15.922,- .WAT KOOPT U ER M m Assistent controller JONGE ENTHOUSIASTE MEDEWERKER I wJ Mooi dat u ook dit jaar weer met del® ook dit jaar van de fiscus het nodige kunt doen aan uwgi eigen financiële "oude-dag". sn U mag immers tot maximaal f 15.922,rd aftrekken van uw belastbaar inkomen, wam P u het bedrag aanwendt als premie- of eenmak koopsombetaling voor een levensverzekear met lijfrenteclausule. A Met als tastbaar voordeel dat de fiscus r i 2. DE GULDENS VERZEKERING MET ZEER HOGE EENDUITKERING! buitendienstfunctionarissen WAA groep* MENRAD HOOFD SERVICE-TEAM LAMAN - LEIDEN b.V. PROVINCIE ZU MENRAD MENRAD NEDERI MEDEWERKSTER - ZATERDAG 17 NOVEMBER 1984 LE1DSE COURANT 1. NIEUW! DE AANDELENLEVENS- VERZEKERING MET BELEGGINGEN IN DE ROBECO-FONDSEN. Hoe bereikt u, dat de waarde van uw verzeke ring de welvaartsontwikkeling volgt? De nieuwe Aandelenlevensverzekering is een goed antwoord. Het spaardeel van uw premie wordt belegd in fondsen van de Robeco Groep. Door koerswinsten en dividenden kan de waarde van uw verzekering meegroeien met de waardevermeerdering van ondernemingen of onroerend goed. Daardoor is behoud van koop kracht mogelijk. Stad Rotterdam Verzekeringen koos voor de Robeco Groep, die met een belegd vermogen van 19 miljard gulden één van de grootste beleggings instellingen ter wereld is. ROBECO GROEP Robeco. Belegt sinds 1933 wereldwijd in aandelen van sterke ondernemingen. Robeco heett va nat 1946 tot heden de inkomensontwikkeling ruimschoots bijge houden, dit in tegenstelling tot een beleg ging in uitsluitend Nederlandse aandelen. Rorento. Belegt sinds 1974 in obligaties. De prestatie van dit fonds steekt gunstig af bij die van staatsobligaties. Rodamco. Belegt sinds 1979 in commer cieel onroerend goed: kantoorgebouwen, winkelcentra en industrie-hallen. Rodamco levert tot heden, ondanks een neergaande onroerend goed markt, een aan staatsobli gaties gelijkwaardige prestatie. Rolinco. Belegt sinds 1965 in aandelen van veelbelovende ondernemingen in en buiten Europa. Ook hier geldt, dat de inkomensont wikkeling ruimschoots werd bijgehouden. Met succesvolle eigen fondsen als Robeco, Rolinco, Rorento en Rodamco. Daarin kunt u via de Aandelen- levensverzekering deelnemen. En zelf bepalen in welke van de fondsen het spaardeel van uw premie moet wor den belegd. U kunt uw belangen spreiden door in meer dan één fonds te beleggen. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uw opgebouwde kapitaal van het ene naar het andere fonds switchen. Die vrijheid heeft u. En tot welke kapitaalsvermeerdering de Aandelen- levensverzekering kan leiden bewijst dit voorbeeld: AANDELEN LEVENSVERZEKERING REKENVOORBEELD Wanneer Rolinco in de komende tien jaar dezelfde prestaties levert als in de laatste tien jaar, dan leidt een koopsombetaling van f 15.922,- bij een spaarverzekering tot een uitkering van f 69.162,- in 1994. Hoe sterk het Rolinco-fonds is, bewijst de grafiek: Rolinco hield de inkomensontwikkeling ruimschoots bij. Uw f15.922,- levert bij deze Guldensveiji. ring één van de allerhoogste gegarandeerde uitl gen op. Het is dik de moeite waard om de Guli_ verzekering te vergelijken met aanbiedingen vj_ anderen. Onze cliënt distribueert Martini en andere grote merken aperitiefs, wijnen en buitenlands gedistilleerd. Zij nemen op de Nederlandse markt een vooraanstaande positie in en het assortiment dranken wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit. Er is een sterke internationale samenwerking. Er vindt maandelijks een financieel-econo- mische rapportage plaats aan het groepsmanagement. Ter ondersteuning van de huidige controller zoeken wij namens onze cliënt kandidaten (m/v) voor de funktie van Funktie: - Geleidelijke groei naar de volle ver antwoording als Controller. - Begeleiden van de (internationale) automatisering op financieel/eco nomisch en administratief gebied. - Mede opstellen van jaarstukken en de maandelijkse rapportage. - In dagelijks overleg met het aanwe zige team optimaliseren van syste men en procedures (budgettering). Wij bieden: - Na een adequate inwerkperiode Dagelijks werk in een klein team van ongeveer 5 medewerk(st)ers. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. - Ervaring in een middelgrote han delsonderneming. - Kennis van en ervaring met automa tisering. - Kennis van de Engelse, zo mogelijk ook Franse taal. - Woonplaats binnen redelijke af stand van Rijswijk, of de bereidheid ref.nr. 32.659, richten aan te zijner tijd te verhuizen. Mercuri Urval Holland B. V. Hogeweg25, 3814 CC Amersfoort. Wij vragen: - Leeftijd 27-35 jaar. Opleiding op HBO-niveau (HEAO of SPD). een uitdagende funktie met interna tionale contacten. - Groeimogelijkheden binnen een solide handelsonderneming. Uw sollicitatiebrief met recente pas foto kunt uonder vermelding Van De Nederlandsche Vereeniging van Artsen-Automobilisten WAA is enig aandeel houdster van de WAA groep, die zich specialiseert in dienstverlening aan artsen, tandartsen, dierenartsen, farmaceuten, fysiotherapeuten en andere beroeps beoefenaren in de gezondheidszorg. De WAA groep omvat onder meer een schadeverzekeringmaatschappij, een levens verzekeringmaatschappij, een financieel-economisch adviesbureau en een reisbureau. In totaal zijn er circa 355 werknemers in dienst. Gezien de voortdurende groei, vraagt het financieel-economisch adviesbureau op korte termijn ter versterking van het buitendienstteam voor de rayons Leiden e.o. en Rotterdam e.o. twee Deze medewerkers zullen zich in hoofdzaak bezighouden met advisering van onze leden op het terrein van verzekeringen, financieringen, hypotheken enz. Dit werk zal met een bijzonder grote mate van zelfstandigheid verricht moeten worden, waarbij onze cliënten (artsen, tandartsen, dierenartsen en paramedici) terecht hoge eisen stellen aan de deskundigheid en zorgvuldigheid die onze adviezen kenmerken. Een interne opleiding, gevolgd door een trainingsperiode in onze buitendienst, is de start voor een werkkring met een duidelijk eigen verantwoordelijkheid voor het doel treffend bevorderen van de relatie met onze cliënten. Wij denken aan kandidaten van circa 30 jaar, met een middelbare beroepsopleiding, die een representatieve persoonlijkheid zijn met een goede contactvaardigheid. Daarbij is een gedegen kennis van en ervaring in assurantiën en financieringen, gecombineerd met een goede commerciële praktijkervaring, noodzakelijk. Het salaris, uiteraard mede afhankelijk van opleiding en ervaring, alsmede de secundaire arbeidsvoorwaarden, zijn zonder meer goed te noemen. Wilt u nadere informatie, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer AR. Gerritsen, hoofd Zakelijke Dienstverlening West. telefoon 030 - 454 537 (privé 08385 -14825). Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling Personeel en Organisatie. Atoom weg 100 3542 AB UTRECHT Tel.: 030-454346 ATRIO BRILLEN ...der Mode wegen BRILLENQUALITAT MENRAD NEDERLAND C.V. is een vooraanstaande importeur van en groothandel in brilmonturen. Haar bekendste merken zijn Menrad, Atrio, Jaguar en JU Sander. De dienstverlening aan de klanten (ongeveer 1000 opticiens) vraagt om voortdurende aandacht van het service-team, bestaande uit 6 medewerksters, dat zich ten doel gesteld heeft, het beste service-team In Nederland op haar gebied te zijn. Hiertoe wil Menrad in kontakt komen met een Gegadigden moeten zich kunnen herkennen In het volgende profiel: ervaring in een dienstverlenende organisatie, waarin de klantgerichte benadering voorop staat ervaring met automatische gegevensverwerking in staat zijn het service-team te leiden en te stimuleren kennis van de Duitse taal in woord en geschrift opleidingsniveau: H.B.S. of vergelijkbaar (maar Inzet en dienstbetoon zijn nog belangrijker) leeftijd: ca. 30 tot 35 jaar. Sollicitaties dienen vóór 1 december 1984 te worden gezonden aan: Menrad Neder land C.V., t.a.v. drs. R. J. W. Beuker, Van Gijnstraat 22, 2288 GB Rijswijk, onder ver melding van nr. 84-05 in de linkerbovenhoek van de enveloppe. Een psychologisch onderzoek kan tot de selectiemiddelen behoren. De sollicitatieprocedure zal zo snel mogelijk worden afgehandeld. gereedschappen, machines, bevestigingsmaterialen, bouw- en technische artikelen 2315 KB Leiden, Zijlsingel 2, postbus 346,2300 AH, telefoon 071-143741 In onze solide en groeiende onderneming, gaan wij ons verkoop-team uitbreiden. Daarom zoeken wij ter versterking van onze buitendienst, een met 2 3 jaar commerciële ervaring in binnen- of buitendienst en belangstelling voor de technische branche. Na een inwerkperiode van maximaal 1 jaar, gaat hij zelfstandig kontakten onderhouden met bestaande en toekomstige relaties in de industriële en onderhoudssektoren, binnen een straal van 30 km rond Leiden. Onze voorkeur gaat uit naar een representatieve jongeman, niet ouder dan 30 jaar, met doorzettingsvermogen en pioniersgeest. Wij bieden de juiste man een goed salaris met een aantrekkelijke provisie-regeling en onkostenvergoeding, alsmede een representatieve auto. Sollicitaties schriftelijk met volledige opgave van opleiding en ervaring. Voor nadere informatie kunt u telefonisch kontakt opnemen met hr. H.P. Weijma. De provincie Zuid-Holland vraagt een i hoofd afdeling intern n< (vac. nr. 84133) De hoofdtaken van deze afdeling hebbie- verzorging en de huishoudelijke dienst, lew bestaat uit twee onderafdelingen met in toen Het takenpakket van de afdeling is dl in veranderingen met name als gevolg van dchn hulpmiddelen en de veranderende wensëverl Gezien de schaalvergroting groeit de nocrsii •inzet van beschikbare financiële en matei! Het is de taak van het afdelingshoofd een leel in de beleidsontwikkeling, het sturen vyera processen, het leidinggeven aan eengrotë,het ren van een goed werkklimaat en het stifan i binnen en buiten het provinciale apparaa! Gevraagd wordt: - academisch niveau door opleiding of eri -het vermogen om goede contacten t?eaL organisatie; - ruime ervaring in een managementfunct' Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervl 7.5 per maand. Bij de selectie is een adviesraad uit de afdebgis zoek maakt deel uit van de procedure. Bpidc aan de benoeming van een vrouw de vod Desgewenst kunnen over de functie nadtfrel griffier der staten (tel. 070-116078). Sollicitaties met vermelding van het tn e binnen 14 dagen na het verschijnen \fc>oi personeel en organisatie, Koningskafc BRILLENQUALITAT De dienstverlening aan de klanten (ongeveerioor aandacht van het service-team, bestaande titen steld heeft, het beste service-team in NederWen kontakt komen met een die op korte termijn in staat zal zijn deze d*1 den. Gegadigden moeten zich kunnen herkennen! bereid te zijn zich volledig in te zetti org waarin de klantgerichte benadering vo( ervaring met automatische gegevensvrf kennis van de Duitse taal opleidingsniveau: MEAO of vergelijkt»00*' belangrijker) leeftijd: ca. 18 tot 25 jaar. Sollicitaties dienen vóór 1 december 1984 land C.V., t.a.v. drs. R. J. W. Beuker. Van Gfr° melding van nr. 84-06 in de linkerbovenhoek01* dure zal zo snel mogelijk worden afgehande»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 20