Raad ziet geen mogelijkheden om op groen te bezuinigen „Die eerste «aal gaat r nooit eer uit Fusie scholen in Zoeterwoude Belangrijk Explosie zet Warmondse bejaarden in de kou VVD boos over uitlatingen Peters Nuookin DenliMd! ïRHAGEN 'Wereldin Bloemen bollencorso weer steviger in het zadel Vara "s Speelgoed- actie geeft voor Buitenkliniek kabel-tv abonnees gin ,eiden/regio CeidóaOowvcmt ZATERDAG 17 NOVEMBER 1984 PAGINA 3 (li Onrust bij scholen _,EIDEN De politie moest jstermiddag rond half een -eer ingrijpen bij een op- tootje in de buurt van de .ouise Scholengemeenschap, jn jongen, die een politie wagen met zijn vuisten be merkte, werd meegenomen. zijn onderhouden ik-erd hij twee straten ver- ij0 1< erop vrijgelaten. Honder- jen leerlingen blokkeerden et kruispunt Eijmerspoel- j raat/Kagerstraat, maar ^ielden zich verder rustig, [a korte tijd keerde de rust terug. in Ni .arin^ei Vlidd milil ?n Ni len n. de nellel'; /ergef- aket bete it zij omst ussisi iet. het p help a i e div ger. zijn -hijnl logeli e op omie twrii len Ravage in scholen LEIDEN Twee Leidenaars, van 17 en 18 jaar oud, die in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 no vember op heterdaad werden be trapt bij een inbraak in een school in Zuid-West hebben bekend in braken te hebben gepleegd in 6 scholen en 1 clubhuis. Het tweetal richtte daarbij een enorme ravage aan, koffie werd in een aquarium gegooid, poederblussers leeggespo- ten en documentatiesystemen door elkaar gegooid. Tevens namen de jongens spullen ter waarde van en kele tienduizenden guldens mee. Het tweetal is donderdag op vrije voeten gesteld. De politie verwacht binnenkort mededaders en helers aan te houden. WARMOND Door het exploderen van een ketel van de centrale verwarming is gisteravond een aantal bejaarden in Warmond in de kou komen te zitten. De explosie deed zich voor rond kwart voor ne gen in het bejaardencomplex aan de Van Leydenstraat. Niemand raakte gewond. De CV-ketel stond op de zolderverdieping boven het trapportaal van het twaalf woningen tellende geheel. Door de klap werd een flink gat in het dak geslagen en rolde een tussenmuur om. De hevige explosie blies het het vuur in de ketel direct uit, zodat er geen brand ontstond. Wel is er flinke waterschade ontstaan en zijn de bewoners hevig geschrokken. Loco-burgemeester Van Schagen kon digde gisteravond aan dat de gemeente naarstig naar een oplossing voor het probleem van de kou zal zoeken. Over de oorzaak van de explosie kon gisteren nog niets worden gezegd. De technische recher che en het Energiebedrijf Rijnland zijn vanochtend met een onderzoek begonnen. Twee van de tekeningen voor het komende corso: de Gelaarsde Kat in 'Sprookjeswereld',en de Olympische Spelen in 'Sportwereld'. PETERS OVERWEEGT VOORSTEL IN TE TREKKEN LEIDEN De fracties in de gemeenteraad zien geen mogelijkheden de voorgenomen bezuini gingen op het openbaar groen ook werkelijk uit te voeren. Dat lieten zij gisteravond in een ver gadering van de commis sie ruimtelijke ordening weten. Vorig jaar was bij de bezuinigingsoperatie vastgesteld dat op het groen ruim twee ton ge snoeid zou moeten wor den. Een speciaal hiervoor in het leven geroepen commissie stelde vast dat als gevolg van de voorgenomen bezuiniging bloembakken en plantenper- ken dienden te verdwijnen. En daar wilden de fracties niet aan, zo vertelden zij wet houder J. Peters van ruimte lijke ordening. Deze stelde daarom voor de bezuiniging Meerderheid voor afsluiten Mare en ki it al If j gez veel -ikan Cart e nac iierril listisc LEIDEN Een meerderheid van de Leidse raad is voor de afsluiting van de Lange Mare voor gemotoriseerd verkeer. Gis- le voi teravond pleitte CDA-woordvoerder J. van Zijp voor het uit breiden van het kernwinkelapparaat in de richting van de Oude Vest, waarbij hij ook het autovrij maken van de Lange I Mare betrok. Eerder lieten ook PPR/PSP, D'66 en PvdA we- and n) ten een dergelijke afsluiting mogelijk te achten, s gel* Volgens Van Zijp is uitbreiding van het centrumgebied moge- ijn soa lijk gezien de aanwezigheid van de Digros-parkeergarage aan i bertl "kLangegracht en de verhuizing van C&A van de Botermarkt varA naat Haarlemmerstraat. Van Zijp zei overigens te hebben vernomen dat de kledingzaak Peek Cloppenburg nu naast 1 I V&O gevestigd aan de Breestraat zich aan de Haarlemmer- i°g i f straat zou willen vestigen. k plu PvdA-fractievoorzitter M. van der Molen opperde gisteravond en d de mogelijkheid in het C&A-pand aan de Botermarkt een muni markthof (naar Haags model) onder te brengen. Wethouder Peters vond dit een redelijke suggestie maar voorzag proble men omdat het pand geen eigendom van de gemeente is. In het licht van de markt zei Peters dat het niet terugkeren van de marktkramen naar de Hoofdstraat voor hem „niet bespreek- u'jjl baar" omdat er afspraken met de kooplui zijn gemaakt. nog maar eens te bekijken. „Al zal het geld dan wel er gens anders vandaan moeten komen", waarschuwde hij de commissie. De suggestie om het onderhoud van bloem bakken via een adoptiesys teem voortaan te laten beta len docr winkeliers- en buurtverenigingen, wees Pe ters af. Dat zou teveel ambte lijke rompslomp met zich meebrengen. PvdA-fractievoorzitter M. van der Molen riep de com missie op tot meer aandacht voor de vermenging van wo nen en werken in de binnen stad. Zij achtte de locatie bij bijvoorbeeld het Schutters veld, waar woningbouw is gepland, eigenlijk meer ge schikt voor werken. Peters was het ten dele met haar eens. „De bedrijvigheid in de stad dient terug te komen", aldus de wethouder. Peters zei naar aanleiding van de discussie over mogelijke in trekking van de subsidie aan de Stichting Leidse Binnen stad hiermee „nog niet te willen kappen. Maar de twij fels worden steeds groter". Peters wist de commissie nog een handvol nieuwtjes mee te delen. Zo zei de wethouder dat hij in december een be sluit wil nemen over de ver keersafwikkeling op de Sta tionsweg en kon hij meede len dat de Haarlemmerstraat op bepaalde uren van de dag met paaltjes zal worden afge sloten. De sloop van de bun- I BEGROTING '85j ker aan de Morsweg gaat niet door omdat deze te stevig is gebleken. De kantoorbouw die hier gepland was. zal nu elders plaatsvinden De eer ste paal voor de Sanders-par- keergarage gaat volgende maand de grond in. Peters zei tenslotte bar ontevreden te zijn over de onregelmatige wijze waarop de Leidse ver- keerlichten functioneren. LEIDEN VVD-raads- lid M. Zonnevylle toonde zich gisteravond zeer ontstemd over de uitla tingen van wethouder J. Peters als zou het kabi net „de verkeersonvei ligheid" bevorderen. Pe ters concludeerde dit uit het feit dat het kabinet het openbaar vervoer te rugdringt en dat er (VVD)voorstellen circu leren over afschaffing van de 100 kilometer per uur-limiet. Zonnevylle noemde de uitlatingen van Peters „onbehoor lijk" hetgeen door Peters „ongehoord" werd be vonden. Eensgezinder waren beide heren over de tariefsverho ging die minister Smit-Kroes in het openbaar vervoer wenst door te voeren. PvdA- fractievoorzitter M. van der Molen noemde deze bezuini gingen „ineffectief en ten laste van de laagste inko mens komend". Alle fracties zullen bij hun partijgenoten in het parlement verzoeken ervoor te zorgen dat de ta- noemde het voorstel „verfris- riefsverhoging niet doorgaat, send". Het VVD-raadslid G. Bakker stelde voor minister Smit te verzoeken enkele zones aan te wijzen waarin de tarieven niet verhoogd of zelfs ver laagd zouden worden. Zo zou vergeleken kunnen worden wat het effect van de verho ging is. Niet uitgesloten werd geacht dat door een groter gebruik van het openbaar vervoer en daarmee samen hangende stijging van de in komsten, bezuinigingen niet nodig zouden zijn. Peters Zonnevylle pleitte er in de commissie voor de gevolgen van het kabinetsbeleid met betrekking tot de stadsver nieuwing „niet al te pessimis tisch in te schatten" Volgens Zonnevylle is er ook in de toekomst nog heel wat moge lijk. Peters was het er niet mee eens. „Op dit moment staan we er al weer slechter voor dan toen we vorige week bij elkaar zaten", zo wees hij het VVD-raadslid terecht. ÏOUW MEUBELHOF VAN START EIDERDORP Eén de meest omstreden erste palen" ooit gesla- fcn, is gistermiddag dan Jteindelijk toch de grond gegaan. Het was die or de meubelboulevard het Elisabethhof (tus- 3|n het St. Elisabethzie- tnhuis en het Ibishotel) j Leiderdorp. Wethouder 3 Bezemer en ambtenaar Peters van ruimtelijke dening hanteerden ge- nenlijk de heimachine, igenlijk had het wethou- èr A.H. Meerburg moe zijn in plaats van de er Peters, maar hij *ram te laat omdat hij 'icht de handeling een uur later te moeten |rrichten. Omdat ambte- Peters ook heel veel terk heeft verzet voor de meubelboulevard, was hij de aangewezen plaatsver- vanger. Initiatiefnemer G.W.P. Stou- tenbeek, die soortgelijke meu belconcentraties in Beverwijk en Diemen heeft opgezet, schetste in zijn toespraak de lange strijd die is vooraf ge gaan aan de uiteindelijke toe stemming voor "de bouw van de provincie. Toen Stouten- beek in samenwerking met de Leidse aannemer M. Duprie in het najaar van 1981 het plan ontwikkelde, leek er geen vuiltje aan de lucht te zijn. De gemeente Leiderdorp ging vlot akkoord met het plan; ook blij een koper gevonden te hebben voor de 27.000 vierkante meter grond. De noodzakelijke wijzi ging van het bestemmingsplan leek aanvankelijk een wassen neus. maar bleek zich uitein delijk tot een obstakel van for maat te ontwikkelen. Theoretisch is nu nog een kroonberoep tegen aanleg van Wethouder Bezemer en ambtenaar Peters in de heimachine. de meubelboulevard mogelijk, maar het aanspannen daarvan heeft weinig zin. omdat de uit spraak een jaar of drie op zich laat wachten. „Dan zullen ze heus niet besluiten de dan al twee jaar in bedrijf zijnde meubelboulevard weer af te laten breken. De eerste paal ging er vlot in, maar ze krij gen hem er nooit meer uit", al dus Stoutenbeek. Wethouder Meerburg toonde zich vooral tevreden over het feit dat de gemeente nu weer tijd krijgt voor „dringender zaken. Als alle projecten zoveel tijd in be slag zouden nemen als dit, zou een gemeente onbestuurbaar worden". Zijn collega Meer burg voegde daar nog aan toe dat nu niemand meer de illu sie hoeft te koesteren dat deze zaak nog is terug te draaien. De meubelboulevard zal over veertien maanden gereed zijn. Het gaat om 22.000 vierkante meter vloeroppervlak in twee bouwlagen en omringd door een parkachtige beplanting. Slechts veertig procent van de grond wordt Bebouwd, het gaat om meubelshowrooms zonder opslagplaatsen. De tota le investering bedraagt om streeks de dertig miljoen gul den. In de meubelboulevard komen Mijnders, Stoutenbeek, Lederland, Baalbergen. de Slaapkamerspecialist. Koore man en de Rietboetiek. Gister morgen is bovendien overeen stemming bereikt met het Skandinavische meubelbedrijf Falhal en over de laatste 1250 vierkante meter wordt nog on derhandeld met onder meer de Keukenspecialist. (ADVERTENTIE) personal ===T computer 7 centre Jmpuiei tMmwqk groep ►orautomatisering bv «traat 99. pb. 85939. 8CP Den Haag. 070-646925 ZOETERWOUDE De Zoeterwoudse scholen Sja- loom en St. Aloysius/Zon- negaarde gaan met ingang van het schooljaar 1985/1986 fuseren. Dit is noodzakelijk geworden door de onverwacht snelle daling van het aantal leer lingen op beide, tot de stichting Katholieke Scho len Zoeterwoude behoren de scholen. De fusie is overigens nog niet defini tief, maar alles wijst toch in deze richting. De nieu we school zal worden ge vestigd in het gebouw van Sjaloom. Tot genoemde stichting beho ren drie scholen. De Sjaloom- school aan de Veldzichtstraat heeft vier lagere-school klasen (met 87 leerlingen) en twee kleuterklassen (38 leerlingen). De Aloysiusschool/Zonnegaar- de heeft ook vier lagere school klassen met 113 scholieren en 45 kleuters verdeeld over twee klassen. De Klaverweide- school aan de Westeindseweg heeft vijf verplichte lagere school klassen en een extra klas door de aanstelling van een leerkracht in het kader van het werkgelegenheidspro ject onderwijs (totaal 145 leer lingen) en twee kleuterklassen met 45 kleuters. Verwacht wordt dat de Sja- loomschool volgend jaar nog maar één kleuterklas heeft en drie lagere school klassen. Dit maakt het voortbestaan onze ker. Tevens moet volgens de wet op het basisonderwijs het gebouw van de kleuterschool Zonnegaarde worden opgehe ven en de kleuters onderge bracht in de St. Aloysius- school Gesprekken met de in spectie en de gemeente Zoeter woude hebben inmiddels dui delijk gemaakt dat de stichting niet op medewerking hoeft te rekenen om het gebouw van de St Aloysius tot een vol waardige basisschool te ma ken. Ere wordt een begeleidings commissie in het leven geroe pen die nog voor de kerstva kantie een advies over een fu sie moet uitbrengen aan het stichtingsbestuur LISSE Het ziet er komend jaar financieel gezien weer iets gezonder uit voor het Bloemencorso van de Bollenstreek. Het 38ste corso zal op 27 april onder het motto „Wereld in Bloemen j door de streek rijden. Deze keer zijn na strubbelingen in enkele voorgaande jaren, de subsidiegevers (het bollenvak) er volgenï corsovoorzitter S. Bonkenburg „eindelijk van overtuigd geraakt dat ze niet meer om het corso heen kunnen". De stichting Bloe^ mencorso Bollenstreek heeft dankzij dat feit én het verschijnsel dat weer een stoet reclameauto's voor de praalwagens uit zal rij-* den. dit jaar 300.000 gulden op de jaarrekening. Op de avonq van dinsdag 27 november zullen de verschillende sponsors in de Nachtegaal van Lisse een keuze kunnen maken uit de tekenin-, gen voor de praalwagens. Een aantal zaken is overigens nu al zeker. Zo is bekend dat het 38ste corso niet naar Zweden zal gaan Sinds de Tor Line niet meer op Zweden vaart, is de overtocht financieel onmogelijk ge worden. Wel bestaat de mogelijkheid, er wordt nog over onder handeld. dat een deel van „Wereld in Bloemen" naar het Engels- se Spalding gaat. Daar rijdt jaarlijks een tulpencorso waarin a| twee keer eerder een 'hyacinthenwagen' uit de Bollenstreek heeft meegereden. De beroemde Tulip Queen uit Nieuw Zeelanq de tiende is wel al gekozen, maar haar naam is nog niet bei kend gemaakt zal ook in 1985 weer van de partij zijn op eer» van de praalwagens. Ondanks nadrukkelijke verzoeken vanuit die gemeente, zal hef 38ste bollencorso niet door Noordwijkerhout rijden, hoewel dit de gemeente is in de streek waar nog de meeste bollen wordert gekweekt. „Als we dat zouden doen. zou Noordwijk of Haarlem moeten vervallen en dat is financieel onmogelijk. Bovendien zou de spoorlijn dan overgestoken moeten worden hetgeen niet i$ toegestaan" zo verklaart Bonkenburg het besluit Iets bijzonders wordt komend corso eigenlijk nog verwacht van de Koninkliiké Algemene Vereniging Bloembollencultuur die dan 125 jaar bei staat. De Lions Club Bollenstreek zal ook in 1985 de twee dagen voof het corso weer een Corsofestival in de Hobaho-hallen organise ren. Voor de donderdag is al het Deep River Quartet gecontraci teerd en voor de vrijdagavond hebben The Trammps. Donna Lynton en Fantasy al getekend. Het hoofdoel wordt in 1985 d« blindenzorg, naar analogie van het internationale Lionsdoel ui 1985. NOORDWIJK De Stichting Instandhouding Buiten kliniek heeft gisteravond, direct na het programma „Kinderen voor Kinderen" van de Vara's Speelgoedac tie een bedrag van 60.000 gulden gekregen Het geld is bedoeld als bijdrage om deze in Noordwijk gevestigde kinderkliniek van het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL) open te kunnen houden. Zoals bekend heeft het AZL in het kader van de door het rijk opgelegde bezuinigingen, besloten het ziekenhuisje voor chro nisch en langdurig zieke kinderen af te stoten en te vervangen door een andere voorziening op het eigen terrein in Leiden, öw ders van (oud-) patientjes startten onmiddellijk na het bekend worden van dit voornemen eind oktober 1983 een actie om dezf unieke voorziening toch te kunnen behouden. Belangrijkste ar gument was dat de kinderen in de huiselijke villa zich veel min der ziek voelen dan in de ziekenhuissfeer. Volgens de laatste be richten van AZL-directeur J.H. Peters is er jaarlijks 1,2 miljoen gulden nodig voor het behoud van de Buitenkliniek. De oudetj» hebben echter een alternatief plan, dat maar 400.000 gulden per jaar kost. Dit bedrag zou door acties moeten worden opgebracht De AZL-directie heeft nog geen duidelijke mening over dat al ternatieve plan gegeven, maar staat zeer welwillend tegenover de actie Inmiddels is er al veel geld binnengekomen Zo gaf de ESTE- C/ESA afgelopen zomer nog 28.000 gulden, leverde de actie week in juli 19.000 gulden op en was er toen al voor 37.000 gul den binnen aan giften van acties op scholen, fancy fairs, kam peerders en kerkgemeenschappen. Bovendien zijn er veel giften van 10.000 gulden of meer toegezegd op voorwaarde dat de actie slaagt. Een tussenstand wil de stichting nog niet geven, juist om dat zoveel bedragen nog niet binnen zijn op giro 52045, maar onder voorbehoud zijn toegezegd. (ADVERTENTIE) voor Wegens onderhoudswerkzaamheden aan de PTT straalverbinding naar het ontvangsta tion Oegstgeest en signaalmetingen die door Casema worden verricht, kunnen tussen 09.00 en 17.00 uur op dinsdag 20 november woensdag 21 november en donderdag 22 november onderbrekingen van zowel de televisie- als de FM-radioprogramma's plaatsvinden. Getracht zal worden deze onderbrekingen tot een minimum te beperken. Casema

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 3