Amsterdam drie eeuwen zilverstad Frankrijl schrikt van armoede Lokettist NS stal gevonden voorwerpen 1 Ceidae Soiwcwit Kindertheater „Van alles wat" mag blijven KUNST £eidóe6ou/uuit ZATERDAG 17 NOVEMBER 1984 PAGINM EENMALIGE „TUSSENLANDING IN TEHERAN" DEN HAAG De nieuwe muziekthea- terproduktie „Tussenlanding in Teheran" van Het Reisgezelschap krijgt een éénma lige uitvoering in Diligentia, op vrijdaga vond 23 november. Deze voorstelling is een inhaalvoorstelling; aanvankelijk zou worden gespeeld 22 september. Het stuk is financieel mogelijk gemaakt door het mi nisterie van WVC, dat jong talent in staat wilde stellen een muzikale en visueel aan trekkelijke produktie tot stand te bren gen. Het ensemble, afkomstig van de Am sterdamse Theaterschool, wordt gecom pleteerd door de acteur Jaap Hoogstra. Centrale figuur achter deze produktie is Ruut Weissmann, die de muziek compo- heerde, regisseerde en ook acteert. Het Reisgezelschap, met „Tussenlanding". Boy Edgarprijs voor Martin Van Duynho ven DEN HAAG De Boy Edgarprijs 1984, een plastiek van Jan Wolkers en een geld bedrag van f 5000,- is dit jaar toegekend aan slagwerker Martin van Duynhoven. Deze prijs, de belangrijkste op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek in ons land, wordt Duynhoven zaterdag 22 decem ber in het Amsterdamse BIM-huis overhan digd door Nedly Elstak, winnaar van vorig jaar. De jury besloot eenstemmig de prijs aan Van Duynhoven toe te kennen, „omdat geen improviserend musicus zich al zo lang, met zo veel succes en op zo verschillende terreinen manifesteert". Van Duynhoven is een echte slagwerker die zich grondig heeft verdiept in Amerikaanse en Europese slag- werkmuziek en die kennis heeft verwerkt met een eigen vocabulaire, aldus de jury. GLOBE SPEELT SNEEUWWOLKEN DEN HAAG De Oostenrijkse toneelschrijver Wolfgang Bauer schreef vorig jaar „Das kurze Le- ben der Schneewolken". In de vertaling van Mar tin Hartkamp speelt het Zuidelijk Toneel Globe dit stuk onder de titel „Sneeuwwolken" zondag 25 no vember om 20.30 uur in het HOT. In dit stuk gaat het om een paar, dat zich ver van de bewoonde we reld heeft teruggetrokken in een onderbesneeuwde berghut. Maar de buitenwereld blijft toch steeds aanwezig in hun relatie, die daardoor gedoemd is onvervuld te blijven. Niet alleen door de scheiding van gedachten en daad, maar ook door het bezoek van een vroegere minnaar van de vrouw en haar echtgenot. Het slot pakt verrassend uit. De regie was in handen van Antoine Uitdenhaag, de rollen worden vertolkt door Diane Lensink, Wim van der Grijn, Gijs de Lange en Joost Prinsen. AMSTERDAM Hoewel het kleine Schoonhoven in Zuid-Holland wel eens de zilverstad van Neder land wordt genoemd, is die kwalificatie niet te recht. Het bewijs voor die stelling wordt tot en met 13 januari 1985 geleverd in het Willet Holshuysen Museum aan de Amster damse Herengracht, waar een fameuze expositie is ingericht van drie eeuwen hoofdstedelijk zilver. De in de kamers van dit oude grachtenhuis ingerichte tentoonstelling bevat voorwerpen van de aller fijnste kwaliteit. Ze wer den vervaardigd in de pe riode tussen 1520 en 1820. De tentoonstelling aan de He rengracht - een „afscheidsca deau" van de scheidende hoofdconservator Van Erpers Royaards - kan in zeker op zicht representatief worden geacht voor de zilversmeed kunst in heel ons land. Welis waar ontbreekt het „modi- sche" Haagse zilverwerk en is ook de superbe graveerkunst uit Friesland niet vertegen woordigd, het feit dat veel Amsterdamse zilversmeden van elders afkomstig waren (Augsburg, Antwerpen, Fries land, Groningen en - na 1685 - Frankrijk) leidde tot de om standigheid, dat Amsterdam een grote uitstraling had op el ders met edelmetaal werkende kunstenaars. Amsterdam werkte derhalve „trendset tend" op zilversmeden elders in ons land. Dat door de opzet van de tentoonstelling - alleen werk van Amsterdamse zil versmeden - voorbij moest worden gegaan aan het werk van de beroemde zilversmidfa- Kombrink vraagt door over „Koeweit" (Van onze parlementaire re dactie) I)EN HAAG Minister Van filen Broek (Buitenlandse Za ken) moet opheldering geven over zijn rol in het geschil tus sen Hollandia-Kloos, het fami liebedrijf van premier Lub bers, en Kuwait Airways. Het Tweede-kamerlid Hans Kom brink (PvdA) is niet tevreden met de antwoorden die hij van de premier en minister Ruding .(Financiën) over deze zaak heeft gekregen. Hij heeft aan vullende vragen gesteld. Kombrink wil vooral van Van den Broek weten of deze in derdaad tevoren het plan had opgevat tijdens het officiële bezoek aan Koeweit met zijn ambtgenoot te praten over de miljoenen-vordering van Hol landia-Kloos op Kuwait Air ways. Zo ja, hoe verhoudt zich dit dan tot de mededeling van Lubbers dat deze zaak zich niet leende voor bespreking „op ministerieel niveau"? En hoe is dat dan te rijmen met de mededeling van Hollandia- Kloos dat zij de regering niet om hulp had verzocht? Ook sluit Kombrink de moge lijkheid niet uit dat directeur Rob Lubbers van Hollandia- Kloos toch een beroep op zijn broer Ruud Lubbers heeft ge daan. „Indien wel zo'n ver zoek is gedaan, wanneer en aan wie dan?" vraagt het Ka merlid. Project met werkloze assistenten op tram en bus mislukt ROTTERDAM In Rotter- dam is een project waarbij werklozen assisteren in trams en bussen deels mislukt, omdat veel vrijwilligers het na ver loop van tijd af lieten weten. Volgens de vervoersmaat schappij RET heeft het ontbre ken van echte bevoegdheden geleid tot weinig motivatie, met verzuim, verloop en min der goed functioneren als ge volg. De gemeente verwacht dat dergelijke problemen zich niet zullen voordoen wanneer in 1985 voor de periode van drie jaar in Rotterdam ruim 400 controleurs worden aange steld. ïencfldf"^ formcK» Een luxe handdoek van 50 x 100 cm wordt uw deel, als u de (kleine) moeite doet een nieuwe abonnee aan te brengen voor deze krant. NOTEER ALS NIEUWE ABONNEE M.I.V. NAAM: POSTCODE/PLAATS:. I I Deze ontvangt de eerste twee weken de krant gratis. 1 Daarna wordt het abonnement betaald per: kwartaal automatisch per maand Diaar I STUUR EEN LUXE HANDDOEK NAAR: I NAAM: I ADRES: POSTCODE/PLAATS:. Sluur de bon ingevuld aan de Leidse Courant, Antwoordnummer 998, 2500 VD Den Haag (postzegel niet nodig). milie Van Vianen uit Utrecht, doet niets af aan het feit dat „Amsterdam" in het verleden een representatief beeld gaf van wat Nederlandse edelsme den produceerden en presteer den. Wie zich overigens op de hoogte wil stellen' van het werk van de beroemde Van Vianens krijgt daartoe de kans in het Centraal Museum van Utrecht, waar vanaf medio de cember een beeld gegeven zal worden van zilverwerk uit de Gouden Eeuw; deze tentoon stelling zal voor 95 procent be staan uit werk van de Van Vi- anen-familie. Samen met de expositie in het Willet Hols huysen Museum zal dan een nagenoeg compleet overzicht zijn gegeven van de zilver smeedkunst in ons land. Lutma Zoals gezegd zal de Utrechtse tentoonstelling zich vooral rond de Van Vianens bewe gen. De expositie in Amster dam heeft in de persoon van (de oude) Johannes Lutma (1587-1669) zijn primus inter- pares. Er is van hem o.a. een gigantische zilveren schotel (diameter 70 cm) met dito schenkkan aanwezig, die ooit geschonken werd aan admi raal Maarten Hapertsz. Tromp als beloning voor diens succes sen op zee. Samen met nog een aantal grote voorwerpen maakt deze Lutma-vitrine een welhaast „verpletterende" in druk op de bezoeker. Evenals de Van Vianens beoefende Lutma - een vriend van Rem brandt, die in hetzelfde jaar overleed als de meesterschil der - de kwabornamentiek in zijn ontwerpen, waarbij het zilver gedreven wordt in de „weke" vorm van kwabben, oesters en andere weekdieren, waarmee deze techniek associ aties oproept. Te zien zijn o.a. vier zoutvaten (deels verguld), die per stuk een bedrag van enkele honderdduizenden gul dens vertegenwoordigen. Middenlaag Doordat Amsterdam met name in de 17e eeuw een zeer wel varende stad was met een bre de welgestelde middenlaag Een zilveren begrafenisschild van het Amsterdamse schoenma- kersgilde uit 1643. Het werd gedreven door Johannes Grill (1614- 1670), een van de vooraanstaande edelsmeden in de Gouden Eeuw. Behalve een schoen zijn twee stukken gereedschap afge beeld. De kwabornamentiek, waarvan ook Grill zich in dit ont werp bediende, is binnen het cartouche waarneembaar. van de bevolking, hadden de hoofdstedelijke zilversmeden volop werk. Niet alleen werk ten zij voor kerkelijke dan wel adellijke opdrachtgevers, ook op kleine zilverstukken, zoals schoongespen, tasbeugels, ke- ramiek-monturen, tabaks- en snuifdozen, tafelschellen, naai gerei en knopen konden zij naar hartelust hun artisticiteit botvieren. Op die manier ont stond een uiterst veelzijdige bedrijfstak, zij het dat dit „kleingoed" niet of nauwelijks op de tentoonstelling aanwezig is. Wel te zien zijn de pronk stukken van Luitma, Essel- beeck, Grill, Draef en Dick Korper (drie prachtige strooi- bussen uit 1705), terwijl na tuurlijk ook namen van latere zilversmeden als Schiotling en Reynier Brandt zijn vertegen woordigd. Behoren de zilveren schotels (als wagenwielen zo groot) tot de onbetwiste toppers van de tentoonstelling, dè „eyecat cher" is een reusachtige, mas sief zilveren drinkhoorn, die Frederik Jans in 1566 vervaar digde voor het Amsterdamse voetboogschuttersgilde. Een uitzonderlijk stuk zowel voor wat betreft zijn afmeting - de lengte van de hoorn is 64 cm - als de virtuositeit, waarmee het giet- en drijfwerk werd verricht. De voorstelling laat St.Joris te paard zien met de prinses aan zijn voeten, terwijl de draak ondersteboven de drinkhoorn in zijn poten klemt met door zijn kop een afgebroken lans. Een ongeloof lijk stuk zilverwerk, evenals trouwens de drinkhoorn van het Amsterdamse handboog schuttersgilde, die in hetzelfde jaar door een onbekende meester werd gemaakt. Deze vervaardigde geen zilveren hoorn, maar nam zijn toe vlucht tot de hoorn van een buffel, die voorzien werd van een kunstig gedreven zilveren montuur en vervolgens op een zilveren sokkel werd geplaatst. Echter, ook het kerkelijk zil ver, zoals (vergulde) mon- strangen - het oudste stuk da teert uit 1517 en is daarmee te gelijkertijd het eerste met ze kerheid in Amsterdam ver vaardigde stuk zilver - en mis kelken van de oud-katholieke en rooms-katholieke kerk, vervullen de bezoeker met stijgende bewondering over het vakmanschap, waarmee ze zijn vervaardigd. Al met al maakt deze tentoonstelling de moeite van de (lange) wande ling vanaf het Centraal Station naar nummer 605 aan de He rengracht meer dan waard. De achterplaat van een Cha- noeka-lamp uit 1696 van de Amsterdamse zilversmid Pieter van Hoven (1658-1735). Boeiende variatie bij koorconcert Koorconcert door de COV „Scheve- ningen" o.l.v. Jos Vranken met wer ken van o.m. Otto Deden, Franck, Kodaly en Mendelssohn, m.m.v. de alt Margareth Beunders en de orga nist Tijn van Eijk. Bethelkerk, Jurri- aan Kokstraat, Scheveningen. De oratoriumvereniging Sche veningen heeft van de finan ciële nood een artistieke deugd gemaakt. Het koor van diri gent Jos Vranken gaf eerder dit jaar een uitvoering van de Johannes Passion en verzorg de een uitwisselingsconcert, evenementen waaraan veel kosten waren verbonden. Het najaarsconcert, moest qua be zetting dan ook een meer so ber karakter dragen en het koor bewees gisteravond daar toe op artistiek verantwoorde wijze in staat te zijn. In eerste uitvoering ging „Re quiem voor een gevallene" door Otto Deden gecompo neerd in opdracht van de Kon. Chr. Zangersbond. De bij het concert aanwezige componist hoorde een overtuigende weergave van zijn sfeervolle en bondige opus geschreven in een gematigd modern idioom. Het uitvoerige programma tel de niet minder dan negen koorwerken, doch „Scheve ningen" beschikt over vol doende souplesse om verschil lende stijlen tot een geheel te bundelen. Jos Vranken be paalde zijn keuze o.m. bij Men delssohn, Fauré, Franck, Ko daly, Andriessen en Stanford, werken die door organist Tijn van Eijk werden begeleid. Compositorisch kleingoed waard om uit te voeren, doch het publiek geeft - gezien de teleurstellende belangstelling - duidelijk de voorkeur aan een groot werk met orkest. Hoog tepunten waren psalm 150 van Franck en Pange Lingua van Kodaly, de componist die op unieke wijze het koorrepertoi re heeft verrijkt. Wel bleek dat ook dit gemengd koor be hoefte heeft aan mannenstem men, zeker met het oog op de uitvoering van Brittens War Requiem op 4 mei van het vol gend jaar. Tijn van Eijk vertolkte met vakbekwame hand orgelcom posities van Bach, Franck en Hendrik Andriessen, de alt Margareth Beunders was de gewaardeerde soliste in de wat bleke Geistliche Lieder van Mendelssohn en in solocompo sities van Parry en Plumstead. ADR. HAGER Bejaarde debutante wint romanprijs NEW YORK Harriet Doerr, een 74-jarige Amerikaanse schrijfster van wie pas dit jaar het eerste boek op de markt kwam, heeft de romanprijs ge kregen voor „Stenen voor Ibarra", een roman die in Mexico speelt. Het boek wordt in de Verenigde Staten erg DEN HAAG Kinder theater „Van Alles Wat" (V.A.W.), mag blijven. Al dus wethouder G. Halleen die schriftelijk liet weten dat op dit theatertje niet hoeft te worden bezui nigd. Ruim 90 kinderen kunnen zich nu voorbereiden op een tweedelige voorstelling met de titel: „Psycho- en Spook- prijspotpourri", dat zondag 24 november in première gaat. Het eerste deel behan delt afwijkend gedrag, waar bij engelen een terugkijken op nemen naar het verleden. Een cabareteske satire, waar in de isoleercel geen oplos sing lijkt te zijn voor een soort afwijking. Vijf jongeren in de leeftijd van 14 tot 17 jaar hebben dit programma zelf in elkaar gezet. In het tweede deel van de voorstelling, „Spookprijspot- pourri" spelen de kinderen een talentenshow. Alle kan didaten worden winnaar, omdat de jury geen beslissing neemt. Zij gaan naar een kasteel in Niemandsland en bij aankomst wordt hen de toegang geweigerd. De bewo ners van het kasteel maken er een spookkasteel van, maar vreemde vogels zorgen ervoor dat alles goed afloopt. De aanvankelijk geïmprovi seerde teksten zijn van de kinderen zelf en naderhand uitgewerkt. Hierdoor kun nen kinderen eventuele ta lenten zelfstandig en onder leiding ontplooien. Het dans/bewegingsspel en de muziek zijn wel vastge legd. De kinderen hebben het decor onder leiding van Willem van der Helm ver vaardigd. Psycho- en Spook- prijspotpourri wordt na de première uitgevoerd in Theater In de Steeg op zater dag 26 januari, 23 februari, 30 maart, 27 april en 25 mei 1985. (Van onze correspondent Bob van Huët) PARIJS Hij heeft nog een dak boven zijn hoofd, maar dat zal wel niet lang meer duren. Zijn kinderen bezoekt hij niet. „Omdat ik niet wil dat ze hun va der zien als clochard". Hij verricht losse klusjes, wast af en toe borden in een restaurant. Een baan, al was die maar tijdelijk, heeft hij niet kunnen vin den. „Ze bestaan alleen op de affiches van de ar beidsbureaus in de metro gangen", zegt hij. Hij weet niet of hij de volgende week zijn eten zal kunnen kopen. In de Franse pers zijn de afge lopen weken veel van dit soort getuigenissen verschenen. Ze illustreren de trieste cijfers, waaruit blijkt dat de armoede in Frankrijk de laatste jaren schrikbarend is gestegen. Het linkse weekblad Nouvelle Ob- servateur wijdde een „dossier" aan het probleem. Vorig jaar waren er in Frankrijk 360.000 werklozen, die geen aanspraak konden maken op een uitke ring. In de eerste drie maan den van dit jaar telde men er al 230.000. Terwijl het er in 1981 nog maar 9000 waren, zo meldde de „Obs". Sinds 1980 hebben de sociale diensten hun uitgave aan noodhulp zien verdubbelen, of zelfs verdrie voudigen. Parijs spant de kroon en wordt „de hoofdstad van de nieuwe armoede" ge noemd. Frankrijk is geschrokken van zijn eigen armoede. Het feno meen van de „nouveaux pau- vres", de nieuwe armen, be heerst de media. Die term nouveaux pauvres klinkt chi que en doet denken aan een andere Franse specialiteit, de nouvelle cuisine. Maar het een heeft helaas niets met het an der te maken. Integendeel, de nieuwe armen hebben nauwe lijks te eten. Het zijn de slacht offers van de economische ma laise. Ongeveer 800.000 Fran sen zitten zo diep in de proble men dat ze wegens wanbeta ling uit hun woningen dreigen te worden gezet. Op het laatste moment schoot de socialisti sche premier Laurent Fabius te hulp. Degenen die hij „de armen van de crisis" noemde, zullen niet uit hun huizen mo gen worden gezet, althans niet deze winter. Maatregelen Om de grootste nood op te vangen en ook om te voorko men dat de rechtse oppositie de zaak zal aangrijpen om de teleurgestelde Fransen tegen de regering te mobiliseren, zijn onlangs een aantal spoedmaat regelen genomen. Zo zullen bijvoorbeeld landbouwover schotten deze winter aan de armen worden uitgedeeld. Dat alles kan niet wegnemen dat de Fransen weer in de rij staan bij de volksgaarkeuken en op straat moeten bedelen. Wrang is het grapje van een stel nouveaux pauvres, dat een clochard uitmaakt voor. snob. Anders dan de typische vage bond willen de nieuwe armen niet voor hun ellende uitko men. Ze schamen zich voor buren, vrienden en familie. Op weg naar nergens zitten ze daarom de hele dag in de me tro of draaien doelloos rondjes in een warenhuis. Een verschil met de clochard is dat de nieu we armen letterlijk geen luis hebben om dood te drukken. De Secours Catholique in Frankrijk is een van de be kendste instellingen die zich het lot van de nieuwe armen aantrekt. In 1979 verleende de organisatie alleen al in Parijs aan 4496 mensen noodhulp. Twee jaar later was dat aantal ruim verdubbeld. De eerste cijfers van 1984 wijzen op een RO' b dive ïïspro ngling v gel ond, i \rnem. srnurn astvro s Bar irt ee het i jerdre rek, nieuw dieptepunt. Het Frafrwnei episcopaat vond de getallen lm°n alarmerend dat men zich terda een open brief tot de Fra regering richtte. q g „Vijf jaar geleden kwamen mensen naar ons toe als ze wat het eind van de maand Mat krap zaten", zegt Dai lijdt Druesne van de Secours entje tholique. „Vervolgens vroej n Jc ze ons hoe ze hun gas- ar op lichtrekening moesten betal vies En nu komen ze omdat derwi honger hebben". Zijn verb enge sluit direct aan bij de beri pont ten over kinderen, die voet er be pikken uit schoolkantines innen thuis iets te kunnen eten. ar ze „De Secours Catholique is tig na in staat alle problemen op nclus lossen, al zouden we dat gr en ga willen", zegt Pierre Sauva terda de verantwoordelijke man Saint-Martin. Hij vertelt yQf volgens schattingen rond 15.000 mensen in Parijs tor c nacht op straat doorbrengtow v De traditionele clochards wer ven bij de Secours Catholiiid, di niet aan te kloppen. n dist Tenminste niet voor een I igdwe en een warme maaltijd. vindt aanloop is zo groot gewon I tege dat we een keuze moeten irt ge ken", zegt Sauvajon. „Men nleidi die geen enkel perspec er de voor de toekomst hebben i wei ons ook niet de indruk gevogran daar iets van te willen maarden kunnen zich hier wassen 'sse l een kopje koffie krijgen, mtnplan dan houdt het toch echt hten. We hebben hier maar 64 ypndag den, die willen we zo goedi gelijk gebruiken". De I {fjjfl Saint-Martin heeft 'n ap A afdeling voor de opvang in de steek gelaten vrouv.tj- Pierre Sauvajon vertelt/ w///d trieste verhaal van een a^Jtöjaai staande moeder met drie%Smet deren. Het is welhaast on®, f gelijk haar van Saint-Ma^Ln(j naar een opvangtehuis te gen. Slechts in een op de tf gevallen blijkt dat te lukkej, Gemeentebestuur De Secours Catholique uiterst slechte banden metP Parijse gemeentebestuur, re Sauvajon veroordeelt J bouwbeleid van Jacques d rac, die de stad onbewoonll zou maken voor mensen f lage inkomens. „De werkli heid is natuurlijk een gr probleem. Maar veel belanl ker vind ik dat mensen 1 dak boven hun hoofd hebf Ze moeten toch ergens kunl beginnen als ze uit de ellJ willen komen", zegt hij. De verstandhouding mei overheid is beter. Het mir| rie van Solidariteit sinds kort bij in de kosten de Cité Saint-Martin. De r maatregelen van premier bius noemt Sauvajon hoopvol begin". Jacques van Hout, een d-Eindhovenaar, die al jaar sociaal werker in Fr« rijk is, werkt sinds kort bi Secours Catholique. „Het f bleem van het sociale stelstf Frankrijk is dat het volledr gebaseerd op het gezin. A1L moeilijkheden zijn heeft gezin via de kinderbijslagen- huursubsidie of allerlei schillende solidariteits-ui f. ringen toch een zeker i j!OS men. Als het gezin echteit^O N elkaar valt houdt alles op*|ec'1 kinderen gaan naar een te J-RO- en de ouders moeten t 0 B hoe ze zich redden. In '0 N derland is het allemaal meer op het individu i steld. Werkloze jongeren N gen hier geen cent", zegt F® Een rondgang door het ^5 D trum Saint-Martin eindig de nooddienst, die sinds ®®n 24 uur per dag open is, £i dienstdoendè maatschapp Ti werkster hoort een man P® v' tellen dat hij via bemiddi van de Secours Ca juist werk heeft gevonden Jl is even langs gekomen om ®'K'P goede nieuws te melden. maatschappelijk werl -- u 'EDI ,00 Tl )eurt mdag wer wenst hem succes. Helai zijn geval een uitzonderin EEN JAAR GEEIST VOOR DIEFSTAL EN GEWELD DEN HAAG Een poging tot doodslag en verduistering in dienstbetrekking, dat werd gisteren ten laste gelegd aan een vroegere loketbediende (27) van het bureau Gevonden Voorwerpen op het Centraal Station. De man bekende dat hij in ja nuari '83 zijn zwager met een knipmes vier oppervlakkige steken in het lichaam had toe gediend. Ook gaf hij toe pre cies een jaar later een gouden parelkettinkje van 3000 gulden achterover te hebben gedrukt, dat een treinreizigster bij hem op de afdeling Gevonden Voorwerpen had gedeponeerd. Officier van justitie mr. J. de Wit vroeg de Haagse recht bank verdachte negen maan den gevangenisstraf op te leg gen, waarvan drie voorwaar delijk. De affaire met de zwager ge beurde in januari '83, na afloop van een verjaardagsfeestje bij familie. Aan de steekpartij 1 ging een ruzie vooraf tussen de verdachte en diens vrouw. Deze zou voortdurend jaloerse opmerkingen hebben gemaakt over de kleding van eén van de dames op het feest. Haar echtgenoot begon zich daar naarmate de avond, onder ge not van alcohol, verstreek steeds kwader om te maken. Eenmaal op straat ontstond er ook nog deining met zijn schoonvader, die wilde dat hij per se met diens auto naar huis werd gebracht. Zijn schoonzoon zei echter dat hij te voet wilde gaan. De ruzie liep zo hoog op, dat ook zijn zwager zich ermee ging be moeien. Deze kwam naar bui ten met een speelgoed-goeie- dag, een stok met een metalen bal eraan. De verdachte ver loor op dat moment al zijn zelfbeheersing en stak er plot seling op los. De verduistering van de ket ting kostte de man begin dit jaar zijn baan bij de NS. De Spoorwegen hebben hem hier voor op staande voet ontsla gen. De lokettist had het ge vonden sieraad voor 1200 gul den beleend bij de Bank van Lening. Driehonderd gulden gaf hij aan een medeplichtige collega. De diefstal kwam uit, doordat de gedupeerde eigenaresse toe vallig in gesprek raakte met een juwelier uit het winkel centrum Babylon, die haar kleinood een week eerder op verzoek van de NS-employé had getaxeerd. De verdachte bekende na ziun arrestatie ook twee fototoestellen te hebben verduisterd. De advocaat van de verdachte, mr. L. den Hollander, vroeg de rechtbank rekening te hou den met cliënts verzoek tot dienstverlening. Deze zou in plaats van straf liever 200 uur klusjes willen verrichten voor een maatschappelijk zinvol project. Uitspraak op 30 november. "*0 T, 45 N )0 J< NAT.BALLETp* PREMIERES SCHEVENINGEN Bij cember in het Circustheatt j.» Scheveningen een prograi op muziek van Igor Straw ki in première. Twee val F0* vier uit te voeren balletten ??n9: „echte" premières voor hel.. zeischap: „Monumenten V' 11 Gesualdo" en „Movements •reist George Balanchine. twee andere balletten „Agon", eveneens van E chine, en „Collective phony" van de drie chore fen van Het Nationale I Het Strawinsky-prograflT wordt begeleid door het 0Ï derlands Balletorkest oi leiding van Adam Gateh<*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 12