oze tuinders aan de straat op r Licht herstel regerings partijen Minister blijft voorstander overneming Wilton door Damen ijf jaar :el voor JCarate Bob driekwart tevolking til een erendum uisraket iver de KONINKLIJK HUIS Zodra opvang is geregeld moet Sjam alsnog land uit Werkgevers eisen compensatie voor lastenverzwaring Voor sportieve, actieve mensen. Recht op tandheelkundige hulp vaak onbekend JNNENLAND QeidócQowumt MAANDAG 12 MAART 1984 PAGINA 5 »P HAAG De 34-jarige Joego- Slobodan M., alias Karate '0 is vanmorgen in hoger beroep e a joordeeld tot vijf jaar gevange- sstraf voor de verkrachting van je vrouwen. Het gerechtshof in en Haag bevestigde hiermee de tspraak van de Rotterdamse chtbank van februari vorig jaar. fildie in het laatste gedeelte van e t i» proces zelf zijn verdediging feii lerde, heeft veertien dagen de tijd n in cassatie te gaan. Levensverzekeraars verlagen hypotheek rente 0,2 procent DEN HAAG De le vensverzekerings maatschappijen heb ben hun rentetarieven voor nieuwe hypothe caire leningen met in gang van vandaag met 0,2 procent ver laagd. De basisrente komt daarmee op 8,4 procent. Deze geldt voor leningen tot 75 procent van de execu- tiewaarde van een on derpand en voor le ningen met gemeente garantie. Hiswa In Amsterdam worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de Hlswa die aanstaande vrijdag van start gaat. Op de foto wordt het grootste Jacht dat tentoongesteld wordt, uit de Amstel gehesen en op een truck geplaatst voor vervoer naar de RAI. Voor de lieve som van 1,9 miljoen gulden kan men zich de eigenaar noemen. Douane ontdekt vleesfraude ROTTERDAM De Rotterdamse doua ne heeft een vleesfraude aan het licht ge bracht, waarbij voor tenminste enkele honderdduizenden guldens aan EG-gel- den ten onrechte zijn geïncasseerd. Van uit Ierland is daarbij via de Rotterdamse haven zogenaamd rundvlees, waarop een hoge EG-restitutie bij export buiten Eu ropa staat, naar Zaire geëxporteerd. In feite echter werd varkensvlees geëxpor teerd. Daar legt de EG bij export buiten Europa veel minder geld bij. De fraude kwam onlangs in de Rotterdamse haven bij toeval aan het licht toen een douane- -beambte bij het overladen van het vlees uit een oplegger opmerkte dat uit een o- pengevallen doos varkenspootjes staken. De vrachtdocumenten vermeldden als la ding echter rundvlees. B en W Woensdrecht: deel vredeskamp moet gesloopt WOENSDRECHT Het college van B en W van Woensdrecht wil dat een aantal op het vredesactie- kamp in Woensdrecht opgetrokken bouwsels vóór 20 maart wordt afge broken. Volgens het college is bij het afge ven van de vergunning voor het kamp wel toestemming gegeven voor het optrekken van tenten, maar niet voor plaggenhutten en houten keten. Ook heeft het college bezwaar tegen de op het terrein ge- plee tste windmolen die het kamp van electriciteit voorziet. De vrede sactivisten voeren overleg met hun advocaat om de sloop te voorko men. n *fan onze parlementaire re dactie) HAAG Enkele iderden tuinders zullen iensdag bij het ministe- yr* van Landbouw en Vis- cJij in Den Haag demon- geren tegen kabinets plannen de gasprijs voor tuinders niet te verlagen. Tot de demonstratie is dit weekeinde in Utrecht be sloten door de leiding van de drie landelijke land bouworganisaties KNLC, KNBTB en CBTB. De tuinders willen bij de de monstratie een petitie over handigen aan minister Braks of zijn staatssecretaris Ploeg, met het verzoek het zwavelge- halte in stookolie niet te verla gen van 1,5 naar 1 procent, maar te verhogen naar 2 pro cent. De „ontzwaveling" maakt de stookolie duurder, hetgeen weer doorwerkt in de gasprijs. De tuinders zijn kwaad omdat zij meer voor hun energie betalen dan con currenten in het buitenland. Enkele jaren geleden waren het diezelfde concurrenten die, via hun regeringen, de Euro pese Commissie ertoe brachten de Nederlandse gasprijs voor tuinders als te laag te beschou wen. Nu het tuindersgas op hetzelfde prijsniveau ligt als het industriegas, blijken exter ne factoren, zoals heffingen en gehalten zwavel in stoololie, nadelig uit te werken voor de tuinders. 1 f V)n onze parlementaire re- dactie) HAAG Bijna drie- art van de Nederlan- wil dat de plaatsing kruisraketten in nsdrecht onderwerp irdt van een volksraaa- ;ging. In een opinieon- irzoek dat in opdracht de Vara door het bu- iu Interview werd ge lden, verklaarde 73 ;nt voorstander van i'n referendum te zijn, ijl 19 procent zo'n Ipleging afwees. t het onderzoek bleek ver- jr dat 63 procent tegen plaat- l van kruisvluchtwapens Nederlandse bodem is. Van CDA-kiezers verklaarde h opnieuw 53 procent tegen, j de VVD 36 procent. e voorstanders van een refe- }ndum over de kernwapens egen zaterdag steun van het |)A-Tweede Kamerlid Sytze ber. „Het zou rampzalig zijn het parlement terzake een ing zou nemen die niet t met de opvatting van 5te meerderheid van het erlandse volk. Daarom zou vooraf een raadgevendTe nendum moeten worden ge- uden", aldus Faber. i krant ontvangen Bel in 18.00 en 19.00 uur, Iterdags tussen 14.00 en p.00 uur, telefoonnr. 071- :2248 en uw krant wordt dezelfde avond nabe- •gd. (ADVERTENTIE) [feSTENAKTIE Pomo» 8*mwDMMXR 707070147~ Booreiland bijna „thuis" Voor de beman ning van de zee sleper Smit Houston (16.000 pk), gefotogra feerd in Het Ka naal, zit de reis er bijna op. Op 16 maart hopen zij aan te komen in Aberdeen en dan is ook voor het booreiland Sedco 714 de tocht van 28.000 km, die 8 juni in Zuid-Korea be gon, ten einde. De Sedco 714 is een gedeeltelijk afzinkbaar eiland, bestemd voor olieboringen >-ƒ■" op het Engelse deel van het. Continentaal Plat. Het .sleep- contract kostte de opdrachtge vers zo'n 4,5 mil joen gulden. DEN HAAG Verwacht wordt dat minister Van Aardenne van economi sche zaken vandaag of morgen de knoop door hakt wat betreft de toe komst van de Schiedamse wërf Wilton Fijenoord. Vanochtend hebben de vakbonden een gesprek met de minister over de situatie bij Wilton. Daarna zal Van Aardenne de ge meente Schiedam en het Openbaar Lichaam Rijn mond horen over de vori ge week ingebrachte al ternatieve voorstellen. De minister heeft het afgelo pen weekeinde voor de radio echter al laten weten dat zijn voorkeur blijft uitgaan naar een overneming van Wilton door Damen Shipyards uit Gorkum. Inkrimpingen van personeel op aanzienlijke schaal bij Wilton, zoals Damen wil, acht de minister, blijkens ook rapporten van adviesbu reaus de afgelopen tijd, onver mijdelijk. De minister reageerde hier mee op het aanbod van de ge meente Schiedam om Wilton met 40 tot 45 miljoen gulden te steunen. Volgens dit plan zou het aantal ontslagen beperkt kunnen blijven tot 150 via na tuurlijk verloop. Minister Van Aardenne blijft echter het laatste woord houden, omdat Schiedam als voorwaarde voor de financiële injectie stelt, dat Economische Zaken eveneens met 40 miljoen gulden over de brug komt. De onderhandelingen tussen Damen, Wilton en de bewind voerders zijn al enige tijd in een vergevorderd stadium. Breekpunt blijft vooralsnog het massa-ontslag dat Damen zich bij de overname voorstelt. Damen ziet dat als de enige mogelijkheid om flexibel te kunnen werken. Directeur ir. B. Sluis van Wilton acht een compromis tussen de Damen- -variant en de Schiedamse va riant niet uitgesloten. Hij denkt aan een commercieel sa menwerkingsverband tussen Wilton en Damen voor uitslui tend de nieuwbouw. De in krimping van de werkgelegen heid zou dan tot 150 man be perkt kunnen blijven. Volgens het compromis zou Damen or ders moeten aanleveren die Wilton zou moeten uitvoeren. Hierop is het afgelopen week einde reeds een „voorschot" genomen. Hij heeft in principe een nieuwe reparatie-order voor Wilton geboekt met een waarde van 45 miljoen gulden, voor geval de overname van de werf op korte termijn door gaat. Het gaat om de reparatie van een veetransportschip. Met deze order is werkgele genheid voor 250 mensen ge durende een jaar gemoeid. De woordvoerder kon niet beves tigen of het aantal ontslagen dat Damen voor ogen staat daarmee tot 750 is terug te brengen. Subsidie voor schillenproject ARNHEM De Ecologische Kringloop Stichting (EKS) in Arnhem krijgt van het minis terie van landbouw en visserij een subsidie van 90.000 gulden voor onderzoek naar de afzet mogelijkheden van ingezuurd huishoudelijk afval. De EKS ontwikkelde vorig jaar een procédé waarmee schillen, etensresten en oud brood via inzuring kunnen worden ver werkt tot een goedkoop en veilig veevoer van hoge kwali teit. Met de subsidie wil de EKS onderzoeken hoe groot de afzetmogelijkheden van het ingezuurde huishoudelijk afval precies zijn en hoeveel verzu- ringsinstallaties er landelijk nodig zijn om aan de vraag van veehouders te voldoen. Volgens een woordvoerder van de EKS blijkt er ook in het buitenland grote belang stelling voor het inzuringspro- cédé, waarop binnenkort pa tent zal worden aangevraagd. De agenda voor de leden van het Koninklijk Huis Is als volgt: 13 maart Koningin Beatrix ontvangt secretaris-generaal Luns van de Navo, die In ver band met zijn aanstaand aftreden een bezoek brengt aan Den Haag. Daarbij zal de regering Luns een diner aanbieden. SJam Chatterpal werd za terdagmorgen eventjes aan de pers getoond. DEN HAAG De vrijla ting van Sjam Chatterpal zaterdagochtend, een uur voordat het vliegtuig naar Paramaribo vertrok, bete kent niet dat hij nu in Ne derland mag blijven. Als goede opvang voor de jon gen in Suriname is gega randeerd, wordt hij alsnog uitgewezen. Tot die tijd moet hij zich elke week bij de Vreemdelingenpoli tie in Amsterdam melden. Dit heeft een woordvoer der van het ministerie van justitie vanmorgen meege deeld. Hoewel zijn moeder zaterdag een kort geding verloor dat het verblijf van de familie in Nederland moest legaliseren, werd Chatterpal kort na de uitspraak toch vrijgelaten. Staatssecretaris van Justitie, mevrouw Korte-Van Hemel, had de vrijlating van de 14-ja- rige jongen gelast omdat de Nederlandse ambassade in Su riname het niet gelukt was contact op te nemen met Sjams' vader in Nickerie. De Tweede Kamer had donderdag afgedwongen dat een goede opvang voor Sjam in Suriname geregeld moest zijn. Sjam hoefde na zijn vrijlating niet terug naar het gesloten kindertehuis, waar hij sinds vorige week woensdag ver bleef. Na even aan de pers te zijn getoond, werd Sjam bij fa milie in Amsterdam onderge bracht. Op de persconferentie was de jongen nauwelijks in staat vragen te beantwoorden. Volgens zijn advocate, mr Vos man, heeft alle publiciteit rond zijn uitwijzing Sjam nogal overdonderd. In het weekeinde heeft de po litie opnieuw vergeefs gezocht naar Sjams moeder en zusjes, die eveneens illegaal in Neder land verblijven. Eerder wer den invallen gedaan op ver schillende adressen in Leiden. De familie Chatterpal werd in 1980 illegaal verklaard wegens het ontbreken van passende huisvesting. Volgens het mi nisterie van justitie wordt er nog steeds naar gestreefd Sjam en zijn moeder en zusjes tege lijkertijd uit te wijzen. ENQUÊTE ROOIE HAAN: (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG CDA en WD herwinnen langzaam een deel van hun populariteit. Het verlies van de rege ringspartijen zou bij verkiezingen nu minder groot uit vallen dan enkele maanden geleden. De winst van de PvdA neemt wat af. Toch zouden de socialisten nog ne gen zetels winst boeken en uitkomen op 56. Aldus de cijfers van de laatste Vara-Rooie Haanverkiezingspei- ling. De beide regeringspartijen zouden nu precies de helft van het aantal Kamerzetels krijgen. In december waren dat er nog vijf minder. De VVD zou nu zakken van 36 naar 34, terwijl het CDA zou teruggaan van 45 naar 41 zetels. Volgens onderzoeker Mau rice de Hond is er begin dit jaar een duidelijke trendbreuk opge treden in het verlies van de regeringspartijen en zijn zowel CDA als VVD daarna weer gaan klimmen. De winst van de PvdA is gelijktijdig gaan dalen. Opvallend noemt De Hond echter het grote aantal kiezers van alle grote partijen die niet zeker meer wat wat te gaan stemmen: 25 tot 30 procent. Van de kleine partijen staat D'66 nog steeds op fors verlies: van 6 naar 3 zetels. De CPN zou een zetel verliezen en de PSP er een bij krijgen. De PPR blijft gelijk, terwijl de EVP uit de Kamer zou verdwijnen. Ter rechterzijde blijven de christelijke partijen onveranderd. De Centrumpartij zou er een zetel bij krijgen. Dat is minder dan enkele maanden geleden nog werd voorspeld. Volgens De Hond heeft de Centrumpartij te leiden gehad over de publiciteit rond het uittreden uit de partij van het gewezen CP-raadslid Fresco in Almere. DEN HAAG Het Kabinet moet ervoor zorgen, dat de lastenverzwaring voor de werkgevers als gevolg van een nieuwe korting op de sociale uitkeringen, finan cieel wordt gecompenseerd. Het is onrechtvaardig, als de overheid zijn bezuinigingen opnieuw op de werkge vers zou afwentelen. Van het lastenverlichtingsbeleid voor het bedrijfsleven komt dan weinig terecht Dit hebben de werkgeversorganisaties VNO en NCW zaterdag verklaard, in reactie op de voorstellen van het Kabinet om de zogeheten daglonen voor uitkeringsgerechtigden drie procent te verlagen. Deze maatregel moet de overheid circa 300 miljoen gulden opleveren. VNO en NCW vrezen dat niet de uitkeringsgerechtigden maar juist de werkgevers zullen opdraaien voor de korting op de dag lonen. In veel collectieve arbeidsovereenkomsten is immers de bepaling opgenomen dat de werkgevers uitkeringen tot een be paald niveau moeten aanvullen. De korting van de uitkeringen op 1 januari met 3 procent heeft de werkgevers bijgevolg 700 miljoen gulden aan aanvullende uitkeringen gekost Om deze afwenteling van de lasten op de werkgevers te voorko men zou de overheid via een ingreep in de cao's de aanvullende uitkeringen kunnen bevriezen. Maar volgens NCW en VNO kunnen werkgevers- en werknemersorganisaties niet met zo'n ingreep instemmen. VNO en NCW voelen daarom meer voor een financiële compensatie van de hogere lasten, bijvoorbeeld door de werkgeverspremies te verlagen. De voorgestelde korting op de daglonen resulteert in lagere uit keringen (WAO 77,5 pet en WWV 70,2 pet), omdat het dagloon als basis dient voor het vaststellen van het uitkeringsbedrag. Het dagloon is het gemiddelde van het loon dat verdiend werd voor dat een uitkering wordt aangevraagd. Het Kabinet wil dit „ba- sisloon" nu met drie procent verlagen. De jongste bezuinigingsvoorstellen van het Kabinet worden vrij dag in de Sociaal Economische Raad (SER) besproken. (ADVERTENTIE) HEMELS jjep, mum vrjouu/ 2ou fercaHc i/ikipeN sik QN5 OpSoV, KP£êc. AMSTERDAM De ken nis van ziekenfondsverze kerden op het punt van hun rechten en plichten op tandheelkundige hulp schiet tekort. Dat geldt vooral voor degenen on der hen die niet gesaneerd zijn. Dat is niet alleen vast te stellen bij de verzeker den zelf, ook de zieken fondsen en tandartsen zijn van mening dat ongesa- neerde verzekerden slecht tot zeer slecht op de hoog te zijn van wat er voor hen mogelijk is. Dit zijn enkele conclusies uit het proefschrift „Informeren en saneren - het stimuleren van de vraag naar tandheel kundige hulp", waarop me vrouw G. ter Horst aanstaande vrijdag zal promoveren tot doctor in de sociale weten schappen aan de Universiteit van Amsterdam. Het is de pro movendus gebleken dat verze kerden grote moeite hebben met gangbare begrippen als „verzekering" en „gesaneerd" of „niet gesaneerd" zijn. Volgens schattingen is van on geler een kwart van alle zie kenfondsverzekerden het ge bit niet gesaneerd, terwijl het in principe wel daarvoor in aanmerking komt. Niet-gesa- neerden doen zich tekort: ze betalen dezelfde premie als wel-gesaneerden maar bij de tandarts hebben ze recht op minder verstrekkingen en voor andere verstrekkingen moeten zij meer betalen, aldus mevrouw Ter Horst. In het proefschrift wordt ook een experiment beschreven rond de mogelijkheid om met behulp van een informatieve brief en eventueel een onder steunend telefoontje ongesa- neerde ziekenfondsverzeker den te bewegen zich voor sa nering aan te melden. In totaal liet 47 procent van de aange schreven ongesaneerden we ten in aanmerking te willen komen voor sanering.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 5