aar grotere klassen n het basisonderwijs? oe de ambtenarenbonden 180 graden draaiden Achterban RPF oordeelt vandaag over conflict in kamerfractie 11 W Politiek Partij Parlement 'SIJTHOFE ^NENLAND QeidóaQowuwt ZATERDAG 17 NOVEMBER 1984 PAGINA 7 460.00 130.00 119.80 109.00 195.00e 279.20 107.00 95.00a 55.50 4;Jl HAAG Ofschoon ^gister Deetman (Onder- over het algemeen 67.5»goede verhouding met parlement nastreeft, bij op één punt al ge- «JjjJie tijd, willens en we- in onmin met de ede Kamer. Tot drie toe heeft een kmer- -derheid zich tegen voorstel gekeerd en is in de onderwijsbe- ng voor '85 de school- heffing voor leer- ïtigen opnieuw als be- igingsmaatregel opge- en. lewindsman lijkt vast be- i de bezuinigingsafspra- met mihister Ruaing (Fi- iën) na te komen, door nd jaar 140 miljoen via schoolgeld maatregel bin- e halen. Begin december, week van Sinterklaas, de Kamer deze weinig kkelijke surprise op- v voorgelegd als de on- ijsbegroting voor '85 t behandeld. jet voorstel van Deetman even in herinnering te m: het gaat om de invoe- vajï een schoolgeldheffing 12- tot 16-jarigen in het gezet onderwijs. Net als bestaande schoolgeld voor i25oo (leerplichtigen is de hoogte ]het tarief afhankelijk van ouderlijk inkomen. De te van het schoolgeld voor lichtigen wil Deetman n op de helft van het ta- 53iïo dat geldt voor niet-leer- )l'8en- Bij een minimuin- 18400 ien hoeft geen schoolgeld .77 m (orden betaald; bij een be- - inkomen van 23.200 betaalt het minimum van 75 gulden, oplopend 5 gulden bij een inkomen [55.000 gulden. prise witregel zou volgend NO miljoen opbrengen, ttrL dat het parle- larschijnlijk op een forse bezuinigingstaak. De bewindsman beroept zich er daarbij op dat hij verder moet kijken dan alleen deze kabi netsperiode. Volgens hem moet erop gerekend worden dat er komende jaren nog veel meer bezuinigd moet worden op het totale onderwijsbudget. Een onlangs uitgebracht rap port van het Sociaal-Cultureel Planbureau voorziet voor late re jaren dat extra bezuinigin gen nodig zullen zijn. „Er zul len ook in het onderwijs nog meer pijnlijke dingen moeten gebeuren", zo liet deze minis ter zich in reactie daarop ont vallen. Ombuieingsplaatje Hijzelf nad het ombuigings plaatje voor deze kabinetspe riode eigenlijk al helemaal rond. De schoolgeldmaatregel zou op jaarbasis 160 miljoen opleveren en de retributienota nog eens 170 miljoen gulden. Samen voldoende om de om buigingen tot '86 naar behoren in te vullen. Deetman kan om meerdere re denen maar weinig begrip op brengen voor de weigering van de Kamer de schoolgeld maatregel te accepteren. Het bezwaar dat de lagere inko mens er de dupe van zouden zijn, gaat volgens hem niet op, omdat bij een laag inkomen geen of slechts een geringe bij drage wordt gevraagd. Ook de toegankelijkheid van het on derwijs wordt met die maatre gel niet belemmerd, vindt hij. Al eerder stelde hij zich op het standpunt dat er ook geen principieel bezwaar bestaat schoolgeld te vragen voor leer plichtige leerlingen. Leerplicht is volgens hem nooit direct verbonden geweest met gratis onderwijs. „De overheid legt wel in meer gevallen aan de burgers een plicht op waaro ver zij tegelijk vraagt de fi nanciële lasten, die samenhan gen met het nakomen van die f>licht, te dragen". Wat is nu ogischer dan dat men voor zo iets waardevols betaalt als het voortgezet onderwijs? Dat is toch een goede investering in de toekomst van je kinderen, luidt zijn redenering. Verder snoeien Als geen ander realiseert mi nister Deetman zich dat de mogelijkheden om nog verder te snoeien in het onderwijs budget steeds beperkter zijn. Hij heeft de afgelopen jaren aan alle kanten impopulaire maatregelen moeten nemen om zich aan de bezuinigingsaf spraken in het regeerakkoord te houden. Een aantal sectoren zal, als het aan hem ligt, in elk geval niet in aanmerking ko men voor verdere ombuigin- fen. Op de onderwiissalarissen an niet meer worden gekort, nu hij met de bonden overeen stemming heeft bereikt over een herziening van de onder- wijssalarissen. Het voortgezet onderwijs heeft naar zijn me ning al voldoende moeten in leveren. In het wetenschappe lijk en het hoger beroepson derwijs zijn de saneringsopera ties al in volle gang. Kortom: de rek is er goeddeels uit. Deetman voorziet verder dat de Kamer grote bezwaren zal hebben tegen een forse verho ging van de cursus- en college gelden, zodat de haalbaarheid van deze bezuinigingsmoge lijkheid twijfelachtig is. Klassenvergroting De oplettenae lezer zal ge merkt hebben dat één belang rijke onderwijssector in boven staand rijtje ontbreekt: het ba sisonderwijs. Eigenlijk vindt Deetman dat het daar zonodig nog wel wat minder kan. Toe komstige bezuinigingsvoorstel len van zijn kant zouden daar om weieens in die richting kunnen gaan. Aan de salaris kant valt in het basisonderwijs weinig meer te halen. Blijft dus over: een vergroting van de klassen in het basisonder wijs en daarmee een vermin dering van het aantal arbeids plaatsen. „Er zullen nog méér pijnlijke dingen moeten gebeu ren", voorspelde Deetman on langs nog. Het zal niet van vandaag op morgen gebeuren, maar als de Tweede Kamer begin december zijn school geldmaatregel van tafel veegt, dan zal die klassenvergroting in de visie van Deetman een stap dichterbij komen. FRANS WEERTS 9.50 Deetman heeft meer op gere- zijn schoolgeldsur- 54 30 voorzien van een re" <»n: als jullie dit niet leuk en dan mogen jullie ook nders uitzoeken. Zijn al- tief is een forse verho- van de eigen bijdragen is- en collegegelden) in nderwijs. De voorstellen wijsretributiebeleid" ge- nteerd. j visie van Deetman za- de Kamer met haar on- i houding ten aanzien Lde schoolgeldmaatregel jolgend kabinet op met Een grotere klas in de basisschool is een dreigend alternatief voor de schoolgeldheffing voor leer plichtige leerlingen. A. Wagenaar DEN HAAG Vandaag valt in Putten een besluit dat ongetwijfeld van groot belang zal zijn voor de toekomst van de Reforma torische Politieke Federa tie (RPF). In het Veluwse plaatsje komt de federa- tieraad van de RPF in een besloten vergadering bij een om zijn licht te laten schijnen over het al lange tijd woekerende conflict tussen de beide RPF-Ka- merleden Meindert Leer ling en Aad Wagenaar. Het tweetal kwam na de ver kiezingen van mei 1981 in de kamerbankjes terecht. Ander half jaar later bleek al dat het niet goed boterde tussen de voormalige journalist Leerling, laatstelijk werkzaam bij de EO, en de politicoloog Wage naar. De wrijvingen, ten diep ste veroorzaakt door karakte rologische verschillen, hebben zichtbare sporen nagelaten in de politieke opstelling en de organisatorische aanpak van de fractie. Wagenaar verwijt Leerling een te solistisch op treden en Leerling beweert hetzelfde van Wagenaar. In de praktijk hebben deze neigin gen tot eigenmachtig handelen er herhaaldelijk toe geleid dat de beide heren bepaalde zaken achter eikaars rug om regel den. Voorts is Wagenaar niet tevreden over de wijze waarop zijn fractiegenoot politiek be drijft. Volgens Wagenaar ver werkt Leerling een teveel aan bijbelse getuigenissen en op wekkingen tot bekering in zijn kamerspeeches, waardoor de politieke boodschap wordt on dergesneeuwd. Wagenaar, een degelijke gere formeerde „mannenbroeder", is wat dat betreft veel ingeto gener: naar zijn mening moe ten in de wijze waarop de RPF naar buiten treedt de politieke standpunten van de partij de belangrijkste plaats innemen. De beleving van het geloof is een persoonlijke zaak, vindt hij, waar je niet voortdurend mee te koop hoeft te lopen. Het is al genoeg als de buiten wacht weet dat het politieke programma van de RPF op (een fundamentalistische uit leg van) de bijbel is gebaseerd, aldus de redenering van Wa genaar. Vertrouwen opgezegd Een vorig jaar door het federa tiebestuur ingestelde „commis sie van goede diensten", in de wandeling „begeleidingscom missie" genoemd, heeft maan den lang geprobeerd het duo weer in coöperatieve banen te leiden. Tevergeefs. Het con flict verergerde zelfs nog. Leerling en Wagenaar over legden steeds minder met el kaar, hetgeen er uiteindelijk toe leidde dat zij herhaaldelijk afzonderlijk vergaderden met gelijkgezinde fractiemedewer kers. Hiermee was voor het fe deratiebestuur de maat vol. De partijtop wees Wagenaar aan als zondebok en stuurde zes weken geleden een brief aan alle RPF-kiesverenigingen (de regionale afdelingen) waarin men meedeelde het vertrou wen in Wagenaar te hebben verloren. Het bestuur kondig de aan, vandaag tijdens de vergadering van de federatie- raad (een partij-orgaan alle kiesverenigingen zijn ver tegenwoordigd) de inhoud van de brief nader uiteen te zullen zetten. De raad mag daarover dan zijn oordeel vellen. Eerder al had het bestuur laten weten weinig te zien in een her nieuwde kandidatuur van Wa genaar bij de volgende kamer verkiezingen. Ongetwijfeld zal ook dit punt in de aanstaande bijeenkomst aan de orde ko men. Overigens is het uitgesloten dat Wagenaar door zijn partij wordt geroyeerd. Een roye ment is alleen mogelijk op voordracht van Wagenaars ei gen kiesvereniging (Den Haag en omstreken) en aangezien die afdeling vierkant achter hem staat hoeft Wagenaar zich geen zorgen te maken over zijn partijlidmaatschap. erzoening Leerling en Wagenaar verkla ren de laatste weken om strijd dat zij hopen, „dat alles weer goed komt en dat de gelederen weer zullen worden gesloten". In de fractie is daar voorals nog niet veel van te merken. „Er bestaan nog steeds span ningen", geeft Wagenaar toe. De kamerleden verdedigen vandaag beiden hun opvattin gen en handelwijzen tegen over de federatieraad. Aan vankelijk was het niet de be doeling dat het tweetal tijdens de vergadering het woord zou voeren, maar daar is het be stuur van teruggekomen. Hoe wel Leerling de beste papieren lijkt te hebben (het federatie bestuur heeft immers zijn zijde gekozen) voelt Wagenaar zich gesterkt door de vele adhesie betuigingen die hij de afgelo pen tijd vanuit de partij heeft ontvangen. Ook het weten schappelijk bureau van de RPF en de meerderheid van de RPF-medewerkers in de Tweede Kamer hebben de zij de van Wagenaar gekozen. Het zal daar in Putten zonder twijfel pittig toegaan, want de scheiding der geesten loopt dwars door de partij heen. Om in de stijl van de RPF te blij ven: de situatie in de partij doet denken aan de toestanden in de eerste christengemeen ten. zoals die beschreven staan in het nieuwe testament. Af hankelijk van de vraag door wie men was bekeerd, plach ten de gelovigen te zeggen: „Ik ben van Paulus" of: „Ik ben van Apollos". De apostel Pau lus maakte zich daar zeer kwaad om en hield de mensen voor dat ze allemaal van één en dezelfde God waren. Ver zoenende geesten zullen deze Het zal overigens uiteindelijk wel op een verzoening uitlo pen, want het federatiebe stuur, de federatieraad en de twee kamerleden waar het om draait beseffen heel goed dat ze zich geen scheuring in de partij kunnen permitteren; de RPF behoort immers al tot po litieke splinters. En boven dien: Leerling en Wagenaar zullen toch op z'n minst tot aan de verkiezingen in 1986 samen verder moeten. Een door beide kamerleden open lijk uitgesproken belofte om in ieder geval nog anderhalf iaar constructief samen te werken lijkt dan ook de meest voor de hand liggende uitkomst van de discussie. DICK VAN RIETSCHOTEN ,7.5o i HAAG De ambte- Inorganisaties in ons »7!4o (weten elke keer wel f een manier te vin- li®® !om het Nederlandse versteld te doen Vorig iaar om- deze tijd werd er zij aan zij ten strijde >kken tegen de bezui- Igswoede van het ka- ien jaar later, terwijl er teeds wordt bezuinigd, is •ers van de ambtenaren- fn, en vooral die van de FNV aangesloten bon- 180 graden gewijzigd. Be- ingen worden „ge- Zachtjes morrend een pact gesloten met ter Rietkerk van Binnen- e Zaken die, na weken inderhandelen, met veel ening zijn 1,9 miljard n aan ombuigingen bin- lj\ *Tt. j 114.50 vat anders dan vorig na- De ambtenarenbonden eolden er toen in om met 'en en acties (wie herin- Ich niet meer de kreet 40.00 ik het niet meer" op tal- nuren, bussen en treinen) 2j4»penbaar vervoer volledig te ontregelen. Om nog maar niet te spreken over de epide mieën die bijna uitbraken toen de vuilophaaldiensten in de grote steden het bijltje er bij neerlegden. Jaap van de Scheur die zijn ambtenarenvolk opzweepte tot actie, actie, nadat het overleg met minister Rietkerk over de 3,5 procents korting op de ambtenarensalarissen en uit keringen was mislukt, werd in die tijd zelfs met de dood be dreigd. Ook de CNV-bonden lieten van ziéh horen. De grootste (christelijke) politiebond, de ACP, riep op tot stiptheids acties en demonstratieve bij eenkomsten onder werktijd. Het was uiteindelijk de rechter die het hen verbood, evenals andere acties die later door de rechterlijke macht werden be ëindigd. Aantrekken Het eind van het liedje was dat het kabinet zich niets van dit alles aantrok en alleen een half procentje minder kortte. Het resultaat was wel: ruzies binnen het CNV waar op een gegeven moment de „markt- bonden" de acties van de amb tenaren niet langer pikten en glorietijden voor de particulie re bezorgingsdiensten die door het uitvallen van de PTT- diensten plotseling een gat in de markt zagen. Dit alles, je zou bijna nostalgisch worden, behoort al weer tot het verle den. Opgeslagen in de annalen van de vakbeweging en voor lopig niet voor herhaling vat baar. Bovendien realiseert Van de Scheur zich terdege, hoe mas saal de acties vorige jaar ook waren, dat hij zich geen twee de nederlaag kan veroorloven. Hoewel hij nog steeds catego risch ontkent vorig jaar veno ren te hebben. Toch werd besloten een ande re koers te gaan varen. Prak tisch hebben de bonden van overheidspersoneel het gelijk volledig aan hun zijde. Zolang er nog steeds sprake is van een ongelijkwaardig overlegstelsel, kan Rietkerk onder alle om standigheden de arbeidsvoor waarden eenzijdig aan het overheidspersoneel opleggen. Van de kant van de vakbewe ging en de politiek wordt al ja ren om een overlegstelsel ge vraagd. conform het cao-over leg in het bedrijfsleven: Werk gevers aan de ene kant, de bonden aan de andere zijde. Wat betreft het arbeidsvoor waardenbeleid voor het over heidspersoneel zit de minister van Binnenlandse Zaken altijd met twee petten op: hij is werkgever en wetgever. Lukt het de werkgever niet een ak koord met de bonden te slui ten dan zet hij de pet van wet gever op en legt de arbeids voorwaarden, zoals die er in zijn ogen uit moeten zien, dwingend op. En van dat laat ste zal er, zolang er moet wor den omgebogen, steeds weer sprake zijn. Dat hebben de vakcentrales, na jaren de verliezende partij te zijn in het overleg, ook door. Vandaar dat het onder- handelingsbeleid van de bon den in vergelijking met vorig jaar 180 graden gedraaid is. Bij voorbaat roepen dat iedere stuiver aan bezuinigingen een stuiver te veel is en er niet over te praten valt, betekent bij voorbaat al verliezen, om dat de minister nu eenmaal een taakstelling heeft en ge bonden is aan het regeerak koord. De nieuwe taktiek van de ambtenarencentrales die nu wordt gevolgd, is te proberen zoveel mogelijk van die bezui nigingsvoorstellen af te snoe pen. Koopkrachtverliezen weg te masseren, de koek eerlijker VW/W 5TEV&MHA&EW ;tK,-Au m ALU/WWL Küvwr NieMANC ^op'. J 1A7EW tllB Lf>BÖl— m meK i ftfb yeeuBps»"- m \K&- •Teofe TB- I verdelen en tenslotte is het kabinet ook een voorstander van arbeidstijdverkorting proberen een 38-urige werk week met zo veel mogelijk herbezetting binnen te slepen. Nota bene Daarin zijn de centrales van overheidspersoneel in elk ge val geslaagd. Vorige week luk te dat al. Maar wat de besturen c.q. leden boven alles dwars zat, was het feit dat de onder handelaars de kortingen pik ten op de uitkeringen, inclu sief het ziekengeld, teneinde de 38-urige werkweek er door te krijgen. Nota bene terwijl er acties van FNV en CNV op stapel staan om de kortingen in de sociale uitkeringen onge daan te maken en nota bene nog voordat het parlement zich erover heeft uitgespro ken. Met name de FNV-onder- wiisbond ABOP was des dui vels en sprak het onaanvaard baar uit over het principe-ak koord. De onderhandelaars werden door hun achterbannen terug- tefloten en zagen zich ge- wongen opnieuw bij Rietkerk aan de onderhandelingstafel aan te schuiven. Van de week kwam de aap uit de mouw. Minister Rietkerk had „ge- doogsteun" wat betreft de kor tingen op de uitkeringen ge ëist. Gebeurde dat niet, dan konden de bonden een 38-uri- ge werkweek wel vergeten. Protest Formeel deelden de centrales Rietkerk afgelopen woensdag mee dat er wat hen betreft toch maar niet te praten valt over de kortingen, althans niet op dit moment. Rietkerk wei gerde echter over uitstel te praten, verwees naar de „ge- doogsteun" (chantage?) en maakte bekend dat de kor- tingsvoorstellen in de vorm van wetsontwerpen naar de Kamer zullen worden ge stuurd. Na afloop van het ge sprek zei Van de Scheur de woorden van Rietkerk te heb ber^ aangehoord en protest te hebben aangetekend. Een for meel protest dat niet meer in houdt dan een gebaar naar de leden. Actie zal er niet tegen worden gevoerd. Men legt zich neer bij de kortingen op de uitkeringen van zieke, werklo ze en arbeidsongeschikte amb tenaren. Volgens een woordvoerder van de ACOP (de overheids- bonden van de FNV) was het overleg van afgelopen woens dag dan ook niet meer dan een poging om de „zwarte Piet" bij de minister te leggen en de achterban tevreden te stellen. En dat is op een nette manier gelukt, nu de principe-over eenkomst van vorige week, weliswaar deels eenzijdig, de ambtenaren wordt opgelegd. Met als resultaat dat de FNV- ambtenaren in elk geval vol gende week met een gerust hart mee kunnen doen met de FN V-acties gericht op de kor tingen op de uitkeringen. „En als in het voorjaar in de mark tsector verzet ontstaat tegen de ziektewetplannen, dan zijn wij als ambtenaren bereid en in staat die acties te steunen", al dus Van de Scheur. De AbvaKabo-voorzitter die begin deze week nog beweerde de laatste tijd slecht te hebben geslapen, kan met een gerust hart de ogen weer sluiten MARGA RIJERSE (ADVERTENTIE) SPECIALE OUD- EN NIEUWREIS YORK De viering van oud en nieuw In Engeland heeft een geheel eigen en bijzondere charme En zeker in de sfeervolle romantische slad York. een van de mooiste van Engeland, met zijn middeleeuwse winkelstraatjes. Imposante kathedraal en talrijke musea Voor wie dit eens een keer mee wil maken organiseren wij een 6- daagse oud- en meuwreis naar York van zaterdag 29 december 1984 t/m donderdag 3 Januari 1985 Het aantrekkelijke programma ziel in het kort als volgt uit zaterdagavond vertrek uit Europoort. Zondagmorgen per luxe touringcar van Huil naar York Na kamerindeling in het sfeervolle Post House Hotel stadswandeling o I v Nederlands sprekende gids<e) met bezoek aan de middeleeuwse kathedraal de YORK MINSTER Zondagmiddag naar het CASTLE FOLK MUSEUM alwaar een reeks stijlkamers en gerekonstrueerde straten een goed idee geven van het dagelijks leven en beroepen in lang vervlogen tijden Oudejaarsmorgen bezoek aan het JORVIK VIKING CENTRE voor het meemaken van „the most exciting journev in a thousand years". Oudejaarsmiddag bijwoning van de sprookjosvoorsiciling „Smbad the Sailor" In het gezellige THEATRE ROYAL Feestelijk oudejaarsavonddiner alsmede oud en nieuwviering In het hotel (avondkleding gewenst). Nieuwjaarsdag bijwoning van de ..Evensong" in de YORK MINSTER Woensdagmorgen ter vrije besteding m de loop van de middag vertrek per luxe touringcar door de prachtige Yorkshire Dale naar Hull Donderdagmorgen terug in Europoon. De prijs voor deze bi|zonder trip bedraagt f 893.* per persoon op basis van een 2-persoons Knie hut (special cabin) met vaste wastafel, douche en toilet (toeslag voor een t-persoonskamer met speciale hu 255 - en met standard hut (zonder douche) 165 - Inbegrepen overtocht heen en terug Incl. 2x diner en 2« ontbl|t, tounngcarvervoer, 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt 2x diner en hel oudejaarsdiner alsmede 3x Afternoon Tea. alia entrees gids clty- sightseeing York Niet Inbegrepen de lunches en de dranken aan boord en In het hotel Er is in de Europoort een ruime parkeergelegenheid beschikbaar, maar er kan ook voor 10 - enkele rats gebruikt worden gemaakt van de speciale busd«enst Rotterdam C S -Europoort v.v De gecombineerde reisverzekering kost 15 - per persoon f 5 - poliskoaten Annuleringsverzekering 3 1/2% van da ransom Inlichtingen en boekingen lelefo- msch onder nummer 070-190882 ol persoonlijk in onze vestiging ■san de Spuistraat 71/hoek Spui te Den Haag (maandag t/m vrijdag van 9-16 uur), POSTBUS 16050 2500 AA DEN HAAG TEL 070-190882

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 7