Honds dagje in Groenoordhallen „Toonhoogte van orgel Pieterskerk mag niet worden veranderd bij restauratie" iBUPB Universiteiten bekijken samenwerking met Peru Next Crisis toont talenten Inbrekers op de vlucht Motorboot uitgebrand Man stikt in smeulende bouwkeet Dwerg poedel Kelly beste hond van Rijnland BURGEMEESTER GOEKOOP STELT VOORWAARDE: MAANDAG 12 MAART 1984 PAGINA 3 Kamerorkest Het Heldelbergs Kamer- orkest treedt woensdag avond 21 maart op in de Hartebrugkerk (hoek Haarlemmerstraa t/Lange Mare). Op het programma staan werken van Vival di, J.S. Bach, Mozart en Telemann. Het orkest wordt geleid door Klaus Preis. Hij doet dit overi gens al 25 jaar. Het con cert, met Lynn Marcell (hobo) als soliste, begint om kwart over acht Cursus (1) In het Leidse Volkshuis aan de Apothekersdijk 34 wordt iedere dinsdagmiddag van twee tot drie uur een cursus zelfverdediging voor vrouwen gehouden. Op 20 maart gaat als er voldoende deelneemsters zijn weer een nieuwe cursus van start. De cursus duurt tien weken en kost drie gulden per keer. De bedoeling is dat de deelneemsters door de cursus wat weerbaarder worden. Kinderopvang is aan wezig. Cursus (2) Het Leids Volkshuis wil ook behulpzaam zijn bij het vakantieviercn in Frankrijk of Spanje. Daartoe wor den cursussen Spaans en Frans verzorgd. De cursussen zijn bedoeld voor volwassenen die al enige basiskennis van de talen is nodig. De cursus bestaat uit tien lessen en deelname kost 35 gulden. Cursus (3) Het Volkshuis start op 22 maart een klussencursus voor vrouwen. De lessen worden elke donderdagmiddag van half twee tot half vier gegeven. De cursus bestaat uit tien lessen en deelname kost twintig gulden. Er wordt onder meer aandacht besteed aan zagen, timmeren, fietsen repa reren en electriciteit. Nadere inlichtingen over de drie cur sussen zijn telefonisch verkrijgbaar bij het volkshuis: 149180. Strandwandeling Het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, afde ling Leiden, houdt zaterdagochtend 17 maart een strandwandeling onder leiding van natuurgidsen. Om tien uur wordt gestart vanaf de noordkant van de uit wateringssluizen in Katwijk. Deelname is gratis. Het dient aanbeveling om warme kleding en laarzen te dragen. LEIDEN De universi teiten van Amsterdam, Tilburg en Leiden werken al vijf jaar nauw samen met de universiteiten van Cusco en Puno in Peru. Om deze samenwerking te evalueren wordt vrijdag 16 maart in Leiden een se minar gehouden over „Onderzoek en ontwikke ling in Peru". Over deze samenwerking is ook een bundel verschenen. De vijf universiteiten werken samen in het kader van het Programma Universitaire Ontwikkelingssamenwerking. In Peru wordt onderzoek ge daan op het gebied van zaken als verbetering en intensive ring van de cultuur van de ei gen planten, gewassen en kruiden, de verbetering van landbouwmethoden. Dit werk wordt, in nauwe samenwer king met de bevolking, gedaan door de universiteiten in Peru. De Nederlandse inbreng is ad viserend, coördinerend en fi nancieel. De Nederlandse in stellingen fungeren als „raad gevers op afstand". Men ver richt laboratoriumwerk dat in Peru niet kan worden gedaan en er worden korte bezoeken aan het Zuidamerikaanse land gebracht om een onderzoek op te zetten of af te ronden. Het is de bedoeling dat op het seminar een discussie op gang komt over de resultaten en vooruitzichten van deze vorm van wetenschappelijke samen werking. Ook wil men van ge dachten wisselen over hulp verlening aan arme groepen in ontwikkelingslanden. Deze bijeenkomst, die van van half tien tot vijf uur duurt, wordt gehouden in de universiteits raadzaal aan de le Binnen vestgracht. 's Avonds wordt in de aula van het Rijksmuseum voor Volkenkunde aan de Steenstraat 1 de film „Yawar Fiesta" gedraaid. De film is ge baseerd op de gelijknamige no velle van J.M. Arguedas en heeft als thema de strijd die de condor van de Andes voert met de Spaanse stier. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het Bureau Bui tenland van de KH Tilburg, telefoon 013-662236/662247. LEIDEN „Next wave", zo omschrijft de Leidse groep Next Crisis haar muziek. Zaterdagavond kon in het LVC beluisterd worden wat men daaron der dient te verstaan. Toch bleek het na afloop van het concert niet zo eenvoudig de stijl van deze groep te karakterise ren, zeker als men de kortgeleden verschenen debuut-elpee nog in het achterhoofd heeft zitten. Ondanks het feit dat deze elpee een aantal uitste kende nummers bevat, maakt de muziek een enigszins gepolijste in druk. Op het podium liet Next Crisis (Geertje Hoeffnagel-zang, Hans Kemp-gitaar, Stef van Buuren-bas, Rens van der Meer-toetsen en drummers- duo Erk en Marcel Willemsen) een ander gezicht zien en dat beviel eerlijk gezegd beter dan de in vinyl vastgelegde ver richtingen: live wint de mu ziek van het zestal aan kleur en zeggingskracht. Wil men etiketteren dan lijkt de term prettig in' het gehoor liggende new wave gerechtvaardigd; goed gearrangeerde songs met soms opvallende intro's, gefun deerd op het uitstekende drumwerk van de gebroeders Willemsen. Geertje Goeffnagel is in vocaal opzicht beslist ge talenteerd: zij beschikt over een plooibaar stemgeluid, zeer zuiver maar soms te onder koeld. In de meer stevige, naar rock neigende, nummers (Fear, S.O.B.) komt haar stem pas goed op temperatuur en juist dan ook laat de groep zich als geheel van haar beste kant zien. Verbindende teksten tussen de nummers kan ze beter achter wege laten, die irriteren alleen maar. Wat overigens ook zeer irriteerde was het feit dat een LVC-vrijwilliger twee secon den na afloop van het concert begon met het draaien van plaatjes en op deze manier een toegift onmogelijk maakte. Een staaltje van intolerant machtsmisbruik dat wel vaker vertoond wordt in het LVC. Diegenen die Next Crisis (nog) eens live willen horen dienen morgenavond af te stemmen op VAR A's Popkrant, dat uit gebreid aandacht besteedt aan de groep. FRITS BRUINS KLEIDEN £ei<fc>e Commit LEIDEN Een bewoner van de Uiterste- «racht heeft gisteravond twee mannen die Waarschijnlijk probeerden in te breken met Wi stuk ijzer op de vlucht gejaagd. De man emerkte, dat het tweetal een deur van een roning intrapte. Hij greep het stuk ijzer, g erop af en gaf één van de mannen een _;de klap. Het tweetal sprong vervolgens l) een auto en ging er vandoor. De man die e dreun uitdeelde verklaarde tegenover de politie dat degene, die de klap kreeg, zich jogstwaarschijnlijk onder doktersbehande- l moest stellen. LEIDEN Een motorbootje, die lag afgemeerd in de Trekvliet nabii de Vijfmeilaan, is vannacht geheel uitgebrand. Omwonenden hoorden omstreeks één uur plotseling een doffe knal en zagen vervolgens de vlammen uit het vrachtscheepje, dat tot een f'acht is omgebouwd, slaan. De >randweer heeft de brand geblust. De oorzaak van de brand is niet be kend. Er deden zich geen persoon lijke ongelukken voor. Gaslek op Plesman- rotonde LEIDEN Een gaslei ding voor het belasting kantoor is zaterdagmor gen omstreeks half zes lek geraakt. De politie zette de rotonde af en leidde het verkeer om. Personeel van het Ener giebedrijf Rijnland is ge ruime tijd bezig geweest met het repareren van de lekkage. Sporters gewond LEIDEN Twee mannen die deelna men aan een rugby wedstrijd op een ter-- rein aan de Sma ragdlaan zijn zater dagmiddag met bles sures naar het AZL overgebracht. De ene man hield aan de wedstrijd een arm uit kom over en de ander een verscho ven rugwervel. LEIDEN De 28-jarige J. Ravensberger zonder vaste woon- of verblijfplaats is in de nacht van vrijdag op zaterdag door ver stikking om het leven gekomen in een bouwkeet, waarin een brandje was ontstaan. Het gaat om de bouwkeet op het terrein van de voormalige sociaal medische dienst aan het Noordeinde. De man had een ruitje inge slagen, was naar binnen geklommen en gaan slapen. Om twee uur sloegen er plotse ling rookwolken uit de keet. De gewaar schuwde brandweer doofde het brandje. Vol gens de politie is de brand mogelijk ont staan door een brandende sigaret Parmantig geknipt, geschoren en gekamt wachten op de keurmeester. LEIDEN Bijna 450 ihonden en hun begelei ders maakten er gister middag in de Leidse Groenoordhallen een „honds" dagje van tijdens jj de jaarlijkse hondenshow 'Jen clubmatch van de Ky- 1(i nologen Vereniging Rijn- eiland. Uiteindelijk werd I^Castle Yard's Kelly, de zwarte dwergpoedel van mevrouw N.L. Busser uit taj Wassenaar tot „Beste van gflde dag", ofwel club- match-winnaar uitgeroe- s»pen. ^Blaffend, keffend, kwispelend ^en vooral ook plassend brach- ten de honden, in formaat va- ^riërend van een handvol tot 11reuzen, veel vertier in de hal- zjlen. Ze begroetten elkaar of zaten elkaar achterna, maar ,op het „moment suprème" eJstonden ze in de houding om or'de strenge ogen van de keur- 7 meesters over zich heen te la- ten gaan. Opvallender echter was het gedrag van hun eige naren. Zij pasten zich aan aan de honden en dosten zich zo nodig zelfs uit in de kleding die het best bij het dier uit kwam. Zo viel er bijvoorbeeld in de gezellige drukte een heuse schapsherder waar te pèmen. 'Het publiek was ook in groten getale naar de clubmatch an- v nex hondenshow gekomen. Ruim 5000 bezoekers telde I Rijnland en dat betekende dat i er vijf gratis iaarabonnemen- iten voor het dierenpark Was senaar werden uitgedeeld, want elke duizendste bezoe ker werd hierop getrakteerd. De abonnementen waren af- inckomstig van dierenparkdirec- jjteur J. Dooieweert, die ook in ^de jury van de kind-hond- zat. Prijswinnares daar- ^in werd de 11-jarige Diana .g' Engel uit Rijnsburg met haar ^pekinees. Maar er waren nog ,meer prijzen te winnen. Het Concours d'elegance werd ge wonnen door mevrouw Koe- lewijn uit Hazerswoude met haar bobtail, de beste puppy werd de bouvier van J.P. Gottmer-Stremler uit Poel dijk, beste van alle kampioe nen werd de witte dwergpoe del van mevrouw J.A. Hagen uit Leidschendam en beste van alle stamboomlozen werd Speedy van J.M. Buis uit Noordwijk. Voor het eerst in de jaarlijkse show van Rijnland, dit keer was de 38ste jaargang, werd een Gedrag- en Ghoorzaam- heidswedstrijd gehouden. Daaraan deden maar liefst 38 honden uit heel Nederland mee, omdat dit een open wed strijd was. Gehoorzaamste was de Duitse herder Nemo von Haus Sandra van R.N.L. Dolk uit Uden. Voor deze wedstrijd -was ook een nieuwe prijs ontworpen, de Gouden Sleutels. Overigens is Rijn land van plan op 5 mei 1985 een grootse internationale hondenshow te organiseren in de Leidse Groenoordhallen. Er zullen dan zo'n 2000 hon den te zien zijn. Dit alles in het kader van het ontwikke len van meer activiteiten in Een beetje verbaasd van al het gekef en misschien ook wel een beetje Jaloers op al die stambomen keek dit „asbakkle" rustig Leiden en omgeving. de kat uit de boom. LEIDEN De klank \an het orgel van de Pieters kerk is slap, er is weinig contrast tussen de regis ters, het is iauwelijks te stemmen en het instru ment is zeer zwaar te be spet. Aan een roman tisch, snel muziekwerkje hoeft de organist al hele maal niet te beginnen, want dat zou bovenmen selijke krachten vergen. „Veel spek eten en dagen trainen, misschien is het dan mogelijk om een ro mantisch stuk te spelen", zegt de organist Joop Brons. Hij zet zich met de Stichting Orgelstad Lei den in voor de restauratie van het 350 jaar oude or gel. In de krant van dins dag 6 maart werd hieraan al aandacht besteed. Bovengenoemde organisatie wordt gesteund door een ande re stichting: de Stichting Pie terskerk, die burgmeeester C. Goekoop als voorzitter heeft. „Wij hebben al genoeg zorgen en daarom zijn we blij met het initiatief van de Stichting Or gelstad," aldus de burgemees ter, die wel één voorwaarde aan een eventuele restauratie verbindt. De huidige toon hoogte van het orgel moet worden gehandhaafd. Een en ander heeft te maken met de gebruikswaarde van het in strument. Bij een restauratie in de ne gentiende eeuw werd de toon hoogte veranderd. Het in de renaissance gebouwde orgel was namelijk alleen maar ge schikt om er muziek uit die periode op te spelen. Door de toon te veranderen werden de mogelijkheden van het orgel vergroot, men kon men er vanaf die tijd allerlei soorten muziek op spelen. Deze in de negentiende eeuw aangebrach te toonhoogte heeft het orgel nu nog. Geeft Monumenten zorg geld voor de restauratie dan is het noodzakelijk dat de authentieke, uit de renaissance stammende toonhoogte terug komt. Alles moet immers in de oorspronkelijke staat worden hersteld. Dit zou betekenen dat het or gel commercieel niet interes sant meer is voor de Pieters kerk. Er kunnen dan immers nog maar weinig concerten worden gegeven. Alleen het spelen van renaissancemuziek is dan nog mogelijk. „In feite komt het neer op een keuze tussen de gebruikswaarde en de historische waarde", aldus de burgemeester. Goekoop zegt echter goede hoop te heb ben dat Monumentenzorg niet zoveel waarde meer hecht aan de toonhoogte. „De ideeën over restauratie zijn aan het veranderen", meent de burge meester. De Stichting Orgel- stad Leiden en organist Joop Brons zien ook weinig heil in het wijzigen van de toonhoog te van het eeuwenoude instru ment. In de periode 1975-1983 werd de Pieterskerk voor een be drag van tien miljoen gulden gerestaureerd. Restauratie van het orgel, waarvan de kosten op één miljoen werden ge raamd, was niet betaalbaar en daarom werd besloten tot een opknapbeurt. Maar lapmidde len helpen niet en het orgel vertoont nu zoveel gebreken dat een grondige reparatie no dig is. Het instrument heeft daarbij veel te lijden van de warmte in de Pieterskerk. Vrijdag 23 maart wordt een benefietconcert gegeven. De Stichting Orgelstad Leiden hoopt hiermee een bedrag van tien a Vijftienduizend gulden bijeen te brengen om een eer ste reparatie te kunnen uitvoe ren. De bedoeling is dat het mechanische gedeelte wordt aangepakt, zodat het orgel ge makkelijker te bespelen is. Vervolgens wordt met allerlei activiteiten (landelijk orgel concours, uitbrengen van grammofoonplaten, orgeldag) getracht een flink bedrag (twee a drie ton) te verzame len. Daarna wil men bii het ministerie van WVC aanklop pen en om subsidie vragen. „Je moet eerst wat aantonen bij WVC", meent de Stichting. Een mening die door de bur gemeester wordt gedeeld. „Als er voldoende geld bijeen is ge bracht, dan is er hoop op sub sidie". Hoe ingrijpender de restauratie is, des te hoger de kosten. Er wordt gedacht aan een bedrag tussen de één en twee miljoen gulden. De Stichting Orgelstad Leiden wil de Leidse bevolking be wust maken van het „unieke bezit dat het orgel van de Pie terskerk is". De sleutelstad telt maar liefst zeven historische orgels, waarvan er inmiddels drie (Marekerk, Hartebrug kerk en Hooglandse Kerk) zijn gerestaureerd. Om de Leide- naars massaal achter dit mo numentale instrument te krij gen, heeft men voor het bene fietconcert zes Leidse koren uitgenodigd; het Nederlands Madrigaalkoor, het kerkkoor St. Caecelia, het Leids Kamer koor, de Leidse Cantorij, Con Amore en het Toonkunstkoor. Als organisten treden Joop Brons, Ben Fey, Wim van der Reyden en Jan Schmitz op. Tevens wordt medewerking verleend door het kameror kest Madrigalesco en het Toonkunstorkest. Solisten zijn de bariton Hans Zomer en de bekende fluitist Thijs van Leer. Kaarten, die een tientje per stuk kosten, zijn verkrijg baar bij Barning aan de Sta tionsweg en bij de VVV op het Stationsplein. orgel heeft dringend een grondige opknapbeurt nodig.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1984 | | pagina 3