TAFEL Israëlische premier Peres morgen op bezoek bij de paus lïTïïil V redesbewegingen willen Europese ijsberg ontdooien Z.-AFRIKA: AARTSBISSCHOP HURLEY VRIJGESPROKEN kerk wereld Johannes Paulus benadrukt gidsfunctie bisschop „Bisschopsbenoemingen stremmen oecumene" brieuen lezers ry Kou blijft ACHTERGROND QeidóaQowumt MAANDAG 18 FEBRUARI 1985 PAGAAI De hoogste rooms-katholieke geestelijke van Zuid-Afrika, aartsbisschop Denis Hurley, is vanmorgen vrijgesproken van de aanklacht de politie belasterd te hebben. Volgens de recht bank is de geestelijke verkeerd geciteerd. Hurley, die voorzitter is van de r k bisschoppenconferentie van Zuidelijk Afrika, was op grond van de politiewet aange klaagd vanwege een uitspraak die hij in 1983 zou hebben ge daan. Hij heeft de speciale anti-terreur-eenheid van de Zuida- frikaanse politie „Koevoet" beticht van machtsmisbruik, wille keurige arrestaties en wreed optreden tegen burgers in Nami bië. De rechtbank verklaarde dat ze over een bandje beschikt van de persconferentie waarop Hurley de omstreden uitspraak ge daan zou hebben. Daaruit blijkt, aldus de rechtbank, dat de aartsbisschop feitelijk iets anders heeft gezegd dan tot nu toe werd aangenomen. Hurley, die aartsbisschop van Pretoria is, had tot maximaal vijf jaar gevangenisstraf en een geldboete van 17.000 gulden veroordeeld kunnen worden. De politiewet verbiedt publikatie van onwaarheden over de politie zonder dat men in redelijkheid kan aannemen dat de beweringen juist zijn. Aartsbisschop Hurley toonde zich teleurgesteld over de vrij spraak, aangezien zijn advocaten graag het door hen verzamel de bewijs hadden willen presenteren. De liefde is een verrukkelijke bloem, maar men moet de moed hebben haar te gaan plukken aan de rand van een verschrikkelijke afgrond. (Van onze correspondent in Rome. Cees Manders) Paus Johannes Paulus II heeft van een audiëntie za terdag van enkele Braziliaan se bisschoppen gebruik ge maakt om te wijzen op het belang van de figuur van de bisschop voor Kerk en evan gelie. Twee weken na de om streden benoeming van mgr. Ter Schure in Den Bosch heeft de paus de rooms-ka- tholieken nog eens voorge houden wat hij van een bis schop verwacht en hoe hij diens functie ziet. De belangrijkste taak van een bisschop is erop toe zien dat er geen schapen van zijn kudde afdwalen, dat zijn kudde één blijft, en dat sa men de weg wordt afgelegd die de Kerk voorschrijft, te weten de weg van het evan gelie, de weg van de waar heid, aldus de paus, die zei: ,De bisschop moet de christe nen helpen de juiste weg te kiezen uit alle wegen die zich hen in deze moderne tijd openen. Daarom moet elke bisschop erop letten dat theologen, godsdienstleraren en al degenen die de verant woordelijkheid op zich heb ben genomen om het evange lie te verkondigen dat doen overeenkomstig zijn richtlij- en in volledige harmonie met de kerkelijke regels" Volgens de paus is de bis schop de bewaarder van het geloof. Hij behoort het geloof zonder 'manipulaties' over te dragen, niet door dit op te leggen, maar door het geloof voor te stellen in heel zijn in tegriteit en zuiverheid. JOHANNES PAULUS II WIL INTENSIEVERE DIALOOG JODEN CHRISTENEN De Israëlische premier, Shimon Peres, zal mor gen in particuliere au diëntie worden ontvan gen door paus Johannes Paulus II. Aangenomen wordt dat de Israëlische premier met de paus zal praten over het aankno pen van diplomatieke betrekkingen tussen het Vaticaan en Israel. Peres begint morgen een of ficieel driedaags bezoek aan Italië. Wijlen Golda Meir was in januari 1973 de eerste en tot nog toe enige Israëlische regeringsleider die een ont moeting had met een paus. destijds Paulus VI Het resultaat van de ontmoe ting tussen Shimon Peres en Johannes Paulus II kan zij delings ook van invloed zijn op het bezoek van de paus aan ons land. De weerstand van de joodse gemeenschap in ons land om in mei deel te nemen aan een ontmoeting met de paus wordt onder meer ingegeven door wrevel over het ontbreken van di plomatieke betrekkingen tus sen Israel en het Vaticaan. Volgens functionarissen van het Vaticaan zijn de twee be langrijkste obstakels in dit verband het feit dat de paus herhaaldelijk een internatio nale status voor Jeruzalem heeft bepleit. Israel be schouwt Jeruzalem als zijn hoofdstad. Bovendien is de Golda Meir paus voorstander van een „rechtvaardige oplossing" van het Palestijnse vraag stuk. In september 1982 ont ving hij, tot grote veront- waardigng van Israel, PLO- -leider Yasser Arafat. Met veel nadruk heeft paus Johannes Paulus II zich vrij dag in een ontmoeting met het Amerikaanse Joods Co mité uitgesproken voor in tensivering van de dialoog tussen joden en christenen. De paus veroordeelde elke vorm van racisme en in het bijzonder het antisemitisme, dat hij onverenigbaar noem de met wat het christendom leert over de menselijke waardigheid. Zonder de staat Israel met name te noemen sprak de paus zijn hoop uit op totstandkoming van ge rechtigheid en vrede in het „heilige land". Naar het oordeel van Johan nes Paulus II moeten joden, christenen en moslims daar in vrede en harmonie samen leven „als zonen en dochters van Abraham". De ontmoeting met het Ame rikaanse Joods Comité kwam tot stand ter gelegenheid van het vierde lustrum van de verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie „Nostra Retate". Daarin heeft de Rooms-Katholieke Kerk ge poogd de eeuwenlang ver stoorde verhouding met het jodendom recht te trekken. De paus vermeed iets te zeg gen over de tegenwoordige toestand in het Midden-Oos ten. In de betrokken concilie verklaring veroordeelt de R- .K. Kerk „alle manifestaties van haat, vervolging en anti- -semitisme die zich ooit te genover de joden hebben voorgedaan". De paus be toogde dat het document ook de nadruk legt op het feit dat Abraham de aartsvader van het geloof voor joden en Shimon Peres christenen tegelijk is. Hij ziet dat als een deugdelijke basis voor een werkelijk vruchtba re joods-christelijke dialoog, zo verklaarde hij ten over staan van de door rabbijn Mare Tanenbaum geleide de legatie. DS. W. VAN DER ZEE VAN DE RAAD VAN KERKEN: De verhouding tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerken is onder een geweldige span ning komen te staan door de recente bisschopsbenoe mingen, de terughoudend heid van de rooms-katho lieke bisschoppen ten aan zien van de oecumene en door de problemen binnen de Protestantse Kerken over het pausbezoek. Ver der leidt het Samen-op- -Weg-proces tussen her vormden en gereformeer den tot minder belangstel ling voor de andere kerken. De kleine kerken die de oe cumene altijd hebben ge steund, zijn zo gedecimeerd dat ze nauwelijks het hoofd boven water kunnen hou den. Dit heeft ds. W. van der Zee, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, ver klaard bij de installatie van de Raad van Kerken van Overijssel in Nijverdal. Het moet volgens hem mogelijk zijn te voorkomen dat de oe cumene blijvend schade op loopt door deze „harde tegen wind". Hij wees er in dit ver band op dat oecumene meer betekent dan een hechte vorm van samenwerking tus sen instituten. De oecumene zoekt naar zijn mening de bondgenoten dwars door de kerkmuren heen. Hoe ster ker de instituten dit proces tegenwerken, vooral door be zig te zijn met zelfbehoud, hoe harder ze werken aan hun eigen ondergang, aldus Van der Zee. Schouderkarbonade met gestoofde uien en aardappelen vla met rozijnen De benodigdheden voor twee zijn: 2 schouderkarbo naden, zout, peper, mos terd, 25 g margarine, lau rierblad, 500 g grote uien, zout, 2,5 dl kooknat met melk, 20 g bloem, 10 g margarine, 1 ei erdooier, azijn, peper, pa prikapoeder; 0,5 tot 1 kg aardappelen; 0,5 liter melk, 25 g custard, 30 g suiker, 1 lepel rozij nen. Strooi zout en peper op de karbonaden en strijk er wei nig mosterd over. Bak het vlees in hete margarine bruin, temper het vuur, leg het deksel schuin op de pan en voeg zo veel lauw water toe dat het bruisen van het vet minder gaat worden. Leg een laurierblaadje in de jus en stoof het vlees in een uur op een kleine pit gaar. Snijd de schoongemaakte uien in acht gelijke stukken, kook ze in weinig water met zout in een kwartier gaar en laat ze op een vergiet uitlek ken. Zet het kooknat op met melk, bind het mengsel met bloem tot een matig dikke saus en laat die een paar mi nuten zacht koken. Voeg uien en margarine toe. Roer de eierdooier uit met een le pel melk, schep wat hete groente met saus bij het mengsel en doe het al roe rende in de pan. Laat de uien dan niet meer koken! Voeg nqar smaak azijn, zout en peper toe. Garneer met parikapoeder Zet de helft van de melk op. Meng custard, suiker en wei nig koude melk tot een pap je. Schenk er wat hete melk bij, doe het in de pan en laat de vla even koken. Voeg van het vuur de overige koude melk toe en laat de vla af koelen. Kook de gewassen rozijnen tien minuten in wei nig water, laat ze uitlekken en afkoelen. Meng de rozij nen door de vla. Als garne ring kan dienen met suiker stijfgeslagen eiwit (1 eiwit, 25 g suiker). JEANNE DEN HAAG In West-Berlijn is van 8 tot 10 februari een congres gehouden van vredesbewegingen uit oost en west, waar namens het IKV aan deelnam Mient-Jan Fa- ber. Hij waardeerde de bijeenkomst als een concrete poging de wederzijdse contacten tussen de Oost en Westeurope- se vredesbewegingen nader vorm te geven. Door het uit wisselen van informatie en ideeën is gepoogd de acties van de Europese vredesbewegingen een duidelijker structuur te geven. Er zijn groepen gevormd en verschil lende contactadressen uitgewisseld, opdat de afstand tussen Oost en West vermindert. Volgens Faber ligt het accent hierbij voor Oost-Europa vooral op het streven naar een gedemilitariseerde zone, terwijl de bewegingen in het Westen de nadruk leggen op een blokvrij Europa. Faber is van plan de voorstellen van West-Berlijn poli tiek te vertalen door met reële voorstellen naar de Ka mer tc komen. WEST-BERLIJN De Europese vredesbewe gingen hebben in West- Berlijn een eerste stap gezet op weg naar hun nieuwe doel: Europa los maken uit het keurslijf dat het veertig jaar gele den op Jalta aangesnoerd kreeg. Op Jalta kwamen de geallieerden en Stalin in februari 1945 tot een stilzwijgende verdeling van Europa. In West- Berlijn werd besproken hoe dit „ontdooien van de strategische ijsberg" aangepakt moet worden. De weg naar dat doel is ech ter niet zonder hindernissen Leiders van de kleine Oost- europese vredesbewegingen uit Praag, Oost-Berlijn, Boe dapest èn Moskou konden niet bij de besprekingen aan wezig zijn en hebben genoe gen moeten nemen nemen met bandopnames en mani festen van de bijeenkomst. Bovendien lijdt de onderlinge verhouding tussen de vredes bewegingen uit Oost en West ook nog altijd onder weder zijds wantrouwen en wrok. Het is de bedoeling dat er aan dit onderlinge wantrou wen, de grootste vijand van de vredesbewegingen, een einde gaat komen. De Euro pese ijsberg zal, wanneer on derhandelingen of revoluties niets blijken uit te halen, door beide zijden ondergra ven moeten worden. In het Oostblok gebeurt dit al geruime tijd, denk maar aan de activiteiten van de kerk in Polen en Oost-Duitslanfl, aan de verboden Poolse vak bond Solidariteit en aanver wante groeperingen, de onaf hankelijke intellectuelen van de Praagse Charta '77 bewe ging en de opkomst van vre desbewegingen zoals de Groep van Vertrouwen in Moskou en de Hongaarse Di alooggroep; allemaal zijn ze bezig de blokmentaliteit" te ondermijnen. In het Westen hebben som mige van deze gaten een po litieke vulling gekregen, zo als blijkt uit de opkomst van de Groene partij in de Bun destag, de „bekering" van de Duitse Sociaal Democraten en de Britse Labourpartij tot een anti-nucleair standpunt en het instellen van plaatse lijke kernwapenvrije zones. Milieu-acties De milieu-acties in Oost- en West-Europa spelen een veel belangrijkere rol in de vre desbeweging dan soms wordt gedacht. Wajciech Lamento- wicz, een verbannen Poolse historicus, verzekerde zijn toehoorders dat „de volgende grote explosie van protest" in Polen gericht zou zijn tegen verontreinigende stoffen in het voedsel en de luchtver vuiling. Sinds de jaren zestig is men - in Oost en West voor zichtig begonnen met het los maken van het Jalta-keurs- lijf. Zo werd de Sovjet-actie in Hongarije in 1956 gevolgd door een nog niet eerder ver toonde economische liberali sering, waarvan de-politieke consequenties overigens nog moeten volgen. In Polen be heerst de geest van Solidari teit nog altijd het toneel en Roemenië heeft haar semi- onafhankelijkheid stevig ver ankerd in haar buitenlandse politiek. Ook in het Westen is de situ atie aan het veranderen. De eersten die met protesten te gen het Starwarsproject van president Reagan kwamen, waren de Westduitsers, die tot dan toe altijd heel gedwee in het gareel gelopen hadden. (De Westduitse regering heeft overigens onder be paalde voorwaarden haar medewerking aangeboden aan het Starwars-project). Er zijn ook kritische geluiden hoorbaar uit Frankrijk en Groot-Brittannië. Dit is nog maar het begin. Het verzet in Europa tegen de stijgende dollarkoers neemt steeds meer toe en on der de oppervlakte van het continent woedt het Europe se verzet tegen de Ameri kaanse handelsbeperkingen met het Oostblok. Russische vredesdemonstranten actief in Moskou Wurggreep chische voormalige minister van buitenlandse zaken tij dens de Praagse lente van '68, zou de wurggreep waarin Moskou en Washington Eu ropa houden, wel eens kun nen verslappen. Hij wijst hierbij op een aantal econo mische factoren. Vroeg of laat, zo is zijn oordeel, zullen de Russen een leider aanstel len die economische hervor mingen zal doorvoeren, die de economische greep van de Sovjet-Unie op Oost-Europa eerder zullen doen verslap pen dan verstevigen. Hetzelf de geldt voor Amerika, dat pogingen doet haar defensie ve taken in Europa af te sto ten. Met de nieuw ingeslagen richting zijn de Westerse vre desbewegingen politiek meerderjarig geworden. De eerste schreden op het vre- despad werden gezet tijdens het ban-de-bom tijdperk, in de dagen dat vredesdemon stranten nog geen gehoor ga ven aan de oproep om voor de mensenrechten in Oost- Europa te strijden. Het oog van de vredesbeweging was toen gericht op de kernwa penwedloop en Washington werd daarin als de grote boosdoener beschouwd. Mos kou was de in het nauw ge dreven partij, en mocht niet ook nog het extra gevaar lo pen dat haar satellieten ge destabiliseerd zouden worden door een Westerse campagne voor „mensenrechten". Dit was het zogeheten „kort zichtige pacifisme"; een term van Charta '77, de groep van Praagse intellectuelen die er van overtuigd zijn dat „al leen een machtige, democra tische coalitie van de vredes bewegingen en mensenrech tenorganisaties de nucleaire waanzin het hoofd zal kun nen bieden". Het nieuwe Oost-West vrede sproject hoopt op de eerste plaats ontspanning te berei ken. Dit was de eensgezinde conclusie van de bijeenkomst in West-Berlijn, die af moet rekenen met de oude Oosteu- ropese klacht dat onspanning en de overeenkomst van Hel sinki juist dienen om de sta tus quo in stand te houden. In de praktijk is juist het te gendeel het geval. Centraal in de nieuwe cam pagne zal de Helsinki-over- eenkomst staan, die alle ele menten van demilitarisering en democratisering in zich bergt en ondertekend is door alle regeringen van Europa. De vredesbeweging wil dat er uiteindelijk politieke buf ferzones zullen komen, die op z'n minst kernwapenvrij moeten zijn, en het liefst ook politiek-neutraal zijn. Dit lijkt allemaal nog ver in de toekomst te liggen, maar dit is het doel waaraan de Oost en Westeuropese vredesbe wegingen voorrang hebben gegeven en waarnaar ze ge zamenlijk streven. WALTER SCHWARZ Copyright The Guardiart Vh I Brieven graag kort en duideh|k geschreven De redactie behoudt zich het recht voor ingezon den stukken te bekorten. niet juist werd geoort rak Toen te Roermond dr. Gijssen door Rome werdQ£( noemd, was Bernardus K; naai Alfrink zelfs genood» on te Rome naast de paus, pj mede-consecrator op te trr^bQ| Benoeming (14) Wie niet als katholiek, maar als mede-christen, het rumoer rond de Roermondse bisschop voor Den Bosch wat afstande lijk gadeslaat bespeurt op som mige punten enige overeen komst tussen Jan Ter Schure en Desmond Tutu. De laatste werd ongeveer te zelfder tijd benoemd, zij het te Johannes burg. De eerste verzekert geen „Romein uit Rome" te zijn; van de Anglikaan weten we dat in ieder geval zeker. Tutu heeft een Nobelprijs voor de vrede gewonnen voor zijn voortdurende pogingen om blank en zwart te leren in grij ze harmonie met elkaar te le ven. Voor bisschop Ter Schure lijkt zo'n onderscheiding wel iswaar niet te zijn weggelegd, maar hij wordt toch ook zwart gemaakt, iets dat Tutu al van huis uit is. Strijdbare volgelin gen van Tutu zitten gevangen of leven als banneling. In het Bossche bisdom vrezen sommi gen, dat wie daar strijdbaar is, binnenkort naar de zijbeuk wordt verwezen. Dan echter houden de overeenkomsten op. Verdere vergelijkingen gaan niet op, want ae ene bis schop worstelt met intern-ker- kelijk-religieuze meningsver schillen, de ander met binnen landse, sociaal-maatschappe- lijk-pölitieke tegenstellingen. Geconcludeerd kan dan wor den, dat het uitvechten van de tegenstellingen in het ene ge val gewettigd is, in het andere niet of nauwelijks en zeker niet op deze manier. M.Rooyakkers, LEIDSCHENDAM. Benoeming (15) Het twisten over de gevolgde benoemingsprocedure en over de komende beleidslijnen van de bisschop van 's-Hertogen- bosch heeft een achtergrond. Zuidelijk Romeins denken verschilt van noordelijk Ne derlands denken en handelen. Tegenover elkaar gesteld uit zich dit verschil op velerlei wijze: zuidelijke ordening van af de top staat tegenover noor delijke (democratische) orde ning vanaf de basis; tegen zui delijk kennis vergaren van het geloof staat het noordelijk ge loven als een willen beleven of ervaren; tegenover de wet en het gebod staat het geweten; tegenover de geslotenheid staat de openheid; tegenover een gelijkblijvende structuur staat een zich wijzigende orde ning; tegenover het abstracte (Christus is Gods zoon) staat het concrete (Christus is de mensenzoon) tegenover standsverschil staat de ge meenschap; tegenover gezag staat mede-zeggenschap; te genover ongelijkheid in ran gorde tussen man en vrouw staat de gelijkheid van beiden en tegen het openlijk door kle ding, pracht en praal beklem tonen van standsverschillens staat het in bescheidenheid deel uitmaken van de gemeen schap. Deze ingeboren verschillen, die altoos hebben bestaan, werden bij de aanvang van Vaticanum II door een kleine minderheid van concilievaders uit onze streken onder woor den gebracht: de Kerk was veel te „triomfalistisch", veel te .juridisch" en veel te „cleri- caal" en ze moest meer „bij bels", meer „pastoraal" en meer „oecumenisch", zijn. Plot seling verdween alle „pompa" en maakte het standsverschil tussen geestelijkheid en gelo vigen plaats voor het „Gods volk" in gemeenschap, dat nu in een bisschoppelijke raad on der voorzitterschap van een bisschop „inspraak" kreeg. Plotseling werden voorschrif ten en regels bij de liturgie af geschaft en werd plaats inge ruimd voor het geweten. Plot seling veranderde de collegia liteit der bisschoppen en die der bisschoppen met hun priesters alle gezagsverhou dingen in mede-zeggenschap; plotseling trad een subjectief geloven en het volgen van ei gen geweten in de plaats van een objectief geloof en de wet; kortom er ontstond in onze streken een dynamisch gedre ven vernieuwing van de Rooms-Katholieke Kerk en het traditioneel statische ka rakter van de Kerk werd doorbroken. In Nederland werd de Kerk een soort raden-Kerk (paro chie-raad, dekenale raad, dio cesane raad, landelijke raad) met op alle punten inspraak vanaf basis. Het geijkte kate- chismusboek van de geloofs leer werd door de bisschoppen afgeschaft en men sprak van geloven als een „overgave" of een „ervaren". De voorschrif ten en regels van de H. Mis nu Eucharistieviering ge noemd werd dikwijls een uiterst subjectief gebeuren. Deze omwenteling wekte in Rome grote zorg. Toen te Rot terdam dr. A.J. Simonis tot bisschop werd benoemd van Rome uit, hield Bernardus Kardinaal Alfrink, aartsbis schop van Utrecht een predi katie die veel opzien baarde omdat daarin een benoemings procedure zonder inspraak Ook hier was de basis niej raadpleegd en nu ziet me 's-Hertogenbosch hetzelfd/3"^ beuren. f,en Dit onderscheid tussen il. j ning vanaf de top en ord^ vanaf de basis is ook hetLiaar flict van de Hervorming. rubriek „Kerk en Wer "e stond te lezen, dat dr. K uit Haarlen het moderi van de Nederlandse Hervf. de Kerk wil vragen een moeting met paus Johaort Paulus II opnieuw te bezir grond van de overweging6 „Vaticanum II de plaats^ kerk meer vrij liet en nti noemt Rome weer: Dit s;l_ mij als protestants theolocp*^ gen de haren", aldus dr. 11 In een ander bericht werJUC meld, dat in de Keulse a bisdom een opiniepeiling£LlI der de seculiere geestel; had uitgewezen, dat de rffTE derheid voor een vrij geH Aa celibaat is (oorzaak: ma* Za vrouw vormen in het Noqeeps eikaars complement enj de gelijkwaardig voor alle tal 4'. ten). rerle Als Rooms-katholiek slecl men echter steeds bedeimaa dat de door God zelf enjoen Zijn Zoon gegeven openbit v is geschied in het Zuide-opd dat Zijn kerk een zuiqtrah stempel opgedrukt heefKvme kregen krachtens Gods wCebc trouw aan de Heer moet Bf. I aan deze kerkvorm vasl een den. rniljc Dr. W.J.A. Visser, P ar DEN HAAG. or b Et Zal Benoeming (16) Allen die het moeilijk htf*ei met de nieuwe bisschop" d' noeming moeten zich re?1 1 ren, dat God ons blijvend heeft. Het is zoals de s<fa6 zegt: „Voor U zijn wij he dag in levensgevaar, we den behandeld als slacht Maar deze situaties kome"^ zegevierend te boven, da Hem die ons liefheeft. geleden heb ik het boek zen „Liefde als wapen, H neringen aan mgr. Bekk Hij leeft nog steeds onder Mevr. Bitter, MSI DEN HAAG Benoeming (17) Het huidige moet voor Mgr. Bluyssei^~B bittere en pijnlijke erv, I zijn. Ook de protestant ir geholpen door een valse cumene. Bij een blij en saai welkom van de ni bisschop van Den Bosch 1 kathedraal van St. Jan J_ straks een overweldigenc Deum" opstijgen uit dankl heid voor deze benoeming I M. Peeters, p zijl DEN HAAG. ital Benoeming (slot) De alleszins begrijpelijk gl*e 1 van emoties in het bisdom|nge Bosch lijken gelukkig w$ral bedaren te komen, terwijl ja: gezond verstand hopelijl'Qm overhand krijgt. De dei hebben tenslotte beslotenre^ informatief gesprek metirok nieuwe bisschop te willen! kw ren. Van hun kant hebbq le als agendapunt al vast <^r voerd: de visie van de bissL op de „kerk met een men^ gezicht". Verwacht mag Pro den dat de bisschop ook zaken aan zal willen sni»^- waardoor wat meer duidef heid op een aantal puntel^^ ontstaan. De woordvorm- van de dekens heeft bo dien een actie om de paroi besturen geen geld meen het bisdom te laten afdrf als „voorbarig" van de gewezen. Als beide partije zaak verstandig aanpalP 0 dan moet het toch als chi nen onder elkaar mogelijKN een voor ieder aanvaartJrzi oplossing te vinden, w£|^ gewetensvol ingenomen si punten kunnen worden. 1 handhaafd met de bedolf in de dagelijkse praktijk g V1 deweg nader tot elkaar t«eid men. Het wordt in ieder Q< hoog tijd, dat een zinlose Lje risatie, die hier en daar het karakter van een rrPe rechte verkettering krijgt, et der te voorkomen. gi A. van Leeuwen. G< DELFT. jjjg bo r«T r lip Als men er van uitgaat df di de computervoorspellt br kloppen, wordt het we#er< elk geval tot en met zatfem bepaald door een krachti) ge gedrukgebied. Dit bet#'de droog weer en vooral mc en overmorgen zon. Di komt er waarschijnlijk ||C bewolking in de hoger" veaus. Vannacht zal hé veel plaatsen wel iets dan 10 graden vriezen. lN genmiddag komt het kwtipj ongeveer min 2 graden wind is oostelijk, matii nachts kracht 3, ov« kracht 4, aan zee een b meer. Het hogedrukgt strekte zich vanochtend van Finland tot denema en vandaar met een uiü naar Zuid-Engeland en een tweede uitloper Duitsland. Het zwaartdlü komt via Denemarken

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1985 | | pagina 2