van Stephen Gilbert: uimtestruetuur tot object a Aparte positie voor grote steden foest kwartetspel loor de ^asallers Oplettende directie van Jan Cober „Bonte buitelingen" plezierig stuk van Haags Theater-atelier fÜNST £eidóc@otvumt MAANDAG 12 MAART 1984 PAGINA 9 )mroep vraagt «tra zendtijd lilversum 5 IILVERSUM Het NOS-be- uur gaat een aanvraag voor 5tig uur extra radiozendtijd week bij minister Brink- i van WVC indienen. De extra radio-uren moeten !ft ingang van 1 oktober van tjaar ten goede komen aan ilversum 5. Deze speciaal oor minderheden bedoelde (ider is vorig najaar met uit- ndingen van enkele uren >r dag begonnen. Het is de doeling dat de nieuwe uren urden verdeeld onder de di- ■rse omroeporganisaties. Heinrich Böll verkoopt archief BONN De Westduit- se schrijver Heinrich Böll wil zijn archief verkopen aan de ge meente Keulen. Behal ve zijn complete werk bevat Bölls archief ma nuscripten, aantekenin gen en ongeveer 50.000 brieven, onder andere van de ex-presidenten Walter Scheel en Gus- tav Heinemann, ex- -bondskanselier Willy Brandt en de schrijver Günther Grass. Böll zegt „niet in luxe te gaan leven of van gou den borden te eten". Blij mei derde net AMSTERDAM De Fe deratie van Kunstenaars verenigingen in Amster dam heeft het kabinet meegedeeld met vreugde kennis te hebben geno men van de overeen stemming tussen PvdA en CDA over een derde televisienet. De federatie vindt een dergelijk net, dat onafhankelijk van le den en kijkcijfers kan uitzenden, van zeer groot belang voor het publieke omroepbestel. Zij ver zoekt het kabinet dan ook met klem het voor stel van PvdA en CDA over te nemen. Imogen Holst overleden ALDEBURGH De Britse pia niste Imogen Holst, dochter van de componist Gustav Holst, is op 76-jarige leeftijd overleden. Imo gen Holst kreeg een eigen reputa tie op muziekgebied ondanks het feit dat zij door haar vader au teur van de suite De Planeten werd overschaduwd. Zij werd de muzikaal assistente van de com ponist Benjamin Britten, dirigeer de de Purcell Singers en was ge durende vele jaren artistiek di rectrice van het jaarlijkse festival van Aldeburgh. Imogen Holst heeft ook een biografie van haar vader geschreven wiens Zweedse voorouders zich in 1807 in Enge land vestigden. Delta Kabel niet samen met omroepen op abonnee-tv HILVERSUM - Directeur Dake van Delta Kabel, een bedrijf dat samen met VNU abonnee-televisie wil gaan aanbieden, ziet geen enkele mogelijkheid om in combi natie met de omroepen abonnee-tv te maken. Het be drijfsleven loopt in een dergelijk geval een veel te groot risico dat abonnee-tv niet rendabel kan worden geëx ploiteerd, aldus Dake. Hij reageerde daarmee op de overeenkomst tussen CDA en PvdA, die er toe moet lei den dat er een derde televisienet komt en dat de omroe pen mogen meedoen aan abonnee-tv. PvdA-mediaspeci- alist Kosto houdt het er op, dat de omroepen per dag een eigen uitzendblok op een abonneekanaal kunnen krij gen. Een andere variant is dat de omroepen het abon neeprogramma gedurende één dag per week verzorgen. Mocht het kabinet niet bereid zijn om de PvdA-motie over abonnee-tv uit te voeren, dan zal de PvdA zich in de toekomst onthouden van steun aan de CDA-wens voor een derde televisienet, aldus Kosto. Muziekprijs voor Ronald Brautigam AMSTERDAM De pianist Ronald Brauti gam (29) uit Amsterdam krijgt op 31 maart in het Concertgebouw in Amsterdam de Neder landse Muziekprijs. Hij speelt bij die gelegen heid met het Concertgebouworkest een pia noconcert van Mozart. Brautigam studeerde aan het Sweelinck-conservatorium in Am sterdam bij Jan Wijn en vervolgens in Lon den bij John Bingham in Londen en in de Verenigde Staten van Amerika bij Rudolf Serkin. Twee jaar geleden werd hij toegela ten voor de Nederlandse Muziekprijs, be schikbaar gesteld door het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daar mee was het financiëel mogelijk een paar jaar in Amerika te studeren. Brautigam is intus sen al regelmatig met orkesten opgetreden en hij gaf ook al tal van recitals. Engelse kunstenaar ephen Gilbert (1910) aakte tussen 1943 en 145 in isolement schilde- jen van grote insecten, igels en vissen in felle euren. Het waren vooral krachten van het im- inerende Ierse land- tiap die hem tot deze [ïilderijen brachten. Pas 1948 ontmoette hij As- r Jorn, de Deense initia- r van Cobra: „Het was n grote stimulans Jorn ontmoeten en te besef- n dat ik niet alleen was, ik maakte reizen naar enemarken en Neder- nd om me op de hoogte stellen en om andere instenaars te ontmoe- n" (Gilbert in het tijd- hrift Code, november 83). j galerie Nova Spectra zijn ikele schilderijen uit 1944 te en. Samen met zijn werk uit Cobra-periode (1948-1951) nvatten zij slechts een klein aar specifiek gedeelte van jn oeuvre, want na 1951 endde hij zich van de schil- rkunst af. Karei Appel, Cor- eille en Constant, de belang- jkste Nederlandse Cobra- unstenaars waren inmiddels iar Parijs verhuisd en Gil- ert die vanaf 1946 in deze laI woonde, voelde zich ver- fit met Constant. Ook deze ilder zwoer de spontane irfexplosie af en richtte zich een ander medium. Kleur erd in ruimtestructuur om- izet en zij ontwikkelden, ie- :r op eigen wijze, ruimtecon- ructies. n 1954 maakten Constant en gekleurde metaalconstruc- die nogal verschilden. De Stephen Gilbert, sculptuur koper, 1983 mijne waren architectonisch en rechtlijnig, die van Con stant meer gebogen en ge beeldhouwd". Op de tentoonstelling zijn twee constructies van gekleurd alu minium en staal uit 1956 en 1958. Gebogen platen zijn in een open frame gevat en heb ben een monumentale wer king. Gilbert ging na enkele jaren vooral het frame als een storend element ervaren en verliet de open vorm. Metalen fdaten werden aan elkaar ge- ast en zo ontstonden gesloten vormen: de ruimtestructuur werd een object. Toegevoegde kleur verdween voorgoed uit zijn kunst en vanaf 1970 heeft koper zijn voorkeur; eerst het geelkoper en later het roodko per. Zijn recente werk bestaat uit roodkoperen zuilen, die Galerie Nova Spectra, Laan van Meerdervoort 27, „Stephen Gilbert, beelden en tekeningen", tot 18 maart, dinsdag t/m zaterdag 11-18 Galerie Rob van den Doel, Anna Paulownastraat 105 a, „Willem Hee- son, Glasunica", tot 9 april, woens dag t/m zondag 10.30-18 uur. Grafiekwinkel Inkt, Prinsegracht 16, „Jan Naezer, etsen en Sya de Nooy- er, litho's", tot 29 maart, maandag t/m vrijdag 13-17 uur, zaterdag en zondag 14-17 uur. meestal met z'n drieën bij el kaar geplaatst zijn. De abstrac tie is ver doorgevoerd, maar door de lichtreflecties van het koper en de onregelmatige contouren van de zuilen, is het werk poëtisch. Zelfs de klein ste sculpturen zijn monumen taal en tonen zijn architectoni sche belangstelling. Aan de vele beelden en enkele schilderijen van Stephen Gil bert zijn twee werken van Constant toegevoegd. De artis tieke band die de twee kunste naars aan het begin van de ja ren vijftig met elkaar hadden is nooit meer hersteld, want zij sloegen verschillende wegen in. Constant pakte rond 1969 het penseel weer op en schil derde de labyrintische ruimten van zijn New Babyion. Twee voorbeelden van deze labyrin then hangen op de tentoonstel ling. Gilbert ging stap voor stap op de ingeslagen weg van de abstracte sculptuur verder. Als Gilbert in 1983 naar Am sterdam komt en Constant op zoekt, onstaat er in de maan den erna een correspondentie tussen de kunstenaars. De brieven uit Parijs en Amster dam, waarin ondermeer ge dachten worden gewisseld over abstractie en figuratie, zijn gebundeld tot een catalo gus bij de tentoonstelling in galerie Nova Spectra. In 1977 begon Willem Heesen, na een lange dienst als ont werper bij de glasfabriek Leerdam, zijn eigen glaswerk plaats „De Oude Horn". De stap naar zelfstandigheid werd gewaagd en samen met een team mensen werkt Heesen aan zijn produktie. Elk jaar verlaten honderden objecten de werkplaats en vinden op grote schaal, vaak via tentoon stellingen, hun weg naar de particuliere koper. Daarom werd Heesen een be langrijke stimulator van de Nederlandse glaskunst. Een produktie op grote schaal bete kent ook dat er niet voortdu rend topkwaliteit geleverd wordt en dat elk object van Heesen zeker geen unicum is. Galeriehouder Rob van den Doel is zich daar zeer bewust van en stelde als voorwaarde aan de tentoonstelling van Willem Heesen dat er glasuni ca met een experimenteel ka rakter getoond zouden wor den. Na 25 jaar past Heesen opnieuw de graveertechniek toe en experimenteert met het thema „fluitspeelster". Met een paar losse lijnen voegt hij deze afbeelding aan de objec ten toe, nl. op de bovenkant van gesloten vormen. Door toepassing in meerdere objec ten wordt duidelijk bij welk object het resultaat bevredi gend is, want meestal werkt het decoratie-patroon storend. Deze gesloten objecten - kom men die aan de bovenkant dichtgemaakt zijn - zijn simpel van vorm en fascinerend van kleur: decoratie voegt daar weinig aan toe. Heesen weet geraffineerd met kleur te spe len, waardoor prachtige effec ten ontstaan. Veel blauw en groen - kleuren van de sloten uit de natuur rond zijn werk plaats - soms troebel, soms glashelder. Het zijn deze een- Jan Naezer, z.t., ets, 1984 voudige gesloten vormen, die het hoogtepunt van de exposi tie bij galerie Rob van den Doel zijn. De verzameling kleine obecten, waaronder vele press-papiers, zijn de keerzijde van de tentoonstel ling; net artistieke peil is ge ring en zeker niet experimen teer Zij zijn de stille getuigen van zijn produktiewijze. Jan Naezer Bij Grafiekwinkel Inkt heeft Jan Naezer een gecombineer de expositie met Sya de Nooy- er. De etsen die Nazer toont dateren van 1979 tot 1984 en zijn voornamelijk groot van formaat. Behalve in de kleine re bruine etsen voeren grote zwarte vlakken de boventoon. Hun statisch karakter wordt, ondanks het fijne netwerk van de structuur, doorbroken door de introductie van witte nop pen, inkepingen en lijnen. Af" en toe verschijnen er cijfers in het beeldvlak. Uitsluitend als grafisch teken, want het gra fisch proces is het onderwerp van zijn etsen. Verrassend zijn de twee recen te etsen, gecombineerd met droge naald waarin ronde opengewerkte vormen worden gebruikt. Deze werken getui gen van grote kracht. INGRID VAN SANTEN oncert door het Lasalle Kwartet uit York in composities van Wa rn, Schubert, Berg en Beethoven, ligentia. nton Webern en Alban Berg oorden gistermiddag in Dili- ntia, Schubert en Beethoven aren de verliezers. Een der- lijke conclusie vraagt om n toelichting. Het waren de merikaanse musici Walter tvin, Henry Meyer, Peter amnitzer en Lee Fiser, teza- en het Lasalle Kwartet vor- end, die in strijkkwartetten an genoemde componisten droegen voor het vijfde laatste concert in de inter- itionale kwartetserie. Het isemble bestaat 30 jaar en de aam Lasalle is ontleend aan n straatnaam in New York. usiceren betekent voor de den van het ensemble hard serieus werken, de intensi- !it in hun presentatie is even- Mr hoorbaar als zichtbaar. Zij lannen zich tot het uiterste in zijn dodelijk serieus bezig, laar dat wil tegelijk zeggen adeliik voor de charme en oor de „Spielfreudigkeit" van chuberts kwartet in Es, op. 15 nr. 1. Het is alles zo door tikken van ernst dat het let- rlijk spelen met de muziek ordt verdrongen door het be- gzijn met de materie. Ook in ft kwartet op. 95 van Beetho- in waarin toch ook bleek, dat 'tensiteit niet nadrukkelijk Tfeetie impliceeert. i 20e eeuwers Webern en 'g spraken veel meer aan in on strijkkwartet op. 28 en op. werken die duidelijk wer- fn geprofileerd. In deze com- Kities geen vrijblijvend mu ieren, de worsteling met de 'tenties van de componisten Sulteerden in verdieping van it wezen- van hun penne- tuchten, gepassioneerd en ge- den. Het Lasalle Kwartet left de 20e eeuw als speciali- en daarop had dit Dili- tttia-programma afgesteld "feten zijn. Nu leed het con- irt onder tweeslachtigheid. ADR. HAGER Jan Cober, nog voor kort so loklarinettist van het Residen tie Orkest, heeft voor het vak van orkestdirectie gekozen en na het vorig seizoen zijn „oude" orkest in een half pro gramma gedirigeerd te heb ben, kreeg hij het zaterdag avond en zondagmiddag in een heel concert te leiden. Dat ging hem bekwaam en oplet tend af, al klonk het hier en daar wat ongelijk en wat onaf gewerkt. Maar dat zal wel meer aan de ongewone keuze van de muziek gelegen heb ben. Want de orkestsuite Der Burger als Edelmann van Ri chard Strauss vergt een heel geraffineerd klankbeeld, dat zowel doorzichtig als vleiend- welluidend moet zijn. En daar gaat heel wat repetitietijd in zitten. Toch viel er veel te genieten, glimlachend bij de reminiscen ties aan de Rosenkavalier en aan de Don Quichotte, bewon derend bij de mooie vioolsoli van Jaring Walta. Dat Strauss de esprit van Molière's Le Bourgeois Gentilhomme waar naar het is geschreven, niet pakte, valt niet kwalijk te ne men. Er ligt nu eenmaal een wereld van verschil tussen beiden. De 2e helft van de avond was PWA-zaal Congraagebouw. aan Spaanse muziek gewijd, eerst namaak-Spaans in de on middellijk weer te vergeten Toccata voor castagnetten, strijkorkest en slagwerk van Alan Stephenson en de evenzo snel op te bergen Jota Arago- nesa van Glinka en daarna écht, authentiek Spaans. De grote trekpleister was natuur lijk Deanna Blacher, virtuoos en elegant castagnetten-speel ster en sierlijk danseres. Zij beheerste de typische hand- en armbewegingen perfect en voerde in de Orgia uit Turina's Danzas Fantasticas en in de Danza nr. 1 uit De Falla's La Vida Breve suggestieve dans bewegingen bij het castagnet- tenspel uit. En in de Interme- dio uit Jimenez' Zarzuela La Boda de Luis Alonso ontpopte zij zich als een verrassend lichtvoetige, geestige en speel se danseres, volledig passend bij deze watervlugge muziek. Het grote enthousiasme van de volle PWA-zaal leidde zelfs tot een reprise. NOES KOKEE Zanger/bassist „Sting" van de Police gescheiden LONDEN Een rechtbank in Londen heeft de echtscheiding uitgesproken van de zanger en bassist van de rockgroep Poli ce, „Sting" en zijn vrouw, de Britse komedienne Frances Tomelty. De 32-jarige musicus, die ei genlijk Gordon Summer heet. was nog leraar in Newcastle toen hij 8 jaar geleden trouwde met Frances, die korte tijd la ter een schitterende loopbaan in het theater begon. Het paar heeft twee kinderen. Sting. die dank zij de muziek die hij voor de Police schreef veelvoudig miljonair is, leeft nu samen met een Westduitse quin. Poëzie en slaap in wankel evenwicht Tot vijf uur in de ochtend duurde de „Nacht van de poëzie", gehouden In het Utrechtse Muziekcentrum Vredenburg, in de nacht van zaterdag op zondag. Zo'n 2500 liefhebbers van ge dichten waren gekomen om onder anderen Maarten Biesheu vel, Monlek Toebosch, Jan Blokker, Jan Decleir, Simon Vin kenoog, Bert Schierbeek en Remco Campert uit eigen werk te horen voordragen, soms in liedvorm. Ook op W.F. Her mans was gerekend, maar deze schrijver was veiligheidshalve maar in zijn woonplaats Parijs gebleven; sommige van zijn uitlatingen zijn als racistisch beoordeeld en dat was hem te voren goed ingepeperd. Ongeveer de helft van het aantal be zoekers bleef tot het einde; daarmee kwam de balans tussen poëzie en slaap in wankel evenwicht. Maar degenen die ble ven kregen wel waar voor hun geld: in dit vierde dlchtersfestl- val was de aandacht voor poëzie opvallend serieus. „Bonte buitelingen" is een stuk dat met elementaire theatrale middelen de primaire kleuren, blok ken en drie buitelaars plezierig theater vertoont. Het is opgebouwd uit twee onderdelen, een kijkspel voor de pauze en een doe- mee-spel voor kinderen na de pauze. De drie primaire kleuren, rood, geel en blauw, spelen een belangrijke rol in het stuk. Drie buitelaars, uitgedost in fraaie kostuums in die kleu ren, spelen in de voorstelling een rol die bij de kleuren past. Zo is de blauwe buitelaar tra ger dan de andere, speelt de rode fors en nadrukkelijk en stelt de gele buitelaar felheid en snelheid voor. De buitelaars bewegen zich in patronen over het toneel, daarbij bij de perso nages passende klanken ui tend. Zij botsen met elkaar, vanwege hun verschillende Het Haags Theater-atelier o.l.v. Jo Röhrig speelt „Bonte buitelingen". Regie: Jo Röhrig. Met Mirjam Ghij- sels, Jooske Mulder en Annelou Ypeij. Theater aan de Haven, zater dag 10 maart. Verdere voorstellin gen op scholen in Den Haag en el ders in het land. NIEUW SUBSIDIESTELSEL VOOR TONEEL EN ORKESTEN IN AANTOCHT (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Brinkman van WVC denkt erover de subsidië ring van alle professionele orkesten en toneelgroepen vanaf 1985 in handen van de centrale overheid leg gen. Alleen de drie grote steden Den Haag, Amsterdam en Den Haag zullen een aparte positie krijgen. Ook daar zullen de meeste gezelschappen door het Rijk worden gesubsidieerd, maar enkele gezelschappen zullen geheel voor rekening van de gemeenten komen. Dit is in kort bestek de nieuwe opzet van de WVC-plannen voor een nieuw subsidiestelsel. Daarmee zou een eind komen aan het huidige ingewikkelde systeem van koppelsubsidies, waarbij Rijk en gemeenten sa men volgens een bepaalde ver deelsleutel de subsidies aan ge- kon men niet zeggen welke gezelschappen in de grote ste den door het Rijk, én welke geheel door de gemeenten moeten worden gesubsidieerd. Komende maandag wordt in de Tweede Kamer gepraat over de beleidsbrief van mi nister Brinkman over het cul tuurbeleid. De nieuwe regeling mag het Rijk geen extra geld kosten, hetgeen betekent dat de ge meenten minder geld krijgen via het gemeentefonds. Die korting zal voor gemeenten met gesubsidieerde gezelschap pen iets lager uitvallen dan het bedrag dat de stad nu aan subsidies kwijt is. Dit komt omdat ook bij de omringende steden, die meeprofiteren van het cultuuraanbod, een korting op het gemeentefonds wordt toegepast. De plannen van Brinkman zijn vroegtijdig uitgelekt. De bewindsman wilde met het presenteren ervan wachten tot een door hem gevraagd advies over de herinrichting van het toneelbestel gereed is. Een spe ciale commissie, onder voorzit terschap van ex CRM-minister De Boer zal hierover nog deze maand advies uitbrengen aan Brinkman. aard, krijgen ruzie en verzoe nen zich. Het beweeglijke spel op het podium krijgt een extra di mensie door de toevoeging van kubussen met een ribbe van een centimeter of veertig. Van die kubussen zijn de vlakken twee aan twee in de kleuren van de kostuums van de spe lers geverfd. Daardoor kan met het blokkendoos-effect heel snel een kubus die er rood uitziet in een „gele" of „blauwe" worden omgezet. De buitelaars bepalen met die ku bussen territorium, drukken de onderlinge krachtverhou ding uit en komen uiteindelijk tot een soort overeenkomst. „Bonte buitelingen" kenmerkt zich vooral door beweging. Het aanstekelijke en vooral humoristische theater spreekt kinderen en volwassenen sterk aan. De heldere kleuren en de eenvoudige theatrale middelen als botsen, vallen en andere bewegingen brengen de lachspieren in werking. Dat bleek afgelopen zaterdag toen na de pauze de kinderen op het toneel werden gehaald. De kleuren spraken dermate tot de verbeelding dat zonder een woord uitleg de kinderen met de blokken gingen spelen „Bonte buitelingen" werd ge baseerd op Bauhaus-experi- menten van Oskar Schlemmer uit de jaren twintig. Schlem mer streefde met zijn experi menten naar wat hij noemde „een intensiteit als enige bron van vernieuwing". Het met vaart uitgevoerde stuk geeft niet veel inzicht in de theorie van Schlemmer Wel levert het een hoeveelheid interes sant en humoristisch theater op. PETER SNEL Voor een uitgebreide agenda, ook voor de ko mende dagen raadplege men „UIT", de gratis we kelijkse bijlage van deze krant. bioscopen LEIDEN LUXOR (Stationsweg 19. tel. 071-121239): The treasu re of the four crowns (12); 14.30. 19.00, 21.15. LIDO I (Steenslraat 39. tel. 124130): Schatjes (12): 14.30. 19.00. 21.15. LIDO II: Rear window (16): 14.30. 19.00, 21.15 LIDO III: Never say never again (12); 14.30. 19.00. 21.15. LIDO IV: Moord in extase (12); 14.30, 19.00. 21.15 STUDIO (Steen- straat 39. tel. 133210): Zelig (al); 19.00, 21.15. ma. di. ook 14.30. TRIANON (Breestraat 31. tel. 123875): De nachten van Lucre- tia Borgia (16): 14.30. 19.00, 21.15. zo. 14.15. 16.30. 19.00. 21.15. REX (Haarlemmerstraat 52. tel. 071-125414): Een klae voor schootkatjes (16); 14.30. 19.00. 21.15. KINDERVOORSTELLING STUDIO Tekenfilmfestival van Walt Disney; wo. 14.30. ALPHEN AAN DEN RIJN a EU- ROCINEMA I (Van Boetzelaer- straat 6, tel. 01720-20800): Schatjes (12): 18.30, 21.00. wo. ook 13.30. EUROCINEMA II: Schatjes (12); (beh. ma.) 18.30, 21.00. wo. ook 13.30. a EURO- CINEMA III: Moord in extase (12); 18.45, 21.15. EUROCINE MA IV: Staying alive (12); 18.45, 21.15. wo. ook 13.45. KINDERVOORSTELLING EUROCINEMA III: 101 dalma- tiërs (al); wo. 13.45. VOORSCHOTEN a GREENWAY THEATER (Schoolstraat 23-b. tel. 01717-4354): Return ot the Yeddi (al); ma. 20.00. Monty Phyton life of brian (12); di. wo. 20.15. WASSENAARa ASTRA (Lang straat 32. tel. 01751-13269): Or- dinairy people (al); ma. t/m wo. 20.00. DEN HAAGa ASTA (Spui 27. tel. 463500): Gorky park (16); 13.45, 18.45, 21.30. a BIJOU (tel. Spui 27. 461177): „Carmen" (16); 14.00. 19.15, 21 45.a CALYPSO (Spui 27. tel. 463502): Schatjaal (16); 14.00. 19.15. 21.45 a BA BYLON 1 (naast Centraal Sta tion. tel. 471656): The big chill (al); 14.00. 19 00. 21.30. a BA BYLON 2: Star'80 (16); 14.00. 19.15, 21.45. a BABYLON 3: Barry Lyndon (12); 14.00, 20.00. a CINEAC 1 (Buitenhof 20. tel. 630637): Treasure of the four crowns (12); 14.00, 18.45, 21.30. a CINEAC 2: Vertigo (16); 18.45, 21.30. ma. dl. ook 14.00. a CI NEAC 3: Night warriors (16); 14.00. 18.45. 21.30 a EUROCI- NEMA (Leyweg 910. tel. 667066): Brainstorm (16); 13.45, 19.45. wo. alleen 19.45. a METROPO- LE 1 (Carnegielaan, tel. 456756): Moord in extase (12); 14.00. 18.45, 21.30. a METROPOLE 2: Never say never again (12); 14.00, 18.45. 21.30. a METRO- POLE 3: Sophie's choice (16); wo. 20.10. ma. di. 14.00. a ME TROPOLE 4: Staying alive (al); 14.00. 18.45, 21.30.# METRO- POLE 5: A clockwork orange (16); 14.00, 18.45. 21.30. a ODE- ON 1 (Herengracht 13. tel. 462400): Schatjesl (12); 13.45, 18.45, 21.30. a ODEON 2: Sud den impact (12); wo. 16.00, 18.45, 21.30. ma. di. 13.45, 18.45. 21.30. a ODEON 3: To be or not to be (al); 13.45, 18.45. 21.30. a ODEON 4 Risky busi ness (al); 13.45, 18.45, 21.30. a LE PARIS 1 (Kettingstraat 12b, tel. 656402): Die madchen von Pigalle (18); 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 19.00, 19.30, 21.00. a LE PARIS 2: I like to watch (18); 12.15, 13.45, 15.15, 16.45, 18.15. 19.45. 21.15. a LE PARIS 3: Hate and love (19); 12.30. 14.15. 16.00. 17.45, 19.30. 21.15. a PASSAGE (Pas sage 63. tel. 460977): Hercules (al); 14.00. 1845. 21.30. a HAAGS FILMHUIS (Denneweg 56. tel. 459900): Grey gardens (16); di. 22.00. wo. 20.00. Best boy (16); ma 22 00. Streetcor- nerstories (16); di. 20.00 KINDERVOORSTELLINGEN a CINEAC 3: Woody Woodpec ker festival; wo. 14.00. a EURO- CINEMA: Tom en Jerry festival; WO. 14.00. a METROPOLE 3: Donald Duck in het wilde wes ten: WO. 14 00 a ODEON 2: Ro bin Hood; 13.15. INFORMATIE OVER FILMS, MUZIEK THEATER. RECREATIE. EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA FIGUURPUZZtEL (klein formaat met diagram) Serie U a Model 629 a Opgave r 629.818 MAGISCH FIGUUR In elk vakje dient een letter te worden ingevuld, waardoor zowel horizontaal als verticaal woorden van navolgende betekenis verkregen kunnen worden: 1 zacht-treurige stemming v.h. ge- 2 hachelijk; 3 werelddeel; 4 munt in Venezuela; 5 van taptemelk gemaakte kaas. OPLOSSING

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 9