„Er komt allemachtig veel geluk bij kijken Fides Pacta en Pernix lonken naar hoofdklasse po TRAINER RUUD DE GROOT' OVER ZIJN SUCCES 11 SPORT LEIDEN CcidócSouoont ZATERDAG 17 NOVEMBER 1984 PAGINA 1 LEIDEN Met drie kam pioenschappen bij evenzo veel clubjes mag Ruud de Groot een succesvol trai ner worden genoemd. Toch slaat de trainer van het Voorburgse Wilhel mus zich niet op de borst over deze resultaten, want „er komt allemachtig veel geluk bij het spelletje kij ken. Het is niet zo, dat ge luk en pech elkaar per de finitie compenseren in een competitie. Een paar keer pech en je degradeert, tien wedstrijden de wind mee en je wordt kampioen. Toen we met Wilhelmus naar de hoofdklasse pro moveerden hadden we een paar keer pure maz zel. Ik herrinner me, dat we in de slotfase van de competitie tegen het al ge degradeerde Neptunus met de rug tegen de muur stonden. Toen dook de keeper van de tegenpartij over een rollertje heen en we wonnen die partij ver volgens simpel". „Mazzel" heeft de Voorburgse club dit jaar nog niet gehad. Zo werd Wilhelmus uitgeloot voor het betaalde bekervoet bal. De Groot: „Het komt niet in de grijze massa van de hoge heren op om een beslissings wedstrijd met bijvoorbeeld Noordwijk te spelen". Ook op het veld zat het niet mee. Vooral tegen Stormvogels koos Vrouwe Fortuna nadrukkelijk partij voor de Velzenaren. De Leidenaar: „Die jongens kwa men absloluut niet aan de bal. Bij de stand 1-1 was het wach ten op een doelpunt voor ons. Die lui passeren één keer de middenlijn, lossen een schot, dat bij de cornervlag zou zijn uitgekomen, maar de bal gaat via het achterhoofd van een aanvaller het doel in". Odk eerdere duels deze competitie zat het Wilhelmus niet mee en liep de ploeg in de slotfase puntverlies op. Profvoetbal Geluk mag dan bij de verde ling van eerste-, ere- en degra datieplaatsen een belangrijke rol spelen, het zou te ver voe ren om de reeks successen van De Groot alleen daar aan toe te schrijven: „In de eerste plaats weet ik alles, maar dan ook alles van een tegenstan der. Toen we een paar weken geleden niet speelden, zaten vier spelers bij verschillende wedstrijden. Als het even kan bezoek ik die clubs later ook nog een keertje". Daarbij volgt de Leidenaar de ontwikkelin gen in het betaalde voetbal op de voet: „Kijk eens naar het soort spitsen, dat er in het profvoetbal rondloopt. Hout man, MacDonnald, bij NAC moet Latchford terugkomen, het zijn grote en sterke jon gens. Dat betekent overigens niet, dat je iedere vent maar van de straat kan halen, die een beetje uit de kluiten is ge wassen. Die spitsspelers heb ben wel lichaamsbeheersing. Bij Wilhelmus loopt er ook een „beer" in de spits. Laatste man Wim Schaap heb ik omge schoold; hij heeft er nu al ze ven gemaakt". Een andere peiler waarop Ruud de Groot zijn trainersschap baseert is discipline: „Dat staat bij mij hoog in het vaandel. Ik schrijf ook precies op, wie er niet op de trainingen zijn en waarom niet. Toen ik bij Lugdunum kwam, moesten de spelers aan die aanpak wennen. We gin gen daar in plaats van twee keer vier keer in de week trai nen. M'n eerste seizoen daar stonden we dan ook een halve competitie stijf onderaan. Toch bleef iedereen achter me staan. Voorzitter Verstraate bood me toen al een tweejarig contract aan. Na de winterstop zijn we toen punten gaan pak ken". Kampioenschap Het jaar daarop eindigde twee deklasser Lugdunum op de tweede plaats achter Westlan- dia om het volgende seizoen vervolgens met een kampioen schap te besluiten. Het eerste jaar in de eerste klasse leverde een vijfde, het tweede jaar een derde klassering op boven Roodenburg en UVS, dat toen degradeerde. De leraar licha melijke opvoeding: „Dat was iets geweldig voor de club om boven de plaatselijke concur renten te eindigen. Door de hele vereniging gonsde: „we zijn het beste van Leiden". Met een trip door Amerika nam De Groot afscheid van de groen-witte club: „Ik heb het er altijd goed naar m'n zin ge had, ik was mijn eigen baas. Vijf jaar bij één club is lang Ruud de Groot op de bank van Wilhelmus; Op deze vorig seizoen genomen foto heeft de Leidenaar zich dik ingepakt, omdat hij aan een longontsteking leed. genoeg, ie raakt op elkaar uit- gegeken Wilhelmus was de derde club, ZLC de eerste waarbij de oud UVS'er terecht kwam. De Voorburgers maakten het eer ste seizoen onder leiding van De Groot al een kampioen schap mee. Lugdunum-spelers Ted en John van Berkel wa ren toen met hun trainer naar Voorburg getrokken, zoals la ter ook de „Leidse" spelers Henry Pouw en Frans Sjardijn zich in de geelzwarte kleuren staken. Ruud de Groot haast zich te zeggen, dat beide spe lers zich zelf aanmeldden bij Wilhelmus: „Toch kan ik niet goed begrijpen, dat clubjes zich opwinden, wanneer een hoger spelende vereniging hun spe lers benadert. We willen toch allemaal beter voetbal; dan is het nodig, dat een kwaliteitrij- ke speler naar een hogere klasse gaat. Dat gedoe rond Fi- lippo vind ik dan ook nonsens. De clubs profiteren er zelf ook van, want vaak komt zo'n spe ler weer op het oude nest te rug. Let wel, dat ik hier praat over een overgang van vierde naar eerste klasse en niet om- Prestatief Met dat laatste heeft De Groot regelmatig bij Wilhelmus te maken. Afgelopen seizoen moest hij zeven nieuwe spelers inpassen. De trainer vindt dan ook niet, dat het Leidse voet bal de matige verrichtingen kan schuiven op de vele over schrijvingen: „Dat is niets ver geleken met Den Haag. Daar veranderen ze net zo gemak kelijk van club als van kruide nier. Toen ik kampioen werd met Wilhelmus, gingen er toch drie of vier spelers weg. Dat zou in Leiden niet voorko men." De Leidenaar wijt de matige voetbalverrichtingen in Leiden eerder aan de mentali teit: „Bij-een nederlaag drinkt een speler hier een biertje en hij is het vergeten. In Den Haag zijn de spelers er dagen „ziek" van." Ook het zaalvoet bal draagt niet bij aan verbete ring van de prestaties. De Groot: „Ik weet zeker, dat het matige presteren te maken heeft met het zaalvoetbalge- beuren. Nog niet eens vanwe ge de inspanningen, maar de concentratie wordt verdeeld. Bij Wilhelmus zijn de Leidse spelers en de keeper de enige die in de zaal spelen". Toch zal de kritiek op het Leidse voetbal Ruud de Groot niet weerhouden om terug te keren in deze regionen: „Het is ook best mogelijk, dat ik bij Wilhelmus blijf. Vorig seizoen draaiden we continu bij de eerste twee en stond het be stuur al snel met een nieuw contract te zwaaien. Dit jaar gaat het wat minder, mis schien dat het daarom wat lan ger duurt". De Leidenaar, die tot nu toe in het zondagvoetbal werkzaam was, ziet zich zelf ook best bij een zaterdagclub functioneren: „Het zaterdag voetbal is structureel anders. Het gaat onder het motto „lan ge halen gauw thuis". Bij Rijnsburgse Boys gaan de bal len via'de backs naar de vleu gels en van daar naar de spit sen; er zit geen drie tellen tus sen. Op zondag wordt er tech nischer gevoetbald, speelt men de bal meer rond". Toch werd Ijsselmeervogels regelmatig al gemeen amateurkampioen van Nederland: „Die club is een uitzondering. Die hebben met Jaan de Graaf veel klasse in huis. Daarbij was het zo, dat de zondagamateurs na de compe titie meer wedstrijden moesten spelen. Laat me vertellen, dat één wedstrijd in juni voor twee in september geldt. Dit jaar is de nacompetitie samen gevoegd en wat zie je: Geldrop wordt kampioen en Elinkwijk tweede". Mocht Wilhelmus niet beslui ten tot contractsverlenging en De Groot clubloos blijven, dan wil de trainer weer gaan spe len: „Ik ben op m'n 29e ge stopt. Te vroeg achteraf. Ik zou best weer willen voetbal len en dan niet bij Har Meijer in ASC 5, maar ergens in een eerste. Als ze me niet nodig hebben, dan in een reserve- team, zoals Wim de Roo en Gijs Collé gedaan hebben". Behalve eigen voetbalactivitei ten ziet De Groot, die in het bezit is van het trainer A-di ploma, een avontuur in het be taalde voetbal best zitten: „Je ziet in de eerste divisie steeds meer part-time trainers rond lopen. Wanneer ik het met school kan regelen, zou ik best in het profvoetbal willen wer ken. Je kan toch niet stuk bij een club als SVV. Je kan niet degraderen, maar wel probe ren een periodetitel te pakken. WILLEM SPIERDIJK ROG LEIDEN De euforie rond het hoofdklasser schap van Fides Pacta lijkt nog niet helemaal verdwenen, nu korfbal lend Leiden zich opmaakt voor een nieuw zaalsei zoen. Fides Pacta en Per nix, de landelijk spelende ploegen, denken aan top posities in de overgangs klasse en dus aan promo tie naar de hoogste afde ling. De eersteklassers De Danaiden en TOP, zijn^ daarentegen al tevreden' met een positie in de bo venste helft van de rang lijst. Fides Pacta belegde een trai ningskamp in Zeist ter voorbe reiding op het zaalgebeuren. „De spelers hebben een keer aan de hoofdklasse geroken en willen nu meer", constateert Matty Baart tevreden. De coach blijft echter voorzichtig in zijn prognose. „Iedereen be seft, dat het erg moeilijk wordt om weer in de hoofdklasse te komen. Ik denk, dat we in HKV weer onze grootste con current zullen krijgen. Die ploeg is echt onze aartsrivaal gebleken in voorgaande sei zoenen". Baart heeft het acht tal op twee posities gewijzigd: Wilma Neuteboom en Dick Onderwater nemen de plaat sen in van Bea Schrama en Ronald van der Velden. „Het was "bij de dames niet moeilijk kiezen, maar bij de heren lag het anders. Ik heb echter de voorkeur gegeven aan Onder water, omdat hij qua techniek en schot toch meer in z'n mars heeft". Ook Pernix wil proberen om „leuk mee te draaien", zoals Jasper Engel het verwoordt. „Vorig seizoen vonden wij pas na vijf speeldagen het ritme en toen hebben we geen wedstrijd meer verloren. Lukt dat nu sneller, dan zie ik ons hoog eindigen", meent de trainer van de oranjekragen. Carla van Evert en Erica Hardam zijn als nieuwelingen in zijn selectie opgenomen. „Het spel van Pernix komt in de zaal al tijd beter tot z'n recht dan op het veld, omdat er meer van de techniek wordt verlangd. Bovendien zijn de spelers niet meer zo gauw geïmponeerd als vroeger", aldus Engel. Wanneer De Danaïden „een goede middenmoter" wordt, zou Hans van Huis erg tevre den zijn. „Wij zijn de routine van Hennie Devilee en Hans van der Leek kwijtgeraakt, maar de overige spelers zijn qua spel en inzicht genoeg ge groeid om dat op te vangen", stelt de Warmonder, die voor debutanten Ellen Ephraim, Leon Brouwers en René de Louw koos, omdat zij wel tweemaal per week konden trainen. „Ik heb twee trainin gen in de week verplicht ge steld, aangezien er hard ge werkt zal moeten worden om ons in deze zware klasse te handhaven". Als enige begint TOP dit zaal seizoen met een nieuwe trai ner in de persoon van Hans Oele. Hij heeft op grond van één oefenwedstrijd zijn selectie vastgesteld en koos bewust voor Annemieke van der Kwast en Hans Oudshoorn om toch enige routiniers in het veld te hebben. Niettemin blijft de gemiddelde leeftijd van zijn keurgroep laag: „Ik moet afwachten of TOP onder druk tot goed korfbiGEN kan komen. Op het veld is r duidelijk geworden, dat problemen kwamen als de tif genstander meer pressie giij uitoefenen. Bovendien speet den wij daar de laatste duefcnoord vertragend, terwijl het spel ir-Volt de zaal juist veel sneller mor®^ gaan. Dat vergt een hele ont, schakeling, maar de spelers lr ren gelukkig erg snel. Daaror, 1 geloof ik, dat we met KindeipDl dijk en Swift gaan uitmakq wie er op de eerste plaats», tj gaan eindigen". 1 MICHÈL VAN GEN i a i* 'EN1 indeling pteert Nott 'edstr Overgangsklasse B: Albatros, Det Fides Pacta. HKC (H), HKV, OEI - SDO en Sperwers. Overgangskasse C: Drachte Groen Geel, Ons Eibernest, Perni Rapiditas, Roda, Stênfries en Wor Eerste klasse A: De Bermen, Blau Wit "*51. De Danaiden, Kwiek (H OSCR, Ready, Rozenburg, Het Zu den en Zwervers. Eerste klasse B: Animo, Excelsior Kinderdijk, Snel, Swift (M), TOP PSV lea£ lt oo ingh; Ves. Tweede klasse B: GKV (G), vogels, Ons Eiland, Oranje Nassa Oranje Wit, Tjoba, Velocitas Vriendenschaar (B). Tweede klasse C: De Algemen DKV, Eureka, KVR, De Regenboo 1 Terheyden en Zuiderkwartier. 1 Tweede klasse D: DES, Fil KOAG, NIO, ODO (M). Tempo, T( (A) en IJsselvogels. Derde klasse A: Actief, Crescend Dubbel Zes, HSV, Keep Fit, Oi I Huis, Phoenix en Ter Gouw. Derde klasse B: All Ready, Flu] Jodan Boys, Merwede, ONDO Vitesse, Voltreffers en Weidevogel Derde klasse D: ALO, DKC, Harg Hoogvliet, KNS, Seolto, Vlaardinge >j Rijndel Hand I: Avanti, De Dijkvi ;ntry in J ®|üenvi Jita Hennie Piket in actie voor Fides Pacta; komend zaalseizoen probeert de Leidse ploeg de plaats ifferjnc de hoofdklasse, die vorig jaar werd verspeeld, te herwinnen. ju„ de i Dit gaat ons toch iets te ver. |pfje' Goed, er verschijnen berich- r g 1 ten in de krant, dat postbo- des de post in de gracht gooien, goed, ze gaan er soms met aangetekende i stukken vandoor, goed, zei bezorgen de post een enkeiet keer tien jaar later, goed gleuven af en toe in de ver-1 keerde bus, maar een nega tief beeld Niks hoor. Onder redactie van Gert-Jan Onvlee en Willem Spierdijk Met een bijdrage van Frank Buurman. Boos Twee weken geleden poog den wij nog enige lijn aan te brengen in de schrijfsels van Ed Muller, clubbladredac teur van A lk man ia. Het ging toen over de negatieve vragen van Hugo Walker aan Kees Rijvers en het zeer matige Nederlandse voetbal. Zo er van enige essentie in Mullers public(k)atie sprake mocht zijn, hebben we die grandioos gemist. Kortom, alle aanleiding voor Ed Muller om ons er van langs te geven. Leest hieronder zijn reactie. Boos (2) „Op vrijdagavond beleven de twee redakteuren van de spottende krantenrubriek Hutsp'o(r)t altijd een gezelli ge avond. Als zij dc laatste hand (een ommedraai) leg gen aan hun column wrij ven zij zich in de, door vol met ironie gevulde eelt- knobbels vergroeide handen cn wisselen een glimlach. De lezer zal weer genieten van een heerlijk stukje on nozele letters bijeengeraapt uit diverse bronnen, want rapen doen zij graag, die twee. De essentie van de pu- blikatie, welke wordt aange pakt, is niet ter zake doende. Gewoon een stukje uit zijn verband halen en de pleis ters uit de eigen doos ge bruiken om een eigen ge maakte conclusie tot zijn recht te laten komen. Een conclusie, die het lezerspu bliek, want daar gaat het toch om, zal doen laten glimlachen. Trots kijken de beide heren terug op een goed stuk werk en enthou siast storten zij zich op nieu we publikaties, die onderhe vig zijn aan de inkortende en belachelijk makende bril van de beide couranthelden. Het verneukeratieve van de zaak is dat een conclusie van de schrijver totaal wordt vergeten, want vooral bij kritische stukjes is de conclusie toch het belang rijkste deel. Zij die zelf altijd een snij dende plot hebben, laten deze weg bij een overgeno men publicatie. Het is bijna zielig... Boos (3) Een wat overdreven reactie om een aantal „onnozele let ters", nietwaar. Misschien dat wij van Hutspo(r)t de „plot" van Muller niet zo „snijdend" achtten, als hij hem blijkbaar zelf vond. Muller doet ons dan ook denken aan iemand, die be straffend op de vingers wordt getikt, dan wraak zuchtig z'n uzi op automa- Sportief? tisch zet en wild om zich heen gaat schieten. Om vervolgens nog geen en kel doel te raken Eigenschap Wij willen deze rubriek ze ker niet wekelijks vullen met citaten van anderen. Er zijn immers andere kranten, die veel beter overschrijven, maar voor een uitspraak van Marco van Basten wil len we graag een uitzonde ring maken. „Wat is je slechtste eigen schap"? „Ik kan slecht tegen m'n verlies". „Wat is je beste eigenschap". „...Dat ik slecht tegen m'n verlies kan...." Postbodevoetbal Trainer Martin van Vianen sprak afgelopen zaterdag na afloop van het duel tussen RCL en zijn Quick Boys over het verwerpelijke „postbodevoetbal" van de Leiderdorpers. Wat bedoelde de ex-trainer van FC Den Haag daar nu precies mee? Werd de bal door de verdedigers van RCL soms per kerende post teruggestuurd? Of liet aan voerder Dick van der Bijl van RCL de bal soms als postpakket in het doel van de tegenpartij bezorgen met de mededeling: „dit is ons eerste doelpunt"; een postale treffer die wellicht door keeper Theo Guyt van Quick Boys als zijnde onbe stelbaar uit zijn doel werd geranseld. Hoe het ook zij, deze niet nader verklaarde uitlating van Van Vianen is kenne lijk negatief bedoeld, zowel voor RCL als de PTT. Wij van Hutspo(r)t wensen hem dan ook veel strafport toe in de komende weken. Postbodevoetbal (2) „Met de PTT". Goedemorgen, sportredac tie Leidse Courant hier, wij wilden voor onze rubriek Hutspo(r)t graag een fotootje maken van een voetballende postbode". „Dan moet u bij mijn chef zijn." Goedemorgensportredac tie Leidse Courant hier, wij wilden voor onze rubriek Hutspo(r)t graag een fotootje maken van een voetballende postbode". „Ik verbind u even door met mijn chef". Kortom, een kwartier en vierentwintig chefs later krijgt Hutspo(r)t uitsluitsel. „Het spijt ons, maar de men sen hebben soms al een ne gatief beeld van postbodes, daar zou zo'n foto maar toe bijdragen Sportief „We wensen vanavond een ieder, van publiek tot en met spelers, een ouderwetse polo-avond, waar de spetters van afvliegen, maar natuur lijk wel sportief en regle mentair". Nee, geachte schrijver van het programmablad van AZC/Microlife, nee, je gaat nu echt te ver. Wens een ieder wat ons be treft veel spanning toe; wens de AZC-supporters een prettige avond; spreek de hoop uit dat er veel doel punten zullen worden ge scoord, of ga desnoods zo ver te stellen dat AZC „waar schijnlijk wel met een nulle tje of tien zal gaan winnen. Maar vergeet zo'n laatste zinnetje, dat van sportief en reglementair. Want neem nu bijgaande foto. Hier vliegen ongei feld de spetters van af het reglementair is, is echter al hoogst twijfelachtig en sportief, nee, dat is het spel letje, waarbij een paar lagen zwembroek en een „tok" enige hoop op nageslacht in stand moeten houden, al lang niet meer. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 10