Arbeidsbureau wijst kritiek (i(>p werkwijze van de hand ALLERLEI(DS) Werkgevers stellen overdreven eisen aan werklozen" Nu eindelijk aan de len Tovermiddel? brieven /lezers pagin£ IDEN CaidaeSouaant DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1984 PAGINA 3 JUW EN verbNiNG- *EZICIIT SLOTEN DEN De bureau le Kerke) de directie Bouw ïformeertfoningtoezicht, ge- voor eigd in het Stads- t zendinirhuis, is morgen ten richthele dag gesloten ig de bel} het publiek. Van- i. Dat heéaandag kan ieder- irdam, d»veer op de gebrui- Ik manier bij persoon&v en Woningtoe- erschijni terecht. Dat is te- /angelie lisch of op het Nederlaékuur van elf tot gek, als »lf uur. richten js Van NA AANHOUDING HEELSTER Weer twee man opgepakt wegens diefstal LEIDEN Nadat de politie vorige week twee aan heroïne ver slaafde dieven en hun heler wist aan te houden, zijn gisteren in verband met deze zaak nog twee mensen opgepakt. Het gaat om een 25-jarige Leidenaar die inmiddels heeft bekend 8 diefstallen in kledingwinkels te hebben gepleegd waarvan er overigens maar in drie gevallen aangifte is gedaan en een 35-jarige man die medeplichtig aan heling zou zijn. De heelster, een 31-jarige vrouw uit Leiden die vorige week werd opgepakt, zit nog steeds vast. In haar woning heeft de poli tie een bescheiden restant van vele diefstallen terug gevonden. De twee heroïneverslaafden zijn in verband met cellentekort weer losgelaten. Gebleken is dat zij in een jaar tijd voor drie kwart ton bij elkaar gestolen hebben om in hun heroïnege bruik te kunnen voorzien. Hun verslaving kostte hen per maand zo'n 5000 gulden. De diefstallen werden veelal op bestelling van de heelster verricht. De politie sluit niet uit dat meer arrestaties zullen volgen. Bromfietsers in coma na aanrijding LEIDEN Een 54-jarige vrouw en een 16-jari- ge jongen uit Leiden liggen in het Academisch Ziekenhuis in coma als gevolg van een aanrij ding, gistermiddag op de Vijf Meilaan. De jon gen zat achter op de brommer bij een vriend die over het fietspad langs de Vijf Meilaan reed. De bestuurder van de brommer, een 16- jarige jongen uit Leiden, wilde de vrouw, die ook op de brommer over het fietspad reed, in halen toen deze linksaf wilde slaan. De brom mers kwamen met elkaar in aanraking waarbij de vrouw en de duopassagier op het asfalt be landden. De bestuurder van de tweede brom mer liep geen verwondingen op. Getuigen van het ongeluk worden verzocht zich te melden bij de politie tel. 149961. Snelheids controle Bij een snel heidscontrole gisterochtend op de Rijndijk zijn 26 auto mobilisten aangehouden wegens te hard rijden. In het totaal werden 289 auto's gecon troleerd. De hoogst geme ten snelheid bedroeg 107 km. Cath reikt prijs uit LEIDEN De voorzitter van het college van bestuur van de Leidse universiteit, Mr. K. Cath, heeft van middag zeven C.J. Kok-prijzen uitge reikt. De C.J. Kokprijzen, die elk 3500 gul den omvatten, worden periodiek toe gekend aan onderzoekers met een 'uitgesproken grote begaafdheid'. Het C.J. Kokfonds is gevormd uit het vermogen dat de bioloog Kok bij zijn overlijden de Leidse universiteit in 1965 naliet. De prijzen werden uige- reikt aan M. Bertsch, J. Evertse, P.van Haastert, W. van der Poel, D. Singel, P. Schippers en E. Otten. Ie gehand k 0|*IdEN De directeur het Leidse arbeidsbu- 4, G.A.J. Tibbe, is niet net de b^j. dg indruk van de '"'Sek op de nieuwe katholiek r T j •toraalexi^wlJze van "et Leidse Nijmeg#idsbureau, die tot ge- rvlechtiif zou hebben dat juist ;n filosoewakkeren in de kou p#4en te staan. Volgens n de the^e bemiddelt het ar de beno?s^ureau n*et voor Per" ns de r.-pn die geen enkele imens Pas op de arbeidsmarkt iben („drugsverslaaf- alcoholisten, mensen j een strafblad, mensen !al een aantal maal op inde voet zijn ontsla- 13.3.1 daar kunnen we niets r doen en die willen n Riddet °°'t §een h°°P S6- lederlani')- Wel wordt van al- 1 Stond ^gedaan om ook moei- e. Na zij plaatsbare werklozen t in ondiinig scholing, hoge van,J?itijd) aan een baan te 1 tot 198J ittien ja? ee aan^ek °P de wei"kwijze van Ook wTarbeidsbureau kwam gis- orde va ond t[3dens een vergade- T van de raadscommissie lomische aangelegenheden de PvdA en het CDA. Het vdsbureau heeft begin dit 'zijn werkwijze veranderd. Leidse arbeidsbureau is ils een aantal bureaus el- in het land commerciëler orden, van werklozen .T. dt een actievere houding 'horpndfc/acht' terwijl vroeger norendB lozen veel directer wer- Jbegeleid. je: „In het eerste kwartaal 1 VewaLvori£ Jaar registreerden wap55 vacatures en in het kwartaal 447, terwijl die cijfers dit jaac respectieve lijk 634 en 685 waren. Dat geeft aan dot een directere be nadering van de werkgevers ertoe leidt $Jat meer vacatures via het arbeidsbureau vervuld worden, dat het rendement van ons werk stijgt". D. van Duijn (CDA) en A. Boot (PvdA) wezen er gister avond op dat die nieuwe bena dering tot gevolg kan hebben dat juist personen met de min ste kansen uiteindelijk uit de boot vallen en steeds langer werkloos blijven. „De Neder landse arbeidsbureaus vervul len gezamenlijk maar acht Arbeids bureaudirec teur Tibbe: „Je kan werkgevers niet dwingen vrouwen in dienst te nemen. We kunnen niet meer doen dan eens wijzen dat vrouwen ook in traditionale mannen beroepen werkzaam kunnen zijn". procent van alle vacatures. Meer dan negentig procent van alle vacatures in Neder land wordt dus buiten de ar beidsbureaus om opgevuld. Zou dan juist niet meer aan dacht gegeven moeten worden aan de moeilijk plaatsbaren. De sterkeren kunnen het blijkbaar wel alleen", aldus mevrouw Boot. Van Duijn benadrukte dat meer langdurig werklozen voor de gemeente tot hogere kosten kunnen leiden, omdat er meer bijstandsuitkeringen verstrekt moeten worden. Volgens Tibbe geeft dat per centage van acht niet goed weer wat het werkelijke ren dement van het werk van de arbeidsbureaus is: „Uit die sta tistieken blijkt niet dat werk lozen zelfstandig weer werk vinden na een advies van ons. We scholen werklozen om die vervolgens zelf op zoek gaan naar een baan. Het resultaat van een vacaturebank wordt niet geregistreerd. Via bepaal de subsidieregelingen worden bijvoorbeeld werkloze bouw vakkers aan een tijdelijke baan geholpen. Ook dat blijkt niet uit de statistieken. Boven dien schrijft de mininster van sociale zaken voor dat juist meer aandacht gegeven moet worden aan jongeren. Oude ren, die vaak moeilijker een baan vinden, mogen we dus niet eens al te veel aandacht geven". Indruk Volgens de directeur maken werkgevers vaak misbruik van de grote werkloosheid. „Intern zeggen wij soms, dat de leeftijd van een sollicitant tegenwoordig maximaal 25 jaar mag zijn en dat hij mini- maal 15 jaar ervaring moet hebben. Werkgevers stellen vaak overdreven eisen". Hij zei verder de indruk te hebben dat momenteel zestig procent van de vacatures, die bij het arbeidsbureau worden aangemeld, uitbreiding van werkloosheid betreft. College stuurt vrouw de (directie)keet in LEIDEN VVD-raadslid M. Zonnevylle heeft mogen con stateren dat het gemeentebe-1 stuur er niet altijd in slaagt de in het collegeprogram vastge legde beginselen van gelijk waardigheid van man en vrouw in praktijk waar te ma ken. Bij het lezen van de be stekken voor enkele openbare werken ontdekte de liberaal dat de gemeente de aannemers dwingt de huishoudelijke werkzaamheden door een vrouw te laten verrichten. „De bediening en het schoonhou den van het directieverblijf moet geschieden door een vrouw", zo staat in de gemeen telijke bestekken te lezen. „Acht het college deze voor waarden in overeenstemming met het collegeprogram dat emancipatie van vrouwen en doorbreking van rolpatronen voorstaat", zo wil Zonnevylle van het college weten. Wie mocht denken dat de be wuste regel slechts een verge ten overblijfsel uit een ver verleden is, heeft het bij het verkeerde eind. Volgens ge- meentevoorlichter Erik Huls- ker wordt het artikel doelbe wust in de bestekken opgeno men. „Het is gebleken dat je aannemers vrij strak geformu leerde voorwaarden voor moet leggen. Als het artikel wegge laten zou worden, krijg je al gauw dat zo'n aannemer één van z'n mensen vraagt het schoonmaken er maar even bij te doen. En je kan je voorstel len hoe dat gaat als iemand zo uit de rioolsleuf de keet gaat schoonmaken", aldus Hulsker. In de praktijk schijnt de voor waarde het beoogde effect te hebben. Veelal gaan de aanne mers bij aanvang van het kar wei de wijk in, op zoek naar een vrouw die dagelijks stoffer en dweil door de keet wil ha len. „Zo wordt ook een beetje kleinschalige werkgelegenheid tot stand gebracht", aldus de gemeentevoorlichter. Kenne lijk heeft ook het college be seft dat een artikel dat slechts beoogt de vrouw 'achter het aanrecht' te plaatsen, niet bij ster past binnen het emancipa tiebeleid. Jazz De formatie New Jazz Seven, waarvan de leden afkom stig zijn uit een big band, treedt morgenavond op in café Aniba op de hoek van Herenstraat en de Witte Singel. De toegang is gratis en het optreden begint om kwart voor negen. Tevens wordt informatie verstrekt over de plannen van deze jazzclub voor het komend seizoen. Kijkhuis (1) In het Kijkhuis (Vrouwenkerkkoorstraat 17) draait in het kader van een korte Claude Goretta-cyelus maandag 17 september de film „L invitation". Deze film laat het proces van sociale aftakeling zien van het personeel van een kan toor tijdens een feestje van één van hen. Dinsdag 18 sep tember draait „La Dentellière", het verhaal van een onmo gelijke liefde tussen een kapster en een student. kijkhuis (2) Woensdag 19 september wordt „La Provinciale" ver toond. In deze film probeert een jonge vrouw uit de provincie zich staande te houden in het harde en on persoonlijke bestaan van de grote stad. Tenslotte wordt van donderdag 20 tot en met zondag 23 septem ber de film „La mort de Mario Ricci" gedraaid. De la tente spanningen tussen Zwitserse en Italiaanse bewo ners van een dorpje dreigen tot uitbarsting te komen wanneer een motorrijder verongelukt. De films wor den elke avond twee maal gedraaid: vanaf acht uur en vanaf kwart over tien. LAK - cursussen Voor de cursussen op het gebied van muziek, drama en beeldende kunst en voor de audio-visuele cursus van het LAK kan men zich op 17 en 18 september tussen zes en acht uur inschrijven. Telefonische aanmeldingen worden niet geaccepteerd. Het LAK is gevestigd aan de Cleverin- 1, in het Witte Singel/Doelencomplex. Emancipatie Het Stedelijk Vrouwenoverleg houdt donderdagmid dag 20 september een themamiddag in het Vrouwen huis aan de Hooigracht over „Wat hebben wij aan de gemeentelijke emancipatiewerksters, wat hebben zij aan ons". De toegang is gratis en de bijeenkomst be gint om half twee. ADVERTENTIE Nee, maar wel een héél bijzondere shampoo. Folay kalmeert bij regelmatig gebruik de hoofdhuid, daardoor wordt vet haar en roos m bestreden. Voor gezond en glanzend haar: ÏOlcïV Folay teershampoo met de ■■■h frisse dennenaalden geur. te verkrijgen bij uw drogist en/of parfumeriezaak Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, za terdags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr. 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. ^RBOUWING HARTEVELT-COMPLEX ACHTER DE RUG ilking \y iet temp n de 15 idin ijk lalben at Rijnl i echts<( ielschei JDEN De verbou- <g van het Hartevelt- iplex is klaar. De mu- zijn nog maagdelijk De verf nog maar net Oedroogd. Een fotore- £age in het nieuwe be- vengebouw laat de (os-macho's" zien die de afgelopen maan- 1, met stofbril en dril- cr, een weg baanden jr de oude jeneversto- jj Hartevelt. Andere jtigen van deze verbou- [gsperiode zijn de stof- oj?n en overalls die aan muur zijn opgehangen [nu zijn versierd met 0<rukken. Tenslotte zijn cnog de zeefdrukken, 0 Voor 25 gulden te koop J met stukken betonij- <en andere bouwmate- als beeltenis. Deze ♦k houdt de coöperatie- t werkvereniging „De (s" open huis en ter ge- ïnheid van de opening en kleine tentoonstel met de toepasselijke „bouwgeluiden" in- cht. ermiddag werd het origi- gietijzeren naambord van de oude wolfabriek jke m4 en Leembruggen op de c 1 van de oude jeneversto- e(j, officieel onthuld. Want (hij h luegeste ijn plan gd. „B nou Iele- (v en deT ingzaag elfs de itelijk de Clos en Leembruggen de „wortels" van deze vereniging, die 1 strijd nu een gebouw tot haar beschik- baanlozen behoud van uitkering nen werken terwijl het niet direct loonvormend te zijn. ■geschiedenis van de coöpe- vereniging De Klos be- 1 juni 1982 toen een groep werkloze jongeren de leegstaande wolfabriek Clos en Leembruggen aan de Lange- gracht kraakte. De jongeren wilden daar een werkruimte creëren. Onder zware druk van de gemeente vertrok de groep na enige tijd weer uit deze fabriek. Er moest op die plaats een arbeidsbureau ko men en woningen gebouwd worden. Nadat de krakers wa ren verdwenen, werd de fa briek gesloopt. Het terrein ligt nog steeds braak. Er komt geen arbeidsbureau, maar er zijn plannen voor sociale wo ningbouw. In december '83 kraakte de groep de Zieken boeg van het oude Marinecom plex aan het Noordeinde. Daar werden allerlei activiteiten op gezet, maar ook daar m'oesten de jongeren weer uit, omdat er op de plaats van de Zieken boeg een parkje moest komen. De gemeente bood de jongeren vervangende ruimte aan. Dat was het Hartevelt-complex. Opslagplaats De gemeente kocht het ge bouw zo'n twee jaar geleden van Bols. Het gebouw is nadat de jeneverstokerij eruit ver dween, geruime tijd opslag plaats geweest voor boeken van de universiteitsbiblio theek. In het begin verliepen de onderhandelingen tussen gemeente en bezetters van de Ziekenboeg nogal stroef omdat de plannen van beiden niet helemaal overeenkwamen. De eisen van de „bezetters" zou den de kosten te hoog doen oplopen. Afgesproken werd toen dat de jongeren zelf zou den mee helpen in de verbou wing. De kosten werden op die manier gedrukt en meer eisen konden worden ingewilligd. Nu is de verbouwing voorbij en er kan eindelijk eens nor maal gewerkt worden. „Voor lopig geen acties meer, geen onderhandelingen, geen ge kraak, maar gewoon lekker werken", aldus Tommy, een van de leden van de coöpera tieve vereniging. Rondleiding „Hier hebben we de timmer werkplaats" vertelt Tommy tijdens de rondleiding door het gebouw. „In dit deel komt bin nenkort een beeldhouwer te werken. In de timmerwerk plaats werkt Harry. Hij maakt speakerboxen en andere din gen en ook helpt hij mensen die hun huis willen opknap pen", aldus Tommy. In de werkplaats hangt ter gelegen heid van het „open huis" een fotoserie met bijschrift waarin we Harry aan het werk zien in een oud huis in de Prinsen straat. Naast de timmerwerk plaats is een grote zeefdrukke- rij. Het domein van Tommy, Tini, Mare, Marleen en zo af en toe van Wil. Ze zijn net be zig een stapel T-shirts te be drukken. „We maken veel af fiches en omslagen voor bro chures of boekjes, maar ook T- shirts bedrukken we en daar naast maken we gewoon mooie zeefdrukken", zegt Tommy. De muren in deze zeefdrukruimte hangen vol met door hen gemaakte zeef drukken en affiches. Ook ligt er een door hen gemaakt boekje dat in een oplage van 20 stuks is verschenen. De tekst is gezeefdrukt en staan er foto's in. De bladzijden zijn zelfs door hen zelf ingenaaid. Er zijn nog vijf boekjes over. Naast de zeefdrukkerij bevindt zich nog een kantoor, een keu ken en een vergaderruimte. In de ontvangsthal is de kleine tentoonstelling ingericht en biedt een rij bioscoopstoelen wat zitplaatsen. Kunstenaressen Boven in de gang laat Bets, zij studeerde dit jaar af aan de kunstacademie, haar ontwerp zien voor een groot kunstwerk in de hal van een verzeke ringsgebouw. Bets heeft samen met Ineke, (zij komt ook van de kunstacademie en beiden deden textiële werkvormen) en de Leidse kunstenares Li- dia Luyten een flinke ruimte op de bovenverdieping van het Hartevelt. In die ruimte staan enkele naaimachines en lange werktafels. Aan de muur hangt een kunstwerk met lichtjes van Lidia Luyten. Ineke is druk aan het werk. Zij maakt kleding op bestel ling. Wie dus eens iets aparts wil en het nergens kan kopen, kan het door Ineke laten ma ken, tegen een schappelijke prijs. Naast de ruimte van Bets, Ine ke en Lidia heeft Carel een ruimte. Carel heeft de mode vakschool gedaan en in zijn bedrijfje ontwerpt en maakt hij aparte kleding. Belangstel lenden kunnen deze modellen op maat bij hem laten maken. Vooral zijn jassen schijnen erg aan te slaan. Ook op de boven verdieping is de uitvinders ruimte de „Electische Schaar" van Willem en Antoon. Op een tekentafel staat een proto type van een nieuw soort ro bot-auto, helemaal uitgedacht door techneut Willem. Het is een speelgoed robot-auto, die kan zien en horen. De auto, die de naam Opodeldoe heeft gekregen, rijdt nergens tegen aan en keert zelf. Daarnaast reageert hij op geluid. Als ie mand een bepaalde loon aan houdt komt de auto naar je toe rijden. De vormgeving van de auto is verzonnen door An toon. Antoon richt stands in voor beurzen enz. Hij is één van de Klos-werkers van het eerste uur. De laatste ruimte Twee werkers van De Klos onthullen het loodzware naambord „Clos" van Clos en Leembruggen. wordt de huur betaald en eventueel de aanschaf van noodzakelijke spullen bekos tigd. Daarnaast is het zo dat elke werkplaats 10 procent van het verdiende geld af draagt aan de vereniging. Als alles goed gaat en de inkom sten stijgen, kan de huur weer omlaag. Dat is ook het geval als het aantal deelnemers groeit. SYLVIA VAN LEEUWEN Ten toonstellingen Het is de bedoeling dat er in de hal beneden en in de gan gen boven in de toekomst ook tentoonstellingen worden in gericht. Van de hal beneden, ingang Zandstraat, tfordt nog eéfr soort winkeltje gemaakt de produkten van De Klos kunnen bekijken en kopen. Het aantal leden van de coöperatieve werkver eniging kan overigens nog uit gebreid worden. Tommy: „We kunnen nog best mensen ge bruiken hier. De werkplaatsen zijn groot genoeg. Daarbij komt dat niet iedereen ook elke dag aanwezig is". De deelnemingskosten bedragen 75 gulden. Van dat bedrag duidelijk geschreven De redactie behoudt zich het recht voor ingezon den stukken te bekorten. Rommelmarkten Ik ben/was van plan een win kel in tweedehandsgoederen op te zetten in de gemeente Leiden en daarom zijn de vlooienmarkten mij een doorn in het oog. Onder het mom van deelname van particulie ren wordt onze bedrijfstak om zeep geholpen. Terecht werd de zondagsmarkt in Beverwijk verboden, wij mogen ook niet op zondag open zijn. Het ver baast mij dan ook zeer dat io Leiden zo regelmatig rommel markten op zondag worden georganiseerd: een maande lijkse rommelmarkt in de Groenoordhallen (een huis- aan-huis-blad schreef na de eerste markt in september dat Leiden nu ook een zwarte markt heeft), een maandelijk se rommelmarkt in de Pieters kerk, een grote halfjaarlijkse markt. Opgeteld komt men tot een aantal van ongeveer 25 rommelmarkten op zondag. Dat zou betekenen dat de markt in Beverwijk iedere veertien dagen op zondag open zou kunnen zijn. Maar dat heeft de rechter toch verboden en een zeer hoge boete gege ven. Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat in Leiden zo vaak een zondagsmarkt kan plaatsvinden. Telt de winkels luitingswet dan niet? Zeker omdat het in gemeentelijke ge bouwen plaatsvindt. Maar wat moeten wij dan, op deze ma nier valt er voor de echte han delaren niets meer te verdie nen. Maar wij mogen niet open zijn op zondag. Ik hoop dat de Economische Controle Dienst of de Officier van Jus titie hier iets aan kunnen doen want dit is onrechtvaardig. M. de Groot Leiden NASCHRIFT REDACTIE: Volgens een woordvoerder van de gemeente Leiden is de winkelsluitingswet op zondag se rommelmarkten niet van toepassing omdat de winkels luitingswet geldt voor bedrij ven, terwijl op rommelmark ten alleen particulieren zou den staan.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 3