Duurdere bus onaanvaarbaar i jpels zal niet neer „donderjagen Burgerwachten sterk in opmars KABINET WUST MEER KERNENERGIE NIET AF Niet mis: 50 gulden Pak mee: 50 gulden. Politiebonden willen twee soorten korpsen PERSONEEL STREEKVERVOER: INA INNENLAND GaidóaQowumt ZATERDAG 17 NOVEMBER 1984 PAGINA 5 M udentenprotest tegen tblijven „tweede fase" jSTERDAM Een honderdtal studenten heeft ermiddag in het centrum van Amsterdam gepro- eerd tegen het uitblijven van de zogenoemde ede fase in het universitair onderwijs. Zij eisten „volwaardige opleiding voor iedereen". Studen- elders in het land voerden ook acties, e nieuwe opzet van het universitaire onderwijs d zoals bekend drie jaar geleden ingevoerd. De jte fase voor alle studenten duurt vier jaar; de ede fase (voor betere studenten) neemt twee jaar leslag. Het moment nadert dus dat studenten toe aan hun tweede fase. op handen zijnde plannen geven volgens de de- istrerende studenten slecht plaats aan tien pro- van de „doctorandi nieuwe stijl". De Tweede ner vergadert volgende week over de tweefasen- ctuur. Drie ontploffingen bij station Hilversum HILVERSUM Vermoedelijk door een lekka ge van gasbuizen hebben zich gistermiddag tot driemaal toe krachtige explosies voorgedaan bij het treinstation in Hilversum. Bij de serie ont ploffingen, tussen één en vier uur 's middags, raakten twee mensen gewond. De eerste ont ploffing ontstond tijdens werkzaamheden aan de elektrische installatie bij het station. Een 58- jarige monteur moest met brandwonden in het de elektrische i ziekenhuis worden opgenomen. Nog geen half uur later volgde een twee explosie, waarbij op nieuw iemand gewond raakte. Kort nadat om drie uur het spoorterrein weer was vrijgegeven deed zich een derde explosie voor, waarbij nie mand gewond raakte. De arbeidsinspectie had het terrein eerder onderzocht. Omtrent de pre cieze oorzaak van de explosies tast men nog in het duister. Eén op 100 Nederlanders te veel lood in drinkwater AMSTERDAM Van de Nederlandse bevol king consumeert naar schatting één procent drinkwater met een hoger gemiddeld loodge- halte dan volgens de normen van de Europese Gemeenschap is toegestaan. Bij één op de twintig volwassen Nederlanders is het drink water verantwoordelijk voor de helft van het totale loodgehalte in het bloed. Dit stelt de Hagenaar drs. B.J.A. Haring in zijn proefschrift „Lood in drinkwater" waarop hij op 28 november zal promoveren tot doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Haring nam monsters in 19 Nederlandse steden. Wateront- harding, aldus Haring, is een goede mogelijk heid om de loodverontreiniging in drinkwater tegen te gaan. Claus voorzitter Biowetensehappen DEN HAAG Prins Claus heeft gisteren het voorzitter schap van het bestuur van de Stichting Biowetensehap pen en Maatschappij aan- oud-staatssecretaris van Volksgezondheid en voorzit ter van de raad voor de volksgezondheid, op. De rijksvoorlichtingsdienst heeft dit meegedeeld. Sedert de oprichting van deze stich ting in 1969 heeft prins Claus deel uitgemaakt van het stichtingsbestuur. Archeologen leggen grafheuvels bloot BORGER Wetenschappelijk personeel van het Biologisch Ar cheologisch Instituut (BAI) van de Groninger Rijksuniversiteit heeft twee 2200 jaar oude graf heuvels uit de standvoetbeker- -cultuur in de omgeving van het Drentse dorp Borger gevonden en gedeeltelijk blootgelegd. Inmiddels is één heuvel nader onderzocht. De wetenschappers hebben twee graven ontdekt, één van een volwassene en een van een kind. Tot dusver zijn stenen werktuigen en een onversierd aardewerken potje gevonden. Premie van tien mille voor tip STEENWIJK Een inwoner van het Overijsselse Schalkharen heeft gisteren 10.000 gulden geïncas seerd, omdat hij de gemeente Steenwijk een tip gaf voor de vesti ging van twee bedrijven. Negen maanden geleden lanceerde het Steenwijker gemeentebestuur een tipgeld-actie om een braaklig gend industrieterrein vol te krij- gen. In totaal is ruim twee ton be- schikbaar voor degenen die een be drijf aanmelden dat zich nadien ook daadwerkelijk in Steenwijk vestigt. De bedrijven waarmee gis teren overeenstemming is bereikt, zullen aan zeker 23 mensen werk bieden. ickers (PPR) „regenboog- ictie IECHT De kleine linkse ijen in de Tweede Kamer ten na de volgende ver ingen een „regenboogfrac- vormen, waarin ieders itandige inbreng tot zijn t komt. Nog voor de ver ingen moet daarover een oord worden bereikt. Die jep deed PPR-fractievoor- r Beckers vanmorgen aan begin van het najaarscon- i van haar partij in ;cht. De bijeenkomst staat et teken van de bestrijding racisme en fascisme. »ens Beckers is de discussie e PPR moet samenwerken de EVP en de groep olten-Dijkman, danwel PSP en CPN te armzalig, en van beide keuzes kan werkelijke doorbraak zijn, i van beide biedt voldoen- perspectief". Alleen een dere groepering naast de kers. „Als dat lukt is het de ïsen zeker duidelijk te ma- dat de twaalfde zetel voor fractie meer waard is dan 56-ste voor de PvdA. Die een dergelijke fractie ook meer negeren". Zo'n bun- ig zal volgens de R-fractievoorzitter gedra- moeten worden door de bewegingen (feminis- vakbonden, milieu- en yenfesaciivisten), voor zover DEN jra? zich op het parlement _^n richten. Xiit- UTRECHT De Ver- voersbonden FNV en CNV en de onderne mingsraden in het streek vervoer vinden de plan nen van minister Smit- -Kroes (Verkeer en Wa terstaat) om de tarieven voor tram en bus volgend jaar met 6,5 procent te verhogen onaanvaard baar. De minister wilde aanvanke lijk volgend jaar een tariefs verhoging van 11,5 procent maar ziet daar nu van af om dat een dergelijke tariefsver hoging zou leiden tot een grote daling van het aantal passa giers. De vervoersbonden en het centraal overlegorgaan ESO, samenwerkingsverband van alle ondernemingsraden in het streekvervoer, hebben echter vrijdag laten weten dat een verhoging van 6,5 procent nog veel te fors is en dat de stads en streekvervoer hoogstens 1,5 procent duurder mogen wor den, wat betekent dat alleen de gestegen kosten van levens onderhoud in rekening mogen worden gebracht. Bovendien wil de minister dat het openbaar vervoer nog ex tra bezuinigt. Vakbonden en ondernemingsraden vrezen dat dit soort maatregelen on vermijdelijk zal leiden tot aan tasting van het voorzieningen niveau (minder bussen) en daarmee tot een verdere af braak van het openbaar ver voer. Want de mogelijkheden om de efficiency binnen de be drijven verder te verbeteren zouden inmiddels vrijwel uit geput zijn. Computer paradijs In de jaar beurs in Utrecht zijn de hobbydagen van de „Hob by Computer Club" begon nen: voor de ware liefheb bers een para dijs waar van alles te zien, kopen en pro beren is. Gis teren zijn ove rigens twee standhouders uit de jaar beurs verwij derd, wegens het illegaal ko piëren van programma's. Door deze pi raterij onder amateurs lijdt de computer branche jaar lijks een ge schat omzet verlies van honderd mil joen gulden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabi net wijst een verdere uit breiding van het aantal kerncentrales in ons land niet af. Er bestaan echter onenigheid binnen de re geringsploeg over de ma nier waarop men dit be sluit moet invullen. Het kabinet heeft gisteren urenlang vergaderd over een nota van minister Van Aar- denne (Economische Zaken) waarin wordt voorgesteld minstens drie nieuwe kern centrales te bouwen van elk 1000 megawatt. Premier Lub bers zei gisteren na het beraad, dat de zaak vóór eind decem ber wordt afgerond. Een principe-beslissing op dit moment is uitgebleven omdat men het niet eens werd over de vraag hoeveel kerncentra les er moeten komen, waar ze moeten komen te staan en hoe groot het vermogen zal wor den. Daarbij speelde de vrees voor maatschappelijk verzet een belangrijke rol. Minister Winsemius (VROM) wil voorlopig volstaan met een besluit voor de bouw van één centrale extra. Dit besluit zou dan als een planologische kernbeslissing (PKB) moeten worden uitgevoerd. Aan zo'n procedure zijn een uitgebreide inspraakronden verbonden. Als blijkt dat de maatschappij instemt met de bouw van één kerncentrale, kunnen de ande ren volgen, aldus Winsemius. Van Aardenne vindt echter, dat het kabinet nu al duidelij ke besluiten moet nemen. DE NIEUWE ZAKELUKHEID VAN DE VVD EVEEN/DEN HAAG [Wat is er in vredesnaam nde hand met de VVD? I dag melden de kranten (reen nieuwe-rel, waar één ïneer liberalen bij zijn be- Ed Nijpels noemt nbetro De VVD houdt vandaag een Partijraad in Hoogeveen. Deze bijeenkomst is met spanning tegemoet gezien, omdat poli tiek leider Ed Nijpels en andere VVD-kopstukken de laat ste tijd vrijwel uitsluitend negatief in het nieuws zijn geko men. Te verwachten is dat Nijpels en voorzitter Kamminga de Partijraad daarvoor verantwoording zullen afleggen. de Vries onbetrouwbaar, Hieronder een poging tot uitleg van deze voor de VVD zo [ik Vonhoff maakt Neelie t-Kroes uit voor rotte vis, [van Aardenne moet door iSV-affaire misschien wel len, Ed Nijpels zet Theo ongewone perikelen én een voorspelling van de koerswijzi ging va n de partij. gestaag gegroeide VVD wilde leugenaar en een doorbreken als echte volkspar tij. Dat kon alleen door ook buiten de villaparken te gaan kijken. Op dus naar die delen van het land waar veel men sen vermoed werden, die ook weieens VVD zouden willen stemmen, als ze maar op de later gebeurt het omge js partij d|e aj. eren Izo prat ging op haar eens ede. hdheid en keurige manie- antwoord ligt in de vraag Spten. De VVD van Oud, |opeus, Geertsema en Wie- I bestaat kennelijk niet Ir. En dat is even wennen, andaar het hameren van de VVD-leiding op de verdeeld en kennen de partij nog heid in het CDA, waardoor al- J als een tamelijk exclu- tijd de kans op een centrum-, club van inwoners van linkse coalitie bleef bestaan, enaar, Aerdenhout. Kra- Vandaar ook het zoeken naar en en Blaricum en van VVD-voorlieden, die het en, die daar graag nog CDA-volksdeel zouden aan- hopen te wonen. Maar spreken. Wat was dus mooier een aantal jaren is dat dan een Roomse jongen uit iderd. Als opvolger van Brabant, die bovendien door rh nog erg deftig doende zijn leeftijd de jeugd zou kun- |el fungeert de 34-jarige nen aantrekken, en een bijna lijpels, afkomstig uit een dialect pratende jongeman uit enklasse-gezin uit Bergen het hoge Noorden? loom. Partijvoorziter is Jan Die strategie werd een door- ïminga, de Groningse ma- siaand succes. Bij de verkiezin- ar, die de plaats heeft in- gen van 1982 veroverden de li beralen tien zetels en kwamen daarmee op 36. Houdt men re kening met het vertrek van Scholten en Dijkman, dan is het verschil tussen CDA en imen van de voorname ïrdamse advocaat Kort- Altes. eden van die niveauverla- was dat de onder Wiegel (ADVERTENTIE) Ah u deze winter de schilder l.i.it komen. \Q VVD geslonken tot zeven ze tels! Vergelijk dat eens met de stituatie van tien jaar daar voor, toen het CDA 58 zetels had en de VVD 16. Niet zo verwonderlijk dus dat er een kabinet-Lubbers-Van Aarden ne werd gevormd. Lubbers Winst maken is echter iets an ders dan winst behouden. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de VVD tenminste de helft van de winst van 1982 verspelen. De instroom van voormalige CDA-kiezers is ge stopt en zelfs is er sprake van een zekere terugvloei. De con clusie ligt voor de hand: Lub bers doet het beter dan Nijpels. Daarmee zijn we tevens aan geland bij de kern van het probleem voor de VVD en de oorzaak van de meeste slechte publiciteit. Nijpels 'heeft zich grandioos vergaloppeerd in zijn verwoede pogingen om Lubbers te overschaduwen. Voor dat laatste was een lo gisch klinkende strategie ont wikkeld door de jonge fractie leider, die daarbij de hulp had van zijn vice-voorzitters Even huis en De Korte. De VVD- fractie zou de nederlaag-stra tegie, ooit populair gemaakt door PvdA-voorzitter Max van den Berg, gaan toepassen. Dat wil zeggen: telkens tot het ui terste gaan en dan de neder laag erkennen. Voor de VVD kwam dit neer op een keihar de confrontatie met het CDA, de hoop dat Lubbers dan steeds weer tussenbeide zou komen en zich zo zou verwij deren van het CDA. De lei ding van deze partij zou dan automatisch in handen gera ken van de weinig imponeren de Bert de Vries. Die strategie gelukte, toen het om een werkelijk belangrijke zaak ging: de kruisraketten. Bovendien bereikte de VVD daarmee dat het CDA, in het geval van een „ja" tegen de ra ketten eind 1985, vrijwel geen mogelijkheden zal hebben tot partnerruil. Verkeerd Maar kabaal maken over kernwapens is iets anders dan kabaal maken over een con troverse over één of twee dub beltjes belastingvoordeel per dag. Het op de televisie voor schut zetten van Bert de Vries („U komt Uw afspraken niet na") viel volkomen verkeerd. De VVD had namelijk geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat het CDA met gelijke munt terug zou betalen: De Vries weigerde nog verder te praten met Nijpels en Lub bers liet uitlekken, dat hij als de VVD dat graag wilde naar de koningin zou gaan (om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden)! Deze affaire viel samen met hevige interne conflicten in de VVD met als inzet de PTT- spreiding, waarbij enkele zwaargewichten vechtend over straat rolden. Daarbij kwam de RSV-affaire, waar door minister Van Aardenne in opspraak raakte en Nijpels in botsing kwam met zijn frac tiegenoot Joekes. De paniek in de VVD was compleet. Hevig verontruste VVDers begon nen het partijbureau en de voorzitters van de Kamercen trales te schrijven en te bellen. Er moest iets gebeuren. Voor zitter Kamminga reisde naar het Gooi om in een TROS-ra- dioprogramma heel nadrukke lijk te verklaren dat hij „pal achter Nijpels" stond. Maar achter de schermen werd er wel degelijk druk op de fractieleider uitgeoefend Kamminga. om zijn koers te wijzigen. Af gelopen maandag kreeg hij op een vergadering van het hoofdbestuur te horen dat er geen zaken meer onnodig op de spits gedreven moesten worden. Ook toonde men zich onthutst dat VVD'ers elkaar in het openbaar te lijf waren ge gaan. Dat werd schadelijk ge acht voor het imago, waarbij menigeen teruggedacht zal hebben aan de winst, die Wie gel in de jaren zeventig boekte door steeds weer te wijzen op de twisten in het kabinet-Den Uyl. Deze aandrang bleef niet zon der gevolg. Nijpels trok de bla zer uit en gordde het boetek leed aan. Dinsdag liet hij na mens de VVD-fractie het be richt verspreiden dat de CDA- fractie voortaan slechts op za kelijke wijze bestreden zou worden. Daags daarop, bij de afdeling Den Haag. toonde hij begrip voor de verontrusting, erkende hij gemaakte fouten, kapittelde hij Vonhoff vanwe ge zijn gescheld op Smit-Kroes en riep met luider stemme dat „het uit moest zijn met het ge donderjaag in de coalitie". Voor „Den Haag" was dat vol doende om hem weer vertrou wen te schenken. Voor „Hoo geveen" zal dat ook wel zo zijn. RIK IN T HOUT (ADVERTENTIE) :r Jc schilder Ijji konten. O VIX )KU AAKDI N UTRECHT De Nederlandse politiebonden zijn voorstander van een landelijke reorganisatie, waarbij op in de nabije toe komst twee soorten korpsen ontstaan. In de plaats van de Rijks politie moeten er provinciale politiekorpsen komen, onder het beheer van de commissaris van de koningin. De gemeentepoli tiekorpsen blijven bestaan. De Algemene Christelijk Politiebond (ACP), de Nederlandse Po litiebond (NPB) en de Vereniging van Hogere Politie-Ambtena- ren (VHPA) hebben deze week overeenstemming bereikt over de uitgangspunten en invulling van de toekomstige politie-orga- nisatie, zo is gisteren op een persconferentie in Utrecht meege deeld. De drie bonden zijner voorstander van dat het landelijke beheer over politiezaken bij het ministerie van binnenlandse za ken wordt ondergebracht. Momenteel valt „politie" nog onder het ministerie van justitie. Het gezamenlijke plan is tot stand gekomen omdat de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie het ontwerp voor de nieu we Politiewet om financiële redenen hebben ingetrokken. Het wetsontwerp voorzag in het samenvoegen van gemeente- en Rijkspolitie lot elf provinciale politiekorpsen. Omdat de rege ringspartijen CDA en VVD nog niet met de intrekking hebben ingestemd, zijn de tot voor kort verdeelde bonden nu met het gezamenlijke plan gekomen om de discussie te kunnen beïnvloe den. De bonden begroten de reorganisatie van de politie op 245 miljoen gulden. Het plan zou binnen anderhalf jaar te verwezen lijken zijn. D"66 wil zich inzetten voor PvdA/VVD-kabinet DEN HAAG D'66 kan een belangrijke rol vervullen bij het tot stand komen van een PvdA/VVD-kabinet. Daar voor is het echter wel noodza kelijk dat D'66 een sterke par tij met voldoende zetels in de Tweede Kamer is. Dit heeft D'66-fractieleider Engwirda vanmorgen gezegd op een stu- norm?' In zijn openingsrede zei Eng wirda: „Een aantal verschillen van inzicht tufSen PvdA en VVD kunnen een kabinet zon der CDA nog in de weg staan. D'66 zou een belangrijke func tie kunnen vervullen om deze samenwerking ondanks be staande verschillen mogelijk te maken. Graag zelfs". Van de andere kant benadruk te Engwirda dat D'66 wel reeel moet blijven. „Wij moeten de realiteit niet uit het oog verlie zen. Voor het vervullen van die functie is wel een sterk D'66, een D'66 met voldoende zetels nodig", aldus Engwirda. Nederlanderschap bij adoptie beperkt DEN HAAG Buitenlandse kinderen die door Nederland se ouders worden geadopteerd kunnen voortaan alleen nog het Nederlanderschap krijgen als de adoptie door een rechter in Nederland of de Antillen is uitgesproken. De wet op het Nederlanderschap zal in deze zin worden gewijzigd, zo heeft het kabinet gisteren besloten. Staatsexamens kostendekkend DEN HAAG De examen gelden die moeten worden be taald voor het afleggen van staatsexamens zullen de ko mende drie jaar zodanig ver hoogd worden dat de tarieven in 1987 kostendekkend zijn. Dat heeft het kabinet gisteren besloten. Ook dit jaar is er al een forse verhoging van de examengelden doorgevoerd, namelijk 30 procent. Voor het schooljaar 1984-1985 zullen in verband met het streven naar het kostendekkend maken op nieuw tariefsverhogingen worden voorgesteld. GRATIS ELKE WOENSDAG DE BIJLAGE Bil UW KRANT MET INFORMATIE OVER FILMS MUZIEK THEATER. RECREATIE EXPOSITIES EN EEN COMPUTE AGENDA DEN HAAG Terwijl politie en justitie argwanend toekij ken komt in Nederland het ene burgerinitiatief na het an dere van de grond. Vooral in de randstad, die het meest met kleine criminaliteit te kampen heeft, blijkt men zich geroepen te voelen om. in navolging van de Amsterdamse hotelier M. Wijnschenk, zelf de bewaking van have en goed ter hand te nemen. Ongeveer twintig buurtbewo ners patrouilleren sinds kort door de wijk Haarlem-Zuid west en in Lelystad opereert een burgerwacht van onge veer dertig man. De initiatief nemers, Henk vaji Driel zijn zijn vriendin Marian, willen in totaal in totaal 90 a 100 vrijwil ligers op de been brengen, waarmee ze de hele stad kun nen bestrijken. De reacties op hun wervingsadvertentie blij ven binnenstromen. „We vonden dat het hoog tijd werd hier ook iets op touw te zetten", zegt Marian. De acti viteiten van de groep zijn tot dusver beperkt gebleven tot het voorkomen van enkele brandies in containers. „Eén keer nebben we een inbreker betrapt, maar die wist te ont komen". Volgens haar bestaat /e opereren ongewapend en we letten goed op met wie we in zee gaan. Alle vrijwilligers worden eerst uitgenodigd voor een gesprekje". De politie van Almere is er minder gerust op. Zij heeft on der de burgerwachters mensen gesignaleerd die haar „ver dacht bekend" voorkwamen. In Arnhem heeft de winkelier F. Dreijling een soort telefoon- wacht op touw gezel. De straat waaraan zijn modezaak geves tigd is, werd al enige tijd ge plaagd door winkeldiefstal en vandalisme, vertelt hij. Toen onlangs een middenstander door een winkeldief met een paraplubak op het hoofd was geslagen, was voor Dreijling de maat vol. Nu hangt er bij alle winkeliers een alarmbel- liist aan de muur, zodat de plaatselijke middenstand snel gemobiliseerd kan worden bij onraad. Tot nu toe is er met behulp van dit systeem één dief in de kraag gevat, die vol gens Dreijling „helaas" intact bii de politie is afgeleverd: „Als er een in mijn handen valt komt hij er niet heelhuids af". Vrijwel alle winkeliers in de straat hebben volgens zijn zeg- onder de kassa liggen heeft hij een ijzeren staaf per manent onder handbereik. „We gaan vooral preventief te werk" zegt hij. „Notoire figu ren. van wie we vaak last heb ben. weren we uit de straat. We gaan er gewoon met een man of drie op af en maken ze duidelijk dat ze beter kunnen vertrekken Burgerwacht-initiatieven blij ken voorlopig vooral in de randstad in goede aarde te val len, al is de onvrede dan niet algemeen. In Soest heeft een 66-jarige ex-militair, tevens ex-gedètineerde, vruchteloos geprobeerd een burgerwacht van de grond te krijgen. „Ik werd in mijn gezicht uitgela chen", deelt hij mee. „De men sen zijn hier niet gemoti veerd". Minister Korthals Altes van Justitie broedt intussen op plannen om de ontwikkelin- En met zachte hand in goed run te leiden, zoals hij woensdag in de Kamer liet blijken. Hij gaat laten onder zoeken of het Amerikaanse sy steem van „neighbourhood- -watchine", waarvoor burge meester Van Thijn vaïi Am sterdam een lans gebroken heeft, hier toelaatbaar is

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 5