O2® DEKRANT BRENGT R de rijksoverheid vraagt leerling A-verpleegkundige VERPLEEGKUNDIGE ZIEKENVERZORGENDE ™,v, Venduhuis rfffiSTGEEST I=J JJJ larMJlrt H IV til ZATERDAG 17 NOVEMBER 1984 LEIDSË COURANT PAGINA De rijksoverheid wil meer vrouwen in dienst nemen. Daarom worden vooral ook zij uitgenodigd te solliciteren. projectadviseur/ automatiseringsdeskundige vac nr 4-3737/0167 Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen centrale directie Organisatie en Automatisering Functie-informatie: ontwerpen, realiseren en beheren met het rekencentrum van departementale gegevensbanken en de daartoe benodigde registratiesystemen. Dit kan o.m. inhouden: vervullen van het projectleiderschap, doen van voor- en toepasbaarheidsonderzoeken; inventariseren van de informatiebehoeften; opstellen van de projectplanning; coördineren van projectactiviteiten; inrichten, onderhouden, beproeven en autoriseren en evalueren van departementale gegevensbanken en de daartoe benodigde registratiesystemen; deelnemen aan project- en werkgroepen; bewaken van de privacy, integriteit en beveiliging van de gegevensbanken. Voreist: voltooide universitaire opleiding (B- richting) of diploma VWO met een HBO-opleiding informatie/automatisering of een gelijkwaardige combinatie van opleiding en ervaring; ervaring als informatie/automatiseringsadviseur, b.v.k. met betrekking tot gegevens(bank)beheer; bereidheid om ontwikkelingen in het vakgebied actief te volgen. Kennis van de organisatie van het onderwijs strekt tot aanbeveling. Bereidheid bij taakverschuivingen mee te werken aan een functiewijziging binnen het Ministerie. Standplaats: Zoetermeer. Salaris: max. f5534,- per maand. Sollicitaties inzenden voor 14 december 1984. controleur (mnl./vrl.) bouwnijverheid vac nr. 4 3758/0167 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid directoraat-generaal van de Arbeid, Arbeidsinspectie Het directoraat-generaal van de Arbeid, c.q de Arbeidsinspectie, heeft tot taak het bevorderen van optimale arbeidsomstandigheden. Hieronder valt de zorg voor veiligheid, de bedrijfsgezondheidszorg, menswaardige werkomstandigheden, op de mens afgestemde inhoud van de arbeid, ontplooiingskansen en overleg. Het Directoraat omvat behalve een centrale dienst te Voorburg als uitvoerende diensten de Arbeidsinspectie, de Inspectie van de Havenarbeid en de Dienst voor het Stoomwezen. Het werk wordt gedaan door deskundigen op zeer uiteenlopende technische gebieden en op medisch, bedrijfsorganisatorisch en gedragswetenschappelijk gebied. Functie-informatie: instellen van onderzoeken ter bevordering van de naleving van de bepalingen van de Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidswet; geven van adviezen en aanwijzingen op veiligheidstechnisch gebied; verrichten van ongevalsonderzoek en klachtenonderzoek. De activiteiten zijn gericht op uiteenlopende facetten van de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid en bevatten naast overwegend (veiligheids)technische ook bedrijfsorganisatorische aspecten. Vereist: diploma MULO/MAVO en MTS bouwkunde of aannemerscursus B, alsmede ervaring als uitvoerder in de bouw; rijbewijs BE. Standplaats: Zoetermeer. Salaris: max. f3726,- per maand. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Naar deze functie kunt u solliciteren door inzending van een sollicitatieformulier voor 8 december 1984, dat u kunt aanvragen per briefkaart onder vermelding van het vacaturenummer en uw huisadres met postcode, bij de Rijks Psychologische Dienst. Bovengenoemde (bruto)salarissen zijn in het algemeen afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en zijn exclusief 7Va% vakantio- uitkering. Schriftelijke sollicitaties, indien niet anders aangegeven, onder vermelding van het bij de gewenste functie genoemde vacaturenummer (in linkerbovenhoek van briof en enveloppe en voor elke vacature een afzonderlijke brief) en uw huisadres met postcode, zenden aan de Rijks Psychologische Dienst, Prins MaurifSlaan 1. Corr. adres: Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage. Een mededeling van ontvangst van uw sollicitatiebrief wordt u door het desbetreffende ministerie, de dienst of instelling toegezonden. „Het Diaconessenhuis" Leiden Het Diaconessenhuis te Leiden met 314 bedden en ruim 630 medewerkers is een algemeen ziekenhuis met een regionale funktie. Vrijwel alle specialismen zijn aanwezig. Het ziekenhuis ligt op een loopafstand van 10 minuten van het centraal station. In de inservice-opleiding tot A-verpleegkundige, die op 1 maart 1985 start, zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor De opleiding duurt 31/2 jaar en ziet er als volgt uit De introduktieperiode van 3 maanden; hierin wordt voor namelijk theoretisch onderwijs gegeven. In deze periode vindt er een oriënterende praktijkstage van 1 week plaats op één van onze verpleegafdelingen. Als men deze periode met vol doende resultaten heeft afgesloten wordt men toegelaten tot de klinische periode. De klinische periode duurt 3 jaar en 3 maanden. Tijdens deze praktijkleerperiode wordt men op de verschillende verpleeg afdelingen geplaatst om datgene wat men in de theorie ge leerd heeft toe te passen. In deze periode komt men nog wel regelmatig terug op school voor het volgen van een lesweek. Toelatingseisen Kandidaten dienen; bij aanvang van de opleiding minimaal 17 jaar en 7 maanden te zijn; in het bezit te zijn van het HAVO-diploma of een gelijkwaardige opleiding. Arbeidsvoorwaarden De eerste 3 maanden ontvangt de leerling-verpleegkundige geen salaris en krijgt men een leerovereenkomst. De boeken worden dan in bruikleen gegeven. Na deze periode krijgt men een leer/arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt dan f 1.408,- bruto per maand. Inlichtingen Inlichtingen over de opleiding zijn te verkrijgen bij mevrouw H.C Jongsma, hoofd opleiding, telefoon 071-155960, toestel 285. Sollicitatie Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de afdeling personeelszaken van het Diaconessenhuis, Houtlaan 55, 2334 CK Leiden, onder vermelding van vakaturenr. P5-2. 4^% De Stichting Rosenburg is een Psychiatrisch Centrum, dat een belangrijke funktie vervult in de regio Den Haag (575 behandelingsplaatsen). De verpleegkundige dienst van Rosenburg is onderverdeeld in vier sektoren, te weten acute psychiatrie/opname, middellang verblijf, langdurig verblijf en psycho-geriatrie. De sektor psycho-geriatrie omvat een afdeling observatie geriatrie (observatie en kortdurende behandeling) en een afdeling voor vervolg- behandeling en langdurig verblij fdie is onderverdeeld in 3 units met 30 plaatsen elk. De zorgverlening is per unit gedifferentieerd (begeleiding, verzorging en intensieve verpleging) en er wordt in multi-disciplinair teamverband gewerkt. Op de afdelingen, vallend onder de sektor psycho-geriatrie, zijn vakatures voor de funktie van Kandidaten dienen aan de volgende funktie-eisen te voldoen: - in het bezit zijn van het diploma Ziekenverpleging B, A en B of het diploma MBO-V danwel HBO-V (vakature verpleegkundige); - in het bezit zijn van het diploma Ziekenverzorging (vakature zieken verzorgende); - beschikken over ervaring in het werken op een afdeling psycho-geriatrie in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis of vergelijkbare ervaring; - beschikken over goede sociale vaardigheden, alsmede het vermogen om methodisch te kunnen werken. De gedachten gaan voorts uit naar kandidaten, die in staat zijn bij te dragen in de ontwikkeling van het verpleegkundig team en in de begeleiding van leerling-verpleegkundigen. Voor een aantal funkties is aanstelling in deeltijd-verband mogelijk. Aanstelling geschiedt, afhankelijk van leeftijd, ervaring en genoten opleiding, in de rang van verpleegkundige of verpleegkundige A, danwel ziekenverzorgende, le of 2e schaal. Informatie over de funkties en de sollicitatieprocedure wordt (telefonisch) gegeven door de heer E. Pronk, Coördinerend Hoofd verpleegkundige, telefoon 070 - 97 5051toestel 81027. Sollicitaties te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken van het Psychiatrisch Centrum Rosenburg, Oude Haag weg 3 77, 2552 GB 's-Gravenhage. ONROERENDE GOEDEREN der Notarissen Utrechtse Veer 22a Leiden OPENBARE VERKOOP op maandagen 19 november en 26 nov. 1984 telken male om 19.30 uur bij inzet en afslag ten overstaan NOTARIS MR. J. BROUWER, Boerhaavelaan 31, 2334 ED Leiden. Tel. 071-173344. Ex art. 1223 lid 2 B.W.: A. de beneden- en bovenwoning, Paul Kru- gerstraat 23/23a te Leiden, kad. bek. gem. Leiden sectie I nr. 813, groot 57 centiare; zakelijke lasten over 1984: 195,29 ex- en royementskosten: 176,75. B. het woonhuis met erl en grond, Marnix- straat 1a, Leiden, kad. bek. gem. Leiden, sectie K nr. 5185, groot 45 centiare; zake lijke lasten over 1984: ƒ234,63, royements kosten: 38,-. GEGOEDHEID. Gegadigden dienen desgewenst op de veiling een verklaring van hun bankrelatie te kunnen overleggen betreffende hun financiële gegoedheid, alsmede een legitimatiebewijs. BETALINGEN. Executie-, royements- en procureurs- kosten, trekgeld, achterstallige lasten en rangrege- lingskosten zijn voor rekening van koper. Binnen 5 dagen na de gunning moet door de koper ten kantore van de notaris een bedrag gelijk aan 10% van de koopsom worden voldaan. BEZICHTIGING: dinsdag en donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur op 20 en 22 november 1984 en wel na telefonisch overleg met de betreffende notaris. De Stichting Kraamzorg van HET GROENE KRUIS DEN HAAG i de huidige functionaris ii LEID(ST)ER-DOCENT(E) in een 100% dienstverband Zij/hij geelt leiding aan de organisatie er waar ca 50 kraamverzorgenden werkzaar den en een administratie! medewerkster Het leveren van een actieve bijdrage de thuiskraamzorg in samenhang mei tweedelijnsgezondheidszorg. Hel leiden van de dageli|kse uitvoerin Hel inhoud geven aan de opleiding er i in de ontwikkeling va Het zorgdragen v e verwerking van de zorgverlening. e op de ontwikkelingen in de maatschappelijke gezondheidszorg en de positie v n (werknemers en cllönten). ligheid. Kennis van de Enaelse ti_ Diploma A met kraamspecialisatie ol kraamaantekentng. Diploma M.G.Z. of H B.O.-V en kaderopleidlng extramurale gezondheidszorg, of l i.reidheid deze le volgen. Ervaring in de extramurale gezondheidszorg, bl) voorkeur in de kraamzorg. Leefti|d 35-45 |aar. Het salaris, minimaal 3 297,61 en maximaal 3.947,71 en overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Kruiswerk en Tuberculosebestrijding. Inlichtingen worden verstrekt door de huidige leidster-docente, mevrouw A. de Klerk, tel. 070-46 97.99 Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen twee weken richten aan de heer H M. Geraedts. directeur Stichting Groene Kruis Gezondheidszorg/Kraamzorg Den Haag. Van Speykstraat 31. 2518 EV Den Haag LAATSTE FASE Tetteroo bouwt in Rijswijk stijlvolle herenhuizen - J V X De laatste serie op deze bijzonder aantrekkelijke lokatie, rustig gelegen in het groen op korte afstand van station en winkelcentrum „De Boogaard". Deze herenhuizen onderscheiden zich door een efficiënte indeling in parterre 2 etages 4 slaapkamers waarvan 1 ruim 20 m2 living van ca. 40 m2 L-vormige keuken volledige badkamer parkeren op eigen terrein eigen grond. Bij de afwerking kan met diverse wensen rekening worden oehouden. Nog steeds enkele woningen te koop. Koopsommen v a. f 274.500.- v.o.n. Inruil eigen woning |'l 11 CTt 11 i t Z Wig eventueel mogelijk'•[[L Makelaardij "De Sijde" Tele(Mnj070) 209207 b.g.g. Te koop in ZEVENHOVEN (nabij de Nieuwkoopse Plassen) onder architectuur te bouwen vrijstaand landhuis met garage en ruim uitzicht over polderlandschap. Gelegen op ca. 600 m2 9rond Vraagprijs 390.000.- im. H. de Koster Zn Tel. 035-233641 OEGSTGEEST, Mathenesselaan 6 Op eerste stand gelegen vrijstaande bungalow Berkesteen". In voortreffelijke staat van on derhoud. Riante tuin rondom (grondopp.: 1.488 m2) met terras op het Zuiden. Royale garage en carport. Praktisch geheel voorzien van dubb. beglazing en spouwmuurisolatie. C.V.-gas (1982). Inbraakbeveiliging. Indeling: royale woonkamer met zitkuil, open haard en studeer- hoek (totaal 70 m2) moderne eetkeuken met in- b.app., bijkeuken, 4 kamers, badkamer met lig bad, douche en toilet. Hal en toilet. Vraagprijs 695.000,- k.k. MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN B.V. Stationsplein 22, 2312 AK Leiden. Telefoon: 071-143441. VERHOEVEN 'weet van wonen PLANTIJNSTRAAT "Cronestein" service-appartementen. In het gerenommeerde Cronestein kunnen wij thans ver schillende appartementen aanbieden. Naast 2. 3 of 4 ka mers badkamer met ligbad, flink balkon en keuken. Kel derberging. C V., grote ontvangsthall en recreatiezalen, prima verbindingen met openbaar vervoer. Servicekosten: v.a. f 1.015,— p/m voor één persoon, incl. de maaltijden. Prijzen v a. f 27.000,- PR. IRENELAAN 11 f215.000,- Uitstekend onderhouden woonhuis met voor- en achter tuin, verwarmde schuur en achterom. Indeling: gang met kelderkast en toilet, over de hele breedte uitgeb. woonka mer met parket, open haard en moderne keuken met lichtkap, le et.: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet, balkon. 2e et.: vaste trap, 2 kamers met dakka pel, berging met dakraampje, wastafel en aansl. wasapp. C.V.gas; parterre achter dubbel glas; sanitair vernieuwd. KENNEDYLAAN 53 f 127.000,- In gebouw "Haeswijk" op de parterre gelegen 2 a 3 ka merhoek-serviceappartement. Indeling, entree, hall, toi let, woon/eetkamer, slaapkamer, badkamer met ligbad, moderne keuken, balkon. Thermopane beglazing. Inkl. stoffering. Serv. kst.: f 756,— p/m. Geverssiraat 63 Oe^stgeest 071 175151 ISOLATIE PROBLEMEN? Wi| maken in iedere gewenste maat' koziinen. ramen, binnen- en buiten deuren. schuitpuien en trappen van diverse houtsoorten in onze eigen timmerfabriek Wi| leveren ook kunststof en alu-mi- nium ramen, kozijnen en schuifpuien Wij hebben de juiste mensen die b.| u plaatsen Wij leveren en zetten zelf isolerend glas met Komokeur en garantiebe wijs. ook spouwmuurisolatie. Wij verzorgen ook uw verbouwing AANNEMERSBEDRIJF/ TIMMERFABRIEK C. J. de Boer Willem Barentszstraat 41, j 2315 TZ Leiden Tel. 071-12.16.19 Ramen Deuren Ramen Deuren Ramen Deuren Ramen Deuren ADVIES. LEVERING. EN PLAATSING DOOR WERU SPECIAALBEDRIJF WESSELMAN Oegstgeest, Salvialaan 25 Woonhuis met stenen schuur in rustige omgeving, voortuin en fraai zonnige achtertuin. Pand verkeert in goede staat van onderhoud. Dak en muren zijn geïso leerd. Begane grond: hal met verruimd toilet en berg- kast, woonkamer met parketvloer, moderne keuken met koelkast, vaatwasser en 3 fasen aansluiting. 1e etage: 3 kamers, badkamer met zitbad. 2e etage: grote zolderkamer, zijkamer, zolderberging. Aanvaar ding in overleg. 189.000,- k.k. Oegstgeest, Wyttenbachweg 53 Hoekhuis met stenen schuur en een voor-, zij- en achtertuin. Bouwjaar 1934. De staat van onderhoud is uitstekend en het pand wordt verwarmd d.m.v. c.v.- gas. Indeling: vestibule, gang, toilet met fontein, kel derkast. L-vormige woonkamer met parketvloer, half uitgebouwde keuken, bijkeuken. 1e etage: overloop, badkamer met zitbad, dubb. wastafel en toilet, 2 grote slaapkamers, balkon. 2e etage: vaste trap, hob byzolder met dakkapellen, 2 kamers met zijramen en dakkapellen. Aanvaarding in overleg, 215.000,- k.k. Leiden, Bachstraat 692 In goede staat verkerende 2 3 kamer-service-flat gelegen op de 8e etage in hoogbouw, met garage op de begane grond. Indeling: entree, woonkamer met doorloop naar eetkamer, slaapkamer, keuken, badka mer met ligbad en wastafel, apart toilet, balkon aan de voorzijde. Servicekosten bedragen 2.968,50 per kwartaal. Aanvaarding in overleg. 155.000,- k.k. Noordwijk aan Zee, Parallel Boulevard 260 Zeer luxe uitgevoerd 3-kamerappartement met zonnig balkon en fraai zeezicht. Ind.: entree, hal met toilet en bergkast, royale woonkamer met compleet ingerichte keuken, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet, douchekamer met douche en aansl. wasma chine. De totale flat is voorzien van isolerende begla zing en er is een aparte berging in het souterrain. Eventueel is er een garage beschikbaar. Aanvaarding in overleg. 219.000,-k.k. B.V. Makelaardij o.g. OEGSTGEEST, PASSAGE 12 TEL. 071-170741* BETONGARAGES 2.375.- BETON TUINSCHUREN 1.250.- BETON SCHUTTINGEN 69.- 2 mtr. hoog, per str. mtr. Bij deze prijzen is plaatsing Inbegrepen. Excl. BTW. Minder dan 10 mtr. 15% extra. Ook te leveren voor de zelf bouw. Wij leveren ook steen motief kleuren grijs, rood of geel. Div. modellen te bezichtigen aan de fabriek A. B. Betonindustrie, Hcipol- derstr. 6 te Heeze (N.Br.). Vraag vrijblij vend onze brochure met prijslijst. A.&B. BETONBOUW Barrierweg 239, 5622 CN 040-815041 815559/434643 Vlotte levering door heel Nederland BRANDT LEIDEN VERHUIZERS VAN HUIS UIT!! SINDS 1900 LEIDEN Rijnsburgerweg Zeer royaal herenhuls c v. gas en diepe zonnt tuin (30 m). Gunstige i ging t.o.v. station versiteit. Ind.: Hal, grote woonk mer (70 m2) met opt haard, ruime keuken, t, let. kelderkast. Ie verc drie fijne slaap/studee kamers, badkamer ligbad en 2e toilet, verd.drie slaapkan en c v ruimte e.g. be ging. Vraagprijs ƒ265.000. Van Beukering Makelaardij M Zonnebloem Tel. 071-214521 JRL IA/ 'J\n k' LEIDEN Papiermolen 162 Luxe twee-kamerappar\ ment op de 7e ven met c.v., dubbelel zing, balkon op he ten en panoramisch zicht over Leiden. Ri berging in de flat. St cekosten maand. Ind.: Hal, bergi badkamer met ligbad, let en wastafel, wooi mer (3.80x6.70 m) sl. kamer (3.62x4.45 m). Vraagprijs ƒ90.000.- MZonnebloe L.iO.n. Tel. 071-214521 LEIDEN Borneostraat 52 In uitstekende staat onderhoud ruim woonhuis nabij centrum. Ind.: Entr apparat badki met douche. 2e verd der Het huis heelt achtertuin en achterot Gehele huis kozijnen beglazing. Vrssgprijs 110.000.- k Van Beukering Makelaardij M Zonnebloem 72 j Leióen V 071-214521 m' Modern woonhuis prettige ligging, vot achtertuin, c.v.-gi berging. Moderne bouwde keuken en kamer. Ind.: Hal, kt kast en tollet, woonkamer me haard en geïsolt schuifdeuren naar te Ruime keuken. 1e verd.: slaapkamers, badkan met bad en douche, verd.: 1 grote slaap/sli deerkamer r berging en Vrssgprijs 155.000.- k Van Beukering Makelaardij M Zonnebloem 72 i 1 Leiden 071-214521 HA kloos t de b lig k nmorgi tisch ordvoi Konir lers v ^hstaan u igen di Ruin jj het i iouw i ju emaal ti o niet Kon, verzi 9 •ere" 1 €T idert f «d J) aan Rijven iven ag si EM, 1 iuropo H rijwel anmoi rvatv inhei 'hes eleid. iKing LEIDEN Akkerhoornbloem 3| Modern, luxe h op het Zuiden, bouwde berging gas. B.j. 1976. Ind. toilet, woonkan open haard e slaande deuren ras, eetgedeelte wer badkamer (t elekl 3x3 m) met ligbad, apa ljndui douche en 2e toilet. lwprL verd grote zolder, ww meerdere kamers maakt kunnen worden, id, h( Vrssgprijs ƒ210.000.- kjp voc ïmt d stelt iral In hel cent stadswoning met 'klokt vel (Monument) ei c.v.-gas. Ind.: Enti kamers (slaap/studt hobby). douche plaatsje. 1e verd. kamer met open haai tollet, luxe eiken keu met div. inbouwapp. verd.: 2 kamers. Vrssgprijs 143.000.- Van Beukering Makelaardij :ew< M iServi tSGF *262! 1HC Modern woonhuis voor- en achtertuin, ging. carport en c.v. Ind.: Part.: Hal. toilet, woonkamer. mode keuken. Gehele parti voorzien van isoier» beglazing. Ie verd.: slaapkamers, badkai met ligbad en 2e toilet verd.: 1 grote slaapA deerkamer en zoldert ging. Het huis verkee uitstekende staat van derhoud. Vrssgprijs 142.000.- Van Beukering Makelaardij M Zonnebloem 7\ Leiden Te koop aan het RAPENBURG met uitzichto de Doelenbrug PATRICIËRSHUIS 11 kamers. Vraagprijs 245.000.- k.k. Reakties onder no. 51878 van dit blad. -tek± Dunt 500 1 Land

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 26