Sou/umt Stijging van criminaliteit valt mee ALLER LEI(DS) STAD OMGEVING Negen peperdure appartementen aan Rapenburg LEIDSE POLITIE IN JAARVERSLAG: WVC: gemeenten maken te veel gebruik van kabel Twintig jaar ziekenomroep Joods studiecentrum herdenkt Maimonides MAANDAG 18 FEBRUARI 1985 PAGINA 5 lage [geroofd j)EN De etalage ;en ten winkel aan de liiizejemmerstraat is 5 vajacht omstreeks over vijf geheel djeroofd. In de eta- voor ongveer f hei gulden aan auto- aat.j-s. De spullen en fcn weggenomen, t de dieven de riteijelruit met een en ijtegel hadden in- •'griftiid. Toen de door kw^nenden gealar- ingelde politie arri- wil^e, waren de die- reeds verdwenen. 12 Schaatsers gewond LEIDEN Twee schaatsers zijn het afgelopen weekend gewond geraakt nadat zij met hun hoofd tegen een brug reden. Een 46-jarige man uit Leiden raakte vrijdagavond om streeks kwart over zeven gewond toen hij met zijn hoofd tegen een brug over het Utrechts Jaagpad reed. In het Elisabeth Ziekenhuis werd de snijwond van 15 centimeter aan zijn hoofd gehecht. Een 38-jarige vrouw uit Leiden raakte zondagmiddag om streeks kwart over vijf gewond toen zij met haar hoofd tegen de Oude Turfsbrug over de Oude Singel reed. Haar hoofdwond werd in het Acade misch Ziekenhuis behandeld. Inbraken in auto's LEIDEN De Leidse politie heeft omstreeks half vijf in de nacht van zaterdag op zon dag een 25-jarige Lei- denaar aangehouden, nadat deze verschil lende pogingen had ondernomen om in te breken in auto's. De auto's waren gepar keerd op de Hooi gracht. Bij verschillen de auto's werden de sloten vernield en werden buitenspiegels afgebroken. Zoeterwoudse politie doet goede vangst ZOETERWOUDE Zeker twintig in braken en insluipingen in scholen en woningen heeft een Leidenaar op zijn kerfstok. De man werd in Zoeterwoude aangehouden wegens het stelen van be taalcheques. Tijdens het verhoor be kende hij een hele serie andere feiten. Zo bleek hij de afgelopen tijd te hebben ingebroken in twee scholen, de biblio theek aan de Van Alkemadestraat en in de Christus Dienaarkerk in Zoeter woude. Voorts bekende hij diefstallen te hebben gepleegd in Leiden en Voor schoten. Hij gaf toe pogingen tot oplich ting te hebben gedaan van banken in Leiden en Zoeterwoude. Kostbare boot terecht ZOETERWOUDE Het kostbare rubberen boot die in september vorig jaar werd ont vreemd bij een bedrijf aan de Hoge Rijndijk is terecht. Het zee waardige vaartuig werd aangetroffen op een woonwagenkamp in Den Haag. Het on derzoek naar de da ders van de diefstal is nog in volle gang. De boot met een waar de van 17.000 gulden is door justitie in beslag genomen. Trekvlietbrug drie weken dicht LEIDEN/DEN HAAG De Trekvlietbrug de brug tussen het Lammenschansplein en de Voorschoterweg wordt in mei voor een periode van drie weken voor alle verkeer afgesloten. In die periode zal het brugdek worden vervangen door een nieuwe. Die nieuwe klap wordt momentcel in een fabriek gemaakt. Het verkeer zal tijdens die drie weken vermoedelijk worden omgeleid via de Tomatenstraat, de Zoeterwoud- seweg, de Vijfmeilaan en de Churchilllaan. Het vervan gen van de brug door een bredere maakt deel uit van de reconstructie van het Lammenschansplein. Van de voormalige rotonde worden twee T-kruisingen gemaakt met vrije busbanen. Voor fietsers worden tun nels aangelegd. Tijdens de afsluiting van de Trekvliet brug blijven de verkeerslichten op het Lammenschans plein hoogstwaarschijnlijk gewoon in werking. Dat moet het langzaam verkeer de mogelijkheid f^even de Lammenschansweg over te steken. De Shorts bij kinderfesti val LEIDEN Jeugdige bezoekers van tien buurt huizen in Leiden nemen woensdag 20 februari deel aan het Leids Kinderfestival. Dit festival wordt gehouden in de aula van de Emilie Knappert Scholengemeenschap aan de Storm Buvsingstraat 18c. Het festival wordt voor de tweede keer gehou den. De kinderen brengen een wervelende show met onder meer zang. dans, acrobatiek, goochelen, en toneel. De jeugd is al weken bezig met repeteren, kos tuums maken en attributen verzamelen. Het festival begint om elf uur en duurt tot vier uur. Hoogtepunt van de show is het optreden van de Leidse groep de Shorts. De entreeprijs bedraagt een gulden. n h^ Nobl laritf elasfl waail leiteil eiterfje Dijkstra. Tiukje Dijkstra "e°*eert Leids iknkmpioenschap Kndnstrijden Sjoukje Kossmay- JnYjjkstra komt donderdag 21 \jari naar de Nieuwe Rijn. arreseidt dan de jury van de r anï Leidse Kunstschaats- en n °.^onrijkampioenschappen P?sJH Sjoukje Dijkstra is voor- ge Olympisch (een keer), ;ld- (drie keer) en Euro- (vijf keer) kampioene Itrijden en thans als advi- "V verbonden aari de j IB. Zij wordt in de jury ge- teerd door Jo Smits, toer- jr van de schaatsrevue Ho- nfor{ On Ice. Derde lid van de een vertegenwoordiger v*tade Leidse kunstrijwereld, n Actief is in de Leidse IJshal Vondellaan 'egen ?t aat drietal juryleden zal de liet aties beoordelen van de Lageumers aan de Leidse .dh Itrijkampioenschappen. ilichtiL ais het weer het toelaat de koopavond van em tot negen uur op het be- pn water van de Nieuwe gehouden. Initita deze kampioenschap- 'is genomen door Leiden nntinn in samenwerking de winkeliersvereniging iwe Rijn. hebben tijdens de vorige tperiode de geruchtma- kle Elfstegentocht georga- ird. Dat bleek een door- ld succes, hoewel het ijs Ben bedroevende kwaliteit zegt Herman Bos, één de leden van Leideh Pro- ön. „We hebben overwo- bm voor een tweede keer .soortgelijke tocht te orga- I E en. Maar we zijn daar jvanaf gestapt, omdat het isieve karakter dan verlo- tou gaan. Toen zijn we op ?le, dit gegaan naar een alterna- aken,. y Hi •den 0erdagavond is de Nieuwe Volelhet decor van de schaats- Nabij de Koren- vsbrug wordt het ijs omge- fd in een schaatspiste van afmetingen, het ziordt gereden in vijf cate- ner. Sn: jongens en meisjes tot het ir, jongens en meisjes van :um it 16 jaar, volwassenen, pa datfunstrijden, paren schoon- Part». De deelname is gratis. Wiesfeen, ongeacht de schaats- ibied Üteiten. kan deelnemen, de piinschrijving is mogelijk 's wierdagmiddag vanaf twee •rlogsitot aan het aanvangstijd- isenthibij de zogenaamde In- ;t datjvingsbus, die aan de lijfarwe Rijn wordt gepar- i Duif LEIDEN De crimina liteit stijgt in Leiden minder snel dan de cij fers doen vermoeden. Weliswaar steeg het aantal aangiften van misdrijven vorig jaar met 22 procent, maar daar staat tegenover dat de bereidheid om aan gifte te doen steeds gro ter wordt. De speelt met name een rol bij de sa menwerking met de middenstand bij winkel diefstallen, maar ook steeds meer Leidenaars zijn bereid aangifte te doen van diefstal van hun fiets. Dat schrijft de Leidse politie in het jaarverslag over 1984, In 1984 werd 8997 maal aan gifte van een misdrijf ge daan. Een jaar eerder was dat nog 7333. Van die bijna negenduizend misdrijven werd 20,9 procent opgelost en dat cijfer was een jaar eerder 19. \hhmhm 2575 maal werd aangifte gë- daan van diefstal en inbra ken. In 1983 lag dat cijfer op 2214. Doodslag, mishande ling en openlijke geweldple ging werd 243 maal geregis treerd. Het aantal vernielin gen steeg van 616 naar 690. Vorig jaar werden 2529 fiet sen gestolen, terwijl dat in 1983 nog 1965 rr\pal werd ge daan. Zakkenrollerij werd bijna 200 maal geregistreerd. In 1040 woningen werd in gebroken en dat is een stij ging met 131. Vijftien maal werd van ver krachting aangifte gedaan en dat is evenveel als een jaar eerder. Twee maal bleek het een verzonnen aangifte te zijn en zes ver krachtingen werden opge lost. 26 aanrandingen wer den geregistreerd. De politie kreeg in 1984 269 klachten met betrekking tot overlast van cafés en 118 li ter drank werd in beslag ge nomen. 44 illegale zenders werden uit de lucht gehaald (was 33). In 1984 werd 86,6 gram he roïne in beslag genomen (was 14,6) en 20,6 gram co caïne (was 1,6). 11 maal werd proces verbaal opge maakt wegens overtreding van de vuurwapenwet en dat is een daling met 10. Vo rig jaar werd 187 kilo vuur werk in beslag genomen. De recherche maakte bijna 9.000 foto's om alle misdrijven te registreren. Op heterdaad werden 790 arrestaties ver richt. In 1984 zette de Leidse 77 il legalen vanuit Leiden het land uit gezet. Een jaar eer der lag dat cijfer nog op 83 en in 1982 op 116. Ruim een half miljoen gul den haalde de politie binnen na het uitdelen van bonnen. Totaal werden 11.125 par keerbonnen uitgedeeld (was 9.558). 248 auto's werden weggesleept (was 318). De politie registreerde 3004 aan rijdingen, waarbij in 600 ge vallen de bestuurder door reed. 98 doorrijders werden opgespoord. De meeste aan rijdingen deden zich voor op het Lammenschansplein: 79. Vorig jaar werd 54 maal aangifte gedaan van het kra ken van een woning. Eén maal werd door de politie geschoten in 1984. Tijdens de ontruiming tfan een kraak pand aan de Ketelboeters- steeg loste een agent een waarschuwingsschot. Tegen het optreden van de politie werden 18 klachten ingediend. De politie achtte er één terecht en vier ge deeltelijk terecht. Nadat be roep was aangetekend werd één klacht alsnog gegrond verklaard. In het jaarverslag wordt niet aangegeven in hoeverre intern is opgetre den naar aanleiding var klachten. De politie legde met 32 au> to's ruim 700.000 kilometer af. Tot de gevonden voorwer pen behoorden 323 porte monnee's, 321 schooltassen, 120 kilo hashish en 3.000 sleutels. In het jaarverslag wordt nog eens benadrukt, dat de Leid se politie een burgerwacht afwijst. LEIDEN/DEN HAAG Het ministerie van Welzijn, Volksge zondheid en Cultuur gaat paal en perk stellen aan het gebruik van kabeltelevisienetten door gemeentebesturen. In enkele ge vallen heeft het ministerie aan de politie verzocht tegen ge meentebesturen proces verbaal op te maken wegens overtredin gen van de Telegraaf- en Telefoonwet. Gemeenten mogen op grond van de Kabelregeling het kabelnet alleen maar gebruiken voor het onverkort uitzenden van de vergaderingen van de gemeenteraad. Gebleken is dat enkele ge meenten de wettelijke mogelijkheden al te ruim interpreteren, aldus WVC. Zo is in de gemeente Amersfoort het kabeltelevisienet op 16 ja nuari tweemaal gebruikt om een proefuitzending aan te kondi gen. Door die aankondiging werden de programma's op alle net ten onderbroken. De gemeente Gemert heeft het kabeltelevisie net op 11 februari gebruikt om een samenvatting van een carna valsavond uit te zenden. Dat gebruik van de kabel duurde in totaal zes uur. Het programma van de zendef Belgiè Frans 2 werd daardoor onderbroken, aldus WVC. De gemeente Neder- lek verzorgt sinds enige tijd een kabelkrant op het kabeltelevi sienet. Ook dat is, zo meldt WVC. niet toegestaan. In Nederlek heeft de Rijkspolitie ter plaatse een eind aan deze uitzendingen gemaakt. HET DREIGENDE DINGES De ziekenomroep van het Diaconessenhuis vierde dit weekend het 20-jarig bestaan. De ROVOZ (Radio Omroep Voor Zieken) werd op 17 februari 1965 op gericht en is daarmee één van de oudste ziekenom roepen in de Leidse regio. Het jubileum werd zater dag gevierd met een feestprogramma en een recep tie. Dat feestprogramma bestond onder meer uit op tredens van een aantal artiesten. Zo zou het moeten worden... LEIDEN De Haagse projectontwikkelaar Erica Beheer BV heeft het plan opgevat in een voormalig fabrieksgebouw aan het Rapenburg 107 negen luxe appartementen te bouwen. De goedkoopste woningen uit het plan gaan 275.000 gulden per stuk kosten. De appartementen worden in de één dezer dagen versche nen advertentie aangeprezen als „een kasteel van een huis gelegen aan de mooiste gracht van Nederland". De indeling is dan ook uitermate luxueus. De oppervlakten van de hui zen variëren van 125 tot 200 vierkante meter waarbij geko zen kan worden uit twee of drie slaapkamers. Een deel van de woningen beschikt over een eigen garage, overige bewoners kunnen gebruik ma ken van een particuliere par keerplaats. Het hele project is beveiligd door middel van een gesloten video-circuit. Voor dit ambitieuze project wordt het fabrieksgebouw van binnen geheel verbouwd. De voorgevel wordt „aangepast" hetgeen ondermeer inhoudt dat negen erkerachtige uit- bouwseltjes aan toe worden gevoegd. In het pand was vroeger de dekenfabriek van Van Wijk gevestigd. Tot voor kort werd het echter gebruikt als boeke- nopslagplaats voor de univer siteit. Het was eigendom van de Stichting Studentenhuis vesting die af zag van haar plannen om het gebouw te ge bruiken voor studentenhuis vesting. Welstand En zo ziet het pand Rapenburg 107 er nu uit. binnen de buurtvereniging van de Academiewijk met in stemming ontvangen. Het heeft bovendien het fiat van de welstandcommissie gekre gen. De gemeente heeft nog geen bouwvergunning ver strekt maar verwacht wordt dat dat geen problemen ople- verd. Gehoopt wordt dat tegen de zomer met de verbouwing kan worden begonnen. De projectontwikkelaar houdt er rekening mee dat de prijs van de woningen van „aan de hoge kant is". Met de bouw van de appartementen wordt pas begonnen wanneer een aantal is verkocht. Aan de bij gevoegde illustratie zal het niet liggen. Daar wordt „de mooiste gracht van Neder land" ook werkelijk op haar voordeligst afgebeeld slechts een enkele auto verstoort het beeld van de vredig vissende Minerva-student. Het is echter mogelijk het plan om te vor men en in het fabrieksgebouw kleinere appartementen tegen een lagere prijs te realiseren MARKTEN LEIDEN Noteringen groente- spruiten b 4; spruiten c 3.30. uien 5- 41. witlof 2-4; knolselder^ 85-1.30; >i« 63-1.02; raapstelen 47-58. radijs 39- 59; selderij 1.50-1.65 LEIDEN Het Joods Studie centrum houdt een lezingen cyclus en een tentoonstelling ter herdenking van de 850e geboortedag van de beroemde Joodse geleerde Maimonides. Een en ander gebeurt in nau we samenwerking met de Vakgroep Hebreeuws van de Leidse universiteit. De eerste lezing heeft plaats dinsdagavond 5 maart vanaf acht uur. Dr. E. Ben Gershóm, hoofd van het klinisch-che- misch laboratorium van het Spohia Kinderziekenhuis in Rotterdam spreekt over 'Mai monides als leermeester van medische verantwoordelijk heid'. Op dinsdagavond 19 maart spreekt om acht uur prof.dr. A. van der Heide, ver bonden aan de vakgroep He breeuws van de universiteit, over 'De taal der mensenkin deren, Maimonides en de Bij bel'. Beide lezingen hebben plaats bij de Joodse Gemeente aan het Levendaal 14. De cy clus wordt afgesloten door de Engelse opperrabbijn dr. Im- manuel Jakobovits met een. le zing op maandag 22 april. Eveneens in het kader van de herdenking wordt van 4 tot 29 maart een tentoonstelling over het werk van de geleerde ge houden in de bibliotheek van de universiteit aan de Witte Singel 27 De openingstijden zijn dagelijks van half negen tot vijf uur en van kwart over zeven tot tien uur, zaterdag is de bibliotheek alleen overdag te bezoeken. Spreekuur Het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond houdt vanavond voor het eerst spreekuur voor ondernemers in het midden- en kleinbe drijf. Dit spreekuur wordt voortaan elke derde dinsdag van de maand gehouden in Wienerwald, Steenstraat 2. Ondernemers kunnen er ge heel vrijblijvend terecht met vragen en problemen TV-issue De werkgroep tv-issue van de Leidse studentenekklesia vertoont vanavond vanaf acht uur een film over de Baghwanbeweging De ma ker van de film. Frank Wie- ring, heeft ongeveer een half jaar meegedraaid met de Baghwan be weging. De film wordt vertoond in de Studen tenekklesia aan het Rapen burg 100 A n throposofische arts Bij het gezondheidscentrum Eerste Medische Associatie Leiden aan het Plantsoen is sinds kort dokter H. de Rui ter werkzaam als an throposo fische gezin shirts. Dit centruni kwsm in 1973 tot stand op initiatief van dokter Wal- burgh Schmidt als een nieu we vorm van samenwerking tussen artsen-therapeuten en patiënten waarbij een moge lijkheid ontstond de anthro- posofische gezichtspunten ten aanzien van gezondheidszorg te verwezenlijken. NCRV- leden vergadering De Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (NCR V houdt morgenavond in dt Stadsgehoorzaal een provin ciale ledenvergadering Tij dens deze vergadering zullen de leden van de Raad van Bestuur en de programmalei ders radio en televisie vragen van leden beantwoorden Voorzitter drs. Th Jansen houdt een toespraak en na dt pauze wordt onder leiding van Judith Bosch het van dt televisie bekende spel ..Ben je zestig'' gespeeld vergadering begint om halt acht. Ziel „Huist de ziel in het bloed" Dat is het thema van de le zing die morgen wordt ge houden door dr. H P C. de Wilde en N.A A. Vogelen zang De bijeenkomst is geor ganiseerd door de A mort Academie en heeft plaats ir het gebouw van de stichting Welzijn aan de Breestraai 117. De lezing begint om acht uur en de entree bedraagt drie gulden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1985 | | pagina 5