£«teLe(2omant uveekpuzzel door dr. Pluizer WETENSCHAPPEN /postzegels oplossing vorige puzzel NR. 45 HONINGRAATPUZZEL W A n ZATERDAG 17 NOVEMBER 1964 sters e villa toen", enaar restaur^ ?1 zou 1 aelen vijswinnaars van puzzel 44 er om ia driet Aartman, Kerkstraat 93, Ie kok lijn, Pr. Hendrikstraat 18, ïgliepen worden binnen drie weken per cheque toegestuurd. Rond de genummerde vakjes dienen woorden van zes letters van navolgende betekenis te worden ingevuld. Alle antwoorden lezen in de richting van de wij zers van de klok. De beginletter van het eerste antwoord komt in het linkervak- je naast het cijfer 1. Het vakje voor de beginletter van elk van de overige ant woorden dient door combinatie met de letters van de omringende antwoorden te worden vastgesteld. 1. Man van zeldzame schoonheid (fig.). 13. Meel om een baksel te maken. 2. Malie v.e. rijgsnoer. 14. Dikte v.e. vacht. 3. Soort duif. 15. Gezicht. 4. Soort fiets. 16. Rangtelwoord. 5. Telwoord. 17. Ambtsgewaad. 6. Overschot. 18. Wijze van handelen. 7. Kekererwt. 19. Mengsel van lucht en methaan. 8. Zijn kleren sterk verslijtend. 20. Ensemble van zeven personen. 9. Bepaalde afmeting. 21. Natuurlijke begaafdheid. 10. Direct. 22. Klinkdicht. 11. Reus. 23. Dwaas. 12. Manier waarop een gebeurtenis 24. Groot liefhebber van de jacht. wordt voorgesteld. Welk(e) antwoord(en) begint/beginnen met de letter „T". Oplossingen onder vermelding van Puzzel 45 moeten uiterlijk woensdagmiddag in bezit zijn van de: Leidse Courant, Postbus 11, 2300 AA Leiden. Naam, adres en postcode s.v.p. in blokletters vermelden. 5 Spel der vergissingen parentoernooi kwam een spel voor dat aan- lat soms zelfs de een- ;te conventies aanlei- ninnen zijn voor rare en 1 p Misverstanden. Allereerst u het spel vanuit de ne met gepresenteerd Moja"veparenwedstri^d en Zuid H I O V II10 7 6 O 6 42 AH 2 ZA 6 Ü543 O H B 107 3 973 ♦VB972 N H 10 5 3 ^9 w o °AH82 085 7 o A V9 V B 1086 5 4 84 V B 10 7 6 0642 AH 2 noord oost 1 Ru 1 SA pas 2 SA klopt iets niet", zou in- Charles C.M.Carlier, Schaduw gezegd heb- a\ er niet klopt, kan dit moment niet geheel i. Hij zou op dit mo- ationalotunnen gaan informeren 1 nadat/e betekenis van 2 klaver dde bij! SA, maar is dat slim? keerd^de honden moet je pas >1 Newer maken als het bieden |pen is; een bridge-waar- daa#aar nogal eens tegen ge- it on h^d wordt, snelwéheeft 1 SA al gedou- ra Houj, moet hij dan 2 SA ook en. HeCren? Nee, want je moet t geboütwee keer hetzelfde ver- ijkt h& Zuid past dus, gevolgd ifgeblaliog tweemaal pas. Hier- dinganlgt dat partner noord wel achtigefdermaatse derdehandso- noet zi zal hebben gehad. Zuid ewee! Het contract huppelde één down (71.-1 voor NZ), hoewel oost best acht slagen had kun nen maken via een ruitensnit, en na afloop ontbrandde tus sen oost en west een levendige discussie naar aanleiding van de betekenis van 2 klaver en 2 SA. Laten we beginnen met te stellen, dat 2 klaver een slecht bod is. Het is een parenwed strijd en als west een deelscore wil spelen, moet hij natuurlijk kiezen voor een edele kleur: schoppen, +170 zou nog een procentje of 35 hebben ge scoord, want niet alle OW-pa- ren boden de schoppenman che. Oost begaat de tweede fout: die vat 2 klaver als Stayman op en antwoordt braaf 2 SA: twee hoge vierkaarten. Na een tussenbod of een doublet ver vallen normaal gesproken alle SA-conventies, dus 2 klaver is echt en oost had moeten pas sen. Nu oost dat niet deed, had west nog iets van zich moeten laten horen. Hij had beider fout nog goed kunnen maken door op dit moment 3 schop pen te bieden. Maar nee, deze memorabele biedserie ging uit als een nachtkaars en NZ mochten de gedeelde top note ren zonder dat ze daar veel voor hadden hoeven doen. Lebensohl Als er na een 1 SA-opening bij de volgende tafelgenoot iets anders komt dan ,,pas", ver vallen in principe alle conven ties (Stayman, transfers enz). Een conventie die dan pas op gang komt, is Lebensohl, wat een vrij ingewikkeld complex is of althans kan zijn. Dit 2 SA is de zgn. Lebensohl- conventie, die de partner VERPLICHT om 3 klaver te bieden. Daarop kan noord pas sen met een (zwak) klaverspel, maar hij kan ook 3 ruiten of 3 harten bieden, aangevend een zwak spel in ruiten of harten. Dit is het eenvoudigste onder deel van deze conventie, het aangeven van een zwak spel in een kleur ONDER de ge volgde kleur. Immers, een kleur die er boven ligt, kan gewoon worden verkocht: zuid west noord oost 1 SA 2 Ru 2 SA pas 3 KI pas 3 Ru Noord vraagt nu naar een hoge vierkaart. Dat doet hij ook met: Het verschil is dat hij in één van beide gevallen (meestal het eerste geval) tevens aan geeft over een stop in de vijan delijke volgkleur te beschik ken. De partner van de SA- openaar kan dat ook zonder belangstelling voor de hoge kleuren aangeven: geeft aan dat noord NIET over een ruitenstop. beschikt (en ook niet over een hoge vier kaart), maar wel over vol doende kracht voor de manche 1 SA 2 Ru 2 SA pas 3 KI pas 3 SA geeft aan dat noord WEL over een ruitenstop beschikt. De consequentie van een en ander is dat zuid wat moet doen na met bijvoorbeeld: H V 10 8 <V4B9 O V 4 A B 103 Partner geeft aan géén ruiter- stop te hebben en ook geen hoge vierkaart, dus? Dus moet zuid 4 klaver bieden. Partner moet dan maar uitmaken of de vijfde klaver daar nog aange plakt moet worden, want een manche in een lage kleur ver eist nu eenmaal meer kracht dan één in een hoge kleur. NZ zijn in ieder geval dankzij west volgbod niet in een kansloze 3 SA terecht gekomen en dan kan 4 klaver best een uitste kend eindcontract zijn. Noord zal waarschijnlijk passen op 4 klaver met iets als: A73 V8 7 O 1064 H942 week stipte ik al aan Beckej natuurlijk betere argu- lokatifi op tafel moeten ko- )pera pni het falen van de :ij in 19) Nederlanders goed te tel had dan het warme weer en met Wrekkige organisatie van ken viK in Dakar, interie^edelijk moeten we het ig een i zoeken in een ernstige p de !van onderschatting van eigen^elnemers in Senegal, en de logi van de Afrikaanse af- tweehfe'ng- Want ook al heb- s kuniP theoretisch gesproken [al vanfroo „thuisspelers" zich era- eJtunnen mengen in de n. Hetom de ereplaatsen, toch cett krh zij vele favorieten een Iheid. j kunnen afsnoepen, iladenide Afrikanen was na- M lajk de overwinning ournaPa N'Diaye op Gant- ianse l e^n hoogtepunt, dat oek a# werd overtroffen door idden ?e eindklassering van de ;waardplese kampioen Diallo, treedt zomaar tussen de Rus- ig op. I vóór vier Nederlanders eeldt zMe iallet ereede reden voor de te- ■kendeftende prestaties kan zijn tijdenlet gewend zijn aan het niet van zulke zware toer- op de y Een finale om het Ne- n haarfds kampioenschap telt ocht. flbvaalf deelnemers, in de GANTWARG Sovjet-Unie worden achttien deelnemers toegelaten. De Russen zijn dus een slijtageslag gewend. Maar in Nederland zal men stellig niet gauw over gaan tot toernooien van derge lijke afmetingen, omdat deze te kostbaar zijn. Nu worden Nederlandse kampioenschap pen over het algemeen afge werkt in de paasvakantie en dan kunnen ook spelers die geen prof zijn zich nog wel eens vrijmaken. Hoe dan ook, de KNDB zal toch moeten overgaan tot een onderzoek naar het waarom van het falen van vier van de vijf Nederlandse deelnemers aan dit WK, dat in Senegal zo- KORENEVSKI veel publiciteit heeft gekre gen. Als eerbewijs aan de nieuwe wereldkampioen volgt hieron der nog de winstpartij van Gantwarg in de laatste ronde tegen zijn voormalige landge noot Wladimir Kaplan. Gantwarg speelt met wit: 1. 33- 29 17-21 2. 39-33 11-17 3. 31-26 6-11 4. 44-39 20-25 5. 5<M4 14-20 6. 36-31 1-6 7. 41-36 10-14 8. 33- 28 18-22 9. 38-33 21-27 10. 32x21 16x27 11. 46-41 13-18 12. 42-38 18-23 13. 29x18 12x32 14. 37x28 8-12 15. 47-42 5-10 16. 42-37 3-8, zie diagram. Kaplan staat bekend als een speler die zich meestal voor zichtig opstelt en vaak heel ge niale invallen heeft. Ook hier is voorzichtigheid troef. Gant warg gaat als eerste een beslis sing nemen. 17. 34-30 25x34 18. 39x30. Laat de ruil 19-24 toe omdat de overblijvende stand gunstig voor wit is. 18. 20-24 19. 48- 42 9-13 20. 40-34 13-18 21. 44-39 19-23 22. 28x19 24x13 23. 30-25 18-23 24. 37-32 11-16 25. 32x21 16x27 26. 34-29 23x34 27. 39x30. De strijd heeft een principiële wending genomen. Na het wegruilen van 23 con centreert Gantwarg zich volle dig op de voorpost op 27. maar vergeet niet op de andere bor- drand groot positievoordeel te verwerven. 27.6-11 28. 33-29 13-18 29. 29- 24 8-13 30. 41-37 13-19 31. 24x13 18x9 32. 37-32 11-16 33. 32x21 16x27 34. 42-37 7-11 35. 37-32 11-16 36. 32x21 16x27 37. 38-33. Nu de overtollige witte schij ven op de lange vleugel zijn afgeruild is dit een sterke voortzetting, die zwart dwingt tot 37. 2ï-32. De strijd ver plaatst zich naar de andere vleugel 38. 45-40 12-18 39. 40- 34 2-7 40. 34-29 14-19 41. 30-24 19x30 42. 35x24 9-13 43. 43-38 32x43 44. 49x38 13-19 45. 24x13 18x9 46. 38-32 9-13 47. 29-23 7- 11 48. 31-27 22x31 49. 36x27. Na andermaal een „aanvallen de" ruil te hebben gedaan, is de strijd meteen gestreden. Gantwarg heeft alle belangrij ke velden in bezit genomen. Zwakke twee Ook tegen de zwakke twee wordt Lebensohl wel gebruikt: zuid west noord oost 2 Sch dbl. pas 2 SA pas 3 KI pas Oost past nu, biedt 3 ruiten of 3 harten, om aan te geven dat hij over een zwak spel be schikt. Dit ter onderscheiding van: zuid west noord oost Het voordeel hiervan is dat je na een zwakke twee van de te genpartij niet te gauw te hoog komt en daarvoor is deze va riant van Lebensohl uitermate geschikt. Corr: p/a Leharstraat 10, 2162 AC Lisse. waarvoor Kaplan geen enkele compensatie heeft. In feite had Kaplan zich hier wel gewon nen kunnen geven. Hij laat het echter toch op eei) kans loos eindspel aankomen. 49. 11-16 50. 33-29 10-14 51. 29-24 14-19 (gedwongen) 52. 23x14 4-9 53. 14x3 13-18 54. 3x21 18-22 55. 27x18 16x38 56. 18-13 38-43 57. 13-8 39-43 58. 8-2 49-32 59. 2-16 32-23 60. 16-49 23- 12. Het blijven bezetten van de lange lijn baat zwart niet om dat 26 toch een dam wordt en wit daarna een vangstelling opbouwt. 61. 49-35 12-3 62. 35-44 3-9 63. 26-21 9-18 64. 21-16 18-27 65. 16- 11. Kaplan geeft het op. Kaplan had het ook tegen Ko- renevski erg moeilijk. Vanuit de stand van het tweede dia gram ging Kaplan als volgt de nederlaag tegemoet: 31. 18- 22 32. 28-23 13-18 33. 23x12 17x8 34. 32-28 22-27 35. 42-37 8- 12 36. 28-23 21-26 37. 38-32 27x38 38. 33x42 9-13 39. 39-33 13-18 40. 33-28 3-8 41. 44-39 18- 22 42. 28x17 12x21 43. 42-38 4-9 44. 39-33 9-13 45. 33-28 8-12 46. 28-22 21-27 47. 22x31 36x27. Kaplan weet nog wel telkens een ruiltje in de stelling te vlechten, maar het zal hem niet baten. 48. 37-32 13-18 49. 32x21 26x17 50. 38-32 17-21 51. 23-19! 18-22 52. 19-13 22-27 53. 32-28 27-31 54. 13-9 31-36 55. 28-22 10-14 56. 9-4. Kaplan geeft het op. d tus ewooni De pas :e en e vrou farta elijk: Luchtverontreiniging in huis 't ernstigst weg de meeste huizen lucht sterker verontrei- in buiten op straat. Dit r. E. Lebret van de •uwhogeschool vak- .uchthygiëne gezegd tij een bijeenkomst over Wie in woningen en het ervan voor de gezond- t baseert deze uitspraak iderzoek van zijn vak- naar de mate van lucht- «iniging in woonruim te! onderzoek is welis- j niet beëindigd, maar lucht in woningen vui- lan de buitenlucht staat De onderzoeker splitst luchtverontreiniging in h in vier groepen. Een ♦an de verontreigde lucht ff uit koolmonoxyde, een ttn uit stikstofdioxyde »n, de derde categorie be- piii zwevende stofdeeltjes en de vierde groep wordt ge vormd door vluchtige organi sche verbindingen. Koolmonoxyde en stikstof dioxyde blijven hangen na het gebruik van een geiser, vooral als er geen of nauwelijks on derhoud aan het apparaat wordt uitgevoerd. Zwevende stofdeeltjes bestaan voor een zeer groot deel uit de over blijfselen van tabaksrook. Ver scheidene lijmsoorten en ande re stoffen die in meubilair en bouwmateriaal van woningen zitten brengen de vluchtige or ganische verbindingen in de lucht. De Wageningse onderzoekers hebben vastgesteld dat een ku bieke meter lucht in een wo ning 40 microgram zwevende stofdeeltjes bevat. Woont er een roker in huis, dan is die hoeveelheid twee tot 2L keer zo groot. Nog niet bekend zijn de effec ten hiervan op de luchtwegen van de mens. Dit deel van het onderzoek bevindt zich nog in een beginstadium. Wel hebben de onderzoekers aanwijzingen gevonden dat er wel degelijk nadelige effecten van uitgaan. Om zo min mogelijk koolmo noxyde en stikstofdioxyde bin nen te krijgen adviseert Le bret een afzuigkap boven de geiser te laten monteren of een mechanische luchtafvoer- buis. De remedie tegen het in haleren van organische ver bindingen is volgens hem ven tilatie. In dit verband merkte prof.dr. K. Biersteker (gezondheids leer, Wageningen) op dat slechts een derde van de be volking goed ventileert in huis. Een derde ventileert he lemaal niet, en nog eens een derde van de huishoudens doet niet anders, ofwel, heeft de hele dag de ramen openstaan. Lebret voegde hier nog aan toe dat de mens in de westerse wereld 90 procent van zijn le ven binnen doorbrengt. Vol gens hem en Biersteker is het dus maar de vraag of de lucht verontreiniging buiten oor zaak is van aandoeningen aan luchtwegen en longen, zoals milieugroeperingen stellen. Te veel arsenicum De hoeveelheid arsenicum in het Nederlandse milieu neemt zo schrikbarend toe, dat het gebruik ervan drastisch moet worden verminderd. Dat vindt de stichting Natuur en Milieu. Dr. Lucas Reijnders van de milieu-organisatie berekent daarin dat een op de 1.000 Ne derlanders huidkanker krijgt door blootstelling aan arseni- cuip Dit gif woVdt naast cad mium. lood en kwik tot de vier meest schadelijke stoffen gerekend. De hoeveelheid arsenicum in de Nederlandse bodem neemt jaarlijks toe met enige tienden van een procent, aldus de stichting. Het gif, dat de kans op kanker kan vergroten, wordt gebruikt als conserver- ings- en bestrijdingsmiddel in de landbouw en bij de produk- tie van metaal en plastic. Natuur en Milieu vindt dat dit gebruik moet worden beëin digd De stof moet worden verwijderd uit afval van ko lencentrales en metaalindu strie. Het aldus gewonnen ar senicum kan dan worden ge bruikt bij het maken van pro- dukten die wórden gerecycled, zoals accu's en zonnecellen. Reijnders bepleit het stellen van normen voor de aanwe zigheid van arsenicum in voe dingsmiddelen en dranken. Nu bestaan daar geen richtlijnen voor, terwijl dat wel het geval is voor bij voorbeeld lood en kwifc. Het halfjaarlijkse schaakboek „Schaakinformator" is vorige maand weer uitgekomen. Hierin staan de 675 (theore tisch) interessantste partijen uit het eerste halfjaar van 1984. Ondanks de groeiende concur rentie van het New In Chess- projeet blijf ik in een goede toekomst voor Schaakinforma tor geloven. Dit komt door de grotere aandacht voor het eindspel en het middenspel. Hetgeen zich uit door meer complete analyses in de Schaakinformator alsmede de aparte rubrieken Middenspel en Eindspel, waarin vele inte ressante stellingen als pro bleem worden voorgelegd. Erg aardig is ook de rubriek waarin de beste partij en het belangrijkste theoretische nieuwtje, uit het vorige num mer, door een deskundige jury worden gekozen. In de tweede helft van 1983 werd met grote meerderheid onderstaande partij als beste aangewezen. Lezers met een goed geheugen zullen zich herinneren, dat ik deze partij vorig jaar ook be sproken heb. Deze keer zijn de analyses echter gebaseerd op opmerkingen van Kasparov, daarom leek het mij de moeite deze fantastische partij nog een keer te tonen. G.Kasparov-L.Portisch. Niksic 1983. Dame-Indisch. I.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6 4.Pc3 Lb7 5.a3 d5 6.cxd5 pxd5 7.e3 Pxc3. Na 7....Le7 is 8.Lb5+ c6 9.Pxd5 lastig voor zwart, maar tegen woordig is 7...g6 populairder; de resultaten zijn hiermee re delijk voor zwart. 8.bxc3 Le7 9.Lb5+ c6 10.Ld3 c5 11(H) Pc6. Direkt 11..0-0 leidt na 12.Dc2 tot een lelijke verzwakking van de koningsvleugel, dit is ook de reden dat zwart in het X X A JL A A 1 S A A s vervolg pas rokeert als wit zijn dame heeft gespeeld. 12.Lb2 Tc8 13.De2 <H> 14.Tad 1 Dc7?! Er dreigde 15.dxc5 gevolgd door Lxh7+, maar dit is met de goede parade. Gebruikelijk is 14...cxd4, waarna wit, door het sterke centrum, de betere kansen houdt. 15.c4! In de partij Poloegajevsky- Portisch, Plovdiv 1983, speelde wit minder goed I5.e4. Na 15...Pa5! kreeg zwart voldoen de tegenspel. Na de tekstzet dreigt onder omstandigheden d5, waarna de witte lopers de zwarte ko ningsvleugel onder vuur ne- 15....cxd4. Niet mogelijk was 15....Lf6'': 16.d5! Pe6 17.Pxe5 Lxe5 18.Lxh7 gevolgd door Dh5 met pion winst. 16 exd4 Pa5 17.d5! Middels een fraaie pointe ko men de witte lopers tot leven. 17...Pxc4 faalt nu op 18.De4 g6 19.Lxc4! Dxc4 20.De5 f6 21. Dxe6+ Tf7 22.Tcl Da6 23 d6 Txcl 24.Txcl Ld8 25.Pg5! fxg5 26.Tc7! Lxc7 27.Te8+ Tf8 28.De5! met ondekbaar mat. 17. ...exd5 18.cxd5 Lxd5 19.Lxh7+ Kxh7 20.Txd5. Wit dreigt nu 20.De4+ gevolgd door 21.Th5. Daartegen is 20...Dc2 geen goede verdedi- Schaakinformator ging! 21.Td2 Dc5 22.Pe5! en wit wir.t. 20...Kg8. Zie diagram. Lijkt een goede verdediging, daar nu op zowel 21.Pg5 als op 21.De4 het sterke 21 Dc2* volgt. Het is Portisch niet kwalijk te nemen, dat hij de volgende schitterende wendin- §en niet heeft gezien. l.Lxg7ü Kxg7 22 Pe5! Een fraaie stille zet. die het lo peroffer meer cachet geeft. Zwart staat voor onoplosbare problemen, zoals blijkt uit de volgende varianten: 22...f5 23.Td7 Dc5 24.Pd3 en wint. 22...Tcd8 23.Dg4+ Kh7 24.Pd7! en wint. 22...Dc2 23 Dg4+ Kh7 24.Td3 Tc6 25 Df5' enz. 22 Th8 23 Dg4+ Kf8 24 Df5 f6 25.Tel Pc6 26 Pd?+ Kf? 27.Txe7+! en wint. Wat Por tisch doet biedt nog het meeste weerstand 22...Tfd8 23.Dg4+ Kf8 24.Df5! Dwingt de beslissende ver zwakking af. Zwart kan hier niet onderuit, want na 24...Ld6 25.Df6! heeft wit een beslissen de mataanval. 24...f6 25.Pd7+. Na 25.Pg6+? Kg7! <25...Ke8 26.Dh5!) 26.PI4 Txd5 27.Dg6+ Kh8 moet wit eeuwig schaak geven. 25...Txd7 26.Txd7 Dc5 27.Dh7 Tc7 28.DH8+! Wit moest ook opletten, want er dreigde verrassend 28 D\tJ 29 Kxf2 U-5+ enz. 28...Kf7 29Td3 Pc4 30.Tfdl Pe5? Voor de hand liggend, maar direkt verliezend. Na 30 ..Ld6! 31 Td5 Dc6 32.h4 kan zwart nog vechten. 31Dh7+ Ke6 32.Dg8+ Kf5 33.g4+! Kf4 34.Td4+ Kf3 35.Db3+. Zwart geeft het op, het mat is onvermijdelijk. Correspondentieadres: L. Hof land, C.Fockstrat 113, 2613 DE Delft. Ierse PTT herdenkt reiziger St.Brendaan 140 ?.öo --- 2öo--~ 4BO 260 2»o FCR0YAR: FÖR0YAR l HOROYAR i FGROttRj FORDYARj IÜR0YAR Van 21 tot 30 september werd te Melbourne in Australië de internationale filatelistische tentoonstelling „Ausipex 84" gehouden. Naar aanleiding daarvan verscheen een minia tuurvelletje met zeven zegels, elk ter waarde van 30 c. Deze zegels dragen elk een afbeel ding van een vroeger versche nen Australische postzegel en zegels uit Australische kolo niën. De gebieden die onder de aandacht worden gebracht ziin: Queensland. New South Wales, Tasmania, Van Die- mensland. South Australia, Western Australia en Victoria Hierbij is vanzelfsprekend ook de overbekende zegel „Kan goeroe met kaart" in de rode 1.- d. uitvoering. De Kerstzegels van Australië hebben dit jaar als thema „Ge brandschilderde ramen" Op 17 september verscheen reeds een zegel van 40 c. met als mo tief het gebrandschilderde raam van de Maria-kapel van de St. Franciscuskerk te Mel bourne. Dit glas-in-loodraam werd in 1858 vervaardigd door de Britse firma John Harman and Co. De kerstserie werd gecomple teerd op 31 oktober toen de overige vier zegels werden uit gebracht, in de waarden 24 e.. 30 c., 50 c. en 85 c. Toen het Ierse parlement in 1783 een zekere mate van zelf standigheid verkreeg van de Britse regering, was het aan nemen van een wet die een onafhankelijk Iers postwezen tot stand bracht, een natuur lijk gevolg Zo kon Ierland op 14 mei 1784 bogen op een ei gen postadministratie Ter herinnering daaraan werd op 19 oktober een postzegel van 26 p. in omloop gebracht met een motief vol symboliek. Op de eerste plaats duidt het op de 200-jarige continuïteit van deze overheidsinstelling Een afbeelding van een poststem pel. in di dagen rond 1784 be kend als het bisschopsmerk. Dit merk dient beschouwd te worden als de voorloper van de gegomde postzegel, zoals die in 1840 in gebruik werd geno- het jaartal „1984" in digitale cijfers, hetgeen symbolisch is voor de technische vooruit gang in de achterliggende twee eeuwen. Het drukken in meerden- kleuren- werd ver zorgd door „Irish Security Stamp Printing Lid We blijven nog even bij Ier land. want daar stichtte de handeldrijvende prinses van Galway in de 13e eeuw een nederzetting. Deze nederzet ting verkreeg in de 14e eeuw stadsrechten en werd naar de prinses genoemd. Het pad van deze stad is in het verleden niet over rozen ge gaan. Als de Ieren niet onder elkaar aan het twisten waren, hadden zij het aan de stok met de Noormannen of andere vechtlustige indringers. Galway groeide tegen de ver drukking in en thans getuigen grote en nieuwe gebouwen van de welvaart. De bevolking groeide de laatste tien jaar met een derde van het aantal in woners van daarvoor Het 500- jarig jubileum van Galway wordt nerdacht met de uitgifu- van een zegel van 26 pont worpen door Peter Wildbur. daarop ziet men de ambtske ten van di burgemeester van Galway Verder de tekst „Gailhmhe 1484-1984 Naar .lanleiding van het feit dat 1500 jaar geleden St. Brvn- daan geboren werd. bracht de Ierse rTT een herinneringsze gel van 44 p. in omloop. Sl. Brondaan was een zoon uit een welgestelde familie en werd in een klem Iers dorp geboren Hij reisde naar diverse landen om daar U- prediken Hierdoor kreeg hij de bijnaam ..De Rei ziger" De heilige leefde ah kluizenaar en stichtte later di verse kloosters in Ierland Hij stierf rond het jaar 580 in een klooster waarvan zijn zuster abdis was. De aan hem gewijde zegel toont de heilige zoals hij staat afgebeeld in een Engels manu script uit de 15e eeuw Dit ma nuscript bevindt zich in de Bodleian Bibliotheek van Ox foni in Engeland.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 25