10R BU STAD ROTTERDAM ZIAND O ie bral bij zwaarder-belaste inkomens uwgrootste deel van de premie voor zijn aiing neemt (de toekomstige uitkering 22/dt belast). am Alle reden dus om van dit fiscale gebaar imarde eindstreep van dit jaar nog te profiteren, ïkearhoe? Mag Stad Rotterdam Verzekeringen u een nis r interessante mogelijkheden voorleggen? ERI TEITEAM VERTEGENWOORDIGER BUITENDIENST (m/v) RRS BEDRIJFSLEIDER kamsteeg PADAG17 NOVEMBER 1984 LEIDSE COURANT tfeKENVOORBEELDEN GULDENSVERZEKERING* ïsveij euitl GuIl ;envj Koopsomstorting looptijd f 5.000.- f 10.000,- 115.922.- li 25 f29.585.- f59.171,- f94.213,- 20 f 22.222.- 144.444.- 70.764,- 15 f 15.723.- 131.446.- 150.069.- 10 110.351- 120.703.- 132.964.- ili \foorbeeld: Een 50-jange man sluit een spaarverzekering tegen een koopsom van f 15.922.-, waaraan de fiscus meebetaalt Na 15 jaar krijgt hij een gegarandeerde uitkering van f 50.069,- Komt hij binnen 15 jaar te over lijden, dan wordt de betaalde koopsom terugbetaald. 3. DE DOLLARVERZEKERING TEGEN KOOPSOM. MET GEGARANDEERDE UITKERING IN DOLLARS. Uiterst interessant voor wie vertrouwen heeft in de kracht van de Amerikaanse economie en de dollar. U profiteert met de Dollarver zekering van de hoge rentestand in de U.S. A., waardoor u een hoog kapi taal verzekert. U investeert eenmalig in guldens. Op de uitkeringsdatum krijgt u een gegarandeerd kapitaal in dollars in handen. Op dat moment is het aan u om te beslissen, of u dat wilt omzetten in guldens. DOLLARVERZEKERING REKENVOORBEELD Een 50-jarige man sluit een Dollar verzekering tegen een koopsom van f 15.922,- (dollarkoers f 3.50), waaraan de fiscus meebetaalt. Na 15 jaar knjgt hij een gegarandeerde uitkering van 16.920,-, wat bij een dollarkoers van f 3,50 overeenkomt met f 59.220,-. Komt hij binnen 15 jaar te overlijden, dan wordt de in guldens betaalde koopsom terugbetaald. RENTE-ONTWIKKELING USA-NEDERLAND 3 ENS" "^GULC 1980 1981 1982 1983 1984 1-9-8 Ondergetekende wil graag via zijn verzeke^ ringsadviseur snel meer weten over de aangekruiste levens verzekering: De Aandelenlevensverzekering De Guldensverzekering De Dollarverzekering Naam: Adres: Postcode:Plaats: Tel.: Mijn verzekeringsadviseur is: Stuur deze coupon in een gesloten ongefrankeerde envelop naar: Stad Rotterdam Verzekeringen, Antwoordnummer 750,3000 VB Rotterdam. Levensverzekeringmaatschappij Stad Rotterdam belxtort samen met Koning Boeke en Wondsend Verzekeringen tot het Assurantieconcem Stad Rotterdam Anno 1720 N.V. De oudste verzekeraar van het Europese continent die steeds voorop loopt met nieuwe verzekeringsvormen. De hechte band met de vak bekwame assurantiebemiddelaar zorgt ervoor, dat uw belangen het beste worden gediend. Deze stuurt u daarom ook de gevraagde informatie toe. VERZEKERINGEN ng is dl ingrijpende van dchnologische wensdwerkers. it de noersing van de mateii ofd een leel te leveren weranderings- len grote, het bevorde rt het stitan contacten entfunct d en ervi 7.564.-bruto t de afdebgisch onder- Büidaten wordt v de voo nadttrekt door de 8). tan het tn enveloppe) -Jiijnen \toofd afdeling ïingskafc LLEN tegen /an en p. Haar be- laguar ngeveer*>ortdurende aande uiten doel ge- i NederlHenrad wil in deze d*i en behoo- kennen' te zetW Organisatie, ering vtf jevensv* rgelijkbfc*» zijn nog 1984 Mpö Neder- Van G jvenhi ehandt Sijthoff Pers zoekt voor de Afdeling Advertentie- Exploitatie Haagsche Courant/Het Binnenhof/ Leidse Courant een welke zowel regionaal als lokaal inzetbaar is. Tot zijn/haar taak behoort het onderhouden van de kontakten met de adverteerders en potentiële adverteerders, met als doelstelling het zodanig bewerken van deze relaties dat een optimale advertentieverkoop gewaarborgd is. De kontakten met adverteerders worden zowel persoonlijk, schriftelijk als telefonisch onderhouden. Voor deze funktie zoeken wij een kandida(a)t(e) met: - een opleiding op MAVO-/HAVO-niveau, - een commerciële instelling, - zo mogelijk verkoopervaring in de dagbladsector, - een leeftijd van ongeveer 25 jaar. Wij bieden o.a. een aantrekkelijk salaris, een gratificatie ter grootte van een extra maand alsmede uitstekende pensioenvoorzieningen Indien u meer wilt weten omtrent bovengenoemde funktie kunt u zich wenden tot de heer H. W. van der Ven, hoofdvertegenwoordiger Advertentie- Exploitatie Haagsche Courant/Het Binnenhof/Leidse Courant. De heer Van der Ven is telefonisch bereikbaar onder nummer 070- 190690. Schriftelijke sollicitaties richten aan: Sijthoff Pers, afdeling Personeel Organisatie, postbus 16050, 2500 AA 's-Gravenhage, ter attentie van de heer H. L. M. Heijmans. Gaarne op brief en enveloppe het vakaturenummer HH-84033 vermelden. Gelet op het spoedeisende karakter van de vakature vinden de externe - en interne wervingsprocedure gelijktijdig plaats, waarbij interne kandidaten voorrang zullen genieten. Sijthoff Pers is één van de vijl grootste dagblad-uitgeveriien in ons land. onafhankelijk van enige partii of belangengroepen voomameliik georiénteerd op de provincie Zuid- Holland. Zij geelt onder meer uil: de Haagsche Courant, de Goudsche Courant en het Economisch Dagblad, en voert de redactie van het Rotterdams Nieuwsblad. Als moedermaatschappij geeft 2ij in samenwerking met Westerpers B.V. uit: Het Binnenhof en de Leidse Courant en in samenwerking met van der Drift b.v. te Rijswijk een 40- tal gratis in Zuid-Holland verspreide huis-aan-huisbladen onder de merknaam Randstad-Edities. Abonnees in de Goudse regio worden van plaatselijk nieuws voorzien door middel van diverse aparte regio-katems. Abonnees in de Haagse regio door plaatseliike nieuwsbladen. De totale lezerskring van het bladenpakket overschrijdt ruimschoots het milioen. De redacties van deze regio-katems en plaatselijke nieuwsbladen zijn gevestigd binnen hun verzorgingsgebied. In samenwerking met het Franse bedrijf SVP participeert Sijtholf Pers in 'SVP Sijthoff'. Deze onderneming is gespecialiseerd in informatieverstrekking aan het bednifsleven en (overheidsinstellingen. Voor verlader en vervoerder biedt de dochteronderneming 'Transpotel' informatie-faciliteiten via het Viditelsysteem. De centrale directie, de hoofdredactie, de technische productie, de commerciële, administratieve en sociale aldelingen, alsmede het computercentrum zijn gevestigd in een modem bednifscomplex te Rijswijk, tevens hoofdkantoor van de onderneming, die met circa 1500 personeelsleden behoort tot de middelgrote bednjven in ons land. SIJTHOFF PERS UNIEKE AANBIEDING! H AZERSWOUDELucas van Leydenstraat 12 Goede gelegen ruime eengezinswoning met diepe voor- en achter tuin z.w. Bevat o.a. grote woonkamer met open haard, open keuken. 1ste verd.: 3 ruime slaapkamers, badkamer ligbad en 2de toilet, 2de verd.: 4de slaapkamer met dakkapel, c.v„ thermo pane. Prijs wegens bijzonders omstandigheden slechts/ 139.500.-k.lc. Inl. 01820-12236 CENTRALE VERWARMING B.V. HERENGRACHT 108-114 2312 LH LEIDEN Centrale verwarming - luchtverwarmlng - vloerverwarming - airconditioning - adviezen - zelfbouwlnstallatles - warm watervoorziening - onderhoudscontracten - storings dienst. Telefoon 071-140647, ook tijdens nacht en weekend. BEJAARDENCENTRUM 'CAREL VAN DEN OEVERHUIS' uitgaande van de Algemene Stichting Bejaar denzorg te 's-Gravenhage. Dit centrum biedt woonruimte aan 270 ouderen, heeft een grote ziekenboeg en strekt zijn zorg verder uit over bewoners van 44 zogenaamde aanleunwoningen. Bij de ziekenboeg kan worden geplaatst een VERPLEEGKUNDIGE A (m/v) die in het bezit is van de vereiste diploma's en bereid is zich in te zetten voor onze zieke bewo ners. Tot de werkzaamheden kunnen ook behoren late-, weekend- en nachtdiensten. Voor deze funktie gelden de bepalingen, opge nomen in de CAO-bejaardentehuizen. Nadere informatie over de funktie kan worden verkregen bij het Hoofd Verzorging/Verpleging, Br. De Roo, tel. 070-66.81.85 tst. 217. Schriftelijke sollicitaties met uitgebreide gege vens over opleiding etc. worden graag zo spoe dig mogelijk Ingewacht bij de direkteur van het centrum, Schrijnwerkersgaarde 3, 2542 TP 's-Gravenhage. (^jjj Riool - Relniglngs^) Service RRS Nederlandse grootste sneldlenst voor het opheffen van verstoppingen In afvoerpijpen of rioleringen met vestigingen In geheel Nederland, vraagt wegens uit breiding voor haar vestiging in Zuid-Holland: SERVICE-MONTEURS Sollicitatie: Bellen op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur. telefoon 070-864444, We»- telnde 70. Voorburg. NATUURVOEOSELWINKEL TE LEIOEN met winkelervaring en betrokkenheid bij natuurvoeding. Sollicitaties: Stichting Memo, Damrak 37, 1012 LK Amsterdam Inl. J. Ter Heide. tel. 02518-51768. Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland De Stichting ECN heeft tot taak het verrichten van onder zoek en ontwikkelingswerk op het gebied van de energie voorziening ten behoeve van de Overheid en het Nederlandse bedrijfsleven. De Stichting telt circa 800 medewerkers. Voor de sectie Hoofdboekhouding van het bureau Boek houding en Begrotingszaken, ressorterende onder de afdeling Financiën en Administratieve Organisatie wordt gevraagd een 1e ASSISTENT BOEKHOUDING (m/v) De sectie Hoofdboekhouding is belast met de uitvoering van het betalingsverkeer en de grootboek-, debiteuren- en crediteurenadministratie. De voorbereiding naar Inpassing van deze reeds ten dele geautomatiseerde activiteiten in een geïntegreerd Informatiesysteem is In een gevorderd stadium. De werkzaamheden omvatten ondermeer: - uitvoeren van de gebruikelijke boekhoudkundige taken - uitvoeren van administratieve (voortgangscontroles - uitvoeren van financiële analyses - leveren van bijdragen aan het opstellen van financiële verslagen en de jaarrekening. Funktie-eisen: - opleiding HEAO, HAVO aangevuld met SPD of gelijk waardig - bij voorkeur kennis van en/of ervaring met de conversie naar en toepassing van geautomatiseerde informatie systemen. Het ligt in de bedoeling de funktlonaris in aanmerking te laten komen voor opvolging van het huidige sectiehoofd. In verband daarmee zal de task worden uitgebreid met coör dinerende en adviserende werkzaamheden over het gehele gebied van de hoofdboekhouding. De werkzaamheden worden uitgevoerd In de vestiging Scheveningseweg 116 te Den Haag. Incidenteel kan het nodig zijn werkzaamheden op het Onderzoekcentrum in Petten te verrichten. Desgewenst kunnen nadere inlichtingen over de werkzaam heden worden Ingewonnen bij J.A.A. Bos of H. Volmer, telefoon 070-514561. Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan hat bureau Personeelszaken van het ECN, Postbus 1, 1755 ZG Petten, onder vermelding van FAO-170/247. _L Volkswagen - beroeps in vervoer en ook voordeliger. Keken maar mee! Transporter, pick-ups. stationcars Golt. Caddy. Passat. LT. MAN Laadvermogen van 450 t/m 7.500 kg. Bel.o

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 21