Rotterdamse haven wordt speerpunt FNV-actieweek Het einde JÏeer dan 7 5 procent lerbezetting na ATV WERKGEVERS WOEDEND OVER 24-UURSSTAKING dviesraad bepleit migratie met behoud van uitkering noet mogelijk zijn 1984, 76e jaargang no. 2304 HET WEER Veel bewolking en af en regen Middagtemperatuur rond de zeven graden Vrij krachtige wind, dan de kust nu en dan hard Zon op 08.05, onder 16 45. Scheveningen hoogwater 10.44 en 23.09. laag water: 5.57 en 18.40 Zaterdag 17 november £eicUe Courant ia Uitgave Westerpers. behorende totSijthoff Pers. Apothekersdi]k34.2312 DD Leiden. Postbus 112300 AA, tel.071-122244. Voor abonnementen: tel.071-313677. Giro 103003 Bank.Amro-t»nk N.V. Leider. Direcleur-hooidredacteur: M.Hallewas.Chel-redacteur: Wim Buijteweg. Abonnementen, (incl.5% BTW) per maand f 21.02(uitsl.aut.betaling).kwartaal f 63,07, (aarl 240.46. Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur. zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur tel.071-122248. Advertenties: (excl.5% BTW) f 0.59 per mm. kleintiesl 0.41 permm. Losse nummers f 1 00. (Van onze sociaal- economische redactie) ROTTERDAM De Rotterdamse havenwerk gevers hebben woedend gereageerd op de voor volgende week aange kondigde stakingsacties in de haven. De Ver- voersbond FNV wil het v/erk maandag bij ver- schillende Rotterdamse havenbedrijven voor 24 uur platleggen. „Wij begrijpen niet dat u zo kort na de acties van augus tus en september meent de haven opnieuw te moeten treffen", zo zegt directeur Zeebregts van de haven werkgevers SVZ in een telex aan de bond. De werkgevers willen dat de Vervoersbond alsnog terugkomt op zijn plan Veronica Top 40 Drive In Show in het BLESSE PAARD Stompwijk Zondag 18 november Wachtmeester voor één dag in razendsnelle Porsche Wat normaal gesproken alleen is weggelegd voor de Ko ningin. een minister of een andere hooggeplaatste, heeft bij hoge uitzondering Koos Driessen uit Oegstgeest meege maakt. Dank zij de Liefste-Wens-Actie van onze krant heeft hij een dag lang mee mogen rijden in zon razend snelle witte Porsche van de Rijkspolitie Gekleed als een onmiskenbare politieman: witte jas met reflecterende stre pen. rode helm met stofbril en een blauwe trui met drie eerste-klasstrepen op de schouders. Zijn droom is daarmee op alle onderdelen uitgekomen. Zijn grijze ribbroek paste weliswaar niet bij het politie-geheel, maar geen hond die dat zag. Hij was als surveillant op de grote weg naast de heuse politieman niet van echt te onderscheiden. Verslaggever Ton Pieters doet op de voorpagina van onze bijlage Finale een boekje open over de belevenissen van de „wachtmeester voor één dag" en komt daarbij tot de con clusie dat Koos Driessen een aanwinst zou zijn geweest voor de Rijkspolitie in het algemeen en voor de Porsche- groep in het bijzonder VERDER IN FINALE: Het gulle hart van Nader- land. Aandacht voor f nT,r1 Rampengiro 777 van het Nederlandse Rode Kruis. I II fel AJb fa VVy Na memoires nu persoon- lijke briefwisseling in openbaarheid. Koningin Sophie zet Willem III en Haags hofleven onverbloemd te kijk. TV-presentator Henk Moehei ..Als het enigszins kan. knip ik mezelf uit beeld" Visrubriek: het zware werk Zeemanswerk in Rotterdam onder oecumenische para- plu Spelen en speelgoed erg belangrijk voor kind De nieuwe goudzoekers van de Mojave-woestijn. Marathonschaatser Henri Ruitenberg wint alleen ..Van zeventig gulden kun je geen combine vormen' Lopend patiënt helpt Nederlands waterpolo op de been Buys over verwikkelingen rond vertrek Rijvers. Zuidafrikaanse politie pakt 2300 zwarten op tijdens razzia JOHANNESBURG Tijdens de grote razzia, die donderdag is uitgevoerd in de zwarte woonstad Sebokeng, heeft de Zuidafri kaanse politie ruim 2300 arrestaties verricht De razzia was ge richt tegen inwoners van het bij Johannesburg gelegen Sebo keng, die niet of niet volledig hun huur hadden betaald. De in augustus aangekondigde huurverhogingen was de aanlei ding tot een massaal protest in de zwarte woonsteden De protes ten. die wekenlang aanhielden en zich steeds duidelijker tegen de apartheid keerden, eisten 130 doden onder de zwarte be vols king. Vorige maand voerden leger en politie in Sebokeng eert operatie uit om. aldus minister van orde en wet Le Grange. ,.re4 volutionaire en misdadige elementen" op te pakken Volgend ooggetuigen ging de politie bij de razzia van afgelopen donder dag de onderkomens binnen De bewoners moesten vervolgens hun verbliifspapiëren en pasjes laten zien. terwijl zij onder schot werden gehouden. Sommige bewoners verklaarden tegen de po^ line dat zij de huur niet hadden kunnen betalen, omdat gemeen tekantoren tijdens de recente onrust waren gesloten Wie het succes zoekt kan het overal vinden Zelfs in de Mojave-woestijn, op papier een volslagen kansloze streek in het snikhete zuiden van de Atnenkaanse staat Caliiornie Onze verslaggever Nico Mokveld kwam daar achter toen hij nota bene per fiets een tweeduizend kilometer lange trip door de Verenigde Staten maakte Zijn indrukken vindt u vandaag in de Finale de bijlage van de Leidse Courant die elke week weer „het einde" is. De Leidse Cooiaai wil ik b«l 4 dagen proberen SiJV/ll GratuengebMlvn|bli|««d N^-F w ri ft*ufe/PWs w TelefamV J In een open envelop ion der poetzegel opsturen naar Leid* Courant Antwoordnummer 998 2500 VD Den Haag «8* Ceidóc (Boiwcuit rinneringen h Kan jm lbo overhan- gistermiddag iet Amsterdamse la Mar-theater eerste exem- van het boek rinneringen aan Kan" aan rrie Vonk Het ek, dat werd sa- •ngesteld door fr, bevat persoon- je notities over |m Kan van vele kendheden uit de litieke- en thea- (wereld. Blokkade-poging tegen Theater van de lach NIJMEGEN Ongeveer twee honderd actievoerders tegen sek sueel geweld hebben gisteravond geprobeerd de toegang tot de schouwburg in Nijmegen te blok keren uit protest tegen de opvoe ring van de voorstelling „Hoe versier ik een stuk" van John Lantings Theater van de lach. De actie, op initiatief van de Nij meegse actiegroep Mannen tegen Seksueel Geweld, was bedoeld om de voorstelling onmogelijk te maken. Volgens de actievoerders wordt in de klucht seksueel ge weld tegen vrouwen gepropa geerd. Vijfenvijftig man politie voorkwam echter dat het tot een effectieve blokkade kwam. Vijf en half miljoen voor hongerend Afrika DEN HAAG Op het gironummer dat door het Nederlandse Rode Kruis is opengesteld voor giften ten behoeve van slachtoffers van de droogte in Afrika is tot op heden vijf en een half miljoen gulden binnengekomen. Dit heeft het Nederlandse Rode Kruis gisteravond meegedeeld. Over de besteding van de gelden is overleg gaande met het Interntaionale Rode Kruis in Genève, dat de hulpverlening coördi neert. De actie „Eén voor Afrika", waaraan radio en televisie op 26 november de gehele dag gewijd zullen zijn, krijgt ondersteuning. Banken en girokantoren zullen die dag langer geopend zijn. Pagina 9: Ethiopische leider zet oorlog voort, terwijl hongersnood toeneemt Baby Fae bewees mensheid een dienst LOMA LINDA Het dondernacht overleden meisje Baby Fae, dat drie weken met het hart van een baviaan leefde, heeft volgens de chirurgen in het Lorna Linda-ziekenhuis in Cali- fornië de medische wetenschap en de mensheid een historische dienst bewe- Dr Leonard Bailey, die verantwoor delijk was voor de transplantatie van het apehart. verklaarde gisteren dat „Baby Fae's ervaring in deze korte maand een unieke menselijke is ge weest". „De moedige beslissing van haar familie en ons allemaal die van haar hielden, dwingt ons ons mense lijk bestaan onder ogen te zien en op nieuw te onderzoeken", aldus Bailey. D 66 verzamelt klachten over gezinsbeleid kabinet EDE D'66 gaat met ingang van maandag aanstaande klachten verzamelen van mensen, die zich benadeeld voelen door wat de partij om schrijft als het discrimineren de gezinsbeleid van het kabi- net-Lubbers Daartoe is een speciaal telefoonnummer (070 - 850788) geopend onder de naam „Wat-heet-gewoonlijn". Ket Kamerlid Louise Groen man maakte dit vanochtend bekend tijdens een studie bijeenkomst van haar partij in Ede met het thema „Gezin als norm". Volgens Groenman is er dringend behoefte aan de inventarisatie van klachten van mensen die niet leven in een traditioneel gezinsver band. „Daarmee kan worden bewezen dat het kabinet op veel gebieden het gezin be voordeelt boven alleenstaan den. samenwonenden, voor deurdelers en andere zoee- naamde alternatieve samenle vingsverbanden". aldus Groenman. !N HAAG Oudere tenlanders moeten |L ir hun vaderland terug mmen keren, zonder dat uitkering komt te ver- y» len. Eenmaal gerepa- vP terde buitenlanders [li eten drie jaar het recht louden naar Nederland ^ug te keren. stelt het Remigratieberaad. vil overlegorgaan van FNV. V. Raad van Kerken. Hu- i nstisch Verbond, Landelij- Samenwerking Organisa- van Buitenlandse Arbei- (LSOBA) en het Neder- ds Centrum Buitenlanders ■B) in een notitie over het remigratiebeleid. Zij wijzen elke vorm van terugkeer- of „oprotpremie" af. Over de leeftijdsgrens waarbij de uitkering na remigratie be houden blijft, zijn de organisa ties het niet eens. FNV, Raad van Kerken en Humanistisch Verbond stellen 57 1/2 jaar voor. omdat ook Nederlandse werklozen dan niet meer ver plicht zijn te solliciteren. Het CNV is op de leeftijd van 50 jaar gaan zitten, het NCB op pert een grens van 45 jaar en de LSOBA vindt dat iedereen met behoud van een uitkering moet kunnen remigreren die ouder is dan 21 jaar, minstens vijf jaar in Nederland woont en drie jaar een uitkering heeft gehad. i krant ontvangen Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zater- ls tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr.071-122248 en uw int wordt nog dezelfde avond nabezorgd. „De Leidse" viert fusie De katholieke scholengemeen schap „De Leidse" aan de Boerhaavelaan vierde gisteren de feestelijke opening van de nieuwe school. „De Leidse" (MAVO. LEAO, LHNO, IHNO en LTO) is tot stand gekomen door een fusie tussen de Don Bosco, de Paulus en de Noor- derwiek. De fusie was al op 1 augustus 1983 een feit. maar sindsdien moesten allerlei ver bouwingen van het gebouw aan de Boerhaavelaan de school ook geschikt maken voor het nieuwe onderwijs. Burgemeester C. Goekoop was gistermiddag present om de officiële openingshandeling te verrichten. Hij maakte met een immense betonschaar een fors uit de kluiten gewassen hangs lot open, waarna een deur openging en leerlingen, gehuld in kleding uit de jaren twintig, tevoorschijn kwamen met dienbladen met hapjes. (ADVERTENTIE) Oaar doel U ideeen op «n vindt u de laatste nieuwtjes' WONINGVERBETERING en verfraaiing KEUKENSHOW DELTA ZELFBOUWWONING op I ware grootte SANITAIR en accessoires DOE-HET-ZELF-materialen en gereeflschappen TUINAANLEG ONDERHOUD van huis. tuin en auto WERVELENOE BREI-M00E- SHOW/ I BALLET GROTE POSTZEGELSHOW KAMPIOENSCHAP statische modelbouw HOBBY'S en kreatieve vrijetijdsbesteding 17 en 18 november OPEN OAGEN HOUT mei vele demonstraties 00 AD LH 1 *1 (ADVERTENTIE) STAATSSECRETARIS DE GRAAF: Dertiende maand meerekenen in WWV DEN HAAG In de berekening van de hoogte van een WWV- uitkering dient met terugwerkende kracht tot 12 juni 1984. de zogenaamde 13e maand-uitkering te worden meeberekend. Dat heeft staatssecretaris De Graaf van sociale zaken en werkgelen- heid meegedeeld aan de gemeentebesturen. Begin dit jaar maakte De Graaf bekend dat de 13e maand niet meer kan worden meegenomen in de vaststelling van het dag loon voor de WWV. De WWV is de werkloosheidsuitkering die volgt na een WW-uitkering van een half jaar De Centrale Raad van Beroep heeft echter onlangs beslist dat de 13e maand wel moet worden meeberekend. omdat deze uitkering moet worden beschouwd als „rechtens bedongen loon", evenals bijvoorbeeld de vakantietoeslag. Universiteit van Utrecht krijgt hoogleraar in stress UTRECHT De Rijksuniver siteit Utrecht krijgt een bijzon der hoogleraar in de klinische psychologische aspecten van stress. Het is de 43-jarige psy choloog dr. J A. M. Winnubst. De Stichting voor onderzoek naar Psychosociale Stress heeft in overleg met de Uni versiteit van Utrecht besloten deze bijzondere leerstoel mo gelijk te maken. Winnubst leidt sinds mei dit jaar de werkgroep Psychosomatiek van het Instituut voor Klini sche Psychologie en Persoon lijkheidsleer in Utrecht Hij is ook als wetenschappelijk hoofdmedewerker verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. de Rotterdamse haven speer punt te maken in de actie week tegen de kortingen op het ziekengeld. In augustus en september werden de stukgoedbedrijven vijf we ken lang getroffen door ac ties voor het behoud van de werkgelegenheid bij het be drijf Rotterdam Terminal De komende week zijn in het land bij totaal 200 bedrijven werkonderbrekingen, verga deringen en stakingen te ver wachten, zo heeft de FNV bekendgemaakt. De telex van de havenwerkgevers is „voor kennisgeving aangeno men". Juist in de havens is volgens de Vervoersbond FNV de actiebereidheid bij zonder groot, vanwege het relatief hoge ziekteverzuim en forse aantal WAO'ers. In de stukgoedsector in Rotter dam en Amsterdam wordt maandagavond besloten of over wordt gegaan tot een 24-uursstaking. Ook in het Rijnmondgebied en de regio Dordrecht gaat een aantal bedrijven voor 24 uur plat. Een aantal bonden is nog druk doende om ook elders de leden te bewegen het werk neer te leggen. In het streekvervoer en bij de Ne derlandse Spoorwegen zijn geen acties te verwachten. De Dienstenbond FNV heeft in meer dan 20 bedrijven, waaronder het HEMA-maga- zijn in Utrecht, het ABN- computercentrum in Leeu warden en de hoofdkantoren van de Bijenkorf en V en D in Amsterdam, werkonder brekingen en kantinebijeen- komsten georganiseerd. Tij dens de actieweek vinden er in het hele land regionale bij eenkomsten plaats. (Van onze parlementaire redactie) HAAG De overgrote meeVderheid van de mi- irraad wil een herbezetting van meer dan 75 pro van de open plaatsen als gevolg van de invoering een 38-urige werkweek voor het overheidsperso- Dat heeft premier Lubbers gisteren na het kabi- sberaad onthuld. Volgens Lubbers zal het financieel iter al een hele toer zijn om het met de bonden •een gekomen gemiddelde van 75 procent te halen, ers wees erop dat bij sommige departementen een hogere ïzetting dan 75 procent mogelijk moet zijn. Onderwijsminis- Deetman, die gezien de schoolroosters een volledige herbe- ing van de opengevallen plaatsen opeist, kan in theorie dus ïmoet gekomen worden. „Voor differenatiatie is ruimte igelaten in het akkoord". Probleem is echter dat veel colle- van Deetman dezelfde wens hebben. Premier Lubbers ikte gisteravond duidelijk, dat waar een sector een herbezet- van meer dan 75 procent wordt toegestaan, een andere sec- evenveel zal moeten inleveren. Igens Lubbers is de 75 procent herbezetting al een „buitenge in ambitieuze doelstelling", die alleen met een optimale inzet, /olie medewerking van de ambtenarenbonden en de nodige libiliteit kan worden gehaald.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 1