Raad Noordwijk wacht in spanning op komst ruimtevaart- centrum Ie Zuidsingelbrug: Op t nippertje van platte toekomst gered CetdaeSoma/nl guisvogels uit het ei Uitleen Wassenaarse bibliotheek loopt terug KRITIEK MILIEUGROEPEN VAN DE HAND GEWEZEN 6.5 miljoen voor Noord wijks raadhuis MK WOENSDAG 29 AUGUSTUS 1984 PAGINA 5 litem Ie Sj tste struisvogels zijn geboren in het vogelpark Avifauna in Al- Na een broedtijd van 40 dagen kropen ze uit hun ei. De /ogels, die als ze uit het ei komen al 15 tot 20 centimeter rijn, worden twee keer per dag een half uurtje uitgelaten „én van de vogelverzorgers. Die wandelingetjes worden ge- It vrijiom de poten goed te ontwikkelen. Struisvogels kunnen zaal #egen, en moeten het daarom van hun poten hebben. Daar- T;Jéfe/1ünnen ze goed uit de voeten, want het zijn uitstekende pers die ongeveer 70 kilometer per uur kunnen lopen. De isen struisvogels, met recht „struise vogels" worden drie lang en nemen stappen van drie en een halve meter. Daar H nieuwste lichting vanzelfsprekend nog niet aan toe. Op de taakt vogelverzorger Simon van der Luit op de plaats rust, PjË t de jongste struisvogel geen zin heeft om verder te lopen. Noordwijker tegen aanleg sportvelden DEN HAAG/NOORD WIJK De Noordwijker L. Ramackers ging van daag bij de provincie in beroep tegen een plan om zes sportvelden aan de 's Gravendijkseweg aan te leggen. De sportvelden zijn bestemd voor de ge meente Katwijk. Ramackers die bij het gebied woont waar enkele jaren geleden bodemvervuiling is aangetroffen, vindt het onverantwoord dat er met de aanleg wordt begonnen voordat de grond is schoongemaakt. Hij eist dan ook dat de provincie de aanleg verhindert. De In specteur van de Volksgezondheid meent dat de aanleg van de velden geen ver vuiling van de grond van Ramackers zal veroorzaken. Prinses opent Huis ter Duin NOORDWIJK Prinses Margriet verricht dinsdag 25 september de offi ciële heropening van het Grand Ho tel Huis ter Duin in Noordwijk. De prinses zal zijn ver gezeld van haar echtgenoot, mr. Pie- ter van Vollenho- WASSENAAR De Was senaarse bibliotheek heeft vorig jaar een daling van het aantal uitgeleende boeken gehad van onge veer tien procent. Ook het aantal abonnémentshou- ders is teruggelopen. Dit bleek gisteravond bij de behandeling van de jaar rekening 1983 van de Wassenaarse bibliotheek door de welzijnscommis- sie. De leden van de com missie gingen vrijwel al leen in op de financiële kant van de zaak. Raadslid H. Goulooze: (PvdA): „De cijfers tonen aan dat er op het personeel en op de collec tievorming drastisch is bezui nigd. In principe ben ik het eens met dit stuk, waarin de bibliotheek per saldo minder geld hoeft te krijgen van de gemeente, die immers ook be zuinigen moet. Maar laten we in de toekomst wel heel voor zichtig zijn, met bezuinigin gen". CDA-raadslid J. Speelman en J. Haeting (Partij Wassenaar) sloten zich aan bij de woorden van de sociaal-democraat. Speelman gaf voorts nog te kennen; dat hij van mening is dat, indien het college van B en W zo enorm hamert op het zichtbaar maken van uitgaven, dan moet dat ook gebeuren met iets, waarmee het niet zo goed gaat. De christen-demo craat doelde hiermee op de discotheèk. die in de jaarreke ning, te weinig vaste lasten te boek heeft staan. Wethouder mevr. W. A. van der Wiel-van der Flicr: „Dit lijkt me meer iets voor de commissie financiën." De te rugloop met tien procent van het ledenbestand werd gister avond opgemerkt door Gou looze. Wethouder Van der Wiel hierover: „Dit is een lan delijke zaak." En daarmee was VVD-raadslid H. de Greef het volledig eens. Hij stelde verder in weerwoord op Goulooze dat je aan een bedrag van 151.000 gulden, dat inderdaad minder is dan in het verleden, niet kunt zien hoe het gesteld is met de kwaliteit van de boe ken. NOORDWIJK Een meerderheid van de Noord wijkse gemeente raad wacht in spanning op de komst van het Cosmo- center naar de badplaats. CDA, VVD en D'66 zijn zich weliswaar bewust van de problemen die zich voor zullen doen wanneer op 3 november werkelijk besloten wordt dat Noord wijk „Europa's ruimte vaartcentrum" wordt maar de drie partijen me nen dat de nadelen op het gebied van verkeer en mi lieu niet opwegen tegen de economische voordelen en de stimulans van de werkgelegenheid die de komst van het Cosmo-cen- ter met zich mee zou brengen. Echter, ook Am sterdam en Hilvarenbeek dingen nog mee als vesti gingsplaats voor het Cos mo-centre. Dp tegenstem mende minderheid van PvdA en PPR/PSP rest de hoop dat één van de andere twee gegadigden de concurrentieslag zal winnen. Zij zijn niet zo zeer tegen het Cosmo-cen- tre als wel tegen de af braak van 20 ha grond in de Noordduinen die met de komst ervan gepaard gaat. Het is de bedoeling dat het Cosmo-centre in '86 zijn poorten opent. In de gemeentelijke concur rentieslag lijkt het Cosmo-cen- tre van ruimtevaartdeskundi ge Chriet Titulaer en oud mi nister-president Van Agt aan het langste eind te trekken. De Noordwijkse grond bijvoor beeld, wordt gratis ter be schikking gesteld terwijl het nog allerminst duidelijk is of de gemeente op enigerlei wijze een bijdrage mag verwachten voor infra-structurele maatre gelen die de verwachte aan loop van 1 miljoen bezoekers per jaar vergen. Van de bouw plannen is momenteel weinig meer bekend dat deze meerde re paviljoens en een 40 meter hoge raket omvatten maar burgemeester J. Bonnike dé pleitbezorger van het ruimte vaartcentrum in de Noord wijkse raad is ervan over tuigd dat het gemeentebestuur middels bouwvergunningen en hinderwetvergunningen de vinger aan de pols kan hou- Vermoord De bezwaren van de milieu groeperingen achtte de burge meester op z'n minst overdre ven. Het natuurgebied in de kustgemeente omvat 2500 ha: „Als je daar 20 ha afhaalt is het niet alsof je vermoord wordt", aldus de burgemees tér. Hij betoogde bovendien „niet tot elke prijs akkoord te gaan met de komst van het centrum. Dat wenste CDA- fractievoorzitter L. Alkemade al evenmin. Hij vroeg het col lege om een nader verkeerson- derzoek en een onderzoek naar mogelijke overlast maar verleende op voorhand zijn in stemming aan het voorstel. VVD-fractievoorzitter K. Ru- bingh was zich ook bewust van de nadelen van het plan: „Maar vooruitgang betekent nu eenmaal dat er offers moe ten worden gebracht". Hij be pleitte een zo groot mogelijk deel van de bestaande natuur te behouden door een „heem- tuinachtige aanleg van het park". Rubingh beschuldigde de milieugroeperingen boven dien van een „tendentieuze en suggestieve voorlichting aan de burgerij". D'66 raadslid A. van Rijnberk liet weten dat vooral het werkgelegenheids aspect verwacht wordt dat tenminste 100 nieuwe arbeids plaatsen worden geschapen en de toeristische uitstraling de doorslag voor zijn ja-woord hadden gegeven. C. Verwey van de fractie van PSP/PPR was bang dat de ge meente door Cosmo-centre in een dwangpositie zou worden geplaatst: „Als het er eenmaal staat, komt er steeds meer". Zijn bewering kreeg alleen op de publieke tribune enige bij val. PvdA-fractievoorzitter J. Voorham trachtte CDA en VVD voor het blok te zetten door er op te wijzen dat beide partijen de bouw van een hotel op de plaats waar thans het Cosmo-centre zal komen, in het verleden hebben afgewe zen, juist op grond van milieu overwegingen. Zij wist burge meester Bonnike bovendien de uitspraak te verlokken dat, wanneer het 'centre' een flop wordt, de gemeente zal eisen dat het terrein in oude staat hersteld wordt. Over twee zaken was de ge meenteraad het volledig eens: Het ware beter geweest als het college meer locaties voor het ruimtevaartcentrum had aan gedragen en de voorlichting aan de burgerij diende meer aandacht te krijgen. Met alle toezeggingen van burgemees ter Bonnike in het achterhoofd ging de raad met 14 tegen 5 stemmen socialistisch wet houder J. Bedijn stemde ook tegen met het beschikbaar stellen van het terrein voor een Cosmo-centre akkoord. Opdat, zo stelde Bonnike en thousiast: „Noordwijk een nieuw imago krijgt. En dat mag best eens een keer". NOORDWIJK De gemeenteraad van Noordwijk heeft gister avond het 'historische' besluit genomen om ruim 6.5 miljoen gul den beschikbaar te stellen voor de eerste twee fasen van de bouw van het nieuwe raadhuis en de renovatie van het oude gemeentehuis. In maart volgend jaar zal de eerste paal voor het nieuwe raadhuis worden geslagen. Het plan kent ook nog een derde fase. Deze omvat de sloop van de voormalige slijterij, de bank en de juwelierszaak aan de Voor straat. Hier zou een nieuw kantorencomplex moeten verrijzen maar daar wordt echter pas volgend jaar over besloten. Deze be slissing is met name afhankelijk van de financiële positie waarin de gemeente op dat moment verkeert. v. Bruggen, we maken er allemaal gebruik van. Zeker in een water rijke stad als Leiden zijn het on misbare schakels in het wegen net. Veel aandacht is er nooit aan de Leidse bruggen besteed. De stilte rond de Leidse bruggen is met de presentatie van het Brug- genboek (waarvan de herdruk momenteel te koop is) al gedeel telijk 'verstoord'. Het Gemeente archief aan de Boisotkade hoopt dit jaar de tentoonstelling „De Leidse bruggen" te houden. Als inleiding op deze expositie ver schijnt in deze krant een serie ar tikelen over Leidse bruggen. Het zijn geen technische verhandelin gen, maar historische verhalen waarin een brug als leidraad dient. De gegevens zijn verza meld door een werkgroep van historisch geïnteresseerden, die veel van de geschiedenis van de Leidse bruggen heeft uitgezocht. Samensteller is de begeleider van deze werkgroep, de heer P.J.M. de Baar van het Gemeentearchief. Kees van Herpen tekent voor de eindredactie. De reprodukties zijn van fotograaf Wim van Noort. Vandaag verschijnt het ze venenveertigste artikel in deze .Zuidsingelbrug over de feingel ongeveer tussen de gracht en de Oranjegracht de „Z[ 1887 en in 1983 geheel ~t" hoiieuwd. De renovatie van fst is Iwas vermoedelijk de eer- vooriinds de brug nieuw ge- izer wd was en veroorzaakt wat normale slijtage ge- jnd zou kunnen worden, vernieuwing van 1983 plaats in het kader van rehabilitatie van de Ha- yijk-Zuid, samen met de ibrug en in relatie tot on- het weer opengra- de Minnebroers- t. De brug zag er al jaren florissant uit en met g 13.00e de brugleuningen ver- den in een deplorabele r dageli jn werd zonder, én? jf gesteld dat de nieuwe u. en 4 een exacte kopie moest eling: divan de oude, omdat die u. en jezen had goed te voldoen. ,„^a^83 daarentegen, toen óók SSdU »erd dat de nieuwe En< een kopie van de oude 00 u.; eBt zijn, speelde het be- P®'^Jjrmde stadsgezicht een o.'is.ofc r°>- De brus j» een.m0" 0-18.4S,ent en vanzelfsprekend m dooi! er dan niet zomaar aan S|i htorvioeid worden, de kfnd 1.30-1 SF het verkeer zou het im- Extra Is een geweldig gemak be- D-15.30.nen ais de brug zo plat r allen f1'* gemaakt zou zijn, en na(ver^eer zou er zelfs mee .end zijn als heel de Zuid- spreeiel gedempt werd. In het itersstc1 van zest'6er jaren 's vo. 10.0 ze^s sPrake van geweest. vo. 18.5 gemeentebestuur koester- in. j(atlivooru'tstreven^e Pannen Warmo alle oude en verkrotte jrten tegen de vlakte te tooruren om er fraaie eigentijdse ianvra<i!wt>ouw' uiteraard liefst no, R?' neer te zetten. Iedereen '14.00 ft hoe ver die plannen al irdagntevoerd waren (volledige jslag en demping van Ou fr(lgrac'ht en Oranje- u. Apofht), terwijl door de ver- >ord. qjning van de Grofsmederij ten noorden van de Zuid- singel angstaanjagende kale vlakten ontstonden. Werkelijk op het laatste nip pertje is besloten het oude straten- en grachtenpatroon te handhaven of te herstellen, blijkend uit het weer open- graven van de Waard-, Oran- Minnebroersgrachten de het Asschuurbolwerk, thans het Ankerpark. compleet met krijgshaftige kanonnen. Was •dus de te herbouwen brug in 1887 en 1983 identiek, afge zien van de betonconstructie in 1983, aan de bestekken zou men dat niet aflezen. Het Ge meentearchief krijgt zeer ge trouw altijd een exemplaar van alle door de gemeente ge publiceerde bestekken. De uit de periode vóór de rampzalige Stadhuisbrand van 1929 date rende bestekken zijn daarbij vaak uniek geworden, omdat deze in een slechts beperkte oplage gedrukt zijn en de aan nemers en de bedrijven die wel ingeschreven hadden maar het werk niet gegund werd, óf al lang opgeheven zijn óf dit soort verouderde paperassen reeds vernietigd hebben. Daardoor beschikt het Ge meentearchief nu zowel over de heel oude nog met de hand geschreven bestekken, als over de gedrukte bestekken uit de periode 1768-1795 en 1862-1930 en de gestencilde en gedrukte bestekken vanaf 1930. De bepalingen in het zeer uitvoerige bestek (49 bladzijden) van 1983 zijn vele malen gedetailleerder dan die in het bestek van 1887, terwijl er ook nog eens negen teke ningen van een kloek formaat bij gevoegd zijn. Voor de arme leek die het vakjargon niet kent is het uit zes kleine pagi na's bestaande bestek van 1887 uiteraard heel wat aan lokkelijker; niet alleen is het vrij snel uitgelezen, maar wat beschreven staat is nog wel enigszins te begrijpen. bij Meesters Het is verwonderlijk dat dergelijk gedetailleerd voor geschreven materialen en werkwijzen nog wel geknoeid kan worden ook de andere bepalingen wekken de indruk dat de arbeiders niets mogen doen zonder dat de „directie" er met zijn neus bovenop staat. In de zeventiende eeuw was men wat dat betreft wel gemakkelijker: te pas en te onpas werd toen de uitdruk king gebruikt dat alles „naar de eis van 't werk" gemaakt moest worden en het hele De Zuidsingel brug in 1925, met op de achtergrond het kantoorge bouw van de Grofsmederij, foto W.J. Kret. werk diende te zijn „tot prijs van meesters hen dies ver staande", dus neutrale inspec teurs die verstand van het soort bouwwerk hadden en het loofden en prezen als „vakmanschap". Achtten Leiden uit 1670 (de zogenaamde grote Hagen) met de situering van namelijk iets niet aar de eis of niet lovens- aardig, dan kon de aanne- ïer het meteen weer afbre- |y ken of vervangen. Dat soort methoden is nu uiteraard niet goed meer mogelijk, al zijn er nog wel ettelijke ingenieurs- en kwaliteitsbeoordelingsbu reaus die de rol van de „mees ters" op zich zouden kunnen nemen. Maar die zien dan vaak alleen maar de buiten kant, terwijl vandaag de dag veel belangrijke onderdelen aan het zicht onttrokken wor den, bijvoorbeeld het betonij zer en de funderingen. Daar om ligt het voor de hand bij ieder karwei van enige om vang een opzichter te zetten, die - mits hij zijn ogen goed de kost geeft - inderdaad heel wat geknoei kan voorkomen. Dit probleem speelt niet al leen sinds kort, al lijken ge vallen als de vele renovatie perikelen en de knoeierijen in de huizen in het Herengracht- Zijlsingelgebied die indruk te wekken. Ook al in 1887 tobde men over de vraag of vol doende toezicht alle proble men zou kunnen voorkomen. Zo klaagde raadslid Van Hoe ken bij de behandeling begroting van 1887 dat de ge bruikt wordende materialen bij aanbestede werken aan kwaliteit veel te wensen over lieten en dat B W zelf er kenden: „het toezicht op de bouwmaterialen van sommige uitbestede werken is ten een- enmale onvoldoende". B W wilden daarom meer werk in eigen beheer nemen. Van Hoeken zag dat niet zo zitten en bepleitte een véél scherper toezicht, want dan zouden veel aannemers niets meer voor dergelijke onmogelijk lage prijzen durven aanne men. En als dat nog niet zou helpen, moesten aannemers die ooit geknoeid hadden geen opdrachten meer krij gen. Uiteraard zou een en ander wel iets meer kosten, maar hij achtte dit in het belang van de gemeente. Burgemeester De Laat de Kanter constateer de dat de vier opzichters die de gemeente in dienst had nu eenmaal niet overal tegelijk konden zijn. Hij bepleitte het in eigen beheer uitvoeren en „het heroieke middel van de heer Van Hoeken aan de hand gedaan, lacht mij niet sterk aan", vooral ook omdat de slechte kwaliteit meestal pas jaren later blijkt. Van Hoeken sputterde nog wel te gen dat uitvoering in eigen beheer meestal zéér veel duurder was en dat er ook in breuk gemaakt zou worden op „particuliere krachten" (het liberale principe van vrije concurrentie en privatise ring). Hij zag liever dat de op drachten alleen naar solide aannemers gingen - zelf was hij hopelijk ook zo'n solide houthandelaar en scheepsbou wer. Toen op 13 februari 1887 B W voorstelden op proef het onderhoud van alle ge metselde bruggen en wallen in eigen beheer te nemen, toonde Van Hoeken zich weer een felle tegenstander, al werd het met 22 tegen 2 stem- 'men aangenomen. Knoeierij De knoeierijen van aannemer August Emmerich uit het ver re Stadskanaal met de Ver- versbrug en Gepekte brug - de trouwe lezers van deze verhalen zullen het zich her inneren - deden tenslotte de deur pas goed dicht. Voor wat betreft de Zuidsingelbrug mocht men niet mopperen: de vernieuwing werd op 11 juli 1887 voor ƒ539,- aangenomen door Paulus Leendert van Er- kel jr., metselaar te Leiden, terwijl de raming 700,- be droeg. Over de vroegste geschiedenis van deze brug zijn we maar pover ingelicht, al zou uren lang zoekwerk nog wel wat kunnen opleveren. Op 20 ok tober 1658 werd aan Otto Jur- riaensz., Willem Jansz.. Jan Cornelisz. en Harman Jur- riaensz. aanbesteed het ver breden van de Zuidsingel tot (9.42 meter) op het 3r 18 gulden per roede (3.67 meter); de uit gekomen aarde moest gestort worden in de sloten van het stadsuitbreidingsgebied. Toen de gracht toch droog stond be sloot het stadsbestuur op 18 november om vast de land- hoofden voor twee bruggen te laten maken. e« Nieuwe Herengracht' Wijnbrug) en ei Minnebroersgracht". Deze laatste is echt de Zuid singelbrug, al ligt die nu niet meer naast de Minnebroers- gracht, maar bijna naast de Kijfgracht. Uit de hierbij af gebeelde kaart van Leiden uit 1670 blijkt dat de brug toen nog niet op zijn huidige plaats lag. Wanneer hij op zijn oude plaats afgebroken is en een stuk verderop weer opge bouwd, is nog niet achter haald; vermoedelijk vond dit al rond 1690 plaats. Naar de reden ervan kunnen we al-- leen maar gissen; mogelijk be tekende het drietal bruggen op een kluitje een te grote hinderpaal voor de scheep vaart. Hoe dan ook. op zijn huidige plaats ligt de brug best en als er niet geknoeid blijkt te zijn hopelijk tot in lengte van dagen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 5