Spelen en speelgoed erg belangrijk voor kind Speelgoed van het jaar: van prijzij waterspel tot goedkope knikkerpcf Cabbage Patch Kid heeft alles m< voor een ware rage, behalve de pril Spelcomputer op terugtocht GRONINGEN In Neder land wordt per jaar voor ruim een miljard gulden aan kin derspeelgoed uitgegeven, ofte wel 380 gulden per kind. Veel geld, maar dr. R. de Groot zegt: Spelen en speelgoed zijn erg belangrijk; het spel is iets heel wezenlijks voor kinde ren. Door het spel leren ze hoe ze zich moeten aanpassen in de maatschappij. En het speelgoed is daarbij het ge reedschap". Dr. De Groot, als orthopedagoog verbonden aan de rijksuniversiteit van Groningen, waar hij kinderen met lichamelijke en geestelijke pro blemen helpt, is o.a. bestuurslid van de stichting Goed Speelgoed. „Het spel is een hele belangrijke factor bij het voorkomen van pro blemen later. Kinderen die sommi ge spelletjes niet mogen doen, kun nen daar later in hun persoonlijk heidsontwikkeling hinder van on dervinden. Helaas wordt het spel door ouders vaak gezien als een nutteloze bezigheid. Als ouders boos zijn zeggen ze: „Hoepel jij maar op. Ga jij maar spelen". Dr. De Groot vertelt niets nieuws als hij zegt dat kinderen met alle mogelijke dingen spelen. Niettemin gaan veel ouders aaar bii de keuze van speelgoed aan voorbij. Het is een groot misverstand dat je alleen maar met duur speelgoed uit een goede speelgoedwinkel kunt spe len. Een asbak, een pollepel of een laken waarvan je een tent kunt maken zijn ook uitstekend. In het huishouden en in de natuur zijn ontzettend veel geschikte speeldin gen te vinden. Het is wel zo, dat een kind in bepaalde fasen van zijn ontwikkeling bepaald speelgoed ge bruikt. Schoolkinderen zijn bij voorbeeld veel meer in voor sociaal spel, groepsspel. Een peuter is daar nog helemaal niet aan toe en een kleuter begint er nog maar net mee. Bestaat er slecht speelgoed? „Als u bedoelt „gevaarlijk speel goed", dan zeg ik nee. De Keu ringsdienst van Waren is erg streng. En dat is maar goed ook, want hele kleine kinderen hebben de neiging alles in hun mond te stoppen. Dan mag de verf dus niet giftig zijn", aldus dr De Groot. De uitspraak van deze deskundige staat overigens in schril contrast met de bevindingen van de Consu mentenbond, die onlangs na een onderzoek van bouwdozen consta teerde dat kinderspeelgoed nog steeds behandeld wordt met verf die giftige metalen bevatten. De grootste concentratie giftige verf vond de Consumentenbond op het bouwsysteem Temsi, de opvolger van Meccano. Andere bouwsyste men met meer giftige metalen in de verf dan is toegestaan zijn vol gens de Consumentenbond Matador 137 en Mecano. Bovendien bevat ten de dozen Bambino, Mino 215 en Sio Montage 165 onderdelen met afmetingen tussen 17 en 32 milli meter. Dat is een maat die de luchtpijp van een kind tot 4 jaar precies kan afsluiten. Op de ver pakking staat niet dat deze bouw dozen ongeschikt zijn voor kinde ren onder 4 jaar, zo stelt de Consu mentenbond. De uitspraak van dr. De Groot staat ook op gespannen voet met de mening van de Keuringsdienst van Waren. Deze instantie heeft er mede toe bijgedragen dat er een nieuw wettelijk speelgoedbesluit komt, omdat er wel degelijk speel goed op de markt komt dat onveilig is en waartegen met het huidige besluit onvoldoende kan worden opgetreden. En slechts weinigen zullen de me ning van de Groningse deskundige delen, dat er feitelijk geen gevaar lijk speelgoed bestaat, „omdat kin deren moeten leren ook daarmee om te gaan". Wie moet het speelgoed kopen? Dr. De Groot: „Je ziet heel vaak dat een stuk speelgoed gekocht wordt zoals een doos bonbons of een bosje bloemen. In de speelgoed winkel hoor je dan: „Meneer, ik wil een cadeautje voor een kind van vier jaar. Het mag een tientje kos ten". Zo'n verkoper pakt iets van de plank en dat krijgt het kind dan. Maar hoe kan een. wildvreemde winkelier nu beoordelen of dit ene stuk speelgoed beter is dan al die andere duizenden produkten in zijn winkel? Hij kent dat kind toch he lemaal niet? Een winkelier bepaalt voor volwassenen toch ook niet in welke auto ze moeten rijden of wat voor stukje vlees ze op tafel krij gen? Hoe is het mogelijk dat we bij de aankoop van vergankelijke za ken als sokken en broeken zo kri tisch zijn en dat we ons de keuze van speelgoed maar aan laten leu nen? Het spel en het speelgoed heeft bij de opvoeders een hele lage prioriteit. Alleen de directe opvoe ders, de vader of de moeder, kun nen zien wat een kind nodig heeft. Anderen niet. Zelfs opa en oma niet". Vocht opnemend Dr. de Groot bepleit houten speel goed voor peuters en kleuters om dat dat het vocht van de handjes opneemt. Daardoor wordt de tast zin bevorderd. Het contact tussen het kind en het materiaal is beter dan bij bijvoorbeeld plastic. Voor peuters en kleuters is speelgoed dat vocht opneemt belangrijk. Dus ma terialen als hout, steen en karton. Na de kleuterfase gebruikt het kind de tastzin veel minder. Dan nemen de ogen die rol over. Plastic heeft met name voor oudere kinde ren het geweldige voordeel dat er uiterst verfijnd en uitgekiend speelgoed van gemaakt kan wor den, waarmee ze heerlijk kunnen bouwen. Denk maar aan Lego. Daar kun je veel mooiere bouw werken mee maken dan met hou ten blokken". Hebben jongetjes ander speelgoed nodig dan meisjes? „Geenszins. De flauwekul'dat jon getjes anders moeten spelen dan meisjes is een cultureel gegeven. Maar ouders moeten al die onzinni ge bijgedachten over rolgericht spel maar uit hun hoofd zetten. Er is bijvoorbeeld geen enkel oorzakelijk verband aangetoond tussen meisjes achtig gedrag van jongetjes of jon gensachtig gedrag van meisjes en homosexualiteit. Dat zijn vooroor delen. Maar uit angst dat een jonge tje of meisje „abnormaal" of „bij zonder" zal worden legt de maat schappij sterk de nadruk op het rollenspel. Als ik met ouders praat, merk ik vaak dat ze het vervelend vinden als hun dochter in bomen klimt of hun zoontje met poppen speelt. En het is jammer dat men dat vooroordeel heeft. Want als een kind wel alle spelervaringen op mag doen, treedt er vanzelf een verzadiging op en verdwijnt die be hoefte. Het is natuurlijk idioot dat we niet willen dat een 8-jarig jon getje met poppen of een fornuisje speelt. Als hij later dokter, verple ger of kok wil worden, vinden we dat wel goed. Dat is onlogisch. Het zijn puur vooroordelen en het is ongelooflijk moeilijk die weg te ne men", aldus dr. de Groot. „Ik pleit ervoor jongens en meisjes een kans te geven via het spel alles van het leven te onderzoeken, te ontdek ken en te „verinnerlijken". Dan kunnen ze later gemakkelijker ver der". Dr. R. de Groot: „Spelen is geen nutteloze bezigheid". ZATERDAG 17 NOVEMBER I Cabbage Patch Kids, wat moet je daar nu voor opschrijven? Cabbage staat voor kool maar ook voor slo me of saaie piet, patch onder meer voor lap of lapjespop en kid voor ionge geit of knaap. Enig dichter lijk gestoei met deze termen levert dan hooguit zoiets op als: uit de kool gekropen geit van een lapjes- Cop. En dat is dan een etiket dat eslist misstaat op de poppen, die als Cabbage Patch Kids door het poppenlevdfi gaan. Goed beschouwd hebben ze iets smurferigs, ook en vooral in het verhaal dat er omheen geweven is. Dat verhaal zal wel ontstaan ziin in het brein van ene Xavier Roberts in Amerika, toen deze zijn „won derlijke wezentjes" in een zeer be scheiden oplaag ter wereld bracht. Het gaat zo: een jongetje liep op een zonnige voorjaarsdag fluitend langs een koolveld. Wat hij daar toen zag allemaal kleine knuffel kindjes, die zich Cabbage Patch Kids noemden. En ze hadden alle maal maar één wens: een lief vriendje of vriendinnetje vinden, dat heel goed voor hen zou zorgen. Daar wilde het jongetje natuurlijk wel aan meehelpen. Hij nam alle Cabbage Patch Kids mee naar huis en daar wachtten ze tot ze door ie mand geadopteerd zouden worden. In Amerika duurde dat wachten echt niet lang. De schattige, zeg maar gerust vertederende poppen, vlogen de deur uit. Het zijn stuk voor stuk persoonlijkheidjes met ei gen gezichtjes, haardrachten, gar derobes enz. Met elkaar zijn ze goed voor een oneindig aantal va rianten. En het adopterende kind komt als poppemoeder of -vader voor heel leuke verrassingen te staan. Bij een Cabbage Patch Kid wordt namelijk een aanvraagfor mulier voor een officieel adoptiebe- wijs verpakt. Op dat formulier kan het kind de door haar of hem zelf te kiezen naam van de pop invul len. Opsturen die handel en na pre cies een jaar bezorgt de post een leuke felicitatiekaart voor de jarige Cabbage Patch Kid. „Poppenvader" Xavier Roberts heeft inmiddels ontelbare poppe- kinderen. Die hebben hem schat rijk gemaakt, zodat hij niet alleen in een paleis van een huis met alles er op, er aan en er omheen kan wo nen, maar ook ongelimiteerd kan voortbouwen aan zijn gestadig groeiende collectie peperdure oldti mers. In ons land moet de grote klap nog komen, als die ooit komt. Want hoe leuk de Cabbage Patch Kids ook zijn, de prijs liegt er niet om: f 119,- kere zin ook met de helden uil tv-serie A-team. De Smurfen I mooie voorbeelden van langleT de characters. Die zijn zeer i vuldig en met doseringen gebn Characters De Cabbage Patch Kids behoren tot de groep „characters", waar de laatste tijd de belangstelling van de jeugd naar uit gaat. Daartoe beho ren figuurtjes als de Pink Panther, Snoopy, de Smurfen, en de Flower Kids (een variant op de Cabbage Treinen Hoe zit het met die oude, vertr< de speelgoederen van jaren hei als de spoortrein en de bouwdi. De heer C. v.d. Lelij vertegenui diger van een van Nederli grootste speelgoedimporteurs: f de modeltreinen zit de klad.-] zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Ten eerste zijn woon minder kinderen in „speelleeftijd". Dat is structure* het betekent zo'n 25 procent j der kinderen. Bovendien ziiri „korter kind" dan vroeger; ikl doel dat ze niet meer zo lang speelgoed geboeid worden kinderen van vijftien jaar gelei En dan de romantiek van de spf weg: de trein appelleert aan die mantiek, maar dat zegt een f van vandaag niet veel meer. 1 van die kinderen hebben nog n in een trein gezeten. In de ge^ delde speelgoedzaak zie je minder treinen, de markt krii maar het is wel allemaal topku teit". Ook de oude ge staan onder druk. Ze worden minder goed verkocht. Maar speelgoedindustrie zit niet stil. is ook een enorme concurrentiflnar; moet dus wel doorlopend staan voor nieuwe trends", iar «k 1. >plo< Cabbage Patch Kids. poppen). Bij „characters" gaat het om een zorgvuldige marktverken ning en veel investeringen. En dan moet je nog maar afwachten of zo iets aanslaat. Neem bijvorbeeld ET, dat buitenaardse wezentje uit die science-fictionfilm. Dat liep als een trein, maar toen de film uit de cir culatie ging, was de figuur van ET ook meteen weg. Dat heb je in ze- het pluche knuffelbeest "Glowo^ ideaal voor kinderen die bang s. in het donker. Je hoeft de glowt uit maar in zijn buikje te knijpen zijn i vriendelijk lamp i de kop van het j De onverwoestbare hamerbank- speelplank voor baby en peuter. De Stichting Goed Speelgoed heeft als „speelgoed van het jaar" geko zen (van duur naar goedkoop): een waterspel van Otto Simon uit Al melo (f 79,95), een reuzepuzzel van Jumbo International te Amsterdam (f 59,90), een hamerbank-speel- plank van Match box (f 36,95), een glas-graveerset van Kars uit Och- ten (f 28,95) en een verplaatsbaar knikkerpotje met knikkers van Engelhart-Hoes uit Tilburg (f 6,95). Het, in de categorie kleuterspeel goed, bekroonde waterspel heet of ficieel „Aqua play", een waterweg systeem waarin bootjes kunnen va ren op golfbewegingen, veroor zaakt door een simpel met de hand te bedienen schoepenrad. Het kreeg van de jury een heleboel pluspun ten. Omdat het zoveel gebruiksmo gelijkheden heeft, omdat het fanta sie-activerend zou werken, omdat het zo leerzaam mag heten enz. In feite is het niet anders dan een slim bedacht speelgoedje van kunststof, geheel en al gebaseerd op het oer- speelgoed, dat zand-en-water heet. Helemaal knoeivrij spelen is er niet bij met zo'n waterspel, maar het kan toch wel binnen worden ge bruikt. „De wereld lacht u toe", heet de reuzepuzzel van Jumbo In ternational, die niet minder dan 5.000 stukjes telt. Het goed samen voegen van die stukjes levert een puzzelplaat van ruim anderhalve bij een meter op met niet minder dan 45 (vijf rijen van negen) la chende gezichten: mensen van alle rangen, standen en rassen. Be kroond in de categorie spellen en puzzels. En dan de hamerbank-speelplank van Match Box, die door de Britse ontwerpers „Peg-a-picture" werd gedoopt. Dit speelgoed van kunst stof werd door de jury bekroond in de categorie baby- en peuterspeel goed, omdat het een even leuke als leerzame variatie vormt op het on volprezen hamerbankje. In de categorie hobby en techniek gooide de glasgraveerset van Kars uit Ochten de hoogste ogen. Niet dat zo'n set iets nieuws is, maar deze sprong er volgens de jury kwalitatief en voor zo'n relatief lage prijs dubbel en dwars uit. En er bleken geen grote vaardigheden nodig om er optimale graveerresul- taten mee te kunnen behalen. Tenslotte dan nog de goede oude knikkerpot (met knikkers) maar dan wel, die pot althans, in een nieuwe vorm. Gewoon een plastic bakje met oplopende kanten, een grote en vier kleine potjes, met el kaar goed voor velerlei spelvarian- ten. De absolute top in de categorie speelgoed voor het schoolkind vond de jury, die verwacht dat deze „su- perpot" het aloude knikkerspel toch op zijn minst behoorlijk zal opvijzelen. Opmerkelijk bij de keus van speelgoed van het jaar was, d geen elektronica werden bekrt Wat trouwens al vaker is vert in deze tot een goede traditi* worden „speelgoedslag". Kenn worden de positieve element® de video- en aanverwante spel' toch nog te licht bevonden. lc Pre ril efS en In de speelgoedwinkels is nog vol op elektronisch geweld te vinden. Aan het tijdperk van de computer spelletjes is nog geen eind geko men. Maar de vraag naar spelcom- Euters die alleen maar spelletjes ieden, daalt. Dat was bijvoorbeeld goed te mer ken op de Speelgoedbeurs, onlangs in Amsterdam. Daar was eigenlijk alleen nog Atari met echte spel computers aanwezig. Wel waren er volop spelletjes die met kleurige beelden en science fiction-achtige geluiden heel wat kinderen en vol wassenen boeiden. Steeds meer mensen besluiten om, in plaats van een paar honderd gul den neer te tellen voor een spel computer, de beurs wat wijder open te trekken om een huiscom puter te kopen. Voor tussen de 400 en 500 gulden zijn die al verkrijg baar. Zij bieden niet alleen de mo gelijkheid spelletjes op het tv- scherm te toveren, maar kunnen ook gebruikt worden als „echte" computer. Met voor de liefhebbers het extra plezier die spelletjes zelf in te tikken en op cassette te bewa ren. Dat is bij de spelcomputers niet mo gelijk. Die hebben overigens wel een beter beeld dan de meeste spel letjes die voor huiscomputers op een cassette kunnen worden ge kocht. Door hun ruimer gebruik winnen de huiscomputers echter vaak de strijd. Bovendien hebben zij nog een voordeel. De spelcom puter mag dan wat goedkoper zijn, de spelprogramma's die erbij moe- niet verder komt dan een of twee spelletjes te kopen, komt de spel computer maar al te vaak terecht op zolder of achter in de kast.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 22