^lick-debat Bondsdag lost vertrouwens crisis niet op ïchlemmer verrast zijn gasten met kwatrijnen en kopstoten Ethiopische leider zet oorlog voort, terwijl hongersnood toeneemt Dochter Stalin: Ik was troeteldier van de CIA IANAGER WOUTER VAN LIEMPT: Publiek ruikt feilloos of 'n show echte klasse heeft" -sag ITENLAND CcidócSoiviant ZATERDAG 17 NOVEMBER 1964 PAGINA 9 litterrand: Nog Libische roepen in Tsjaad IkRIJS De Franse president Mitterrand ■eft fisteren gezegd, dat „zich nog steeds ■biërs in Tsjaad bevinden". Mitterrand zei 0 nadat hij donderdag op Kreta een uren- ug onderhoud had gehad met de Libische ider Khadaffi. tfgens Mitterrand bevinden zich in ad nog „twee tot drie bataljons, zonder re bewapening of vliegtuigen en enkele ïikopters". De Franse president voegde -|3n toe dat de nog achtergebleven Libi- he troepen geen offensief karakter heb- i. Libië en Frankrijk waren in septem- overeengekomen om hun troepen ge- jitijdig uit Tsjaad terug te trekken. Dit 1 voor 15 november gebeurd moeten zijn. Franse politie ontdekt bij toeval lijsten van neo-nazi's FOIX Met de arrestatie van een Franse neo-nazi, die inbraken pleegde in kerken en kastelen in het zuidwes ten van Frankrijk, heeft de politie de hand weten te leggen op een kaartsy steem van Europese en Latijnsameri- kaanse neo-nazi's. De 28-jarige Michel Faci, voormalig lid van de in 1980 ontbonden Franse neo-nazistische beweging Fane, werd begin november in Toulouse aange houden voor een doodgewone in braak. Tijdens het onderzoek in zijn huis trof de politie een kaartsysteem aan, waarin namen stonden van neo nazi's uit Europa en Latijns-Amerika. „Kinderen van slachtoffers concentratiekamp eerder ziek'1 WARSCHAU Kinderen en klein kinderen van slachtoffers van de concentratiekampen hebben min der weerstand tegen ziekten en ver tonen grotere gevoeligheid voor geestelijke en fysieke kwalen. Dit heeft een Poolse medische deskun dige gisteren verklaard. Dr. Stalislaw Klodzinkski. deskun dige in post-concentratiekamp-ziek- ten, verklaarde tegenover het offi ciële Poolse persbureau PAP dat de medische wetenschap klaarblijke lijk hulpeloos staat tegenover het zogenoemde „concentratiekamp- syndroom". Russische MI-24 helikopters in Nicaragua MANAGUA De Nicaraguaanse minis ter van landbouw, Jaime Wheelock, heeft bevestigd dat zijn land over Russische MI- 24 helikopters beschikt, die ingezet zullen worden tegen vliegtuigen van de door de VS gesteunde rebellen. Wheelock zei dit afgelopen donderdag tegenover verslagge vers, maar hij wilde niet zeggen wanneer deze helikopters in Nicaragua waren gear riveerd. Volgens bronnen in Managua zou een Russisch schip, dat vorige aanlegde in de haven van Corinto, enkele MI-24 helikop ters hebben afgeleverd. VS-functionaris- sen hadden toen gezegd dat het schip MIG-21 vliegtuigen vervoerde. Later werd deze verkalring echter weer inge trokken. SPECULATIES NA BLIKSEMBEZOEK VAN JARUZELSKI Poolse partij zou op springen staan WARSCHAU Het bliksembezoek dat de Poolse partijleider, Jaruzelski. giste ren aan Oost-Berlijn bracht, heeft spe culaties doen ontstaan dat er binnenkort op het hoogste niveau binnen de gelede ren van zijn partij veranderingen zullen plaatsvinden. Naar verluidt bereid Jaru zelski de bondgenoten van het War schaupact voor op een breuk binnen de Poolse communistische partij, als gevolg van de strijd tussen gematigden en voorstanders van de harde lijn. Het bezoek dat de Poolse premier bracht aan de Oostduitse leider. Honec- ker, volgt op een reis die hij afgelopen zaterdag naar Boedapest maakte. Daar sprak hij met de Hongaarse partijleider, Kadar. Volgens westerse diplomaten gaat Jaruzelski binnenkort ook naar Praag voor een onderhoud met zijn Tsjechoslowaakse ambtgenoot, Husak. Deze bezoeken, zo zeggen de diploma ten. houden verband met mogelijke ver anderingen op hoog niveau binnen de partij, nadat een onderzoek is ingesteld naar de moord op de anti-communisti sche priester Jerzy Popieluszko. vorige maand. Drie leden van de veiligheid spolitie zijn ervan beschuldigd de gees telijke te hebben vermoord Dat bete kent volgens Jaruzelski een directe uit daging aan zijn leiderschap door de voorstanders van de harde lijn, die er van worden verdacht de ontvoering op touw te hebben gezet. dsdiner f J j en^ 3434. ,r j[Van onze correspondent Gerard Kessels) j)NN Het met span- tegemoet geziene MJKidsdagdebat over het BBck-schandaal heeft uitweg gebpden uit vertrouwenscrisis, fcarin Flick de Westduit- luxe politiek gestort heeft. doucte partijen die met utzon- en Dijring van de Groenen in ^et schandaal ver* zijn, slaagden er -let in om één lijn te ko- K«v. In plaats daarvan wezen ze met de beschul- fende vinger naar el fkers van alle partijen ga- toe dat het Flick- schan- U een ernstige slag heeft Jgebrach». aan de geloof- ension,hardigheid van de Duitse po- 28dec4k. „Het is funest als men- i gaan denken dat beslissin- j niet meer door politici irden genomen, maar door jinagers uit het bedrijfsle- fi", zei oppositieleider Hans- ichen Vogel van de socialis me SPD. Hij laakte de ma- waarop de regering-Kohl zijn amnestie-plan het schandaal in de doofpot had willen stoppen. „Dat de men sen toch nog vertrouwen heb ben in de instellingen van deze staat, ligt niet op de laat ste plaats aan de justitie en de rechtbanken", aldus Vogel. De christendemokratische mi nister Heiner Geissler hekelde de wijze waarop de SPD de laatste maanden als „aankla ger" optreedt. „Door ons een zijdig de schuld in de schoenen te schuiven, wordt geen nieuw vertrouwen -geschapen", zei Geissler. Hij herinnerde er nog eens aan dat het de socialistisc- h-liberale regering van Hel mut Schmidt was die Flick in 1976 een gigantische belasting vrijstelling verleende. „Bananen republiek Duitsland". Er werden nauwelijks politie ke consequenties getrokken uit het schandaal. Er was geen meerderheid in de Bondsdag voor het voorstel om naar Amerikaans voorbeeld alle in komsten van de parlementa riërs voortaan openbaar te ma ken. Ook de socialisten lieten het op dit punt afweten. Tegen het einde van het debat haalden enkele afgevaardig den van de Groenen grote trossen bananen tevoorschijn en begonnnen de vruchten vervolgens te consumeren. Op hun kleding droegen ze stic kers waarop de letters BRD gevormd werden door bana nen: „Bananenrepubliek Duitsland". hulpverlening maar langzaam op gang. Vlak bij een Amerikaanse hulppost wachten slachtoffers ondereen poster van Leninop het uitdelen van voedsel. Elders in Ethiopië gaat de oorlog tussen rgeringsleger en guerrilla strijders echte ronvermlnderd voort. ADDIS ABEBA Het Ethiopische staatshoofd, Men- gistoe Haile Mariam, heeft het voorstel van de guerril labeweging in Noord-Ethiopië van de hand gewezen om tot een wapenstilstand te komen teneinde de mil joenen hongerenden daar beter te kunnen verzorgen. ,,Met terroristen zullen we nooit onderhandelenzo zei Mengistoe gisteren tijdens een persconferentie ter afsluiting van de conferentie van de Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE) in Addis Abeba. De sterk van Moskou afhankelijke Mengistoe reageerde duide lijk geërgerd op de vraag waarom de Sovjet-Unie zo lang met voedselhulp had gewacht. „De Sovjethulp heeft de afgelopen tien jaar een grotere vooruitgang mogelijk gemaakt in Ethiopië dan in de vier decennia ervoor", aldus de Ethiopische leider. Bo vendien wordt nu drievijfde van de voedselhulp met Russische materiaal getransporteerd, voegde hij eraan toe. Mengistoe kon digde verder de verhuizing aan van een half miljoen mensen uit het door droogte zeer getroffen noorden en zuiden teneinde toe komstige hongersnoden te voorkomen. Ethiopië heeft tweemaal zoveel voedselhulp nodig als een maand geleden nog het geval was, omdat de honger nu negen miljoen mensen bedreigt tegen 6,4 miljoen volgens een eerdere schatting. Dat heeft Dawit Wolde Giorgis. hoofd van de Hulp en Rehabilitatie Commissie (RRC) van de Ethiopische regering, verklaard in een vraaggesprek met het Britse persbureau Reu- Volgens de functionaris is nu voor de komende twaalf maanden 1,2 miljoen ton graan nodig, terwijl vorige maand nog om 535.000 ton was gevraagd.' Dawit noemde de respons van parti culieren overweldigend, maar die van regering houdt volgens hem geen gelijke tred met het enthousiasme van hun bevolking. Dawit zei verder dat donororganisaties volgende maand onder-' auspiciën van de FAO (VN voedsel- en landbouworganisatie) zullen discussiëren over plannen voor de lange termijn om de gevolgen van jarenlange droogte tegen te gaan. MOSKOU Stalins dochter, Svetlana Alliloejeva, heeft „geen moment" genoten van haar 17 jaar durende verblijf in het Westen, waar zij „geen dag vrij was geweest". Zij zei dit gisteren tijdens een bijeen komst voor buitenlandse cor respondenten in Moskou. De 58-jarige Svetlana verklaarde dat haar besluit naar de Sov jet-Unie terug te kéren een „persoonlijke beslissing" was. Ze wilde deze persconferentie geven omdat er in het Westen speculaties de ronde deden. Svetlana, die gisteren verge zeld werd door politiefunctio narissen in burger, vertelde dat zij vanaf het moment dat zij in de VS arriveerde „in handen was gevallen" van za kenlieden, juristen, uitgevers en geheimagenten. „Ik werd het troeteldier van de CIA en van al diegenen die zelfs zover gingen mij te vertellen wat ik moest schrijven". De zeventien jaar die zij in het Westen heeft doorgebracht, beschouwd zij als verloren jaren „Zonder- mijn diep religieus besef zou ik niet dat verschrikkelijke schuldgevoel hebben gehad, dat mij naar huis heeft terug gevoerd", aldus Svetlana. Zij benadrukte niet tegen haar wil naar Moskou te zijn terug gekeerd. Svetlana maakte in maart 1967 gebruik van een verblijf in New Delhi om asiel in de Verenigde Staten aan te vragen. Na enkele weken arri veerde zij in de VS. waar zij kort daarop met de Ameri kaanse advocaat William Pe ters trouwde. Zij verscheurde toen publiekelijk haar Sovjet- -paspoort. wat ertoe leidde dat zij in 1970 van haar staatsbur gerschap vervallen werd ver-, klaard. Begin november werd in een decreet van de Oppers- ste Sovjet, het parlement, be kendgemaakt dat Svetlana. evenals haar 13-jarige dochter Olga. het Sovjet-staatsburger- sehap had teruggekregen. Het tweetal arriveerde twee we ken geleden in Moskou. De Haagse Lange Houtstraat, sinds jaar en dag een doodsaaie stadssleuf waar 1 slempers en zwetsers nauwe- lubs ;lijks aan de bak kwamen, 4heeft na de opening van Mwe swingende etablisse- orijiesamenten een opzienbarende e !Ju?9nietamorfose ondergaan. 5. zt Eerst ontsloot de disco „Con- 375 1A|fetti' zyn duister labyrint ida otvoor lokale trendsetters, die spontaan als lemmingen toe- stroomden om zich door het a voige^jhéikhout van de beat een weg door de nacht te banen. Eni- 'ge deuren verder, op num mer 17, werd daarna i„Schlemmer" geopend. <eie d$.,Schlemmer", genoemd naar een tunstzinnige dwarsligger uit de [Bauhaus-periode, laat zich deksels tourage de vaste gabbers als ver loren zonen omarmt. Nergens in Nederland vindt men zo'n rijk voorziene leestafel. Geen beduimelde Story of een Privé vol ranzige prietpraat treft men daar op aan, maar kostelijke lectuur als Voque, Vrij Nederland, Welt am Sonntag en de Sunday Times, die dezelfde kwaliteit uitstralen als de espresso van twee gulden en de eau de vie van zes vijftig, die de rappe instant-ober Leen met pun tige kout serveert. Vijand '2'5 (moeilijk omschrijven. Is het een er jn 'jjeafé? Wel wis en drie. En nog een beeldschone drenkplaats ook. die iUit al zijn poriën het decadente parfum van de jaren twintig zweet en in die nostalgische en Waag het echter niet om „Schlemmer" als een recht-toe- recht-aan-kroeg te bestempelen. Want dan ben je gelijk een ver vaarlijke vijand rijker. Dat is na melijk nooit de bedoeling geweest van de Rotterdamse schilders- dochter Dorine de Vos, die na een even kortstondige als heftige vrij age met het inmiddels zieltogende Haagse Filmhuis, met groot lef en een uiterst summiere kennis van de vaderlandse horeca haar eigen zinnige droom gestalte gaf in Uitbaatster Dorine de Vos: „Schlemmer moet een te gekke ontmoe tingsplaats worden". „Schlemmer", dat nu dank zij een staatsgegarandeerd krediet fun geert als Café Tabac Animé, lunchroom, petit restaurant en culturele broedplaats voor bevlo gen poëten en prozaïsten. „Mij staat een te gekke ontmoe tingsplaats voor ogen", onthult Dorine. „Bij Schlemmer kan alles, maar hoeft niks. Het moet in elk geval geen tent worden, waar de koude kak van de muren druipt. Als ik merk, dat het een clubhuis dreigt te worden voor een select groepje wijsneuzen, gooi ik er re soluut de beuk in. Anders gezegd: als anderen gaan bepalen, wat hier moet gebeuren, heb ik er geen zin meer in en stap ik er Corpsballen Het heeft er ondertussen alle schijn van, dat de Hagenaars haar bedoelingen donders goed hebben begrepen. Corpsballen in blauwe blazers pellen er 's morgens hun hard gekookte eitje van een gul den, naast met fijne roos bestoven bejaarden, die na een rusteloze nacht in het oudeliedenhuis be vend hun eerste kelkje vuurwater naar de lippen tillen. Bij het vor deren der uren maken ze plaats voor ambtenaren, kunstenaars, winkelende dames en gezeten Ha genaars zonder duidelijk emplooi, die voor een snelle hap aanschui ven op de met rode draperieën versierde banken, die Dorine uit de oude schouwburg van haar geboortestad heeft kunnen red- den. De mondvoorraad, die chefkok Wilfried Muller desgewenst voor hen bereidt is al even eij als „Schlemmer" zei: igenzinnig If. Geen broodje ros dus of kroket, geen bami- of nasibal, maar een hevig geurende bouillon met kervel voor vijf gulden, een salade „Schlemmer' met avocado, war me spekjes en croutons voor tien vijftig of een salade van gerookte duiveborst met lauwe notendres sing voor twaalf vijftig. In de tuin Als straks de winter weer wijkt voor de aarzelende lente zullen de gasten van Dorine voor de bestel de quiche van witte kool en gar nalen 12,50), de flensjes, gevuld met zwezerik en garnalen 15,-), de empanadas met pikante of zoe te gehakt U 3,50), de dagpot van vijftien gulden en het dagelijks wisselend driegangenmenu van 25 piek, desgewenst kunnen uitwij ken naar het terras in de stads tuin. waar dan ook met grote re gelmaat kunstenaars van ae meest uiteenlopende pluimage zullen op treden. Alleen al vanwege dat snuifje cul tuur dat uitbaatster Dorine door haar spijzen en dranken mengt, is „Schlemmer" een uniek ontmoe tingspunt voor dorstigen Zij hoe ven zich immers niet langer met doorzichtige smoezen in allerlei bochten te wringen om hun neut buitenshuis te bemachtigen Dank zij het gedurfde initiatief van Dorine de Vos kan een dor stige nu op 21 november bijvoor beeld achteloos roepen: ..Vrouw, ik ga even naar de Dylan-Tho- masavond in Schlemmer Dat hij enkele uren later wanke lend huiswaarts keert mac beslist geen ongerijmdheid worden ge noemd. De Ierse dichter Dylan Thomas heeft hem immers met zijn legendarische drinkgelagen op het idee gebracht, dat kwatrij nen en kopstoten opperbest sa mengaan. -|Met zijn onberispelijk gekamde i grijze kuif boven een decent kos- jtuum, waarbij de passende strop- p. 22x} das geen dag ontbreekt, lijkt de 070-88? Hagenaar Wouter van Liempt meer op een keurslager in ruste dan op een doorgewinterde en door alle wateren gewassen mana- „,j6er> die bij nacht en ontij het pad voor topartiesten. "Toch heeft hij sinds 1945 met 'groot vakmanschap de rode loper uitgerold voor tientallen theater reuzen, onder wie Lou Bandy, diens volle neef Willie Derby, de Kilima Hawaiïans, De Beatles tij- -r^ens hun legendarische bliksem- EL-A»bezoek aan Holland, Robert Stoltz, Wim Kan, Louis Armstrong, Edith Piaf, het Russische staats- eiing: circus en sinds kort Toon Her- Leiden mans, wiens triomfale afscheids- 1®®'-. lC)urnee door een onzichtbare ^an Liempt met ijzeren vuist be geleid wordt. „Toon is voor mij een ideale part ner", heeft hij inmiddels ontdekt. „Hij is niet alleen een kolossale vakman, die zelfs van zijn repeti ties nog puntgave voorstellingen weet te maken, maar daarnaast heeft hij gelukkig niet de kapso nes, die vele groten in dit mooie vak zich menen te moeten aanme ten. Toon blijft door dik en dun het menneke uit Sittard, dat zich verwondert over de volle zalen en het klaterend applaus, dat hij avond aan avond krijgt". Razend knap „Natuurlijk kende ik Hermans al tientallen jaren van zijn One Man Shows, die ik vaktechnisch ra zend knap vond. Maar nu ik met hem samenwerk, ontdek ik toch kwaliteiten die mij als toeschou wer indertijd nooit zo zijn opge vallen. Ik heb daarbij het geluk, dat ik zijn pad gekruist heb op een moment, dat hij weer in zijn oude topvorm verkeert. Deze af- scheidsshow, waarin hij als aow'er van 67'jaar toch maar even drie en een half uur op het podium staat, vermoeit hem nauwelijks. dat zijn programma goed is. merkt het ook aan de reacties: een goede show waait met de wind mee en is binnen de kortste keren van Terneuzen tot in Winschoten het gesprek van de dag. Het uit gaand publiek ruikt feilloos of een programma klasse heeft. En als ze de kwaliteit eenmaal hebben op gesnoven, komen ze vanzelf in drommen naar het theater. Daar kun je als manager blind op va- Open doekjes Om nog even op het thema kapso nes terug te komen. Haarscherp herinnert hij zich die avond in Scheveningen, waar Marlène Die trich optrad en na afloop 29 open doekjes kreeg. Geen wonder dat Van Liempt zich in de kleedka mer de opmerking veroorloofde: „U hebt een grandioos succes ge had. Frau Dietrich". Waarop de vedette met het extra lange oeen pinnig antwoordde: „Dit was nog niets in vergelijking met mijn op treden in Mtlnchen vorige week. Daar werd het doek vijftig keer gehaald". Nog diep onder de indruk van dit vernaai kreeg Van Liempt enkele dagen later de intendant van het Deutsehes Theater aan de lijn. „Dietrich heeft bij jullie triomfen doekjes is niet nik „Wie heeft jou dat wijsgemaakt?", was het antwoord van de inten dant, „dan kan ik je bij deze ver tellen, dat die voorstelling is afge last, omdat er zegge en schrijve twee kaarten waren verkocht". Blufpoker „Kijk, dat bedoel ik nou met kap sones. Dat soort blufpoker hoort blijkbaar bij grote artiesten. Ze reizen over de wereld met een stralend aureool boven hun hoofd En daar leven ze naar. Daarbij zijn het ook nog kinderen, die schaamteloos verwend willen worden De taak van een mana ger is daarom niet alleen om de zalen vol te krijgen Hij moet zijn artiest ook voortdurend in de wat- Sittard, dat zichzelf hogelijk verwondert over al die volle zalen en het klaterend applaus, dat hij avond aan avond krijgt". ten leggen Je zorgt dus dat er een „Zulke dingen regel ik met liefde flesje champagne Koud staat in de voor mensen, die aan de top van kamer van Marjon Lambriks en het vak staan Die kunnen bij mij maakt afspraken met de keuken, een potje breken en mogen des dat de oesters op het iuiste mo- noods moeilijk doen", ment worden binnengebracht".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 9