TAFEL kerk wereld Kopten in Egypte verwachten vrijlating patriarch Shenoeda III fieidócSomcmf; lïTïïTl ï;io 153652- .4rr,„ ACHTERGROND CeicbeSomant ZATERDAG 17 NOVEMBER 1984 PAG]KjT£| Arrestatie dreigt voor ds. Boesak Dc* Zuidafrikaanse minister van wet en orde, Louis Le Grange, heeft de kritische dominee Allan Boesak gedreigd met straf vervolging wegens „leugens en laster". Volgens Le Grange heeft Boesak, die voorzitter is van de Wereldraad van Her vormde Kerken, tijdens een bezoek aan Australië leugens ver spreid over de toestand in Zuid-Afrika. In een interview met een dagblad beschuldigde Boesak de Zuidafrikaanse politie van i.ongelooflijke wreedheid". Hij noemde het Zuidafrikaanse le ger „één van de meest geperfectioneerde moordmachines uit .de geschiedenis". Zuid-Afrika kent een wet die „onjuiste ver- -klaringen" over de politie strafbaar stelt. R.K.-scholen op Malta weer open De rooms-katholieke scholen op Malta die aan het begin van het schooljaar 1984-1985 sloten naar aanleiding van een con flict met de staat over schoolgeld, gaan maandag weer open. De R.K. Kerk op Malta heeft laten weten dat een voorlopig akkoord met de regering is bereikt en dat het onderwijs tot het einde van het schooljaar kosteloos zal zijn. De door de overheid opgelegde verplichting tot gratis onderwijs is de in zet van het conflict. De Kerk staat op het standpunt dat zij zich dit niet kan veroorloven. Door de eis voor het lopende schooljaar in te willigen hoopt de kerkleiding een opening te creëren voor nieuwe onderhandelingen over een definitieve regeling. Een wijze god hult de toekomst in diepe duisternis, en hij lacht als de mens zich angstiger maakt dan nodig is. GODSDIENST-TWISTEN NEMEN AF ONDER BEWIND PRESIDENT MOEBARAK De godsdienst-twisten in Egypte lijken onder het bewind van presi dent Hosny Moebarak, opvolger van de in ok tober 1981 vermoorde Anwar Sadat, enigszins aan scherpte in te boe ten. Een ontwikkeling waarvan ook de zes miljoen koptische christenen in het land profiteren. De verwach ting groeit dat hun pa triarch Shenoeda de Derde (61) binnenkort zal worden ontheven van de interne balling schap die hij sinds drie jaar uitzit in een eenza me kloostercel. Patriarch Shenoeda de Derde werd in 1981 als gevolg van een hoog opgelopen menings verschil met de toenmalige .president Sadat verbannen naar Wadri Natroen, een groepje kloosters dat langs de woestijnweg ligt die Cairo en Alexandrië verbindt. De ball- .lingschap werd hem opgelegd nadat er tijdens gewelddadige confrontaties tussen christe nen en moslims een' aantal doden was gevallen. Volgens de beschuldiging zou het op- 'treden van patriarch Shenoe da de wrijvingen tussen beide bevolkingsgroepen belangrijk hebben verergerd. Een maand later werd Sadat, die behalve koptische bisschoppen en priesters ook rechts-extremis- tische moslims en enkele op positieleden gevangen had la- ten nemen, vermoord door .extremistische moslims. Inmiddels wordt Egypte al weer drie jaar geregeerd door Sadats opvolger president Moebarak. De destijds zo ver hitte gemoederen zijn tot be daren gekomen en de kopten houden er rekening mee dat hun „paus" spoedig bericht zal krijgen dat hij weer mag gaan en staan waar hij wil. Vermoedelijk, aldus de kop ten, wacht de Egyptische re gering een gunstig moment af om zodoende de kans te ver kleinen op heftige politieke protesten van militante mos lims. Het behoedzame optreden van de regering ten aanzien van het onderling verdeelde Egyptische volk, kunnen de koptische christenen met ver schillende voorbeelden toe lichten. Zo wijzen zij erop dat de vijf medewerkers aan de moordaanslag op Sadat welis waar de doodstraf hebben ge kregen, maar dat de meeste extremisten die betrokken waren bij het moordcomplot en de aanzet gaven tot reilen die op de dood van Sadat volgden, tot opmerkelijk lich te straffen zijn veroordeeld. Door Moebaraks verzoenende houding ten opzichte van de oppositie een groot contrast met zijn voorganger en dankzij zijn immer waakzame binnenlandse veilgheidsappa- raat is de Egyptische presi dent er dan ook in geslaagd de spanningen tussen de ge meenschappen in bedwang te houden. Alle lagen Koptische christenen worden in alle lagen van de Egypti sche maatschappij gevonden onder de boeren op het platteland en de rijken in de grote steden. Het merendeel van de freelance-vuilnisopha lers in Cairo bestaat uit kop ten, die op de afvalhopen bui ten de stad leven, maar er zijn ook veel koptische apothe kers, dokters, advocaten en accountants in Egypte. De kopten zeggen af te stam men van de oorspronkelijke Patriarch Shenoeda en onbuigzaam Egyptenaren de naam kopt komt van aiguptos, het Griek se woord voor Egyptisch. Vol gens hen zijn er meer dan een dozijn plaatsen in Egypte aan te wijzen die als rustplaatsen voor Maria, Jozef en Jezus ge diend hebben tijdens hun vlucht voor de soldaten van Herodes. De huidige koptisch patriarch wordt beschouwd als de 117de opvolger van de apostel Marcus, die het chris tendom naar Alexendrië bracht en daar zijn evangelie geschreven moet hebben. Als gevolg van de Arabische verovering van Egypte in de zevende eeuw en de daarop volgende wijdverspreide be kering tot het islamitische ge loof zijn de christenen in de loop der eeuwen echter tot een minderheid geworden. In 1976 werd het aantal kopten door de regering geschat op drie miljoen een schijntje wanneer je kijkt naar de ruim 40 miljoen inwoners die het land telt. Dit wordt echter be schouwd als een veel te lage de Derde: charismatisch schatting. De kopten zelf be weren dat zij meer dan 20 procent van de bevolking uit maken; een meer realistische schatting houdt hun aantal op vijf a zes miljoen. In 1977 werd het aantal kop ten in Egypte zelfs een poli tiek strijdpunt, toen de toen malige Amerikaanse presi dent Carter de koptische paus „de leider van de zeven mil joen kopten in Egypte" noem de een verklaring die niet bepaald in goede aarde viel bij de fundamentalistische mos limregering in Cairo. Nationale eenheid Volgens Majid Attaia, uitge ver van Al Watani (Mijn Land), de enige koptische krant in Egypte, worden de kopten „hier en daar soms ge discrimineerd". Elke suggestie dat er een conflict zou bestaan tussen moslims en christenen wordt begrijpelijkerwijs zeer voorzichtig behandeld. Het beleid van de krant is dan ook „om niet alleen aan de kant van de kopten, maar ook aan de kant van de moslims te staan, omdat alle Egyptena ren de verantwoordelijkheid hebben de nationale eenheid te ontwikkelen". Zoals veel andere christenen acht Attaia het politieke be leid van de presidenten Nas ser en Sadat, de twee voor gangers van president Moeba rak, verantwoordelijk voor de wrijvingen tussen de geloofs- groeperingen. Na de revolutie in 1952 moesten veel welge stelde kopten, net als hun rij ke moslim collega's, toezien hoe hun land onder de boeren verdeeld werd. Het nationali- satiebeleid bracht de Egypti sche minderheidsgroeperin gen die de handel domineer den een zware slag toe. Aan de andere kant profiteerden de koptische boeren van de landhervormingen. Onder het wat liberalere eco nomische beleid van president Sadat bloeide het zakenleven van de koptische middenklas sers weer op. Maar het mos- lim-extremisme werd door Sadat aangemoedigd als te genwicht voor de linkse oppo sitie tegen zijn binnen- en buitenlandse politieke beleid en dat uitte zich ook in acties van sommige moslim-groepe ringen tegen de Kopten. Sharia - wetgeving Een speciale bron van zorg voor de Kopten was en is de toepassing van de isla mitische of Sharia-wetgeving op niet-moslims. Een grond wetswijziging van 1980 maak te de Sharia- wetten tot basis van de hele Egyptische wet geving. Tot nu toe heeft president Moebarak echter het stand punt ingenomen dat de over blijvende twee procent van de Egyptische wetgeving die nog niet met de Islamitische wet geving strookt nauwkeurig bekeken zal worden, voordat men er toe over zal gaan deze wetten te veranderen. Dit wordt door veel kopten gezien als een bewijs dat mogelijke veranderingen mochten die al plaatsvinden heel langzaam doorgevoerd zullen worden. Volgens Hanna Naroez, een goede vriend en de recht skundige adviseur van patri- rach Shenoeda, zijn de kopten bijzonder gelukkig met de verzoenende houding van Moebarak en zijn belofte hun patriarch spoedig vrij te laten. De Egyptische president had Naroez verteld dat „de patri arch en hij geen onenigheid hadden" en heeft een verkla ring ondertekend die de patri arch weer in zijn wereldlijke macht moet herstellen. Sommige kopten vrezen ech ter dat Shanoeda's terugkeer in het openbare leven oude wonden open zal halen. De contacten tussen kopten en moslims zijn volgens hen in geen jaren zo vreedzaam ver lopen als op dit moment. De patriarch wordt beschreven als een charismatisch en on buigzaam man, een niet be paald geruststellende combi natie in een gebied waar de situatie gemakkelijk uit de hand kan lopen wanneer de gemoederen verhit raken. Toch hopen de meeste kopten dat Shenoeda op tijd zal wor den vrijgelaten om het Oos terse kerstfeest, dat op zeven januari valt, te kunnen vie ren. Maar ze hopen ook dat hij zich dan zal concentreren op pastorale uitspraken, in plaats van politieke. KATRYN DA VIES Copyright The Guardian Communistische spoken ONMIDDELLIJK na de herverkiezing van presidt00tje Reagan hebben de Amerikanen de zenuwoorlog tegen Nirouise ragua opgevoerd door vrijwel elke dag nieuwe verklaringen jc uit te geven over de militarisering van dit kleine Middfaëj^ amerikaanse land. Er is inderdaad nieuw Russisch mili|^r materieel in Nicaragua gearriveerd. Gisteren heeft een Ni^ercj raguaanse minister voor het eerst toegegeven, dat zijn laerop beschikt over Russische MI-24 helikopters, toestellen «en lf hetzelfde type als de Russen in Afghanistan gebruiken. Nifcet k ragua wil de helikopters inzetten in de strijd tegen de Amerika gesteunde contra-revolutionairen. Het zijn snellej'a ko zwaar bewapende toestellen, maar een echte bedreiging vLer de Verenigde Staten zelf vormen ze natuurlijk niet. De Verenigde Staten hebben niet geschuwd een vergef— king te trekken met de verscheping van Russische raket» naar Cuba ruim twintig jaar geleden, maar de enige betelj x J nis van die vergelijking schijnt vooralsnog te zijn, dat zij nodig een excuus bood voor een gewapende tussenkomst! Nicaragua. De dreiging die uitgaat van de huidige Russisa wapenleveranties biedt zo'n excuus in ieder geval niet. HET is zonneklaar dat de regering in Washington het p| bleem-Nicaragua zo snel mogelijk uit de wereld wil help» Mogelijk is een invasie zoals op het eiland Grenada t» overwogen, hetgeen geconcludeerd kon worden uit de divj se verklaringen van de ministers Shultz en Weinberger, ij kan ook slechts een onderdeel van de zenuwoorlog zijn weest. Erg waarschijnlijk is zo'n actie echter niet. HOEWEL een invasie vooralsnog niet erg waarschijn! lijkt, betekent dit niet dat Washington geen andere mogelij in heden in petto heeft die het Sandinistische regime opl êe< knieën kunnen dwingen. Ten dele is dat al het geval. Dei tiviteit van de contrarevolutionairen heeft de economie» êir de landbouw van het land reeds in grote mate ontwria Sr( Een economische boycot zou dat werk wel eens kunnen tooien. §IS -T-v ga< UE vraag blijft hoe de Sandinisten het zover hebben kt| sie nen laten komen, want wat hun nu overkomt is niet alty we maar de schuld van de Verenigde Staten. Hoewel zij gezj'de de koloniale voorgeschiedenis begrijpelijkerwijs niet veel j va: den hadden sympathiek te staan tegenover de Amerikanj genoten zij direct na de val van Somoza de steun van Carti Bij Reagan riepen zij echter de ergste communistische nacj ]YJ merries op door hun steun aan de Salvadoraanse guerril strijders. Na de jaren onder Somoza heeft de Sandinistisa LE) confrontatie met de Noordamerikanen een hoop ellende 1 afsl bracht over het land. In elk geval niet de vrede en de vd spoed, waarop de arme bevolking eindelijk recht had. HOEWEL de steun voor de Sandinisten in eigen land steeds zeer groot is, zoals uit de verkiezingsuitslag is g( ken, brokkelt hij onmiskenbaar af. Niet voor niets zijn soil lijk mige Sandinistische leiders nu meer dan voorheen beril een dialoog met andersdenkenden te voeren. Veel var4» na andersdenkenden hebben ook recht van spreken, w'arttó hebben immers mee gestreden voor de verwezenlijking^, het oorspronkelijke Sandinistische ideaal van politiek plu lisme en een vrije markteconomie. Als de Sandinisten d naar terugkeren, zullen zij ook vat krijgen op de communi sche spoken, die Washington nu op de kast jagen. Pv< Jiippesoep fepaneerde arbonade, witlof met tomatensaus en aardappelen room vla Voor twee personen hebt u nodig 0,5 liter water. 1 kip- pebouillontablet, circa 100 g kipfilet, 20 g mihoen (fij ne vermicelli), selderij; 2 rib- of haaskarbonaden, zout, peper, bloem, ei, pa neermeel, 35 g boter, aro ma, worcestersaus; 750 g korte struikjes wit lof, zout, 1 theelepel ci troensap of azijn, 1 ui, 15 g boter, knoflook, 1,5 dl wa ter, half bouillonblokje, le pel tomatenpuree, 12 g maizena, aroma, peper; 0.5 -1 kg aardappelen 3 cm vanillestok, 3,5 dl melk, 1 ei, 35 g suiker, 10 g maizena, 0,5 dl slagroom, 4 lange vingers, 3 lepels ma rasquin, Franse vruchtjes. ■Breng het water aan de kook, voeg bouillontablet, kleingesneden kip en mi hoen toe, laat alles vijf minu ten koken en maak de soep af met fijngeknipte selderij. Strooi zout en peper over het vlees, haal het door de bloem, losgeklopt ei en pa neermeel en bak het 12 a 15 minuten. Maak de jus af met even gebakken bloem, wei nig water, aroma en worces tersaus. Sn(jd uit gehalveerde struik jes lof de pit weg. Kook de groenten gaar in weinig wa- ter met zout en citroensap of azijn, in acht minuten. Bak dunne ui-ringen lichtbruin in de boter, schep ze uit de pan en fruit de geperste knoflook in het overgeble ven vet. Voeg water, bouil lonblokje en tomatenpuree toe, laat de saus vijf minuten trekken en bind haar met maizena. Maak de saus af met aroma en peper, schenk haar over het lof en leg er de ui-ringen op. Kook een vanillevla, laat die afkoelen en meng er luchtig de halfstijf geslagen room door. Bedruppel de biscuits met marasquin, leg er de vla op en garneer met stukjes Franse vruchtjes. Menulip voor maandag: zuurkoolstamppot met worst of spek frambozenvla. JEANNE LEIDEN: O.L.Vr. Hemelvaart, za. 19.00 euch.viering, zo. 09.30, 11.00 mmv dames- en herenkoor H. Leonardus: za. 19.00 avondmis; zo. 09.00 euch.viering, 10.45 hoog- H. Middelares: za. 19 00; zo. 9.30 ge zongen viering, 11.30 H. Lodewijk: za. 19.00, zo. 8 30, 10.00 hoogmis. 11.30, 18.00. 19.00 Lof. St. Anthonius van Padua: za. 19.00 euch., zo. 9.30 en 11.00 euch. H. Petrus: za. 19.00: zo. 9.00, 10.30 hoogmis O.L.Vr. Onbev. Ontv.: za. 19.00; zo. 9.30, 10.45 hoogmis. 12.15. Oud Katholieke Kerk: za. 19.00 hoog mis (alleen tweede za. van de maand); zo. 10 00 (behalve op tweede zo. van de maand). AARLANDERVEEN: za. 19.00; zo. 10.30 hoogmis. AARDAM: zo. 9.00 hoogmis. 12.00. ALPHEN AAN DEN RIJN. H. Pius: za. 19.00; zo. 9.00. 10.30 hoogmis. H. Bonifatius: za. 19.00; zo. 9.45 hoogmis. 11.30. De Heilige Geest: za. 19.00; zo. 9.00 en 11.30. BOSKOOP: za. 17.30 „De Stek"; 19.00 in kerk; zo. 9 30 en 11.00. HAZERSWOUDE DORP. za. 19.00 met orgel; zo. 9.30 hoogmis; 11.30 wisselend van opzet. HAZERSWOUDE-RIJNDIJK: zo. 10 00. Dep. Het Anker: za. 19.00; zo. 8.45 en 11.15. HILLEGOM. SI. Jozel: za. 19.00 met Ned. liederen; zo 10.00 gezinsmis (kinderkoor). 11.30 Ned. liederen. H. Martinus: za. 19.00; zo. 9.00 en 11.00. HOOGMADE: za. 19.00; zo. 10.00. KATWIJK A D. RIJN: za. 19.00 euch .viering met zang; zo. 9.30 hoogmis, 11.15 met zang. Dep. Rijnsburg: za. 19.00, gebeds- en communieviering; zo. 10.30 met zang. (Buiten) KAAG/A8BENES: za. 19.00; zo. 10.00. LANGERAAR: za. 19.00; zo. 9.30 en 11.30. LEIDERDORP (Menswording): za. 19 00; zo. 10.00 en 11.30 LEIMUIDEN: za. 19.00; zo. 7.30, 9.30, 11.15. LISSE: Agathakerk: za 19.00 euch.; zo. 10.00 en 11.30 (kinderneven- dienst). Dep. Poelpolder: za. 19.00 euch.. zo. 9 en 11.30 euch.viering. Mariakerk za. 19.00; ZO. 8.30, 10.00 hoogmis, 11.45. H.H. Engelbewaarders (Beekbrug): za. 19.00; zo. 9 30 hoogmis (behalve eer ste zo van de maand). 11.00 (hoogmis eerste zo van de maand) en 17.45. NIEUWKOOP za. 19.00; zo. 900 hoogmis. 10.45. NIEUWVEEN: za. 19.00; zo. 9.00, 11.00. NIEUW-VENNEP: za. 19.00 avondmis; zo. 10 00 hoogmis. NOORDEN: za 19.00; zo. 9.00, 10.30 hoogmis. NOORDWIJK-BINNEN: za. 19.00; zo. 8.00. 10 00 hoogmis. 11 30. NOORDWIJK AAN ZEE za 19.00 euch zo. 9.30 hoogmis. 11 00 euch. NOORDWIJKERHOUT: St. Victor: za. 19 00 met koorzang; zo. 9.30 hoog mis. 11.00 mis met samenzang SI. Jozef za 19 00; zo. 9.00 en 10.30. OEGSTGEEST: St Wlllibrord: za. 19.00; zo. 9 00 en 10 30. OUD-ADE: za. 19.00 avondmis: zo. 8.30 hoogmis. 10 30 gezinsmis. OUDE-WETERING: za. 19.00 avond mis; zo. 9.30 en 11.30. ROELOFARENDSVEEN Marlapre- sentatle: za. 19.00; zo 9 00 en 11 00. Petrusbanden: za. 19.00 avondmis; SASSENHEIM: za. 1900 euch.; zo. 9.30 hoogmis, 11.00 ouch STOMPWIJK; za. 19.30 met zang; zo. 9,30 hoogmis. 11,00 VOORHOUT: za. 19.00; zo. 9.00 hoogmis, 10.30, 11.45. VOORSCHOTEN: St. Laurentius: za. 19.00; zo. 11.30. Moader Gods: za. 19.00; zo. 10.00. WARMOND: za. 19.00; zo. 8.30, 10.00 hoogmis, 11.30. WOUBRUGGE: za. 19.00; zo. 10.00. ZEVENHOVEN: za. 19.00; ZO. 9.00 hoogmis. 10.45. ZOETERWOUDE-RIJNDIJK: Meer burgparochie: za. 19.30 met wisselen de koren; zo. 10.00 hoogmis met wis selende koren, 11.30 met orgel en Ned. liederen. ZOETERWOUDE: St. Jan: zo. 9.30 hoogmis. 11.00. Chr. Dienaarkerk: za. 19.00 met zang; zo. 10.00 hoogmis. DE ZILK (Noordwijkerhout): H. Hart- kerk: za. 19.00; zo. 10.00 hoogmis. 11.30. predikbeurten STAD LEIDEN: Herv. Gemeente: Hooglandse kerk: 10.00 u. ds K. J. Jansen, 11.45 u. Oec. Studenten- dienst. Marekerk: 10.00 u. en 17.00 u. dr. S. Meijers. Maranathakerk: 10.00 u. ds. A. Th. Kramer. Regenboog: 9.30 u. ds. H. Hortensius en pastoor J. A. A. van Well; 11.15 u. ds. H. Hor tensius. Bethlehemkerk: 10.00 u. ds. E. M. Pannekoek. Bevrijdingskerk: 10.00 u. ds. H E. Sterringa. 17.00 u. ds. K. J. Jansen. Bevrijdingsdienst. Vredeskerk: 10.00 u. ds. J. Nauta. Eglise Wallone: 15.00 u. pasteur D. Ribs, bijzondere dienst t.g.v. 400-ja- rig bestaan in Lokhorstkerk. Acad. Ziekenhuis: 10.15 u. ds. M. van Bie- num. Diaconessenhuis: 10.30 u. ds. H. B. van 't Hof. Jeugdkapeldiensten: Vredeskerk: 10.00 u. Bevrijdingskerk: 10.30 u. J. P. Karstens. Stevenshof: 10 u. kand. P. R. Middelkoop. Geref. kerken en andere kerken Stad Lei den: Vredeskerk: 10.00 u. ds J Nai - ta. Petrakerk: 10.00 u. ds. W. v.d. Zwaan. Oude Vest: 10.00 u. ds. R. J. Kooistra. Maranathakerk: 10.00 u. ds. A. Th. Kramer. Bevrijdingskerk: 10.00 u. ds. H. E. Sterringa, 17.00 u. ds. K. J. Jansen. Bejaardenhuis Groenho ven: 10.00 u. ds. J. H. de Boer. Ben- nekom. Merenwi|k aula Valkenpad: 9.30 en 11.00 u. Eucharistie/Avond maal. Chr. Gerei. Kerk: 10.00 en 17.00 u. ds. G. C. den Hertog. Geref. Kerk Vrijg.: 10.00 en 17.00 u. ds. P. Houtman. Doopsgez./Rem Kerk: 10.30 u. Dienst des Woords Bapt. gem.: 10.00 u. ds. G. Bosveld. Ev. Luth. Kerk: 10.15 u. ds. A. K. v.d. Mey. Zoetermeer. Nieuw Apost. Kerk: Diensten 9.30 en 16.00 u. Ev Chr. Gemeenschap: 10.00 u. Evang. Dik- kes. Leger des Hells: 10.00 en 19.30 u. samenkomsten. Zevende-Dag-Ad ventisten: zat. 9.45 u. Bijbelstudie. 10.45 u. Eredienst. Evang. Centrum Zijlsingel 2a: 10 00 u. rev. Dieter Kuhn. USA. Zendingsgroep „Jeruel": samenkomst 17.00 u. Pinksterge meente Oude Vest 13: 10.00 u. dhr. N. Hoogenraad. AARLANDERVEEN: Herv. Gemeente: 10.00 u. ds. G. van Driel; 18.30 u. ds. P. M. v.d. Waarde. Hoofddorp. Geref. Kerk: 1000 u. ds P. M. Brouwer. 18.30 u ds P Wilschut Chr Geref. Kerk: 9.30 u. Dienst des Woords. TER AAR: Herv. Gem 9.30 eerw. hr J. Goedhart. Nieuwkoop, 18.30 u. ds. E. S. Klein Kranenburg. Geref Kerk: 9.30 u. ds. M. J. Aalders, 18.30 u. drs. J. Broer ABBENES: Herv Gem.. 9.30 u. ds S. G. J. Goverts, Nw. Vennep, 19.00 u. ds. M. Bergsma. ALPHEN A/D RIJN: Herv. Gem. Op- standingskerk: 10.00 ds. J. J v.d. Heiden; 18 30 u. ds J. Stolk in Salva- torkerk Adventskerk: 10.00 u ds. E. S. Klein Kranenburg. 17.00 u. ds. Bo- gers. Kruiskerk: 10 00 u. drs. R. H M de Jonge. Geref. Kerk Maranatha kerk. 10.00 u ds. J. Stolk. 18.30 u. ds P. M. Brouwer Satvatorlkerk: 10.00 u. ds. P. Silschut. 18.30 u ds. J. Stolk. Opon Deurdlenst Baptisten gemeente: 10 00 u. ds. P. J. Mletes, komsten. Volle Evangelie Gemeente: 10.00 u. dhr. B. Knoester. ALPHEN-NOORD: Herv./Geref. dien sten: Goede Herder: 10.00 u. drs. A. Brombacher. 18.30 u. ds. J. Verheul. De Bron: 9.30 u. ds. J. Verheul; 10.15 u. ds. F. Moll, 18.30 u. ds. F. Moll. Ashramcollege: 10.00 u. ds. G. Mul der Driehoorne: R.-K. Dienst. ALPHEN-NOORD: Herv. Gem.: Sions- kerk: 9.30 u. ds. J. Ouwendijk. 18.30 u. ds. S. W. Verploeg, Ermelo. Ou wendijk. Oudhoornseweg: 10.00 u. ds. Oort. BODEGRAVEN: Herv. Gemeente: Dorpskerk: 10.00 u. ds. J. Wieman. 18.30 u. ds. R. J. v.d. Hoef. Salvator- kerk: 10.00 u. ds. J. Richter. 18.30 u. ds. J. Wieman. Bethlehemkerk: 10.00 u. ds. R. J. v.d. Hoef, 18.30 u. ds. W. L. v.d. Geer. Woerden. Geref Kerk: 10.00 u. ds. D. H. Elderman, 18.30 u. ds. L. Buitenhuis, Jeugdd. BOSKOOP: Herv. Gemeente: Dorps kerk: 9.30 u. ds. H. A. v.d. Pol. 18.30 u ds. W. A. Vlasblom. De Stek (Her- v./Gerei 9.30 u. ds. J. C. W. v. 't Hoff. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. W. A. v.d Berg. Bodegraven, 17.00 u. ds. J. C. W. v. 't Hoff (jeugddienst). Geref. Kerk: 9.30 en 17.00 u. ds. P. N. Rib- HAZERSWOUDE: Herv. Gem.: 9.30 u. ds. Z. de Graaf, 18.30 u. ds. J. Haits- ma. Boskoop, jeugddienst. Geref. Kerk: 10.00 u en 17.00 u. ds. K. Wel bedacht (H.A.). HOOGMADE: Herv. Gem.: 10.00 u. ds. H. L. Boonstra. DE KAAG: Herv. Gem.: 10.00 u. dhr. Koldewijn. KATWIJK a/d RIJN: Herv. Gem.: Dorpskerk: 10.00 u. ds. M. J. Aarents, 18.00 u. ds. J. Gebraad. Ontmoe- tingskerk: 10.00 u. ds. J. Gebraad, 18.30 u. ds. M. J. Aarents. KATWIJK AAN ZEE: Herv. Gemeente: Nieuwe Kerk: 10.00 u. ds. C. B. Schuurman. 18.00 u. ds. S. de Jong. Oude Kerk: 10.00 u. dé. J. Vroeginde- wey, 17.45 uur ds. D. Driebergen. Ich- tuskerk: 10.00 u. kand. A. den Bes ten, 17.00 u. ds. J. P. van Roon. Pniêlkerk: 9.30 u. ds. D. Driebergen. 18.00 u. ds. J. Vroegindewey. Beste- vaer Mavo: 10.00 u ds. C. van Slie- dregt. Kapel Overduin: 14.15 u. ds. Baas. Geref. Kerk: Open Hof: 9.30 u. ds. J. van Breevoort, 17.00 u. drs. W. Bakker, A'veen. Triumphator: 10.00 u. en 17.00 u. ds. P. v.d. Horst (H.A.). Vredeskerk: 10.00 u. en 17.00 u. ds. P C Koster (H.A.). Chr. Geref. Kerk: 10.00 en 17.00 u. ds. Slagboom. KOUDEKERK a/d RIJN: Herv. Gem.: 10.00 u. ds. A, L. Laprè (H.A.), 19.00 u. ds. H. Bade, gez. dienst Herv. Kerk. viering H A. Geref. K. Gerei. Kerk: 10.00 u. ds. H Bade (H.A.). 19.00 u. ds. H. Bade (H.A.), in Herv. Kerk LEIDERDORP: Herv./Geref. diensten: Dorpskerk: 10.00 u. en 18.30 u. ds. A. W o. A. Knorth (Heilige Doop om 10.00 ij.). Hoofdstraat 10 u. theol. stud Riekje van osnabrugge. A'dam. Scheppingskerk: 9.00 en 10.30 u. ds. G van Loenen. LEIMUIDEN Herv Gem.: 9.30 u. ds. P. Schalk. Geref Kerk: 09.30 uur ds C. van der Kooi, Leimuiden, 19.00 u Dienst des Woords. LISSE: Herv. Gem.: Dorpskerk: 10.00 u ds B. C. de Gelder Pauluskerk: 10.00 u en 19 00 u. ds. P C 't Hooft. Geref Kerk: 10.00 u. drs. H. I. G. Jas pers Focks. Oude Wetering, 17.00 u. ds. E. Boswijk. Chr Geref. Kerk: 10.00 en 16.30 u. ds. J. van Dijken. Geref. Gem.: 10.00 en 16.00 u. ds. D. Hakkenberg. Geref. Kerk Vrijg. (Princ.str8 45 u. ds. C. de Putter. 14 45 u. ds. A W Boxman. Ned. Ge ref. Kerk (Salvatori): 09 30 u. ds. K. H. de Groot, 19.00 u. ds. J. Aarnoudse. NIEUWKOOP: Herv Gem 9.30 u. ds. A Schrist. ECK EN Wiel (H A 18.30 u. ds. R. de Jonge (Alphen a/d Rijn H.A Geref Kerk 10.30 u. oec mor gendienst. 18.30 u. drs. G. P. Noote- boom, Nieuwkoop. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 18 30 u. ds. G. Slagboom. NIEUWVEEN: Herv, Gem.: 9.30 u. dr J Haltsma. 18.30 u. ds. B. J. v.d. Kamp, NIEUW-VENNEP: Herv. Gem.: 9,30 u. os. M. Bergsma. 19.00 u. ds. S. G. J. Goverts. Geref. Kerk: 9.30 u. en 16.30 u. ds. N. Wijngaarden. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 16.30 u. ds. D. Visser. NOORDWIJK: Herv. Gemeente: Grote Kerk: 10.00 u. ds. W. v.d. Lee (H.A.); 19.00 u. ds. J. J. Kuiper (G.D.). Kerk aan Zee: 10.00 u. ds. D. Keuning, Ge- zinsdienst. De Rank: 10.00 u. dhr. K. J. Visser. Grote Kerk: 17.00 u. drs. A. de Reuver. Geref. Kerk: Hoofdstraat (Buurtkerk): 10.00 u. ds. J. J. Kuiper, 17.00 u. ds. D. Keuning (G.D.). Vin- kenlaan: 10.00 u. ds. P. C. Koster, Katwijk. Stichtingskerk: 11.00 u. ds. N. v.d. Werff, Voorhout. Sole Mio: 09.00 u. NOORDWIJKERHOUT: Herv. Gem.: 10.00 u. ds. A. v.d. Mey. OEGSTGEEST: Herv./Geref. dien sten: Endegeest: 10.00 u. ds. J. W. M. Boshouwers. Mauritskerk: 10.00 u. drs. H. Mintjes. Vreeland. Groene Kerkje: 10.00 u. ds. J. Th. Heemskerk en pastor D. Koster, oec. dienst. Pau luskerk: 10.00 u. ds. R. E. da Costa. Gemeentecentrum: 10.30 u. ds. H. de Nie, 19.00 u. dr. A. W. Cramer. Van Wijckersloot: 16 00 u. ds. K. Vegter. Luthersekerk: 10.15 u. ds. A. K. v.d. Mey. Acad. ziekenhuis: 10.15 u. ds. M. van Bienum. Ned. Geref. Kerk: 8.45 u. en 16.00 u. ds. F. van Deur- sen. Apeldoorn. OUDE EN NIEUWE WETERING: Herv. Gem.: 9.30 u. ds. J. H. Visch. Oegst- geest, zendingszondag m.m.v. kerk koor. Geref. Kerk: 9.30. u. ds. E. Bos wijk. Lisse, 17.00 u. drs. H. Jaspers Focks, Remonstrantse Gem.: 10.00 u. mw. drs. C. M. Vos-Wiegand, Vlaar- dingen. BIJNSATERWOUDE: Herv. Gem.: 9.30 u. ds. W. A. Vlasblom, Boskoop. 19.00 u. ds. G. Samson R'dam. RIJNSBURG (Herv. Gemeente): Grote Kerk: 9.30 u. ds. Smaling, 17.00 u. ds. Romein. Bethelkerk: 9.30 u. ds. Romein. Geref. Kerk: Petrakerk: 9.30 u. ds. Cziria, 17.00 u. ds. J. Kuiper. Noordwijk. Immanuelkerk: 09.00 en 10.30 u. ds. Ribberink, 17.00 u. ds. Damsma. Maranathakerk: 9.30 u. ds. Baayen. 17.00 u. ds. Cziria. Chr. Ge ref. Kerk: 9.30 en 17.00 u. ds. W. van Sorge. SASSENHEIM: Herv Gem.: 9.00 en 10.30 u. ds. Korenhoff, Heemstede. 19.00 u. ds. Germans. Geref, Kerk: 10.00 u. ds. W. Baas, 19.00 u. ds. G. H. N. Germans, gez. dienst Herv. Kerk. Chr Geref. Kerk: 10.00 en 17.00 u. ds. J. M. Aarnoudse. VALKENBURG Z.-H.: Herv. Gem.: 10.00 u. ds. C. Vermeulen, 18.30 u. ds. G. F. Smaling, Rijnsburg. Geref. Kerk: 9.30 u. drs. S. Oegema, jeugd., 18.30 u. ds J. van Echten, Schiedam. VOORHOUT: Herv. Gem.: 10,00 u. ds. C. J. de Jong. VOORSCHOTEN: Herv. Gem 10.00 u. ds J Batelaan, 19.00 u. ds. A. K. v.d. Schoot. Geref. Kerk: 10.00 u. ds. De Zeeuw, 19.00 u. ds. A. K. v.d. Schoot. ..Ontmoeting" (Herv./Geref.): 10.00 u. ds J. D. A. de Zwart WARMOND: Herv Gem.: 10.00 u. en 17.00 u. ds. J. Muis. WASSENAAR: Herv, Gem: Dorps kerk: 10.00 u. dhr P C. Taal. 16.30 u. ds. G. J. Wolters. Kievietkerk. 10.00 u ds. F Oberman. R'dam. Messias- kerk: 10.00 u. ds. J. H. Hartzheim, Scheveningen. Dorpscentrum 9.30 u. ds. M van Campen, Vlaardingen. Ge ref. Kerk: 8loemcampkerk; 10.00 u. dr. E. de Vries. Den Haag. Zi|llaan 4: 10.00 en 17.00 u. ds. C. v.d. Woude (H.A.). Ned Prot. Bond: 10.30 u. mw. ds. G S. Westerouwen van Meeteren. Doorwerth. WOUBRUGGE: Herv Gem 9.30 u. ds. W J. J. Koelewljn. Geref. Kerk: 9.30 u. ds. J Broer. Ter Aar. 18.30 u. ds M. J. Aalders. Ned. Prot Bond: 19.00 u. drs. M. Roos in de „Wijk". ZEVENHOVEN: Herv Gem 9.30 u. ds W Verwey (H A 19.00 u. ds. P Schalk (A H Geref. Kerk: 9.30 u. en 19.00 u. dr R. Fernhout. ZWAMMERDAM: Herv. Gem.: 10.00 u. ds A. Baas. Katwijk a. Zee, 18.30 u ds T. A Eysenga, Zwammerdam. Geref Kerk 10.00 u. Dienst des Woords, 18.30 u ds. W Baas. Sas- senheim. iliili! ARTSEN Leiden: Groep 1: Mas tenbroek, Tan. Van Tol, Zwijnenburg, Meyer, R. van Leeuwen. Verhage, Groeneveld en Kloprogge: za. dr Zwijnenburg. tel. 412166, zo. dr. Ver hage. tel. 218661. Groep 2: Pieter- se. Van Gent. Taytelbaum. Van Luyk, Klaassen. Rus. Kruis en Lahr: za. dr. Rus. tel 132500, zo. dr. Van Gent. tel. 122538. Groep 3: Pleiter. J. van Leeuwen. Smit. W. de Bruijne, J. de Bruijne, Stolk. Engel en Fogelberg: za. dr. De Bruyne. tel. 126866. zo. dr. Van Leeuwen, tel. 120412. Groep 4: Van Wingerden. Van Rijn. Bènit. Nieuwenhuis, Roos, Boer. Van de Waard en Arnou: za. dr. Roos, tel. 766123, zo. dr. Boer, tel. 310420. Groep 5: Schaefer, Jasperse, Crul. Kooyman, De Jong, Prince, Reinders. Hammerstein en Kortmann: za. dr. Crul, tel. 142888, zo. dr. Jasperse, tel. 124961 Oegstgeest: vanaf za. 10 Lur: dr. De Haan. tel. 170605. Patiën ten van dr. Steenhoven of dr. Voor zaat: bellen naar 176867. Spreekuur za. en zo. 11.30-12.30. Leiderdorp: za. dr. Van 't Woud, tel. 410070, zo. dr. Middendorp, tel. 410070. Spreek uur van 12.30 tot 13.00. Voorscho- 'ten: za. dr. Baars, zo. dr. Schotanus. Warmond Voorhout: dr. Lempers, tel 02522-10140. Noordwijk: Groepspraktijk tel. 19300. Noord wijkerhout - Lisse: Antwoordappa raat eigen huisarts Katwijk aan Zee: dr. Meewisse, tel. 12023. Kat wijk - Rijnsburg - Valkenburg: dr. Van de Water, tel. 12921. Saasen- heim: dr. Moerman, tel. 11119. Al kemade - Rijnsaterwoude - Leimui den: dr. Van Dongen, tel. 01713- 4044 Alphen: groep 1. za. dr. Zikel, zo. dr. Visser, groep 2, za. dr. Boss, zo. dr Wijnmaalen. Hazerswoude - Koudekerk: dr. Sprangers, tel. 01714-3700. Benthuizen - Bos koop: dr. Hermans, tel. 01727-2038. Langeraar - Nieuwveen - Ter Aar - Woubrugge: dr. Van Dongen, tel. 01723-8101. Nieuwkoop - Noorden: dr. Brinkman, tel. 01725-9301. TANDARTSEN Leiden - Leider dorp - Oegstgeest: dr. Van 't Hof, tel. 141838, za en zo spreekuur om 13.00 uur Leidschendam: Voor spoedge vallen tel. 238356. Bollenstreek: Or De Jongh, tel. 02523-2717. APOTHEKEN Leiden - Leiderdorp - Oegstgeest - Voorschoten: Apo theek Alöe in Leiden en Apotheek Be ker in Oegstgeest Alphen: Apo theek Somberg. Alkemade: Apo theek Alkemade, open. zat 12-13, 17.30-18 u, zon feestdagen 12.30- 13 en 17.30-18 u. Katwijk: Rijnsoe ver Apotheek. Noordwijkerhout: za geopend van 9-13. u. en van 17-18 u. en zo van 12-13 u. en 17-18 u. Spoe- drecepten tel. 3511 of dienstbel. WIJKVERPLEGING Leiden: Inter- kruis, tel 122222. Bollenstreek: Wijk verpleging Gezondheidscentrum, tel. 02522-14147 Hillegom: Opgave via het antwoordapparaat, tel. 02520- 16217 Leidschendam: Leidschen- damse Kruisvereniging, tel. 070- 455300. DIERENARTSEN Leiden: dr Muurling, tel. 125057 en dr. Vestjens, tel. 144323. Oegstgeest: dr. Van Duyn. tel 173266. Voorschoten - Leidschendam: dr. Westgeest. tel. 070-768616. ONGEVALLENDIENST ZIEKENHUI ZEN LEIDEN Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis be halve van dinsdag 13.00 u. tot woens dag 13.00 u. (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 u. tot zaterdag 13.00 u (Elisabeth-ziekenhuis). BEZOEKUREN ZIEKENHUIZEN Diaconessenhuis: Bezoekuur dage lijks van 16 00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 19.30 uur. Kinderafdeling dagelijks van 14.00 tot 20.00. Niet meer dan twee bezoekers per patiënt. Sint Elizabeth-ziekenhuis: Volwas senen dagelijks van 14.00-14.45 u. en van 18.30-19.30 u.; klasse-afdelingen ook 11.15-12.00 u. Kraamafdeling: dag. van 11.15-12.00 u. (alleen voor echtgenoten) van 15.00-16.00 u. en van 18.30-19.30 u. Kinderafdeling dag. 15.00-18.30 u. CCU (hartbewa- king) dag. van 14.00-14.30 u. en van 19.00-19.30 u. Intensieve verpleging: dag. van 14.00-14.30 u. en van 18.30- 19.00 u. Sport-Medisch Adviescen trum: Spreekuur ma. 19.30-20.30 u. in het St. Elisabeth-ziekenhuis. En degeest: Oi. en vr. 13.00-14.30 u.; zo. 11 00-12.00 u. en 14.00-15.00 u.; eer ste klasse: de gehele dag. Acade misch Ziekenhuis: Voor alle patiën ten (behalve kinderen) zijn de be zoekuren als volgt: Dagelijks 14.15- 15.00 u. en 18.30-19.30 u. Avondbe zoekuur afdeling verloskunde: 18.00- 19.00 u. De Praematurenafdeling da gelijks van 14.30-14.45 u. en 18.30- 18.45 u. Bezoek aan ernstige patiën ten: wanneer aan ernstige patiënten doorlopend bezoek wordt toegestaan kan de hoofdverpleegkundige hier voor speciale kaarten verstrekken. De bezoektijden van de kinderkliniek zijn dagelijks 15.00-15.45 u. en 18.30- 19.00 u De bezoektijden van de kin derafdeling (alleen voor ouders van kinderen kan er een afwijkende tijd afgesproken worden met de hoofd verpleegkundige) zijn dagelijks van 14.15-15.00 u. en van 18.30-19.00. Rijnoordziekenhuis: Dagelijks 14.30- 15.15 u. en 18.30-19.30 u. Extra be zoek hartbewaking: 11.00-11.30 u. Extra bezoek vaders kraamafdeling: 19.30-20.30 u. Kinderafdeling 15.00- 15.30 u. alleen voor ouders 18.00- 18.30 u. S.O.S.-DIENST Telefonische hulp-* dienst, tel. 071-125202. Voor allen die in moeilijkheden verkeren of eenzaam zijn. Vertrouwelijk. Dag en nacht be reikbaar. BUREAU VOOR RECHTSHULP Herengracht 50, tel. 123942; spreeku ren ma. en di 10.00-12.30 u.. wo. 13.30-16.00 u.; do. 18.30-20.30 u. LEIDSE RECHTSWINKEL Juri disch Adviesbureau. Ketelboeters- steeg 10. «el. 130775; Afdeling wo nen en werken: ma. 18.30-20.30, wo. 10.00-12.00, do. 18.30-20.30. Afde ling belastingen: di. 18.30-20.30, wo. 18.30-20.30 Klachtenbureau: di. 18.30-20.30. do. 18.30-20.30. DIERENHULPDIENST Hulpverle ning aan verongelukte honden, kat ten, vogels, e.d. in de gemeenten Lei den, Leiderdorp. Oegstgeest, War mond en Zoeterwoude. Tel. 071- 220021 BURGERRAADSLIEDEN Koren brugsteeg 2. tel. 143171 (kantooru ren). Spreekuren ma., di. en wo. 11.00-12.00 u.. do. 18.30-20.00 u. GEZINSVERZORGING Stichting gezinsverzorging Leiden. Aanvragen hulp voor bejaarden en langdurige zieken en gezinsverzorging. Rem- brandtstraat 17. tel. 149441 (ma. t/m vr 9 00-10 00 u. en 13 00-14.00 u.). KINDER- EN JONGERENTELEFOON Op woensdag- en zaterdagmiddag van 14-18 u. telefoon 071 - 120611. MAATSCHAPPELIJK WERK Bu reau Maatschappelijk werk. Oude Rijn 44c. spreekuur dagelijks 14.00- 15.00 u.; do. ook 19.00-20.00 u.. tel. 142144 Spreekuur gemeentelijke so ciale dienst: di 14.00-15.00 u. Apollo- laan 1a. Zuid-West; do. 14.00-15.00 u Herensingel 3. Leiden Noord. Ook tel. van 09 00-10.30 via 766600, afde ling maatschappelijk werk. RAAD VAN ARBEID Hoge Rijndijk 306. Lelden tel 071-899375. Kantoor geopend ma. t/m vr. 9-12 u 14-16 u. Telefonische Informatie over kinder bijslag 8-12 u. SOCIALE RAADSVROUW Spreek uren sociale raadsvrouw Binnenstad: Gerecht 10. wo 1700-18.00 u.; Noord: Van Hogendorpstraat 36. ma. 10.30-11.30 u.; Kooi: Driftstraat 49a, di. 10.30-11 30 u.; Morskwartier: Buurthuis Morskwartier, Topaaslaan, 10.00-11.00 u. wo. 10.00-13.00 u.; Tulnstadwijk: Herengracht 45. vr. 10.30-11 30 u. lich SOCIALE RAADSVROUW VOO ma| SCHOTEN Spreekuren: ma. 191 20.00 u. wo. en vr. 9.00-10.30 u. L» 033 seweg 33, Voorschoten. Tel. 3254 SP HULP- EN INFORMATIEDIEI^— Groenesteeg 33. Leiden. Tel. 0 134640 Of 071-144600. Hulp e matie op medisch, juridisch e gebied, werk. sociale verzekering huurkwesties. Spreekuur: elke derdag van 20.00-21.00 u. STICHTING VRIJWILLIGERS TRALE Pallasstraat 1. Alpl den Rijn. Tel. 01720-33033. L__ ding en opvang van mensen. di«f welke reden dan ook. tijdelijk 'Agk nodig hebben. Bovendien wordt matie verstrekt over andere mooK heden van hulpverlening reikbaarheid daarvan VRIJWILLIGERS CENTRALE J gegracht 246a, Leiden. Tel. 149| Dagelijks bereikbaar van 9.00-11 u. voor informatie over vrijwillig| werk en cursussen of een perse gesprek. WERKENDE JONGEREN KI ten- en informatieuur Elke dim avond van 17.00 tot 20.00 kantoor Koppenhinksteeg 2. Tel. 071-121139. WERKLOZEN ADVIES CENTI Breestraat 19. tel. 122000. Spr< ma. en do. 14-16 u. (Gedurei maand augustus gesloten). LEIDS WERKLOZEN KOMITE terskerkchoorsteeg 15, tel 123 Spreekuur wo. 10.11.30 u. WETENSCHAPSWINKEL tiecentrum voor onderzoek Leidse universiteit. Stationsweg tel. 071 - 148333. Geopend: ma. vr. 10.00-16.00 u. FIOM Hulpverlening bij zwarip.- schap en alleenstaand ouderso^TT- Noordeinde 40 b, tel. 144715. jan GASTOUDERPROJECT Stic^. Gastouderproject, Merenwijk dorhorst 1. tel. 210430 (dag. l£n, 15.30 u HULP VOOR MOEDER EN KINr Bij niet gewenste zwangerschap, foon 071-895724 en 01728-8333 HUURAANGELEGENHEDEN Spreekuren huurcommissie. Voor den: Schuttersveld 9 (tel. 071-13 van 10.00-12.00 u.). Spreekuur t/m vr. 8.30-10.00 u. Voor Alp-] Opstandingskerk, Prinses Maf straat 69. Spreekuur do. 14-15.3 MOEDERS VOOR MOEDERS - vrouw zuster E. Janssen-Niem Hofdijck 32. Oegstgeest, tel. BORSTVOEDING BEGELEIDWme GROEP LEIDEN Voor prakti ger hulp en informatie. tel. 5 211318/216256/312556. Iedere woensdag van de maand wordt n 2 informatie-avond gehouden. ONDERWIJSWINKEL Sophial er 36. tel 071-214256 of 126325. Var maandag tot en met vrijdag 1 OPVANGCENTRUM VROUWEttlf Crisiscentrum voor vrouwen Lj.j eventuele kinderen) in nood. Huil Maarten. St. Jacobsgracht 1. Le*ar tel.071-142497 Dag en nacht t>4erk HULP AAN BUITENLANDER! Spreekuur voor Marokkanen, A aan den Rijn. Emmalaan 2. tel 0 - 94841 ma. 9-10 u. di. 14-15 u den, bureau voor maatschap werk. Oude Rijn 44c tel. 071-1' en 146049. do. en vr. 14-15 u. JONGEREN ADVIES CENTRU Caeciliastraat 67, Leiden. 126052. Geopend: ma. t/m v 22.00. za. 14.00-17.00. iers iteir yiiMiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiun =j Geen krant ontvangen 9 Bel tussen 18.00 en ^co 19.00 uur. zaterdags J tussen 14.00 en 15.00 f E uur. telefoonnr 071- V| 122248 en uw krant anf E wordt nog dezelfde ,l' avond nabezorgd. afks 508 5ÏIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 2