mam Scholten-Dijkman kan CDA en WD meerderheid ontnemen ladheid h weekeinde list tien tiensenlevens Aamminga sluit aftreden i/an Aardenne niet uit Sipkema geeft hoop nog niet op rkse remigratie „nogal geslaagd" ^NNENLAND CskLeSouicmt MAANDAG 18 FEBRUARI 1985 PAGINA 3 °4aks wil uitspraak ,e$of over aardgasprijs idbouw) wil het conflict met de jpese Commissie over de hoog- lfd^an de aardgasprijs voor tuin- voor het Europese Hof uit- iten. Volgens de bewindsman |kt Nederland een hele goede i het daar te winnen. Braks ;laarde gisteren voor de 10-radio van geen wijken te r^en en vast te houden aan een j kiis de Commissie te lage aard- ?T._.*rijs van 42,5 cent. Hij verwacht het Landbouwschap, de Gasu- if het kabinet zelf de zaak bin- een bezie ort voor Europese Hof zal eginj Toeristenbalans is verbeterd DEN HAAG Het verschil tussen wat Ne derlanders in het buitenland- uitgeven en wat buitenlanders in Nederland spenderen is vorig jaar met een half miljard gedaald en daarmee voor het eerst sinds vijf jaar weer onder de vijf miljard gulden gekomen. Bui tenlanders besteedden in ons land 4,9 mil jard gulden, wat een verbetering was van 900 miljoen. Nederlanders gaven op reis over de grens 9,6 miljard gulden uit. Er trad een sterke stijging op van het aantal Ameri kanen, Fransen en Zwitsers dat ons land be zocht. Desondanks blijven Duitsers aan de top staan, gevolgd door de Britten. De ont wikkeling van het toerisme heeft de afgelo pen jaren voor 15 procent meer arbeids plaatsen gezorgd: 30.000 banen. Golden Ten doom in oog van Van Zeil HILVERSUM De exploitanten van het Golden Ten-spel vormen een bedreiging voor de legale ca sino's. Bovendien is de fiscus niet in staat de opbrengsten van het spel te belasten. Ook zijn er aan wijzingen zijn dat de criminaliteit het oog op dit gokstel heeft laten vallen. Staatssecretaris Van Zeil (economische zaken) meent dan ook dat de gelegenheden in ons land waar Golden Ten wordt ge speeld, moeten worden gesloten. Óp het ogenblik wordt door Justi- titie bewijsmateriaal verzameld op basis waarvan, via een gerechtelij ke uitspraak, kan worden inge grepen. Avon wellicht weg om tweeverdienerswet DEN HAAG/BRUSSEL Het Ameri- kaanse cosmeticaconcern Avon beslist komende woensdag of de verkoopacti viteiten via het netwerk van consülen- tes in Nederland worden gestopt. De invoering van de Wet Tweeverdieners per 1 januari heeft het bestand van verkoopconsulentes al dermate aange tast, dat de tot nu toe gehanteerde ver koopmethode niet is vol te houden, zo stelt het concern. Als de activiteiten worden gestaakt, kost dat naar schat ting ruim 9.000 part-time verkoopsters hun bijverdienste. Volgens verkooplei der R. Renders zijn er vanwege de mi nimale bijverdiensten nu al nauwelijks meer nieuwe consulentes aan te trek- Politiebureau Wilnis doelwit brandstichters WILNIS Onbekende brand stichters hebben de oorlog ver klaard aan het politiebureau in Wilnis. Op oudejaarsnacht brandde dit bureau volledig uit, nadat er een molotovcocktail door een ruit was gegooid. De politie nam het nieuwe jaar zijn intrek in een barak in de gemeente. Maar gisterochtend werd de politie opnieuw opgeschrikt, toen een tweede brandbom naarbinnen gegooid werd. De schade bleef deze keer beperkt dankzij snel optreden van de brandweer. eólonheepsbouwers werlllen dubbele i.im£unverlening de rflTERDAM Minister j gek Aardenne van Economi- ma( Zaken is bereid de zee- i Nodeepsnieuwbouw in Neder- enï de komende twee jaar in alle al 42 miljoen gulden steun verlenen. Maar dit aanbod ?k slechts aanvaardbaar als aedeirnaast een bedrag van 40 f en (oen gulden beschikbaar penbjt voor het binnenhalen -uidei opdrachten. Dit schrijft de zuiqtrale Bond van Scheeps heelmeesters in Nederland, ds wCebosine, in een nieuws- ioet Bf. De Cebosine stelt dat vasleen overheidsdssteun van miljoen gulden de huidige 0 arbeidsplaatsen in deze or behouden kunnen blij- Een woordvoerder van C\ ministerie van Economi- t Zaken bevestigde dat Van k hgjdenne vooralsnog niet schol1" dan 42 miljoen gulden h rer wd verlenen en de ;ven()epsbouwers het dubbele Je s(fag eisen- ij hei (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG Scholten en Dijkman, de twee afge scheiden CDA'ers die in het parlement een onaf hankelijke positie inne men, zouden bij nieuwe verkiezingen de huidige coalitie haar meerderheid kunnen ontnemen. Die conclusie valt te trekken uit een onderzoek dat het bu reau interview heeft gedaan onder CNV'ers en weifelende CDA-leden. Van hen acht 14 procent de kans groot tot zeer groot dat zij op een door Schol ten en Dijkman te vormen partij zou gaan stemmen. Dat zou goed zijn voor twee Ka- merzetelSf die cruciaal kunnen worden voor de huidige meer derheid. Veel van de 300.000 CNV-le- den en de 800.000 weifelende CDA'ers keuren blijkens dit onderzoek, dat in het Vara-tv- programma Bij Koos bekend werd gemaakt, hun opstappen uit het CDA goed. Dat geldt voor de 59 procent van de CNV-leden en iets minder dan de helft van de CDA'ers. 36 Procent van de CNV'ers vindt dat beiden een eigen partij zouden moeten oprichten. In een commentaar op deze cijfers toonde Scholten zich echter voorstander van een bundeling van krachten, met name met de EVP. Tien pro cent van de CNV'ers sprak zich daar eveneens voor uit. Op z'n laatst moet hierover aan het einde van de zomer een besluit worden genomen. Scholten verklaarde een eigen partij echter niet uit te sluiten als zo'n bundeling niet zou lukken en hij desondanks in staat zou zijn de huidige coali tie haar meerderheid te ontne men. Andere in Bij Koos gepubli ceerde cijfers tonen aan dat 26 procent van de Nederlanders een partij van Scholten en Dijkman een goed alternatief zou vinden voor het CDA. Verder blijkt de PvdA een veel sterkere aantrekkings kracht te krijgen op de CNV- leden die vroeger op het CDA stemden. Het verschil in voor keur tussen CDA en PvdA is geslonken tot 10 procent. De betrokken groep ziet steeds minder verschillen tussen CDA en VVD. lacht eft. >oek J Bek! sch fan lankl mintöï HAAG Tien men- p zijn het afgelopen we- w om het leven geko- v in in het verkeer. Een fctal van hen veronge- jk gitte als gevolg van plot- donjnge gladheid, die zich l wiral in het noorden van land deed gelden. In dei omgeving van Meppel otejen zeker vijftien auto's met rokken bij botsingen illen'kwam één vrouw om ebbq leven nadat zij met 3f* Ir wagen tegen twee TierCen was gegleden- °P nag provinciale weg Assen- ook- Dievenverongelukte een echtpaar van middelbare leeftijd toen ze frontaal op een tegenligger botsten die op de verkeerde weg helft reed. Een 21-jarige man uit Voge lenzang en zijn 23-jarige vrien din uit Delft verdronken in de buurt van Haarlemmermeer, nadat in het water waren „ge- dwud" door een tegemoetko mende auto waarvan de be stuurder teveel had gedron ken. In de buurt van Nijkerk reden twee auto's op elkaar, waarbij beide bestuurders om- Een 17-jarige jongen uit IJmuiden kwam om het leven toen deze auto van de weg slipte en tegen een lantaarnpaal belandde. De bestuurder werd gewond in het ziekenhuis opgenomen. kwamen. Bij Nijmegen kwam trokkenen door het rode licht jongen uit IJmuiden en een een 20-jarige man om bij een was gereden. De overige 72-jarige vrouw uit Hoevela- botsing waarbij één van de be- slachtoffers zijn êen 17-jarige ken. Ambtenaren voor rechter wegens steekpenningen UTRECHT Het Openbaar Ministerie in Utrecht stelt strafvervolging in tegen drie gemeente-ambtenaren die worden verdacht van het aan nemen van steekpenningen bij de toewijzing van woningen en tegen zeven mensen die worden verdacht van bemid deling bij de omkoping. De tien verdachten zullen zich op 7 en 8 maart voor de recht bank moeten verantwoorden. Twee ambtenaren van de dienst Bouwen en Wonen en een van het gemeentelijk huis vestingsbureau (GHB) is ten laste gelegd dat zij ieder in vijf gevallen steekpenningen heb ben aangenomen in ruil voor het toewijzen van een woning. Voor twee ton tin gestolen ROTTERDAM Een bedrijf in de Rotterdamse Waalhaven heeft bij de Rotterdamse poli tie aangifte gedaan van dief stal van een partij tin met een waarde van 200.000 gulden. De partij tin bestond uit 120 zoge naamde broodjes. Van de da ders ontbreekt volgens een po: litiewoordvoerder elk spoor. 3 onze parlementaire re- sch. dactie> jelijHN HAAG VVD- raar4rzitter Jan Kamminga w^ft gisteren voor de rdem°"rad'° kritiek bedolit op do uitspraak van :ijk VVD-ere-lid oud-frac- ar tteider en minister Mol- ^er f Geertsema, dat Van fdenne beter kan op- ?n ,j>pen. Kamminga zei rijgt, een stuk constructie gevonden te hebben Geertsema Van Aar- Ine hierover persoon- j had benaderd in ats van hiervoor een kbeurt in Zoeter- -^ek meer te gebruiken. Bo vendien zei hij meer loya liteit van ere-leden van de VVD te hebben verwacht. „We hebben het al moei lijk genoeg". Ondanks die kritiek hield Kamminga de mogelijkheid uitdrukkelijk open dat de om streden VVD-minister binnen kort de politiek vaarwel zegt. „Ik acht die kans heel klein, maar ik sluit hem niet uit. We zijn hiervoor afhankelijk van de verdere politieke ontwik kelingen", aldus Kamminga, die verwees naar het derde de bat over de RSV-affaire dat volgende week zal worden ge houden. Dan moet volgens Kamminga ook blijken in hoe verre de liberale vice-premier een blok aan het been van de VVD zal worden en of het voor Van Aardenne uitermate lastig zal worden in de toe komst nog frank en vrij te opereren. Zolang dat debat niet is gehouden moet voor dit moment echter boven elke twijfel verheven zijn dat Van Aardenne blijft, meent de VVD-voorzitter. Kamminga betoogde dat mi nister Van Aardenne „vol strekt onrechtvaardig van alle kanten wordt gepakt" en prees hem voor zijn toewijding en inzet in de liberale politiek voor vele jaren. „Zo iemand zet je niet zo maar aan de IIPHOL In tegenstel- tot hetgeen de kamerdele- lat (f die vorige maand een be- ipelif bracht aan Marokko con- weferde, zijn er van de Turk- zatfemigratieprojecten „nogal ichti| geslaagd". Aldus delega- betf'der D. Van Ooijen 1 mc Di (PvdA) gisteravond op Schip hol. Volgens van Ooijen is hem steeds de vraag gesteld of het niet mogelijk zou zijn een pensioenvoorziening te creë ren voor Turken die 45 jaar of ouder zijn of die 25 jaar of lan ger in ons land hebben ge werkt. Zo'n pensioen zou zoda nig moeten zijn dat men met een bijverdienste of met een gespaard kapitaaltje achter de hand in Turkije zou kunnen leven. Een dergelijke regeling bestaat al in Duitsland en Zwitserlkand. ju \]Ocu^6mmi Hrsus iKeaw rnalii VOSgM- ov« ïn b ukgi tend 7NOJJK Nier. z NJvcc* VIKJD DftTZO uoc 26LF\£RD6Di6lN6 ISfKEN WCCftPlA NOOIT wes. 7" Steeds meer twijfelaars over raketten DEN HAAG Steeds meer mensen twijfelen op de vraag of zij voor of te gen de komst van de kruisraketten naar Neder land zijn. Uit een Vara-in- terview onderzoek blijkt dat het aantal tegenstan ders is gedaald van 63 naar 59 en het aantal voorstanders van 30 naar 28 procent. De twijfelaars groeiden in aantal van 7 naar 13 procent. Van de PvdA-kiezers ver klaart nog maar 78 procent (was 90 procent) tegen plaat sing te zijn. Bij het CDA sloeg een krappe meerderheid om in een minderheid van 47 pro cent en onder de VVD'ers is het nu minder dan een derde. In de Sovjet-Unie zijn de laat ste maanden naar alle waar schijnlijkheid 18 nieuwe SS-20 raketten geplaatst. Het totale aantal is daarmee gekomen op 396. Als er op 1 november meer dan 378 SS-20 raketten staan plaatst Nederland kruis raketten. zo hebben kabinet en Kamer afgesproken. (Vervolg van de voorpagina) LEEUWARDEN Voor zitter Sipkema van de Vereniging de Friesche Elf Steden heeft de hoop op het doorgaan van de de Elfstedentocht nog niet opgegeven. „Wij hebben doodgewoon strenge vorst nodig", zegt hij herhaalde lijk. Wel wijst hij er na drukkelijk op, dat de situ aties onder de bruggen met de dag slechter is ge worden. Er komen ringen om de palen en onder de bruggen komen stroomga- ten. „Maar met lopen en klunen is natuurlijk een hoop op te lossen. Ik vind dat ook niet zo erg". Sipkema vindt het wel enorm sneu dat de Elfstedentocht hem dit weekeinde voor de tweede keer door de vingers is geglipt Het bestuur heeft deze keer de spanning niet onnodig willen opbouwen en daarom vroegtijdig het besluit geno men dat er woensdag niet ge schaatst kan worden. „Het was deze keer minder dramatisch dan de vorige keer. Het weer bericht was duidelijk en ieder een kon dat zien. Bovendien was er de vorige keer voor de voorbereiding ontzettend veel gedaan. Het zijn gewoon din gen die gebeuren", zegt hij nuchter. Dat de schaatsers morgen of overmorgen wél zelf de tocht rijden vindt hij een normale zaak. „Wanneer ik de tijd zou hebben, zou ik het ook gedaan hebben". Voor het bestuur van de Elfte- dentocht was het gistermorgen al snel duidelijk dat het weer in het afgelopen weekeinde funest is geweest voor de unie ke schaatstocht. De wind, draaiend naar zuid-west, zorg de voor een totale verandering van het weertype. Het vroor nauwelijks meer en er kwam water op het ijs. In Hindelo pen, Workum en met name Harlingen was de situatie van het ijs, dat minimaal 15 centi meter dik moet zijn. nog slech ter was geworden dan deze al 'Materiaal TH Delft voor kernwapens VS' HILVERSUM Afgewerkte splijtstofstaven uit Nederlandse kernreactoren worden in Amerika al jaren gebruikt voor het maken van kernwapens. Het materiaal komt van de TH in Delft en het ECN in Petten. Dit heeft het Kamerlid Zijlstra (PvdA) zaterdag voor de Vara-tv gezegd. Zijlstra baseert zijn informatie op een rapport van de Amerikaanse rekenkamer. Dat rapport bevat een lijst met namen van landen die uitgewerkt kernmate riaal naar de Verenigde Staten terugsturen. Het gaat om hoog verrijkt uranium. Zijlstra heeft hier in 1981 al eens vragen over gesteld. De regering verklaarde destijds niet te weten wat er met het materiaal in Amerika gebeurde De Amerikanen hanteerden geheimhouding waar het militair gebruik betrof. Minder bezoek op auto-Rai AMSTERDAM De gisteren afgesloten Personenauto Rai 1985 heeft 496.638 bezoekers getrokken. Het recordaantal in 1983 (ruim 555 000 mensen) is daarmee niet geëvenaard, al dus vanmorgen een bericht van de Rai. De verkoopcijfers lagen gelijk met. of iets hoger dan twee jaar geleden. De tweejaarlijkse Personenauto Rai werd gehouden van 7 tot en met 17 februari. Redactie: Frans Weerts en Dick van Rietschoten INGELUISD 1 Het CDA-Tweede Kamerlid René van der Linden voelt zich er door zijn PvdA-colle- ga Rob Tazelaar behoorlijk ingeluisd. „Waar in?", zult u zeggen. Daartoe moeten we even terug naar vorige week. We meldden toen in deze ru briek. dat Tazelaar mede na mens Van der Linden in de Kamercommissie voor Land bouw (waar beiden deel van uitmaken) een ideetje had ge lanceerd. In een vertrouwe lijk schrijven stelde Tazelaar voor, in het vervolg reiskos tenvergoedingen te vragen voor de vele toespraken die de landbouwdeskundigen uit het parlement op verzoek van argrarische organisaties overal in den lande houden. De brief lekte echter uit naar de pers en veroorzaakte her en der nogal wat veront waardiging. Andere kamerle den, zoals Dolman (PvdA) en Tommei (D'66) vonden Taze- laar's voorstel ronduit ver werpelijk. Zij wezen daarbij op de ruime onkostenvergoe dingen waarop kamerleden aanspraak kunnen maken. INGELUISD 2 Ook Van der Linden kreeg talloze boze telefoontjes over de brief, omdat die immers mede namens hem geschre ven was. Volkomen ten on rechte, zegt de CDA'er. Het misverstand is als volgt in de wereld gekomen. Tazelaar heeft, voor hij de andere ka merleden benaderde, eerst de brief aan Van der Linden voorgelegd. Of liever gezegd: op zijn bureau gelegd toen Van der Linden er niet was. In potlood had Tazelaar on der aan de brief geschreven. „Ga je hiermee akkoord René?" Vóórdat Van der Lin den echter van de inhoud kennis kon nemen was de brief alweer op mysterieuze wijze van zijn werktafel ver dwenen. Tot René's verba zing werd hij niet veel later geconfronteerd met het feit dat de brief mede namens hem aan de Landbouwcom- missie was verzonden. Het heeft er alle schijn van dat Tazelaar op eigen houtje te werk is gegaan, zonder de reactie van Van der Linden af te wachten. Enige tijd eer der was dat ook al gebeurd, vertelt de CDA'er Op een avond zat hij samen met Ta zelaar in een forum te Kat- woude (N.H.). De PvdA'er bestond het om na afloop bij de organisatoren een reiskos tenvergoeding te bedingen, daarbij de indruk wekkend dat zoiets gebruikelijk is. De organisatie stond niettemin verbouwereerd en deed uit eindelijk de suggestie het be drag aan een goed doel over te maken. Nee. zei Tazelaar. hij wilde het bedrag op zijn eigen giro gestort zien Van der Linden stond erbij en keek ernaar en wist zich met zijn figuur geen raad. René. die naar zijn zeggen nooit om een vergoeding vraagt, voel de zich door het gebeurde overdonderd. Toen de orga nisatoren hem vroegen of hij ook voor een dergelijke rege ling in aanmerking wenste te komen, durfde hij Tazelaar niet af te vallen en mompel de uiteindelijk bedremmeld „giro". CULTUUR POLITIEK? Hoezo cultuurpolitiek? De politiek heeft de cultuur vo rige week toch maar behoor lijk in de kou laten staan. De fracties van CDA en VVD in de Tweede Kamer hebben, naar verluidt al een maand geleden, het kabinet toege zegd dat zij het besluit om de schrijver Hugo Brandt Cor- stius de PC. Hooftprijs te weigeren zullen „respecte ren' Bij de liberale fractie was overigens lang niet ie dereen het met die beslissing eens. Maar we zullen het nu niet opnieuw hebben over de kwestie zelf Wèl over de po litieke gevolgen van de zaak. Opvallend was dat de PvdA afgelopen donderdag in de Tweede Kamer slechts een lauw protest liet horen De socialist Niessen schreeuwde vorige week dinsdag tegen over de pers weliswaar moord en brand (g tendens, ongeoorlc menging, dit gaat de verkeer de kant op, enzovoorts), maar het door hem aangevraagde spoeddebat hoefde echt niet eerder dan „op redelijk korte termijn plaats te vinden". Dat betekent in Den Haag zoveel als ..het heeft heus geen haast hoor". De PvdA vond de affaire evenmin be langrijk genoeg om deze met de hele fractie te bespreken. CULTUUR POLITIEK? Daar minister Brinkman deze week geniet van een tussendoor- winterspoi tvakantie'tje, kan het PC. Hooft-debat deze week niet worden gehouden. Morgen zal Kamervoorzitter Dolman voorstellen, de be windsman op 26 februari ter verantwoording te roepen. De storm die in culturele kringen en in de pers was opgestoken is dan echter al weer enigszins gaan liggen. CDA'er Beinema constateer de donderdag handenwrij vend dat ook de PvdA blijk baar vindt dat „de Neder landse cultuur niet in acuut doodsgevaar verkeert". Nies sen deed er na die woorden gewoon het zwijgen toe. De PvdA, die dankzij haar rustige oppositie riant op kop ligt in de „polls", heeft zich blijkbaar voorgenomen het kabinet en de regeringspartij en op alle fronten zo ingeto gen mogelijk te bestrijden. Daarin past geen tirade over een kwestie, die de socialis ten nauwelijks winst kan op leveren. Brandt Corstius kent als columnist met zijn ge spierde taalgebruik immers vele tegenstanders, die niet malen om zijn literaire kwa liteiten. Nee, het grote oppo- sitiegeschut wordt tegen woordig pas ingezet bij een kwestie als de RSV-affaire, waar de positie van minister van Aardenne aan het wan kelen is gebracht Polarisatie is tegenwoordig bijna een vies woord gewor den in PvdA-kringen. Vol gende week kunn?n we in het debatje met Brinkman weliswaar nog een pittige woordenwisseling tegemoet zien. maar dat is dan toch mosterd na de maaltijd Het wordt tijd dat dit soort lite raire staatsprijzen wordt los geweekt van de politieke verantwoordelijkheid van een minister, zoals VVD-lei- der Ed Nijpels heeft geop perd. Daarmee zouden de woorden van Thorbecke. de liberale grondlegger van onze grondwet, au serieux genomen worden: „Kunst is geen zaak van de regering" Overigens had juist de VVD Niessen (PvdA): ...Ingeto gen... die uitspraak van haar aarts vader wel eerder in gedach ten mogen nemen DE KAMER DEZE WEEK Morgen debatteert de Kamer over de begroting voor Antil liaanse Zaken en over een initiatief-wetsontwerp van de PSP'er Willems om de ver vangende militaire dienst voor gewetensbezwaarden even lang te laten duren als de gewone militaire dienst (14 maanden) Ook komt een procedurele wijziging van de Kieswet aan de orde. Woens dag en donderdag wordt de meeste tijd besteed aan het wetsvoorstel tot verlaging van de ziektewet-uitkcnn- gen Donderdagavond buigt de Kamer zich met minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken) over de politieke situ atie op Cyprus

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1985 | | pagina 3