Ondernemer verliest de klant te vaak uit 't oog VAN DOORNE NOG NIET FAILLIET VERKLAARD WINSTEXPLOSIE BIJ BASF ERASMUS UNIVERSITEIT START NIEUWE MANAGEMENT OPLEIDING Damrak herstelt zich van schade Computer brengt het buitenland bij de kleine ondernemer binnen 22 1/2 (UM ECONOMIE CcidóG Gomant BREDA Tijdens een zitting achter gesloten deuren heeft de Bredase rechtbank gisteren geen besluit geno men over de faillissementsaanvraag voor Van Doorne's Transmissie (VDT). De zaak is veertien dagen aangehou den. De rechtbank heeft de reden hiervoor niet meege deeld. Het faillissement was aangevraagd door een van de schuldeisers van VDT, het Westduitse bedrijf Winkel- mann en Panhoff. Zoals bekend verkeert VDT in moei lijkheden sinds aandeelhouder Borg Warner te kennen heeft gegeven geen toekomstmogelijkheden voor het be drijf te zien. Achter de schermen wordt gepoogd een op lossing voor VDT te vinden. Alle betrokkenen is zwijg plicht opgelegd. Bestuurder T. Verdijsseldonk van de In dustriebond FNV heeft gistermiddag tijdens een perscon ferentie bekendgemaakt dat het bureau Berenschot vol gende week zijn advieswerkzaamheden voor VDT hervat. Dit is de bond gebleken uit contacten met het ministerie van Economische Zaken. Grote grindvondst in Nederlands deel Noordzee DEN HAAG In het Nederlandse deel van de Noordzee is een interessante hoeveel grind gevonden. Het gaat om driemaal het jaarlijks gebruik van Nederland, zo'n 40 50 miljoen ton. De vondst is gedaan in het ge bied van de Botney Cut en de Klaverbank, ongeveer 155 kilometer ten noordwesten van Den Helder. Of het grind economisch win baar is, moet nog blijken. De vondst is het resultaat van bodemonderzoek dat de Rijks Geologische Dienst in samenwerking mer Rijkswaterstaat heeft verricht. De water diepte in het gebied is 33 a 40 meter. Diepere delen zijn niet onderzocht, omdat daarin de winningsmogelijkheden te onzeker lijken. De grindlagen hebben een gemiddelde dikte van een halve meter. De maximale dikte is twee meter. LUDWIGSHAFEN Het Westduitse chemi sche concern BASF heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een winst vóór belas tingen behaald van 1,84 miljard mark, maar liefst 75,6 procent meer dan in dezelfde perio de van 1983. Eerder deze week meldde con current Hoechst een winststijging van zestig procent tot 2,13 miljard mark. De winst vóór belastingen van de moedermaatschappij van BASF ging met 47,8 procent omhoog tot 869 miljard mark. De wereldomzet nam toe met 16,1 procent tot 31,97 miljard mark, waarbij de omzet van de BASF-groep steeg met 16,4 procent tot 30,07 miljard mark en die van de moedermaatschappij omhoog ging met 19,2 procent tot 14,66 miljard mark. BASF denkt dit jaar een wereldomzet te boeken van meer dan veertig miljard mark. Rotterdamse stuwadoor Swarttouw overleden ROTTERDAM De heer C.Swarttouw, directeur van het tot Furness behorende stuwadoorsbedrnf Seaport Terminals, is donderdag op 60-jarige leeftijd overle den. In de tijd van schaalvergroting in veel bedrijfstakken zocht Swarttouw met zijn familiebedrijf Corns. Swarttouw's Stuwadoors Maatschappij aansluiting bij Furness waar hij zich vervolgens inzette voor de integratie van zijn bedrijf met andere Rotterdamse stuwadoors in Sea port Terminals, hetgeen resulteerde in zijn benoeming tot algemeen directeur. Hij was vele jaren bestuurslid van de Stichting Havenbelangen te Rotterdam alsmede bestuurslid en voorzitter van de Vereniging van Rotterdamse Stuwa doors. ROTTERDAM management land kijkt te veel naar hoe het in de onderneming gesteld is, terwijl Het Sue „Het grond heeft nooit leren den- Neder- ^en 'n juridische en sociale termen. Managers moeten be ter leren inzien, dat manager een vak apart is, niet iets waar je voor geboren moet zijn of ces wordt bepaald door de waar je" geweldige talenten consument die daarbuiten voor moet hebben", zit. Die zegt: „Ik vreet wat ..Managers moeten meer met die vent biedt of ik vreet 't niet". Dr.ir. J.W. Kool haas, docent aan de mana gementopleiding en we tenschappelijk hoofdme- gen rekening houden. Bij de banken is geen rekening ge houden met de scholingsgraad, die geweldig toenam. Ze heb ben een organisatie opge- dewerker van de Erasmus b°"wd waarin eigenlijk onge- Universiteit in Rotterdam, s.c.hoold? mensen 1 vindt dat ondernemers te vaak de klant uit 't oog verliezen. Een gesprek 'over een opleiding met pretenties. Voor studenten met ambities. En zijn dat straks de grote bazen van multinationals\lie comfor tabel achter in de bolide zitten en miljardenbeslui- ten nemen? Koolhaas: „De kans dat ze aan de top ko men is groter en de kans dat ze daar sneller komen ook". „Eigenlijk is het heel vreemd om naar een universiteit te gaan om voor manager te le ren", stelt Koolhaas. „Het is geen wetenschap, maar je traint mensen wetenschappe lijk om vaardigheden te kun nen benutten. Wij zeggen te gen de student: „Wat je in je eigen discipline hebt geleerd, moet je ook eens proberen in een andere discipline. Je hoeft de kennis niet te hebben, maar je moet de switch kunnen ma ken. Zo van. U bent nu direc teur van een pijpenfabriek, u gaat een contract in Argenti nië aan, kunt u nou dat pro bleem zo vertalen dat u goed weet waarom u daar een jurist bij nodig hebt. Dat u niet krijgt: „U hebt geen kredietga rantie aangevraagd en daarom gaat u voor 200 miljoen dollar de boot in". Managers hebben zich volgens Koolhaas wel een aantal ei genschappen in hun carrière eigen gemaakt, maar nooit de opleiding gehad om die aan el kaar te koppelen. Een mana ger met een technische achter- goud en zilver AMSTERDAM De prijzen van goud en zilver zijn als volgt vast gesteld: goud onbewerkt 36.930-37.430 (36.850-37.350) goud bewerkt 39.310 laten (39.220 laten) zilver onbewerkt 785-855 (785-855) zilver bewerkt 900 laten (900 la ten) (ADVERTENTIE) idetel tapijt Als je dan geschoolde mensen werk laat doen waar ze niet in geïnteresseerd zijn, kom je binnen de kortst mogelijke tijd in conflict met de omgeving". In bedrijven wordt volgens Koolhaas sowieso te weinig ge keken naar de sociale gevol gen van maatregelen. „Je kunt je bedrijf efficiënter maken, maar dat kan negatieve effec ten hebben; de spanningen ne men toe, en dat kost ook veel geld. Het ziekteverzuim zit nooit in de kostprijs ver werkt". RSV Onvermijdelijk rijst de vraag wat Koolhaas en de zijnen met RSV en Ogem doen. Hij meldt eerst dat deze bedrijven zeker geen uitzonderingen zijn en vervolgens dat studenten mo gen gaan „stoeien" met de RSV-zaak. „Het vervelende is wel. dat het erg demotiverend is om dit soort debacles als leersituatie te hanteren. Veel leuker is het natuurlijk om succesverhalen te behandelen, maar ik denk dat je daar heel weinig van kan leren, veel minder dan van een bedrijf waar het flink mis gaat. Iëder bedrijf zit boordevol proble men. Hét probleem is: kun je die binnen de perken houden? RSV had al jarenlang geen markt meer voor schepen, was zó naar binnen gericht en keek niet naar z'n omgeving". RSV had dus domweg geen af- markt, het lag niet zozeer aan de prijs. Het kan, nee het moet ook anders. Koolhaas: „Als het produkt écht nieuw is, en als de consument het écht leuk vindt dan is die consument niet geïnteresseerd in de prijs. Ook als je met modeprodukten komt, is de prijs niet zo be langrijk, omdat een modepro- dukt geen concurrent heeft. Want op het moment dat die concurrent komt opdagen, door bijvoorbeeld hetzelfde horloge te maken, is het weer uit de mode". En de consu ment is volgens hem héél mo- degevoelig. Vrouwen Positief is dat verrassend veel vrouwen (ruim 35 procent) de opleiding volgen. „Ik zie geen reden waarom vrouwen slech tere managers zouden zijn dan mannen. Integendeel, ik denk dat vrouwen juist grote voor delen hebben: Ze kunnen mannen van hun stuk bren gen. Dat is het rare: manage- De zeven „Business Schools" in Europa heb ben gisteren en vandaag op een forum in Brussel hun management-pro- gramma's gepresenteerd. De Erasmus Rotterdam School of Management een voortzetting van de Interfaculteit Bedrijfskun de aan de TH Delft is van de partij met de pre sentatie van de tweejarige cursus „Algemeen Mana gement", een soort nascho ling voor academici. De vraag naar goed opge leide managers is groeien de. Het is de bedoeling dat de Erasmus jaarlijks 200 managers aan het bedrijfs leven aflevert, maar net aanbod van academici voor de opleiding schijnt al vele malen groter te zijn. Een strenge selectie moet uitkomst bieden, al leen de „elite" onder de academici kan dan terecht. Dr.ir. J.W. Koolhaas: „Ik zie geen reden waarom vrouwen slech tere managers zouden zijn. Integendeel, ik denk dat vrouwen juist grote voordelen hebben: Ze kunnen mannen van hun stuk brengen". ment is vaak een politiek spel. Het gaat niet om cijfertjes, het gaat om de menselijke verhou dingen in een management team. Waarom zou het man vrouw zijn daar geen rol in spelen? Het is belangrijk dat Neelie Smit-Kroes een vrouw is. In Engeland had een man nooit de rol kunnen spelen die Margaret Thatcher speelt, 't Lukt haar omdat ze een vrouw is. Ze maakt daar heel goed gebruik van. Smit-Kroes en Thatcher zijn bovendien rede lijk goeie managers en hebben hun „bedrijf" goed in han den". Koolhaas gaat verder: „In 't ene bedrijf is een „sociale" ma nager nodig. Die heeft een be paalde psychologische eigen schap. Nou, het vrouw-zijn is ook een „eigenschap", die heel goed te gebruiken is. Het is wel zo dat vrouwen eerst een hoge helling moeten nemen, want de mannen willen het niet. Maar als je 't beste met je bedrijf voor hebt is het mis schien heel goed om een vrouw te nemen. Met politiek spel bedoel ik ook het krijgen van een machtsbasis in een or ganisatie om een bepaalde be slissing genomen te krijgen. Het gaat erom dat je mensen in zo'n organisatie kunt vin den die je willen steunen. Nou, hoe krijg je dat gedaan? Daar hén te steunen of door een drankje met ze te gaan drin ken. Net zoals het in de poli tiek gebeurt. Neem Van Agt en Wiegel, die in de bistroquet samen gaan eten. Een bedrijf is een sociale groepering, daar moet je aandacht besteden aan hoe die sociale groepering zelf functioneert". Volgens de wetenschappelijke hoofdmedewerker moet een manager net zo goed bij een bank als bij een omroeporgani satie kunnen werken. „Ik denk dat een aantal proble men waarmee een omroep ge confronteerd wordt te vergelij ken zijn met de problemen van een bank. Wel is het zo dat het management bij de overheid anders is dan in de particuliere sector. Wij spelen daarop in, door ook gespeciali seerd management te geven". moeten volgens Koolhaas overigens meer en beter de krant lezen. Hij stelt zelfs dat er ook college moet worden gegeven op basis van wat er in de krant staat. „De krant is heel belangrijk om te weten wat er in bedrijven ge beurt. Dat lees je niet uit de beursberichten". Nóg een laatste probleem: de aanvangssalarissen voor ma nagers. Die zijn in Nederland nogal laag. „Het risico be staat", aldus Koolhaas, „dat de goede studenten naar het bui tenland gaan als ze niet al meteen goed betaald worden. Of ze beginnen hun eigen be drijf en dét zou natuurlijk heel mooi zijn. Dat ze zelf onderne mer worden. Hét bewijs van de kwaliteit van de opleiding ligt in de kwaliteit van de on dernemers die je hebt afgele verd". MARTIN VOORN SUSKE EN WISKE AMORIS VAN AMORAS AMSTERDAM Het Damrak is gisteren begonnen zich te herstellen van de schade die het donderdag had opgelopen. Op de actieve markt gingen de meeste koersen terugkerende vraag langzaam maar zeker omhoog. Een uitzondering vormde Ahold, die rond het middaguur ƒ0,50 lager was op 179. Op dat moment was de koers van Akzo 1,70 aangetrokken tot 93,20 en die van Unilever 2 tot 299. Koninklijke Olie ging 1,60 omhoog naar 173,90. De andere internatio nals gaven kleinere stijgingen te zien. Van de banken steeg ABN 3 tot ƒ336 en Amro Bank ƒ1,30 tot 63,80. Bij de verzekeraars ging AMEV voorop met een winst van 2 op ƒ190. Natio- nale-Nederlanden was 1,70 beter op ƒ241,70 en AEGON 1,60 hoger op 131,60. Else vier won 2,50 op 109,50 en Nedlloyd 1,50 op 144,50. Océ-Van der Grinten boekte ƒ1,50 winst op 272. De rest van de winsten bleef voors hands beperkt. NIEUW SYSTEEM OM EXPORT TE BEVORDEREN DEN HAAG „Ongeveer 2000 bedrijven nemen in geld gemeten 80 procent van onze export voor hun rekening. Wij richten ons op die overige 20 procent. Daar willen wij een groei van de export bereiken. Het probleem is, niemand weet hoeveel bedrijven dat zijn, 10.000, 20.000 of nog meer. Bij ons zijn nu 3000 bedrijven aangesloten. Wij gaan ervan uit dat wij binnen enkele jaren zullen uitgroeien tot 10.000, maar dat zal nog een aantal ja ren duren". Hij is ambitieus genoeg, mr. C. Oostrom, directeur van een stichting die zich tooit met de naam Holland Trade System (HTS) en werkt onder het motto: Omdat ook in de han del de tijd niet stil staat. Een nieuw en nog relatief onbe kend begrip in het exportge- beuren maar als het aan de di recteur ligt zal dat snel gaan veranderen. „Een handels-informatie sy steem", zo omschrijft Oostrom het HTS. „Informatie ten bate van Nederlandse exporteurs die via een computer naar hen toegaat". Het initiatief tot de oprichting van het HTS werd begin 1983 genomen door de Kamers van Koophandel is ons land, de Exportbevorde- rings- en Voorlichtingsdienst (EVD) van het ministerie van Economische Zaken en de af- deling Exportbevordering van ontwikkelingslanden moet zijn zorgen dat de wensen van po tentiële klanten verwerkt worden en bij het HTS terecht komen. Via de computers van het HTS wordt dan een koppe ling gelegd tussen de wensen van de klanten en de moge lijkheden die de bedrijven die in het HTS zitten hebben om de gevraagde zaken te maken. Nadat die koppeling is gelegd krijgt de Nederlandse onder nemer de gegevens over zijn potentiële klant elders thuisge stuurd. Dit alles binnen 48 uur. Vervolgens dient de on dernemer zelf via het leggen van een contact met de klant voor de order te zorgen. „Vroeger werd er gewerkt met adresboeken als er buitenland se opdrachtgevers aanklopten met de vraag welk bedrijf in ons land het gevraagde pro dukt kon maken. Dat was een subjectieve selectie. Welk be drijf geef je wel en welk geef je niet op. Ons systeem is ob- Bedrijven die in het HTS wil len meedoen moeten dat rege len via de exportconsulent van hun regionale Kamer van Koophandel. Een ondernemer die onlangs bij het hoofdkan toor van ae HTS in Den Haag aankwam met de opmerking „Ik wil, houtkachels gaan ex porteren. Ik weet dat ik in het ministerie van Landbouw. „Technisch gezien is het sy steem een uitbouw van infor matie die de Kamers van Koophandel al hadden over de bedrijven in hun regio. Er wordt meer gedaan met die in formatie die alleen ging over de directeur en het kapitaal van de onderneming. Er is economische informatie aan toegevoegd. Wat voor produk- ten maak je, waar zou je ze willen afzetten", aldus Oost- Koppelen Die gegevens worden nu via de computers van het HTS ge koppeld aan in het buitenland verzamelde gegevens over po tentiële klanten en de produk- ten die zij willen hebben. Om de gegevens van de buiten landse klanten te verkrijgen zijn orders uitgegaan naar alle ambassades en consulaten van ons land, naar de landbouwat- tachés en de Kamers van koophandel in het buitenland. De mensen in het buitenland („ze werken allemaal erg en thousiast mee") moeten ervoor maar hoe doe ik dat", werd dan ook met die mededeling weggestuurd. Huiswerk De exportconsulenten bekij ken het betrokken bedrijf en beoordelen of de interne orga nisatie rijp is om zich op de ex port te gooien. Indien men het bedrijf er rijp voor acht wordt het advies gegeven zich bij het HTS aan te sluiten. Van de an dere kant kan een consulent een bedrijf dat hij een negatief advies geeft, niet tegenhouden toch aan het HTS mee te doen. Voor het geld hoeven bedrij ven het niet te laten. Men be taalt 125 gulden per jaar om de eigen gegevens in het HTS te krijgen. Voor een rijksdaalder krijgt men dan de gegevens over een potentiële klant door gespeeld. „Je moet goed begrij pen, orders zijn niet gegaran deerd. Het systeem geeft al leen informatie ten bate van het verkrijgen van orders. Wij weten ook niet wat een bedrijf doet met de informatie. De ef fectiviteit van ons systeem is dan ook moeilijk meetbaar. We kunnen alleen aan de be talingen van bedrijven aflei den of zij het systeem nuttig vinden. En aan het aantal be drijven dat zich aansluit", al dus onze gesprekspartner. In het systeem zit ook bewust geen rem voor bedrijven om orders aan te nemen. „Er zit een groot gevaar in als je de produktie-capaciteit van een bedrijf meeweegt. Dat geeft een beeld over de capaciteit van het bedrijf nü. Door dat mee te wegen van een bedrijf een mooie order missen die men best had kunnen uitvoe ren door het inhuren van per soneel van elders. Die verant woordelijkheid willen wij niet nemen. De ondernemer moet zelf beoordelen of hij een or der aankan of niet", meent de HTS-topman. Gevaar Het ziet er op het eerste ge zicht mooi uit maar betekent de informatie die de onderne mer krijgt niet de zoveelste folder in zijn bus van de zo veelste instantie die het goed met hem meent. „Dat gevaar zit erin. Wij trappen niet in de valkuil dat wij denken, hoe meer papier de deur uit, hoe beter. Je moet echter niet ver geten dat onze informatie iets is waar de ondernemer com mercieel meteen iets mee kan doen. Gericht. En een onder nemer wil verkopen", ver- klaary Oostrom. Toch zal het HTS binnenkort een enquête gaan houden on der de aangesloten bedrijven om te bezien of zij behoefte hebben aan nog meer informa tie. Het onderzoek zal gehou den worden op basis van een proef waarbij het HTS aan be paalde bedrijven informatie zal sturen over wijzigingen van invoerrechten in bepaalde landen. Als dit aanslaat wil het HTS verder gaan met infor matie over veranderingen in wisselkoersen of het sluiten van grenzen. Ook bestaan er plannen om in het systeem ook informatie over inkoop en verwerking op te nemen. „Met ons systeem wordt de versnipperde exportbevorde ring gestroomlijnd. Als je na gaat dat er in het HTS ook grote bedrijven, multi-natio nals deelnemen. Die doen dat om te kunnen controleren of hun eigen verkoopsorganisatie niet zit te slapen. Óf wij ze niet eerder gegevens over orders verstrekken dan hun eigen mensen. Maar écht ermee werken doen toch de kleinere bedrijven", zegt Oostrom. CAREL GOSELING HoM^oaGr. Hoogovens 61,60 overige aandelen Slot- 15-11 15-11 16-1 ACF Asd Rubber 180,00 6,10 181.00 6.30 Mulder Mijnb. W. 1950,00 1200.00 1930.00 Asd Rijt. Ant. Brouw. Ant. Verl Ass St. R'dam 248,00 230.00 110.00 230,00 108,50 Naarden Nagron NBM-bouw 43.30 27.00 8.10 26.00 8.20 231.50 930,00 233,00 920,00 Ned, Scheep 100.50 197,00 197,00 4460.00 Batenburg Beek. van 4<koo 429i00 96,00 Nferstrasi 9 Norll 1130100 119,30 1130.00 119,80 Beers Begemann iosIoo 408,00 loeloo 408,60 Nutricia GB 196l0o 10750 195l00e 279.20 107,00 Blydenst C 326i00 118,20 323l00 117.50 Oalembang 53.80 95,00a 55.50 Borsumll W Boskalis Westm 277^00 17,00 180,00 214,50 277^00 16,00 181.00 214.40 3orcei. Fles Proost Br Bademakers iosIoo 238.50 iosIoo 238.s0 260.00a 20,40 idMrtSl Bredero id cerl caïlódtceert 214,50 169,00 164,00 66.20 214.40 169,50 164.50 66.20 Beeslnk RIVA d cert Bohte Jisk 330.00 930.00 900.00 88.001 325,00 930.00 910,00 88,30 415,00 Id 6 pet cert CSM 2280,00 145.00 2200!00 144.10 Bijn-Schelde Sanders 41li98 104,00 1,85 105,00 119,50 Ceteco'1 Chamotte 191,00 192.00 15.30 190^50 190,50 15.30 Schultema Schuttersv. 37oloO 208.50 48.00 368,00 202,00 48,00 Cindu-Key Clalmindo Credrt L.B.N. 26.80 409.00 67,00 26,80 408,00 65,00 Smil Internal. Telegraaf Textiel Tw. 41.30 234,00 123.00 234,00 125,00 Van Dorp en C EMBA 74^00 141,00 66,80 255.00 74150 141,00 66,00 256,00 Twynstra on G. Ubbink Ver. Glasf. Vmf-Stork 431.50 168,50 372,00 133,00 43.20 169,50 371,00 130,50 Eriks Fokker Gamma H 149,00 70.10 27.30 100,00 21,30 149,00e 70.20 27,50 101.20 21.30 Verio cerl. VRG Gem, Be*. /Vessanen° c*^° Westhaven Asd. 51.00 77.10 54.20 156,80 260.00 50,70 77,90 53.10 158,50 261,00 Gel. Delffc Gerofabr 135,00 101,00 135.00 100.00 Wolters Samsom Wyers Wijk en Her 50100 178,00 49.30 177,00 Goudsmlt 67,00 67.00 Hagemeijer 4l50e 69,50e 42,00 69.50 186.00 beleggingsfondsen Holec HALL Trust. Holl. Sea Search Holl. Kloos Hunter D. I.H.C Caland 223120 161,50 30.90 31,00 225.00 3.15e 159.00 30.00 31:00 ABN. aand. fonds. Alg, Fondsenb. Alrenta America Fnd Jemco Austr. 242,50 166,00 144,20 250,00 70,00 241,20 167,00 144.10 250,00 70,00 IBB Kondor Internatlo M Kempen Beg Kiene S Kluwer KBB 326l0o 37,00 54,00 402,00 159,00 40,00 327:00 36.60 50.00 402.00 160.00 40.00 3lnn. Belt. VG Bogamil Chemical F Jol. Growth Concentra Eur. Ass. Tr. joldmines 150l50 28.40 29,40 22,80 4,80 1420.00 15ol00 28,40 29,40 23,00 42000 KrasnaoolskvP Landrè Gl Leids. Wol 172.00 118,00 96^0 125.50 171.00 117.80 lapan Fund .everaged 658100 149.00 54.50 1210,00 660.00 39,00 148,70 54.30 1210,00 Macintosh Maxwell Petr. Medlcopharma Meneba MHV Adam 262,00 393.00 126,50 61.80 8,70 262.oo 398.00 126.50 62.00 8.50 0^m0rk Old Court Dlr Scl Tech okyo°P°Hy 135.00 97.00 9.65 35,90 136,50 135,00 97,00 9.50 35.90 136.50 jd 1-10 4 720,00 9000,00 1840.00 700,00 9250,00 1840.00 Unifonds Vance, Sand. Viking Wereldhav. 19,10d 18.00 41.00 173.00 19,30 18,00 41,20 172,00 obligaties toe rderl voor is ii ing v heffi titige iging en. ewim n de met r iën) ind j; schoo e hal we de ikkeli |V VO' ijsbeg tbeh iet vi even in: h( van e 12- i Igezet best a; leerpl het tc oude te vat lichti in op dat j tigen en h( orden aar i en be f van 86 gul 55.ÖOC ^rise '12.75 Ned 81-9 112.50 ld 81-91 12.25 id 81-88 12.00 ld 81-91 11.25 ld 82-92 11.25 ld 81-96 11.00 ld 81-88 11.00 ld 82-92 10 75 ld 80-95 10.75 id 81-91 10.50 ld 74-86 10 50 td 80-00 10.50 ld 82-92 10.50 ld 82-89 10.25 ld 80-90 10.25 ld 80-87 10.25 ld 82-92 10 00 ld 80-90 10.00 ld 82-92 10.00 ld 82-89-1 10 00 ld 82-89-2 9.75 ld 74-99 9.50 ld 76-91 9.50 ld 76-86 9.50 ld 80-95 9.50 id 83-90 9.25 id 79-89 9.00 id 75-00 9.00 id 79-94 9.00 Id 83-93 112,60 108.50 117.70 104,70 104.50 106.90 8.75 ic 8.75 Id 79-94 8.75 Id 79-89 8.75 id 84-94 8.50 Id 75-90 8.50 Id 75-91 8.50 Id 78-93 8.50 id 78-89 8 SO Id 79-89 8.50 id 83-94 8 50 Id 84-91-3 8.50 id 84-94-2 8.50 Id 84-94-1 8.25 Id 76-96 8.25 Id 77-92 8.25 Id 77-93 8.25 Id 79-89 8.25 Id 83-93 8.25 id 84-94 8.00 Id 69-94 8 00 Id 70-95 8.00 Id 70-85-1 8 00 Id 70-85-2 8.00 id 70-85-3 8.00 Id 71-96 8.00 Id 76-91 8.00 id 77-97 8.00 Id 77-87 8.00 Id 78-88 8.00 Id 83-93 7.75 Id 71-96 7.75 Id 73-98 101.40 102.00 100.70 7 75 Id 77-97 7.75 Id 77-92 7 75 Id 82-93 7.50 Id 69-94 7.50 Id 71-96 7.50 Id 72-97 7,50 id 78-93 7.50 id 78-88-1 7.50 Id 78-88-2 7.50 Id 83-90-1 7.50 Id 83-90-2 7.20 id 72-97 7.00 Id 66-91 7.00 Id 66-92 7.00 id 69-94 101.20 101.50 100.50 100.20 100.00 99.90 101,20 101,30 100,90 101,30 16^11 r 100.90 101.20 101.60 I 100.50 100,20 100.00 100,10 6.50 Ic 8-93-1 j 68-93-2 6.50 Id 68-94 6.25 Id 66-91 6.25 Id 67-92 6.00 Id 67-92 5.75 Id 65-90-1 5.75 Id 65-90-2 5.25 id 64-89-1 5.25 Id 64-89-2 5.00 Id 64-94 4 50 Id 59-89 4.50 Id 60-85 4 25 Id 63-93-2 4.00 id 61-86 4.00 Id 62-92 3.75 Id 53-93 3.50 Id st.47 3.50 Id 56-86 3.25 Id 48-98 3.25 id 50-90 3.25 Id 54-94 3.25 Id 55-95 3.25 Id 55-85 HA norg wet 96,30 96.30 96.90 97,10 93,30 95.50 99,30 97,40 96.60 96.30 ks c zij a >kke >gsw in, ei FN 180 g [inge eer buitenlands geld Amerikaanse dollars Engelse pond Belgischo fr (100) Duitse mark (100) 1 Hal. lire (10.000) Port. escudo (100) Canadese dollar Fr. trank (100) Zwits trank (100) 1 Zweedse kroon (100) Noorse kroon (100) Deense kroon (100) Ooslenr. ach. (100) Spaanse peseta (100) Gr. drachme (100) Finse mark (100) J Slav. Dinar (100) beurs van New York Beth. Steel Boeing Co. Canadian Pacific Chrysler General Ele Gen. Motor! Goodyear 34 1/8 34 3/8 25 24 3/4 17 16 7/8 55 1/2 54 5/8 37 7/8 37 1/2 33 3/4 33 1/4 28 1/2 27 5/8 35 5/8 35 1/4 27 7/8 27 3/4 47 1/2 46 1/2 74 5/8 73 1/2 43 7/8 43 3/8 Nabisco Brands Owens Illinois RCA Corp. Royal Dutch Shell Oil Co. St. Oil Ohio Texaco Inc. US Steel United Technolog Westlnghouse 26 7/8 26 12 1/2 12 1/1 68 5/8 67 3/« 86 3/8 85 29 28 52 5/8 52 39 1/8 39 35 1/2 35 3/1 51 7/8 51 5/8 12 3/4 13 117/8 ii m 24 3/8 2^ 36 1/2 35 5/1 ^"2 25 5/8 25 1" 36 3/4 363M miet nlel verkrl|gbaar Stemming nlet verkrl|gbaar ter R e Za idei fcninj n aa eept. nülso'Wat a 38,50 139.25 I 40.50 I 40.00 1 32,50 nure. 16.32 "UIT 2.14 penb, 5a •fttEC 7 1/1 KtfV <3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 6