hart van e i finale Hongersnood in Ethiopië „populaire catastrofe" danj Actie voor Polen. „Zelden zal zulke uitgebreide (BER1 ZATERDAG 17 NOVEMBER 1964 Niet de omvang van de nood, maar de gruwelijke beelden van honger, dood, verwoesting dicteren de grootte van de geldstroom bij een hulpactie. Belangrijkste voorwaarde is dan ook, dat de ramp op de televisie komt. Dat geeft meestal zo'n fchokef fect dat het geld snel binnenstroomt op Rampengiro 777. Wat dat betreft, staat Nederland internationaal aan de top. Dolf Anema, voorlichter van het Rode Kruis, is uiterst tevreden over het gulle hart van het Nederlandse volk. „Ik denk dat het komt, omdat wij over de hele wereld gezwermd hebben. Wij denken internationaal. We heffen dan wel vaak het bezwerende vingertje, maar dat gaat vervolgens snel richting portemonnee". iet de omvang van de nood, maar de afschuwelijke beelden dicteren de grootte van de hulpstroom" IN HAAG - De hulpverlening i het Nederlandse Rode Kruis internationale rampen wordt dirigeerd vanuit het Haagse kan- pr, dat uitzicht geeft op het Ma- feld. Sinds jaar en dag wordt ff aan symptoombestrijding ge in, zoals D. van Kleef, hoofd in- nationale zaken van het Neder- tersnood van 1953, de Vietnamese bootvluchtelingen of de slachtof fers van een aardbeving in Algerije betreft. Spectaculair nbes< 10 Kode Kruis, het uitdrukt ver oorzaken praten we hier ;t, daar hebben de slachtoffers EcTJp" «jd voor" 'an Kleef is een veteraan in het strijden van rampen. Bij de wa- rsnoodramp van 1953 probeerde i scheepsladingen gedragen kle iig en schoeisel te verwerken tot n twi's u'kbare pakketten voor de hulp- irleners ter plekke. Tevergeefs: Ve zaten met 600.000 schoenen géén paren", zo herinnert hij ziekte egeten ïoest stan a ment d zal, igenwoordig kan het Rode Kruis leen geld gebruiken en daarbij St het om miljoenen. Een groot- ieepse, door veel publiciteit be- 1 ovet ^e'^e catastrofe tikt in dit opzicht Inden ;e' wat beter aan dan een reeks hrijfta eine> minder opvallende rampen, ^'s we een Paar grote rampen tot tbben, komt er in een jaar zo'n De n tot twaalf miljoen gulden bin- aan I 'n Als er alleen maar kleine niet mpen gebeuren hooguit twee van 1 'lj°en. terwijl het aantal slachtof- ontsl R gdijk kan zijn", zegt Dolf Ane- een a- Niet de omvang van de nood, h be aar de afschuwelijke beelden van gekri |nger, dood en verwoesting, dicte- heel!n be grootte van de financiële over 'Ipstroom. evenPr wordt nu wel over Ethiopië ge ek d aat- maar vergeet niet dat er in t bijv 1 Afrikaanse landen honger gele- ze als ln wordt", zegt Van Kleef, wij- evroe '"b °P een wereldkaart die een i Pm "ld van ijn kantoor in beslag u om^emt ..En dan praat ik nog alleen jgress rer Afrika". not zwijgt even en neemt dan een )Ze telexrol ter hand. „Ik zal hem vre et helemaal uitrollen, want hij is it zal 'gcveer vier meter lang. Maar dit - jn de rapporten van onze mensen meer r plaatse van vandaag. Je schrikt uitslailch steeds weer als je ziet hoe die 4 en Bnger gepaard gaat met allerlei i. Of! ^Verschijnselen. Ik las hier net zie ii at kinderen in Tsjaad door hun 'ndhé "bers langs de kant van de weg land, ffden achtergelaten, omdat er dreig eten meer is. Daar ontstaat Engel: an weer een aparte probleem mode roep: de verstoten kinderen. En in naar auretanië zijn sprinkhanen gesig- pt ileerd. Over dat beetje eten dat er ngere 's 6aan ook nog eens miljarden van "ïnkhanen. Zo kan ik nog wel heb! ^en doorgaan: Madagascar, Mali", t in 'el hoofd internationale zaken e mo« een vrijwel onbeperkt werk te k 'bied. Terwijl hij een stortvloed an woorden over de honger in NOEÏ 'ka loslaat, verschijnt de stafarts 'a.n het Rode Kruis om hem een en H Mect'e te geven, omdat hij op het ;Vlunt staat af te reizen naar Liba- am. j0n ^an Kleef converseert bijzon- aer fiemakkoliik nvpr #>pn breed de wa- Qer gemakkelijk over een breed e<Ua aan rampen, of Hoe cynisch het ook moge klinken, de hongersnood in Ethiopië is een populaire catastrofe in de Neder landse huiskamers. Nadat een BBC-reportage over uitgehongerde mensen de tv-kijker danig schokte, werd binnen anderhalve week vier miljoen gulden op de rampengiro van het Rode Kruis gestort, de slachtoffers van aardbevingen in Algerije en Italië werd hetzelfde bedrag pas na drie tot vier weken gehaald. „Toch deden deze rampen het ook betrekkelijk goed, aldus Van Kleef. „Aardbevingen zijn ontzettend spectaculair op de tv. Dat heeft een enorme uitstraling, die ingestorte huizen. Bovendien speelt mee dat Italië een vakantie land is. Als mensen zien dat het dorpje waar ze doorheen gereden zijn, door een aardbeving getroffen is, vliegt het tientje al uit de porte monnee. Bovendien speelde bij de aardbevingen in Italië en Turkije mee, dat het NAVO-landen zijn. zodat de regeringen meteen mas saal hulp boden. Terwijl hulp bij een aardbeving technisch gezien ei genlijk een kleinigheid is. Er kun nen wel erg veel doden vallen, maar het aantal gewonden is meestal vrij klein. En doden kun je toch niet meer helpen". „Overstromingen hebben de Ne derlandse bevolking na 1953 ook altijd erg aangesproken, hoewel dat nu een beetje wegebt". Polen-acties De televisie speelt een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol bij het welslagen van een hulpactie. Het meestal zo goedgeefse Nederlandse een grote cycloon op Madagascar, omdat die niet via bewegende beel den waarneembaar waren. „Er was Kleef. Ook een massaal bedoelde actie voor de Sahellanden is nooit wer kelijk van de grond gekomen. Dit maal ontbrak het niet aan bewe gende gruwelbeelden. Maar omdat deskundigen niet nalieten de uit zichtloze positie van de door droog te geteisterde Sahel te schetsen, za gen velen kennelijk van een bijdra ge af. De gulle gever wil levens redden en heeft niet graag het ge voel dat zijn geld in een bodemloze put verdwijnt. Daarentegen was de hulp aan Po len een doorslaand succes. Zelden zal zulke uitgebreide hulp geboden zijn aan zo'n relatief welvarend ge- „Aardbevingen zijn ontzettend spectaculair op tv. Dat heeft een enorme uitstraling, die ingestorte huizen". bied. „Buiten proporties", oordeelt Van Kleef nu. „Het zat niet ver van massahysterie af. Ik geloof dat dankbaarheid bij die actie een gro te rol speelde. Poolse soldaten heb ben geholpen bij de bevrijding van Zuid-Nederland en de eerste Hulp aan Polen-comités zijn dan ook in Zuid-Nederland opgericht". De actie voor Polen was niet in de laatste plaats een succes, omdat de mensen hun eigen voedselpakketjes mochten samenstellen. Deze vorm van hulpverlening blijkt nog steeds zeer geliefd. Op de burelen van het Rode Kruis belanden deze dagen talloze aanbiedingen om de Ethio- piërs te helpen door het opsturen van eetbare produkten. Het Rode Kruis moet deze mensen echter te leurstellen. „Wij zijn professionele hulpverleners en wat wij nodig hebben, is geld", aldus Van Kleef. „Ik heb er niets aan als een of an dere bakker opbelt met het verhaal dat hij met zijn kameraden heeft afgesproken om 20.000 broden voor Ethiopië te bakken Want voedsel kopen wij bijna altijd in de regio „Op korte afstand van de honge rende bevolking is het voedsel doorgaans in grote hoeveelheden te koop. Daarmee besparen we na tuurlijk enorm op transportkosten", vertelt Van Kleef. „Ik heb hier pakjes rijst op mijn bureau gehad voor Cambodjaanse vluchtelingen in Thailand. Moet ik soms een of twee pakjes rijst sturen n^ar een gebied waar wij zelf negentig pro cent van onze rijst vandaan halen? Het is vaak moeilijk om dat aan de mensen uit te leggen. Ik begrijp dat wel hoor, dat mensen graag een brood voor Ethiopië opsturen of een blikje zalm voor Polen" Het Rode Kruis heeft ook korte metten gemaakt met een andere, eertijds zeer in zwang zijnde, wijze van rampenbestrijding in natura: het aanbieden van gedragen kle ding. „Bij de watersnoodramp van 1953 kwamen er schepen vol naar Nederland. Daar zaten bontjassen bij, fraaie Franse lingerie je vraagt je af wat je daar in Zeeland mee moet beginnen, maar goed. Dat moet eerst gesorteerd worden, daar heb je duizenden mensen vopr nodig en gigantische loodsen om het allemaal kwijt te raken". Daarom heeft het Rode Kruis de gedragen kleding vervangen door de gestandaardiseerde rampende ken. die ook als kledingstuk kan worden omgeslagen Gedragen kle ding wordt nu zonder veel omhaal van woorden geweigerd, soms tot groot ongenoegen van de aanbie ders. „Na de aardbeving in Zuid- Italie stonden de in Den Haag wo nende Italianen hier rijen dik voor de deur met kleren en dekens. Pro beer die uiterst geëmotioneerde mensen maar eens duidelijk te ma ken waarom je die spullen niet hoeft. Dat is een hele rel geworden, waarbij ik zelfs een boze Italiaanse ambassadeur aan de lijn kreeg. Die man kijkt me nu geloof ik nog steeds niet aan. Maar waarom wil len die mensen zo graag die kle ding kwijt, als de vlammenwerper er gelijk overheen gaat'" Toch waren het juist de Italianen die als eersten het geringe nut van gedragen kleding inzagen „In 1952 was er een overstroming in de Po- vlakte". herinnert Van Kleef zich „Dat was toen elk jaar zo. kennelijk kwam niemand op de gedachte om die dijken eens te verhogen, maar wij hebben daar toen een wagonla ding met kleding naar gestuurd. Een jaar later had je de waters noodramp in Zeeland en toen kwam er een wagon uit Italië. Pre cies dezelfde! Die hebben we niet eens opengemaakt". De hongersnood in Ethiopië heeft op zo'n indringende wijze de publi citeit gehaald, dat het Westen zijn bezwaren tegen het marxistische regime in Addis Abeba tijdelijk heeft bevroren. Op haar beurt sluit de Ethiopische regering de opstan dige provincies Eritrea en Tigre niet langer hermetisch van voed selhulp af. De internationale ram penbestrijding probeert nu zo'n ze ven miljoen Ethiopiërs van de hon gerdood te redden. „De problemen liggen niet bij het overvliegen van grote hoeveelhe den voedsel. Je hebt vrij snel vol doende voorraad voor de eerste weken. Daarna kun je rustig gaan varen, dat is veel goedkoper en je kunt veel meer meenemen. Maan denlange luchtbruggen zijn specta culair. maar onnodig duur", aldus Van Kleef, die voorzichtig sugge reert dat bepaalde hulpverleners om publicitaire redenen vliegtuigen de lucht in sturen. Strijkstok „Het grootste probleem is echter het interne transport. In die landen heb je geen vier- of zesbaanswegen. Ik kreeg vanmorgen nog een tele foontje van een boze man die zei: als het transport dan zo moeilijk is, waarom gooi je het voedsel niet ge woon uit het vliegtuig'' Maar dat is levensgevaarlijk, dan slaan ze el kaar beneden de hersens in. Bo vendien krijgen dé mensen die er het slechtst aan toe zijn, die nauwe lijks meer kunnen bewegen, in zo'n geval helemaal niets". „Je krijgt ook gauw van die verha len als: het eten ligt te rotten op de kade Ja. dat zal best. als je het niet op tijd verder kunt vervoeren Of er wordt geklaagd over diefstal en corruptie. Dat zal ook best. als je vijftig vrachtwagens door Bangla desh stuurt, zal er wel eens eentje rechtsaf slaan in plaats van recht uit. Moet je dan op elke vrachtwa gen een politieagent zetten? Dat kan natuurlijk niet", zegt Van Kleef, die stelt dat slechts tien tot vijftien procent van de goederen onderweg aan de inmiddels be roemde strijkstok blijft hangen. „Dat soort toestanden zijn onver mijdelijk. In Nederland werd in 1944 voedsel gedropt en toen waren er ook partijen die dezelfde dag nog op de zwarte markt kwamen. Bij de watersnood in 1953 werden ook hulpgoederen op de zwarte markt in Middelburg aangeboden. In zo'n situatie is niet alleen het hele land ontwricht, maar ook de menselijke geest". Niettemin liet het Rode Kruis na de aardbeving in Italië zo min mo gelijk geld door Italiaanse handen gaan, gezien^st uitermate geringe vertrni;//., eii van het Nederlandse «pefOlïek in de onkreukbaarheid van de gemiddelde Italiaan. In dit geval zou de gulle gever al snel denken dat hij zijn geld indirekt op het conto van de maffia stortte. Zaaigoed opgegeten Van Kleef straalt het nodige ver trouwen uit in het slagen van de hulp op korte termijn Op langere termijn blijft de situatie echter on zeker. „Wat gebeurt er met de vol gende oogsten? De mensen hebben hun zaaigoed ook helemaal opgege ten". „Het hongerprobleem in Ethiopië kan pas eind '85 opgelost ziin". al dus Van Kleef. „Als wij nanger hebben, gaan we lekker eten in een restaurant en dan is het over Maar als die mensen dat doen. ziin ze morgen dood. Het duurt wel een jaar voordat ze weer op krachten zijn. En onze grote zorg is dat de geldstroom naar Ethiopië voortijdig stopt. Over twee weken staat er weer iets anders in de publiciteit. Wie praat er nog over de boot vluchtelingen? Momenteel zijn het er r\9g steeds 162 000. Of de Cam bodjaanse vluchtelingenkampen, die zijn er ook nog steeds". In de kampen voor Cambodjaanse vluchtelingen is voedselhulp on derhand een permanente aangele genheid geworden, waardoor voed sel min of meer de rol van geld heeft overgenomen „Iedereen krijgt een basis-uitkermg aan eten", vertelt Van Kleef. „Zodra ze gaan werken, krijgen ze extra rant soen. Meestal doen ze iets in de landbouw of werken ze aan de rio- for Work-program werkt voortref- anders te doen hebben dan in de rij staan voor eten". PETER GIESEN i

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 17