allen. Deel 2 De ver schrikkelijke dood van verpleegster Heather Pearce tijdens een Instructle- •demonstratie heeft het personeel diep geschokt, ledereen wacht ge spannen de politie-ondervraging af. 21.10 Sjo-Bis-Time. Tweewekelijks showprogramma. Presentatie: Luc Apperment. 22.00 Wikken en wegen (6). Consu mentenmagazine gepresenteerd door Miel Louw. Elvire Deprez en Roland Demarcke. Vandaag: 1. Cheques met o.m. reacties n a v. de vorige uitzen ding over dieftstal of verlies van cheques 2. Een verzekering voor rechtsbijstand. 3. Skipret in eigen land: goedkoop? (onder voorbehoud). 22.45 Paardesport, Journaal en Coda: "Voor het afscheid" van Jozef Deleu. BRT 2 19 00 Allemaal beestjes. Afl De stille werkers. In het 'winterverblijf' wordt een nieuw circusseizoen voor bereid Voornamelijk opgenomen in het Zwitserse circus Knie. Presenta tie: Ronny de Wever. 19.30 Tijdrover. LieVe plantjes. Pres- nettie: Andre Onghena. 19 40 Mededelingen en program ma-overzicht. J9.45 Journaal. 20.10 Extra Time, wekelijks sport- magazine. 21.30 Toto-prognose. 21 40 Het ABC van de computer. Afl. 3: computer input. Presentatie: Martin Valcke (herh). 16.30 Ecran des vacances, geva rieerd kinderprogramma met teken films. 17.15 Lollipop, gevarieerd kinder programma met tekenfilm. 17.50 Plein Jeu, gevarieerd kinder programma met om 17.50 Service rubriek. 17.55 Gasten bij Arlette Vincent. 18.05 Le Renard a l'anneau d'or, tv-serie. 18.30 Kort nieuws. 18.35 Micro-defi, spelprogramma. 18.45 Allo, Plein Jeu, spelprogram- 19.00 Ce soir, regionaal magazine 19 25 Minute Papillon en Toto-aan kondigingen. 19 30 Journaal. 20.00 Le convoi sauvage, (Man in the Wilderness). Amerikaanse speel film uit 1971 met Richard Harris. John Huston en John Bindon. e.a. Regie: Richard C. Sarafian. Een wraakzuchti ge pelsjager is achtergelaten in de wildernis en moet vechten om te overleven Aansl.: debat. Thema: La vie plus forte que tout. 23.05 Journaal. MUSIC BOX TV 5 16.00 Popvideo's, popprogramma met Gary, Julie, Martin en Gaz. 19 00 Champs Elysèes. 20.20 Arcole ou la terre promise. (1) 21 10 Carnets de l'aventure. 22.00 Nieuws. 20.20 02.00 Videoclips. (H: Ondertiteling via Tele- Tekst. E Zwart/wit-uitzending. KD: Zwart/wit-uitzending met ondertiteling via Tele- Tekst. 33: Bij niet-Nederlandsta- lige zenders: uitzending in orginele versie met onder titels. ■3: Bij niet-Nederlands- talige zenders: zwart/wit- uitzending in orginele ver sie met ondertitels. Engeland SKY CHANNEL 16.00 The Pat Sharp Show. 16.45 The rock Show. Met Bruno Brookes 17.30 Soul Spectacular. Met Tony Blackburn 18.30 Mr. Ed. Afl: Ed the beneficiary. 19.00 The Lucy show. Nieuw show programma rondom Lucille Ball (Lucy Carmichael). Afl: Lucy goes duck hun- 19.30 The greatest American hero. Afl: The devil and the deep blue sea. 20.20 Vegas. Afl The visitor 21 10 Tly untouchables. Afl: The ar tichoke king Eliot Ness probeert een halt toe te roepen aan de inmenging van gangsters op de New Yorkse nandelsmarkt. 22.05 IJshockey. >3.10 Sky Trax. Ritsen uit van mid dagprogramma. 30.30 Sluiting. BBC 1 18.05 Blue Peter, kinderprogramma. 18.35 Grange Hill, jeugdserie. 19.00 Journaal. 19.30 Weerbericht en London Plus. 20.00 Wogan. 20.40 Fame, Amerikaanse jeugdse rie. Met o.a. Erica Gimpel. Valerie Lansberg, e.a. 21.30 Are you being served?, come- dy-serie. 22.00 Journaal en weerbericht. 22.25 Panorama. 23.05 The Monday Film: Dirty Harry, Amerikaanse speelfilm uit 1971 van Don Siegel. Met in de hoofdrollen: Clint Eastwood. Harry Guardini en Reni Santoni. Een politieman is vast besloten een psychopatische moor denaar te pakken, zelfs wanneer hij daarvoor van de geldende regels af moet wijken. 00.40 A change in the weather. BBC 2 18.30 The show me show, amuse mentsprogramma met John Craven en Maggie Phllbin. 19 00 Hollywood Ladies: Spanish Main, Amerikaanse speelfilm uit 1945 20.35 Flower of the month. 20 45 Madhur's Jeffrey's Indian Cookery Course, informatieve serie (herh.). Afl Tandoori chicken 21.10 Horizon. Afl.: The careful pre- 22 00 Bob Monkhouse. comedy- 22 50 Arena. 00 00 Newsnight. 00.45 Tele journal. ITV 18.15 Emmardale farm. 18.45 News at 5.45. 19 00 About Artglia. 19 30 A war in the kingdom.Serie. 20.00 What's my line.Serie 20 30 Coronation street.Serie 21.00 World in action. ,21.30 The last place on earth-Serie. 23.00 News at ten. 23 30 Anglia reports. 00 00 The streets of San Francisco. Serie 01.00 The bounder. 01 30 Snapshots. TV*morgen NEDERLAND 1 15.00 Gewoon meedoen. KRO 15.30 Kindercarnaval. 16.15 Studio vrij. 16.40 KRO's Tekenfilmfestival. 17.00 KRO's Middageditie. Aad van den Heuvel en Han van der Meer pre senteren het nieuws van deze dag. NOS 17 30 Journaal. KRO 17 44 KRO's Middageditie, vervolg. NEDERLAND 2 MUSIC BOX TV 5 08.00 Martin. 09.00 Sunie/Gary. 10.00 Simon. 11.00 Julie. 12 00 Dia na. 13.00 Gary. 14.00 Herhaling. DUITSLAND 1 16.55 Spaas am Dienstag. DUITSLAND 2 15.56 Programma-overzicht. 16 00 Heute. 16 04 I 16.20 Pfift. 17 00 Meute. 17 15 lustrierte. 17 45 Eine Klasae ti SKY CHANNEL 14 30 The Phoenix teem. 15 30 new animal world. 16 00 The Pat Sharp show. 16.45 Monsters of rock. 17.30 The UK top 50. 07.30 Breakfast time. 1130 Play Schooi. 13.30 Journaal. 13 55 Weer- doven en slechthorenden. 14 00 Peb ble Mill at one. 14 45 Hokey Cokey. 15.00 Blizzard's wizard woodwork. 16 50 Play Schooi 17 10 and Muttley 17 20 17 30 Laurel and Hardy. 17.35 Thmk ITV 10.30 Insight. 10 47 Let's go maths. 10 59 AHuve and kicking. 11 17 Apie ce to live. 11 37 The German pro gramme. 12.02 Let's read-.with Basil Bush. 12 15 My world. 12 32 Good health. 12 49 Stop, look, listen. 13 00 Cockleshell Bay. 13 10 Rain bow. 13 30 Gardens for all. 14 00 News at one. 14 20 Anglia 15.30 Daytime. 16.00 Vintage quiz. 16 25 Anglia news. 16 30 The young doctors. 17 00 Cockleshell Bay 17.15 The moomms. 17 20 Behind the bike sheds. 17 45 CBTV. Maandag HILVERSUM 1 18 30 Waar waren we ook alweer? 18.50 De Wolkenwagen 19.02 Ronduit Radiokrant. 20 03 De muzikale fruitmand 21.02 Als Men sen veranderen 21 40 Brass on re cord. 22.02 Veraf en dichtbij NOS: 23.02 Met het oog op morgen AVRO 00.02 Easy listening 02.02 AVRO's Service Station. 06.02 Auto In? AVRO HILVERSUM 2 19 00 Goal op maan dag. 19 30 Man en paard 20.00 Nws 20 03 KRO's operette-album. 21 30 Uit het KRO-archief Sprong in het heelal, hoorsp serie 22 30 Nws. 22 35 Uw konmkri|k kome 22 45 Da Capo, HILVERSUM 3 18.04 De Avondspits AVRO: 19 03 De zwevende hemel 20 02 Nationale L P Top 50. 22 02 en Omroeporkest Gewijde muz. van Puccini en Verdi 22.00 azz-op-vier 23 00 Het zoui in de pap HILVERSUM 5 18 05 Het voordeel van de twi|tel NCRV 18 20 De smaak van macht 18.30 Uitzending van de Zevende-dags Adventisten De stem der Hoop All Mijn naam is Haas 18.45 Uitz. van de Bond Zonder Naam NCRV 18.50 Er staat geschre ven NOS 19 00 Nieuws voor buiten landers. TELEAC 19 40 Marokkaanse en Berbervrouwen proiekt Marhaban Bienum. les 17 20 10 Programmeren met Pascal, les 13 20 40 Nederland se literatuur na 1830, les 13. 21 10 CADCAM 21 40 De belastingcursus RADIO RIJNMOND 16 30 Midda( progr met Enk Post Met om „Voor veertien cent wijzer liddag- 16.33 DINSDAG HILVERSUM 1 NOS leder heel uur nieuws AVRO 7 03 Auto In? AVRO aan 8 06 AVRO's Radiojournaal 8 15 Uit Studio «n Theater 9 03 Neder lands op AVRO-I 10 03 Snotneus ahoy' 10 13 (S*M) Arbeidsvitaminen. 11 03 In de greep van de angst, hoor spel serie 1141 UIT is IN 1157 Beursplein 5 EO. 12 03 Luncht.me Magazine 13 06 Ti|dsein. 14 03 Vrouw zi|n. 15 03 Voor elk wat wils. 15.45 Open huis VPRO 17.03 Borsl HILVERSUM 2 KRO: 7 00 Nws 7 06 Hel levende Woord 7 16 Echo 8 30 Nws 8 33 Postbus 900 8 45 levens kei en levensleed 9 30 Nws 9 33 M-V-magazme 10 30 Nws 10 33 Wat heet oud 1130 Nws 1133 Met de KRO, met Anne 12 00 Kruispunt. OVERH VOORL 12 16 Uitz. voor de landbouw NOS 12 26 Meded voor land- en tuinbouw 12 30 Nws KRO 12 36 Echo 13 00 Nws 13 10 Echo- - politiek 13 30 Nws 13 33 Glas in lood 14 30 Nws 14 33 Sporen in het achterland 15 00 KRO s Misdaadre constructie TROS 15.30 Nws 15 33 TROS Nieuws Show HILVERSUM 3 VARA Van 7 00-18 00 Aktualiteiten via Dingen van de Dag 7.03 Gesodemeurders 9 03 In »f- HILVERSUM 4 TROS 7 00 Een goede morgen mei Theo O lol 9 00 Continu kiass 11 00 TROS Concertzaal 13 00 Nws 13 02 De klassieke top tien 13 30 Primeurs van de matrijs en concertagonda 14 00 Baicanlorium. NCRV 16 00 literama RADIO RUNMONO 7 30 Ochtend- progr met Peter Schuiten 16.30 M*J- dagprogr met Enk Poet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1985 | | pagina 7