I De rechtsstaat BIJ DE FOTO'S: Boven: De Mojave woestijn: snikheet, kaal en monotoon. De weinige bewoners praten er met liefde over. Links: Zanger, dominee en schrijver Lee Gritzner voor zijn stacaravan: „Tecopa is een echte zegen voor me". Midden: Glamourfoto van Jerre Lee uit 1947. Rechts: Marta Beckett dansend in haar eigen Opera House. MAJOVE DESERT Wie op zoek is naar een goede plaats om een nieuwe toekomst op te bouwen, denkt vermoedelijk niet direct aan een woestijn. Toch herbergt zelfs een ,,op papier" volslagen kansloze streek als de Mojave-woestijn in het snikhete zuiden van de Amerikaanse staat Californië nog behoorlijk wat onderne- i mingsgezinde bewoners. Som- migen faalden. Anderen slaagden in hun opzet, zoals Leiand J. („Lee") Gritzner. Nadat hij invalide was ver klaard, trok deze Amerikaan naar het onbeduidende woes tijndorpje Tecopa waar hij zich ontpopte als zanger, dominee I en schrijver. De zusjes Jerre Lee en Tally Nye openden in diezelfde desolate streek een restaurant van allure en de excentrieke danseres Marta Beckett verwierf pas nationa le faam nadat zij bij Death Valley Junction, ver van alle beschaving, een verlaten mo-, tel als operahuis inrichtte. Markante ontmoetingen in de Mojave-woestijn. «Hoogst zelden wil het er nog wel eens regenen en in de zomer wordt het er met het grootste geTnak vijf tig graden. Het landschap vertoont zo weinig variatie dat het door die uitgesproken saaiheid weer iets fas cinerends krijgt. De snelweg Los Angeles - Las Vegas is de kaars rechte weg die deze natuurlijke monotonie doorklieft. Het enige dat in de rotsachtige bodem naast die verkeersweg nog wortel wil schie ten is de yucca, een wilde woestijn- palm. Toch praten de weinige be woners van Mojave Desert met liefde over hun streek. Sommigen willen er nooit meer weg. Een van hen is Lee Gritzner (62). Hij woont in Tecopa Hot Springs, een nietig puntje op de kaart van Californië. Eigenlijk mag dit ge hucht geen naam hebben, ware het niet dat juist hier warmwaterbron nen te vinden zijn waaraan een bij zonder geneeskrachtige werking wordt toegedicht. In de loop van deze eeuw groeide het tweehon derd inwoners tellende Tecopa uit tot een vermaard kuuroord. Zelfs president Roosevelt bezocht deze Hot Springs om zijn kwakkelende botten eens goed te laten verwen nen. Lee Gritzner was 41 jaar toen hij van zijn huisarts te horen kreeg dat hij nooit meer zou kunnen lopen. Zijn wereld stortte ineen. Na het behalen van zijn „Masters Degree" had hij zich moeizaam opgewerkt tot schoolhoofd in Iowa. Alle plan nen voor de verdere toekomst wer den in de grond geboord. Lee volg de het advies van zijn dokter om naar een droge en warme streek te verhuizen. Dat werd Tecopa. Anno 1984 kan het ex-schoolhoofd zich met behulp van een stok weer aar dig uit de voeten maken. Na de eerste tekenen van herstel ontwik kelde hij zich tot een ware dui zendpoot die nu zelfs benen te kort komt. „Tecopa is een echte zegen voor me", klinkt het oprecht uit zijn mond. Vliegende start Lee Gritzner woont zoals zovelen in Tecopa in een eenvoudig cara vanpark. Daar begon hij samen met zijn vriendin en een buurman een nieuwsbrief rond te sturen: de Desert Breeze. Dat bleek een ecla tant succes. Lee: „Steeds meer mensen gingen dat krantje lezen. We zijn toen begonnen de Breeze ook in het dorp te verspreiden". Maar na die vliegende start sloeg het noodlot twee keer hard toe met het overlijden van zowel Lee's vriendin als zijn buurman. Toch bleef het blad onder de bezielende leiding van de enige overgebleven redacteur bestaan. Een jaar later werd Lee Gritzner in Tecopa met algemene stemmen uitgeroepen tot „Citizen Of The Year", de burger van het jaar. „Ik doe nu alles zelf. Elke veertien dagen rij ik op vrijdag naar Las Vegas om de pagina's te laten drukken. Zaterdag om negen uur 's ochtends is m'n krant overal te koop. Winstgevend is het niet, maar dat is voor mij ook niet be langrijk. Het werk houdt de ge dachten van m'n eigen problemen af. Eigenlijk zou ik niet weten wat ik zonder die krant zou moeten doen. Het is een stuk van mijn le ven geworden". Wat kunnen de lezers van de De sert Breeze zoal aan nieuws ver wachten? Bijvoorbeeld een oproep tot het ondertekenen van een peti tie waarin wordt aangedrongen op een spoedig herstel van de schade BONN Met enige jaloezie lees ik de stukjes van mijn Belgische colle ga. Een mooi land dat België. Con stant gedonder met de telefoon, het gas, de gemeente, maar een oplos sing wordt toch altijd wel gevon den. Strenge wetten, maar a wel, plooibare autoriteiten. Hier ligt het enigszins anders. Lankmoedige ge zagsdragers hebben in Duitsland nooit bestaan, want de lankmoedi- ?en kunnen hier van alles worden, ehalve gezagsdrager. Richard von Weiszacker is een lankmoedig man, maar daarom is hij waarschijnlijk ook president geworden. In het Duitse staatsbestel mag de presi dent de feesten in de hoofdstad met een dansje openen en wijze, verhe ven woorden spreken. Maar veel te zeggen heeft hij niet. De Duitse overheid waakt over zijn burgers. Op verpletterende wijze. De zucht tot regelen, waarvan ik altijd meende dat het vooral een Nederlandse kwaal was, tiert hier ongebreideld. Ik geloof dat er al leen al zo'n 90.000 bouwvoorschrif ten zijn. Een kant-eq-klare woning kon zeven jaar met verhuurd wor den omdat de plafonds twee centi meter lager waren dan voorge schreven. Een huiseigenaar liet de oprit naar zijn garage plaveien, na dat de aanleg van zijn straat al maandenlang was uitgesteld. De autoriteiten gaven de man een schouderklopje voor de voortreffe lijke wijze waarop hij het karwei geklaard had, maar ze lieten de op rit meteen opbreken en de tegels in de tuin gooien. Er was immers be sloten eerst de straat aan te leggen en daarna pas de opritten. „Men vraagt zich af", zo schrijft het zeer bedachtzame weekblad Die Zeit, waarom de burgers niet met bijlen en bommen tegen hun pijnigers op rukken Het blad heeft een aantal voorbeel den uit het leven van alledag ver zameld, die illustreren hoezeer de regelzucht woekert. Twee onder wijzeressen werden veroordeeld door een rechtbank omdat een spe lend kind onder een wip een kneu zing had opgelopen. De onderwijze ressen hadden de kinderen een si garet lang de rug toegedraaid. Er zijn zulke gedetailleerde voor schriften voor schooluitstapjes op gesteld dat de meeste leerkrachten er niet meer aan beginnen. Zij wei geren als veiligheidsbeambten te fungeren. De oeroude wet dat kin deren door schade en schande wijs moeten worden, functioneert al lang niet meer. „En daarmee ko men ze pas echt in levensgevaar", zo concludeert terecht Die Zeit. Iedereen stapt hier om een futiliteit naar de rechter. In een buitenwijk van Bonn wonen in een aantal flats jonge gezinnen en oudere mensen. Op de binnenplaats spelen de kin deren. Dat gaat natuurlijk met enig rumoer gepaard, want zo zijn kin deren, (fok in Duitsland. De oude ren vinden echter dat ze „recht" hebben op rust en stappen naar de rechtbank. De zaak loopt nog, maar het zou me niet verbazen als de rechtbank zou verordonneren dat de speeltoestellen op de binnen plaats weg moeten. Een vertegenwoordiger die bij zijn dokter een uur moest wachten voordat hij aan de beurt was, vroeg en kreeg van de rechtbank schade vergoeding toegewezen. De voorbeelden liggen voor het op rapen. Het prestige van de Duitsers wordt afgemeten aan het aantal processen dat ze hebben lopen. En hoe.meer regels, hoe meer rechters en advocaten. De rechtspra. is een slaapverwekkend gi1 Een groot strafproces, zoals "er rond de vervalste dagboek! 'na« Adolf Hitler, duurt bijna ei 're' Met drie zittingsdagen per"et n°g Of neem neo-nazi Kar ,'Ul Hoffmann. Hij staat momen j*ai; Neurenberg voor zijn rechu het voorlezen van de aai Uch maakte hij gebruik van zij 11 een persoonlijke verklaring *n leggen. Hoffmann sprak maiU| veertig uur, ofwel zo 'n zes i 11 dagen. n;c GERARD 1 ZATERDAG 17 NOVEMB1 _|l te herkennen dat staat afgel de nostalgische foto's bij de van het restaurant. Zowel Tj Jerre Lee maakte in de jare«£ tig met variétégroepen als ^1— Jon Girls en de Golden Wesp furore tijdens grote tourner Europa. Toch nam Tally al vroeg stadium van haar c een belangrijke beslissing. N| met haar saxofoon over de a— te hebben gereisd, besloot zeH toch niet in de wieg was W— voor de showbusiness. In 1 landde Tally in Inyokern vikJ— samen met haar zus beslo^ L restaurant te beginnen. T~ doel kochten de gezusters schitterende Italiaanse villaj grote dromen had ik toen". Tally. „Dat ik de eigenaar nager van m'n eigen restaur: zijn en achter het orgel zou V plaatsnemen om te spelen v|js» gasten". Nu moet ze er om l| „Maar daar kwam al na driet Aa een eind aan toen de kok |ijn, bordenwasser boos wegliepen in de keuken kwam te staanljzen Het leven van Jerre Lee is adembenemend boek. Op leeftijd was ze al leidster va' eigen „big band" in New Y< vormde tevens de spil van 1 ste Amerikaanse vrouwelijk» orkest dat een tournee d Verre Oosten maakte: Jerre Madcaps. De groep trad op inf1 sche oorden als Shanghai, r fe kong en Manilla. Na de oorltf a popte Jerre Lee zich tot een es e beste vrouwelijke diepzeedrlnr „Mijn hele leven is erg enerv sv geweest. Ik had niets andersiu, doen. Nu stort ik me met energie op dit restaurant om I het beste in de hele Mojave'Pan tijn te maken. We zullen nie der gelukkig zijn dan wanne dat hebben bereikt". aan de Old Spanish Trail. Een deel van het wegdek van deze historisch belangrijke verbindingsroute is bij een ernstige overstroming compleet weggespoeld. Maar er is ook ruimte voor een bericht als: Polly Salmond is naar Las Vegas vertrokken, waar ze helpt in het huis van haar broer die herstelt van een operatie aan zijn elleboog. Ze blijft daar zolang als het nodig is. Kortom, de nieuw tjes die normaliter bij de kassa van de groenteboer worden uitgewis seld. De bevolking van Tecopa en om streken kon in de afgelopen jaren nog op andere manieren kennis maken met de schrijverstalenten van Lee Gritzner: via boeken. Bij zonder populair zijn de gebundelde pennevruchten onder de titel Thoughts From The Backside Of The Desert. Onlangs verscheen van zijn hand Sights Sites Of The Southern Amargosa Valley, dat door Lee's aanhang wordt aange merkt als zijn beste werk. De au teur zelf doet daar nogal beschei den over. „Ik heb het in twee avonden geschreven" Full-time dominee Dat een man uit het dorp op een dag bij Lee aanklopte met het ver zoek of hij een begrafenis wilde verzorgen, vindt de schrijver/jour nalist nog niet eens zo vreemd. „De mensen kennen me hier nu een maal erg goed en komen dan voor van alles naar je toe". Van het een kwam het ander. In totaal heeft Lee nu zo'n vijftig uitvaartdiensten achter de rug en zo groeide hij uit tot een full-time dominee van de enige kerk in de wijde omtrek. Daar verzorgt hij tegenwoordig elke zondag tussen het vullen van de krant door twee dien sten. Het meeste geld voor zijn gemeente komt binnen via collectes en inci dentele giften. Maar soms, wanneer er in de kerk extra kosten moeten worden gemaakt, verzint de domi nee daar ook wel wat op. Het gla zen kruis in de Faith Community Church kon bijvoorbeeld worden betaald met de opbrengst van de grammofoonplaat The Tecopa Song. De plaatselijke tophit werd uitgevoerd door The Grandma's The Grandpa's. Stralend middel punt binnen deze regelmatig optre dende muziekgroep is zanger Lee Gritzner. Maar dit is voor het manusje-van- alles nog niet genoeg om zijn we ken volledig te kunnen vullen. Ge lukkig dat hij nog altijd in het bezit is van een akte om les te geven. En daar is de leiding van de Death Valley High School in het naburige Shoshone weer heel blij mee, want zo makkelijk is het in een streek als de Mojave Desert niet om even een vervanger op te trommelen wanneer een docent zich ziek meldt. Vandaar dat de dorpsjourna list, dominee en zanger vaak voor het schoolbord is te vinden om leerlingen het een en ander bij te brengen. Soms geeft hij Spaans; dan weer Frans. „Nou spreek ik die talen helemaal niet", geeft hij rui terlijk toe. „Maar dat is niet zo'n punt. De jongens en meisjes hebben allemaal hun boeken. Het belang rijkste is dat ze iemand nodig heb ben die les mag geven en ik ben de enige in de buurt die die bevoegd heid heeft. Zo simpel ligt dat". Stad der zonden Toch slaagt niet iedereen in Mojave Desert erin een nieuw bestaan op te bouwen. John Puncer is zo'n verliezer, zo'n „loser", al lijkt hij daar absoluut niet onder gebukt te gaan. Gebruind door de zon is hij zojuist teruggekeerd van een korte vakantie in Sequoia's National Park. In de koele schaduw van een met veel water in stand gehouden boom in Death Valley vertelt hij over zijn oorlogsjaren in Vietnam, waar hij als piloot van een bom menwerper medeverantwoordelijk was voor de dood van tientallen, waarschijnlijk honderden mensen. In het begin van de jaren zeventig brak hij drastisch met het leger, dat hij nu ziet als een instelling die lou ter opleidt tot het doden van men sen. John bekeerde zich tot het christendom en predikt sindsdien dagelijks Gods woord in zijn eigen kerkje. Samen met zijn vrouw be wandelde hij de moeilijkste weg voor zijn religieuze activiteiten door neer te strijken in Las Vegas, ook wel bekend als de „City of Sins", stad der zonden. Na enkele jaren tegen de klippen op te heb ben gepreekt, is John tot de conclu sie gekomen dat zijn toekomst daar niet ligt. „De mensen in Las Vegas willen gewoon niet christelijk le ven", meent hij. Nog deze maand hoopt de ex-Vietnamstrijder de verhuizing naar Oregon rond te krijgen, waar hij samen met zijn vrouw opnieuw een kerkje wil be ginnen. Burrito's Randell Steele, de joviale kok van de Balance Rock Saloon, die aan de voet van het Sierra-Nevadageberg- te ligt, lijkt ook niet helemaal in zijn opzet te zijn geslaagd. Het be reiden van Burrito's, Taco's en ge peperde Chile hangt hem zo lang zamerhand behoorlijk de keel uit. Zijn afleiding vindt hij achter het drumstel van de country western- groep Kenny Walters The Moosehead Band. Jarenlang tim meren deze muzikanten al aan de weg. Plakboeken getuigen van de schaarse hoogtepunten in hun car rière, zoals een optreden in Nash ville bakermat van de country westernmuziek en een concert met grootheden als de Bellamy Brothers. Maar tot op de dag van vandaag is het geluid van Kenny Walters en zijn jongens nog steeds niet massaal doorgedrongen tot de liefhebbers van kampvuurmuziek. „De concurrentie is ook dodelijk", erkent Randell met gevoel voor realiteit. Toch is er hoop. Hun twee jaar oude single Too Much Tequila staat weer aardig in de belangstel ling en kan volgens de voortreffe lijke kok elk moment nieuw bin nenkomen in de Country Top 100. „Volgens Kenny heeft de platen maatschappij tienduizend gulden voor promotie uitgetrokken. Dat moet toch genoeg zijn om die ver rekte plaat in de hitparade te krij gen!". Boven de potten en pannen droomt Randell al van de lang ver wachte doorbraak. „Dan kan ik eindelijk weg uit deze tent. Ik haat het om elke dag die smerige borden te moeten afwassen", foetert hij met gepaste mismoedigheid op weg naar de keuken. Arme Randell. In de weken die volgden zou blijken dat radiodirecteuren Too Much Te quila opnieuw te licht bevonden en zodoende naar de uitverkoop-bak ken delegeerden. Vergeten melodieën De drummende kok van Balance Rock zal de komende tijd dus moe ten blijven opboksen tegen de kookkunsten van de Two Sisters, die een zo langzamerhand legenda risch restaurant hebben in Inyo kern, aan snelweg 178, precies tus sen de hoogste berg en het laagste punt van de Verenigde Staten. Het eethuis wordt geleid door de gezus ters Nye. Jerre Lee tovert daar elke avond vergeten melodieën uit haar Hammond orgel. Haar zus Tally heeft als vaste taak de gasten naar hun tafels te begeleiden. Deze avond is Tally gekleed in een opzichtig gele, maar toch gedistin geerde avondjurk. Ontegenzeglijk een dame. In haar verschijning is nauwelijks nog het glamourmeisje Mysterie Iemand die op een goede afscheid van de showbusinei grote stad nam is Marta Becli; haar jeugdjaren verdiende z) boterham als danseres irf. York City. Kenners die haafi dens uit die dagen hebberf woond, omschrijven haar vrij verdienstelijke, maar opvallende artieste. National&un viel haar pas ten deel nadat/e b( 1968 op doorreis strandde bij! S/ Valley Junction. Zij keerd^de meer in de metropool Nevrer n terug. fPen Nabij Eagle Mountain, daarnaar de enige weg door het onhgd v\ zame Death Valley snelwthee kruist, is nu het Opera Houl, mi Marta Beckett te vinden. Hepren dergebracht in een wit geboütwe» het eerste gezicht lijkt he. Zu klooster, maar de afgeblaFog letters boven de hoofdinganlgt d raden dat het hofjesachtigePder vroeger een motel moet zlzal weest. Op een doordeweek hoor je alleen maar het mo geluid van de wind, dat mei1 tussenpozen wordt onderl door een voorbijsnellende ail benzinepomp aan de overkal de weg doet al jaren geen meer. Het zal altijd een mt Wl blijven waarom Marta Beckel na' dit verlaten oord als lokati#1 o haar intrigerende Opera pm heeft gekozen. Nadat zij in 19* N deel van het oude motel haddai kocht, stortte zij zich met hkek ziel in het verwezenlijken valK ii droom. Met name het interiePede de grote zaal onderging een t zo< sche verandering. Op de lvari schilderde de nieuwe eigenapel'1 genhandig goed gevulde log^ va midden van de ruim tweehfe'nl geschilderde bezoekers kunip echte muziekkenners tal vanger nages uit bekende opera- e|un rettewerken ontdekken. Het®111 House van Marta Beckett krP zi ras landelijke bekendheid. ku toen er artikelen in bladen jde National Geographic Map c Life, The Wallstreet Journal»13 van andere Amerikaanse I ee verschenen. Een bezoek af Wl culturele eilandje midden Be e woestijn is een gedenkwaardMes levenis. Marta Beckett treedP1 z' op de dag van vandaag op. I aparte programma's beeldt zp'd' middel van klassiek ballet eKee tomime in totaal 47 bekendeP'en nen uit. En ze danst tijdenlet I voorstellingen beslist niet voor het publiek dat op de P is geschilderd. Veel van haarpds dens zijn zelfs uitverkocht. F den vaak speciale bussen om de enorme afstand tuss Opera House en de bewoon! reld te overbruggen. De paJ hebben er graag een uren dl en weinig comfortabele busfl over om de excentrieke en b leven al legendarische vroi/r keer te zien dansen. Marta lfuc' kwam, zag en kreeg gelijk: succes echt zoekt, kan het vinden. NICO MOW1-1" V'~ vi' -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 24