Ilan voor casino Huis ter Duin Koepoortsbrug: bracht koemelkers en osseweyers naar het land RENTE 53/4% ^EN/REGIO£eidoe(2ou/umt woensdag 27 iunii984 pagina 5 NOORDWIJK GAAT PLEITEN VOOR MEER WONINGBOUW Taakverdelingsoperatie farmacie een feit ts B en W willen in vier jaar 7,5 ton bezuinigen NOORDWIJK Tot 1990 heeft Noordwijk 668 woningen extra nodig, gemiddeld per jaar dus bijna 70 woningen. Achter die stelling heeft de gemeenteraad zich gisteravond geschaard. Uit de bevolkingsprognose en het woningbehoefte-onderzoek is ge bleken dat dit het meest reële uitgangspunt is gezien de aanwas van de bevolking en de woningnood. Wethouder C. van Duijn kreeg van de gemeenteraad dan ook min of meer de opdracht bij de provincie te gaan pleiten voor meer bouwmogelijkheden voor de gemeente. Alleen de PvdA pleitte bij monde van me vrouw Voorham voor nog hogere cijfers. Volgens haar moet men niet uitgaan van een gemiddeld vestigingsoverschot (er ko men meer personen in Noordwijk wonen dan er uit de gemeente vertrekken) van 100 per jaar, maar van 150 omdat de laatste twee jaren het cijfer steeds 172 bedroeg. CDA-woordvoerder J. Willms schaarde zich achter het college. Dat was niet het geval met de VVD-fractie. Woordvoerder J. Smit stelde net als tijdens de commissievergaderingen dat moet worden uitgegaan van reële cijfers. Met name de prognose voor jongerenhuisvesting zou te hoog zijn als gevolg van het feit dat het personeel van de Van den Berghstichting en Sancta Maria is meegerekend. „Die wonen vaak niet langer dan drie jaar hier en komen dus volgens de normen niet in aanmerking voor woon ruimte (5 jaar economische binding is voorwaarde). Hierdoor kan de hoeveelheid benodigde grond voor woningen omlaag. Dat is ten gunste van de dure en schaarse bollengrond en dus van de toeristen die de bolbloemen komen bekijken". Wethou der J. Bedijn antwoordde: „Die eis van 5 jaar is ontstaan tijdens schaarste. Dat moet je niet tot wet verheffen. Er is behoefte aan huisvesting". Een heel ander onderwep was een nota die een aanzet moet ge ven tot bezuinigingen in de periode 1985-1988. In de meeijaren- begroting ontstaat over die periode een tekort van ruim 600.000 gulden en samen met nog wat extra zaken, heeft het college zich tot taak gesteld bijna 750.000 gulden te bezuinigen. De grootste inleveraars zijn volgens de eerste aanzet de sectoren cultuur/re- creatie (284.500), nutsbedrijven (146.000), algemeen bestuur (106.500) en openbare werken (100.000). De posten politie (10.000), economische zaken (18.000) en personeel (30.000) hoe ven het minst te offeren. Veel wil het college zien te besparen door maatregelen van efficiency, privatisering (gemeentelijke complexen overdragen aan particulieren) en toepassing van het profijtbeginsel (de gebruiker betaalt). Wat betreft privatisering heeft het college deze maand al veel stof doen opwaaien met be trekking tot de sportvelden die de verenigingen zelf zouden moeten gaan onderhouden. Overigens is dat voorstel voorlopig teruggetrokken. Met betrekking tot het profijtbeginsel wordt bij voorbeeld gedacht aan hogere parkeertarieven. CDA-woord voerder R.P. Dessing pleitte ervoor eventuele meevallers te be nutten om de afvalstoffenheffing niet te hoeven verhogen, de VVD ziet de uitwerking van de plannen met belangstelling tege moet en hetzelfde gold voor PPR/PSP en D'66. Alleen de PvdA stelde slechts de helft van het tekort, 300.000 gulden te willen bezuinigen. „Mocht meer nodig zijn, dan kunnen we daar altijd nog over praten", aldus mevrouw Voorham. Als suggesties om de tekorten op te heffen gaf zij het voorstel toeristenbelasting in te voeren, de VVV's in de streek kantoren te laten delen en meer strand voor exploitatie, vooral naar het noorden toe, te verpachten. bont maakte het echter wel ene J. van der Myeningh, die op 8 september 1604 zelfs compleet amok maakte. In een schriftelijke verklaring voor zijn gedrag meldde hij dat hij door zijn kameraden was uitgescholden voor „craeyer, seven stuvers-man, schelm en rabbaut", en dat hij niet waardig was in een schutterij te zijn. Hij verklaar de meerdere malen van plan te zijn geweest de eerste de beste die nog een woord tegen hem zou zeggen „een pon- gaert in 't hardt te stooten", dus een dolk in zijn borst te steken. Gelukkig liep de boel zonder bloedvergieten af, maar dit soort zaken kwam wel vaker voor. De brug werd in 1610 door stadstimmerman Jan Ottensz. van Seyst gedeeltelijk ver nieuwd en ook in 1643 werd er aan gewerkt. Door de bouw van de Koepoort in 1671-1672 op de oude fundering van de oude vervallen Koepoort was uiteraard enige aanpassing nodig; deze was juist klaar voor het Rampjaar met zijn dreiging van een beleg door de Fransen in alle hevigheid losbarstte. Timmerman Huy- bert van Duyvenvlucht kon meteen een stel extra deuren in de door hem gebouwde poort aanbrengen. Een vol gend bericht over de brug da teert uit 1751, toen Jillis Teu- lings en Jacobus Snaarenberg voor 124 het gedeelte tegen de Koepoort vernieuwden. Op 22 augustus 1761 nam Jan van Noort voor ƒ92 aan de andere helft te vervangen naar de bewaard gebleven plannen van Jan van Warendorp. Gedempt De jaren erna waren zeer rus tig. De brug kreeg alleen in 1857 nog een grote beurt toen Pieter Samwel voor 667 het onder- en bovendek ver nieuwde en de hele brug schilderde. Maar toen kwam het jaar 1864. Niet alleen werd toen de Koepoortsgracht gedempt en de Koepoort op 21 april voor ƒ5600 aan J. Bou- dri voor sloop verkocht, maar ook de brug moest aan de nieuwe situatie worden aan gepast. Op 2 mei werd voor 6949 aan C. van der Zaal en Guldemond te Hillegom aan besteed om binnen vijf maan den een prachtige gietijzeren brug met twee doorvaartope- ningeh van ieder zes meter breedte te leveren. Vooral de leuningen waren zeer bijzon der om te zien. Voor die tijd was het een knappe brug met zijn breedte van 6,5 meter. Dat dat in de loop der jaren steeds benauwender werd, was met het toenemende ver keer niet te vermijden. Na de oorlog was de situatie onhoudbaar geworden en daarom volgde in 1956 de aanbesteding van een brug van maar liefst 19,5 meter. Aannemer Zitman kon hier aan zijn hart ophalen en hij heeft een goed stuk eigentijds werk geleverd. Bij de feeste lijke openstelling op 24 april 1957 kon ontwerper ir. H. Bo ter eveneens met tevreden heid terugzien; de oplevering was vrijwel op tijd geschied. Hun schepping heeft na bijna dertig jaar nog geen krimp gegeven, al is natuurlijk wel het nodige onderhoud uitge voerd. Aan de Koepoort her innert nog slechts-een kope ren windvaan op het pand Zoeterwoudsesingel 4. Dit is de enige echte; de inmiddels verdwenen windvaan op het hoekpand Herenstraat-Zoe- terwoudsesingel bleek een la ter aangebrachte windvaan te zijn. Die op Zoeterwoudsesin gel 4 werd overigens pas in 1949 door de goede zorgen van de Vereniging Oud-Lei den weer geplaatst. r„TWIJK - Er zijn jein om een klein ca- tui openen in Grand erAHuis ter Duin in pvijk. Gedacht aan twee roulette- en twee black jack- in een deel van de lbovenzaal aan de r van het nieuwe erdiigedeelte. Die plan tin Duinholding b.v., £%>lle dochter van inder Nederland r b.v. heeft de ge- -£ hierover al ge- 6e Stichting Casino- jt [zal uiteindelijk be- Bk of in Noordwijk Rsino mag komen. Beester mr. J.M. Bonni- ke van Noordwijk verklaarde gisteravond dat nog niet met de gemeente is overlegd over het plan. Twaalf jaar geleden, toen de vestiging van dit soort speelzalen nog open was, is het idee voor een casino-vestiging in de badplaats wel eens be sproken in de gemeenteraad. Men stemde toen tegen omdat men extra onrust vreesde in het toch al drukke uitgaans centrum. Nu stelt hij dat het idee dat Noordwijk toestem ming zou krijgen een casino te openen, belachelijk lijkt, voor al omdat Noordwijk tussen de casino-plaatsen Zandvoort en Scheveningen in ligt. „Wij kunnen het hier dus wel ver geten, maar persoonlijk ben ik geen tegenstander van het idee". De inrichting en aankleding van de grote bovenzaal van - Saldo dagelijks opvraagbaar - Tot f 3000,- per maand vrij opneembaar. - Zelfs contant aan de balie. - Daarboven 1% retourrente. NUTSSPAARBANK DE DICHT BIJ HUISBANK. leidse spaarbank s Bruggen, we maken er allemaal .gebruik van. Zeker in een water rijke stad als Leiden zijn het on misbare schakels in het wegen net. Veel aandacht is er nooit aan de Leidse bruggen besteed. De stilte rond de Leidse bruggen is met de presentatie van Bruggen- boek (waarvan de herdruk mo menteel te koop is) al gedeelte lijk 'verstoord'. Het Gemeentear chief aan de Boisotkade hoopt dit jaar de tentoonstelling „De Leid se bruggen" te houden. Als inlei ding op deze expositie verschijnt in deze krant een serie artikelen over Leidse bruggen. Het zijn geen technische verhandelingen, maar historische verhalen waar in een Leidse brug als leidraad dient. De gegevens zijn verza meld door een werkgroep van historisch geïnteresseerden, die veel van de geschiedenis van de Leidse bruggen heeft uitgezocht. Samensteller is de begeleider van de werkgroep, de heer P. J. M. de Baar van het Gemeentearchief. Kees van Herpen tekent voor de eindredactie. De reprodukties zijn van fotograaf Wim van Noort. Vandaag verschijnt het achtendertigste artikel in deze se rie. De aldus vernieuwde brug hield het uit tot 1789, toen binnen vier weken, te reke nen vanaf de eerste maandag in maart, de brug volledig vervangen moest worden. Gerrit Plomp nam dit karwei voor zijn rekening. Hij ver nieuwde in 1802 ook het over dek (de slijtlaag van het weg dek) en verving de oostelijke vleugel en een stuk leuning. Volgens de berichten moet de brug ook in 1818 zijn gereno veerd, maar daar is niet veel schriftelijke neerslag van ge vonden. Op 29 juni van dat jaar rapporteerde de Commis sie van Fabricage aan Burge- meesteren dat de brug werd vernieuwd, maar niet vast kon worden gemaakt omdat er nog wel eens een turfschip voor het R.K. Weeshuis aan de St. Jacobsgracht (die toen nog in open verbinding stond met de Zoeterwoudse Singel) moest kunnen passeren. Er was echter een klap- of draai brug aangebracht, waardoor de poort, balans en val niet meer nodig waren. Dit scheel de sterk in de kosten. UTRECHT De eerste fusie in het kader van de taakver delingsoperatie in het weten schappelijk onderwijs is een feit. Gisteravond sloten de universiteiten van Amster dam, Leiden en Utrecht een samenwerkingscontract op het gebied van de farmacie. Met ingang van het komende stu diejaar zal de universiteit van Utrecht als enige instelling in de Randstad eerstejaars stu denten farmacie aannemen. _)e subfaculteit farmacie aan de Groningse universiteit blijft ongemoeid en staat buiten deze fusie, al heeft Groningen wel instemming betuigd met de fusie-overeenkomst. Utrecht en Groningen zullen in september samen 200 eer stejaarsstudenten farmacie verwelkomen. De opleidingen in Amsterdam en Leiden wor den geleidelijk opgeheven. In 1988 moeten ze verdwenen zijn. Wel blijft aan de faculteit ge neeskunde in Amsterdam een Zwaartepunt farmacologie (leer der geneesmiddelen) ge vestigd, terwijl in Leiden een biofarmaceutisch onderzoeks centrum komt met een boven bouwopleiding voor 30 studen ten per jaar. De fusie-operatie van de drie subfaculteiten farmacie is in een half jaar tijd tot stand ge komen. Verreweg het meeste betrokken personeel heeft bin nen de drie betrokken univer siteiten nieuw werk gevonden. fineer de rondvaart- vi van de firma Slin- •rbanó op zijn tocht door prachtige Leidse sin- 1 en grachten de Koe- rtsbrug tussen Doeza- feit en Herenstraat na- "1, verzoekt de schipper a passagiers meestal ederig) het hoofd te ien. Afgezien van Jtuele eerbied voor de Arische plek die men ërt, is de reden dat brug met zijn door- rthoogte van 1.25 me de laagste op de hele |e is. Het is altijd al lage brug geweest, Rir bij de grote ver- n iwing in 1956 gold hdits het belang van autoverkeer, dat nu uWal tegen hoge Sgen is. Toepoort met de brug er- over de Zoeterwoudse el danken hun ontstaan de stadsvergroting van i Toen werd de singel ge len of uit bestaande sloten reed en veranderden de vezige afwateringsslootjes 4chte stadsgrachten als de racht (thans Korevaar- It), Oosterlingplaats ns Garenmarkt), St. Ja- bracht en Koepoorts- ycpt (thans Doezastraat). it verkeer van de binnen- U naar de Herenweg (de eijdie eigendom was van de 1NJjachtsheer van Zoeterwou- >Qpn in onderhoud bij het lacht wij zouden nu ,ien: gemeente Zoeter- Hde; in 1896 werd zijn fa veranderd in Heeren- öÖt) via de Zoeterwoudse j naar dat dorp en verder, geleid door de Nieuw- over de Nieuwe brug de oostzijde van die •rtsgracht en door dp »rt. Buiten de Koepoort toen nog overal weilan en de bijbehorende boer en stonden in de stad. it buiten de stad mocht immers geen gebouwen de vijand bij een daarvan geen nut te la- ihebben. epeien Ie middeleeuwse stad Lei den waren er heel wat men sen met een beroep als „bouwman", „koemelker", „osseweyer" en dergelijke, die hun beesten in de stad stalden en ze in het voorjaar en het najaar, als de koeien 's nachts nog'wel op stal moeten, twee keer per dag over de straten dreven naar of van het wei land. Er zijn heel wat afbeel dingen waarop koeien te zien zijn, die langs de singels ge dreven worden. Het houden van koeien in de stad is overi gens heel lang een normaal verschijnsel gebleven; zo eiste de ramp met het kruitschip in 1807 behalve 151 mensenle vens ook twee koeien, die in een stal aan de Veldensteeg (een verbindingssteegje tussen de Koepoortsgracht en de St. Jacobsgracht) stonden. Het was tot het begin van deze eeuw in de binnenstad toch vaak een beestenboel met paarden (zowel zware karre- paarden als ranke rijpaarden), varkens en kippen. Vooral kippen liepen in de achter buurten in zó groten getale rond op straat, dat men er haast over struikelde. Blijkens de talloze afgegeven vergun ningen om kippen op de openbare straat te mogen houden of zelfs kippenrennen op straat te hebben, zullen heel wat bewoners 's morgens door hanengekraai gewekt zijn. Het zal duidelijk zijn dat de poort die de meeste koeien te verwerken kreeg. Koepoort werd genoemd. De brug er voor heet in de oudste bron nen altijd Koepoortsbrug. Van 1879 tot 1913 was zijn officiële naam echter Doezabrug. Van bijzonder groot belang was hij niet. Dit blijkt overduidelijk uit de gang van zaken tijdens het beleg en ontzet: de brug werd toen domweg wegge haald en het duurde een paar jaar voor hij weer op zijn plaats lag. Boven op de poort stond sedert 1574 bovendien een wipmolentje, maar dat was geen lang leven bescho ren: bij een zware orkaan in januari 1576 ging het omver. Ook de stadsmuur ten oosten van de poort was niet al te best, want in de nacht van het ontzet, dus van 2 op 3 oktober 1574, stortte er een groot stuk in de singel. De brug die in 1576 werd ge legd, was niet erg breed; koei en en voetgangers konden er wel over, maar een wagen of koets niet. Overigens lag er een eindje verder naar het oosten nog een bruggetje over de singel, zodat de textielfa brikanten hun lakens met een kruiwagen naar het Raam- land (waar nu de Prinses Wil- helminastraat is) konden brengen en daarvoor de Koe poort niet hoefden te gebrui ken. Erg lang heeft die smalle brug er niet gelëgen. Al in 1592 kwam men tot het in zicht dat een bredere brug toch wel handig zou zijn en de tresorier-extraordinaris (di recteur van Gemeentewer ken) mr. Simon Fransz. van Merwen, die later zelfs nog hoogleraar zou worden, ont wierp de plannen. Bij de aan besteding op 22 juni 1592 (een van de vroegste aanbestedin gen waarvan ook het bestek is overgeleverd) werd het ma ken ven de brug aangenomen door twee uit Woerden af komstige timmerlui, Claes De Koepoort met brug kort na de bouw van de poort; gravure door C. Hagen, 1675. De Koepoorts brug gezien vanaf de Zoeterwoud sesingel; foto ca. 1920. Gerrytsz. Bruyn en Soest Roe- lofsz. Ondanks dat alle burge meesters en schepenen bij de aanbesteding aanwezig waren (later was dat hoogst onge bruikelijk en vond men twee schepenen, meestal de oudste en jongste, samen de schepen- meesteren genoemd, wel vol doende), moesten de aanne mers voor goede borgen zor gen, en een dag later kwamen de aannemers, vergezeld door nog een timmerman uit Woerden, met hun borgen naar het stadhuis om de ver eiste verklaringen af te leg gen. Voorspoedig Het karwei schijnt voorspoe dig te zijn verlopen, want op 16 november 1592 gingen Van Merwen, stadstimmerman Pieter Anthonisz. en twee schepenen de brug opnemen, alle maten controleren en de kwaliteit beoordelen. Het werk werd voor goed opgeno men en geprezen, vooral daar overal de zwaarte van het hout eerder meer dan minder dan voorgeschreven was. De aannemers kregen dan ook zonder mankeren hun aan- neemsom van 1511 gulden. Daarna werd ook de poort weer bruikbaar gemaakt, zo dat er 's nachts altijd een de tachement schutters de wacht kon houden. Overigens ver veelden die schutters zich weieens bij het eentonige wachten op de vijand, die toch niet kwam opdagen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er wel eens dingen voor vielen, die niet hoorden. Heel Huis ter Dufn aan de zeezijde is voorlopig even uitgesteld. Binnen een tot anderhalve maand zal de gemeente wor den verzocht toestemming te geven voor de voorgenomen exploitatie. De heer G. Noor- lander verwacht eigenlijk nau welijks verzet. „Het is een ver rijking voor Noordwijk en een stimulans voor het toerisme. Dat moet de burgemeester die de portefeuille toerisme be heert, toch aanspreken". Volgens de heer Noorlander is een klein casino geheel op zijn plaats in Noordwijk. „Het is de vierde of vijfde plaats in Ne derland op de ranglijst met aantal overnachtingen. Dan moet zoiets toch bespreekbaar zijn. Zeker gezien het feit dat hier in Huis ter Duin 70 tot 80 personen aan het werk raken. We kunnen hier 600 tot 700 gasten herbergen. Vooral bij Duitse gasten bestaat er be hoefte aan een dergelijk casi no." Kleinschalig Overigens is het niet de bedoe ling dat er ook gokkasten in het „casinootje" komen zoals wel het geval is in Zandvoort en Scheveningen. Het casino zal ook kleinschalig blijven en Voornamelijk bestemd zijn voor hotelgasten. Datzelfde is het géval voor de onlangs geo- Huis ter Duin vanuit de lucht gezien met onderop het strand. pende nachtclub Nosferatu on der het middendeel van Huis ter Duin. Aanvankelijk was die ook voor publiek van bui ten het hotel opengesteld, maar dat heeft veel problemen gegeven. Er wordt nu overlegd over welk toelatingsbeleid ge voerd zal gaan worden. Er zijn voor de nachtclub al tal van artiesten uitgenodigd onder wie op 28 juni Centerfold met het ballet Penny de Jager, 12 juli de Star Sisters en Lipstick, 19 juli Joe Bourne, 2 augustus Pia Beek en 16 augustus Lobo and his Dancers. De verbouwing en nieuwbouw van Huis ter Duin zijn, zoals directeur A. Eberharten van het Grand Hotel onlangs ook al stelde, dertig procent duur der uitgevallen dan was bere kend. De totale bouw, apparte mententorens (waarvan er een in gebruik is als hotelaccom modatie omdat de zes hotel-la gen en elf verdiepingen boven het zwembad op het midden gedeelte tussen hotel en appar temententorens voorlopig niet worden gerealiseerd wegens de ingestorte koopmarkt voor appartementen), de bouw van het. middengedeelte en het op knappen van het oude hotel gedeelte hebben ruim 40 mil joen gulden gekost. Dat komt volgens Noorlander vooral omdat er meer gedaan is dan was bedoeld. Zo komt er een nieuwe telefooninstallatie waarbij het mogelijk is de tel ler per kamer bij te houden en volautomatisch de rekening daarvan te presenteren. Het tussengedeelte is ongeveer vier miljoen gulden duurder uitgevallen en kwam op totaal tien miljoen, met name door de luxueuzere uitvoering. Het opknappen en wit maken van de gevel van het oude hotel- deel hebben ruim 1,5 miljoen gulden gekost. Duinholding mikt met het vernieuwde complex vooVal op grote groe pen, party's en congressen. „Het hotel is wat prijs betreft niet uitermate bestemd voor Jan Modaal of Jan 2x Modaal, maar het a la carte-restaurant zit elke avond vol, want de prijzen zijn heel normaal", al dus Noorlander. Eind septem ber wordt Huis ter Duin offi cieel geopend, sinds april is het echter al in gebruik.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 5