rgentijnse Radicale Partij ;event af op overwinning in VS Woede in VS over censuur op Grenada Belgisch moordcommando zou relaties hebben met uiterst rechts MIDDELBURG KRIJGT GROOTS THEATERORGEL Grenadaanse rebellenleider gevangen genomen Mevrouw 4 wapj die ij gint?| laniey mee dit 1 MAANDAG 31 OKTOBER 1983 PAGINA 9. VS overwegen vergeldings acties tegen Iran WASHINGTON De Verenigde Staten overwegen als gevolg van de bomaanslagen op het Amerikaanse en Franse hoofdkwartier van de internationale vredesmacht in Beiroet vergeldingsmaatregelen tegen Iran te nemen. Dit hebben de Washington Post en de New York Times afgelopen weekeinde gemeld. Zoals beide kranten berichtten heeft presi dent Reagan in een gesprek met joodse Repu blikeinen gezegd dat de dubbele bomaanslag met hulp van Syrié door Iraanse terroristen werd gepleegd. Het aantal Amerikaanse ma riniers dat de dood vond is inmiddels opgelo pen tot 229. President Reagan heeft verschei dene malen benadrukt dat de schuldigen hun straf niet zullen ontlopen. Canadese kerncentrale gesloten TORONTO Een kerncentrale bij het Canadese Ontario zal voor tenminste tien dagen wor den gesloten nadat afgelopen zaterdag een lek was ontdekt. Dit heeft een woordvoerder van de elektriciteitsmaatschappij Hydro Pickering gezegd. Het lek werd ontdekt in het koelsysteem van de kerncentra le. Ongeveer 40 kilogram zwaar water stroomde uit het lek in het Ontario-meer. Volgens de woordvoerder bestaat er geen gevaar voor de volksgezond heid. ENOS AIRES De 'jsidentskandidaat voor Radicale Partij, Raul 'pnsin, heeft vanoch- de overwinning op dist bij de algemene kiezingen in Argenti- De leider van de radi- In riep zichzelf tot jinaar uit toen ongeveer titig procent van de mk] stemmen was geteld. Uit die telling bleek dat Al- fonsin 55 procent van de stemmen had gekregen en daarmee zijn rivaal, de Peronist Italo Luder op wie 37 procent van de stemmen was uitgebracht, heeft verslagen. De Peronistische partij heeft het verlies vrijwel meteen toe gegeven. Bij het aankondigen van de officiële verkiezingsre sultaten kwam het in de Ar gentijnse hoofdstad Buenos Ai res tot ongeregeldheden tussen aanhangers van de Radicalen en de Peronisten. Ongeveer 2000 aanhangers van de Radi cale Partij, die op het plein van de Republiek de overwin ning alvast aan het vieren wa ren, raakten slaags met leden van de Peronistische Partij. Daarbij werd voor zover be kend een persoon gewond. El ders in de hoofdstad werden schietpartijen gemeld. In veel grote steden gingen tiendui zenden supporters van de Ra dicalen de straat op om de overwinning te vieren. Raul Alfonsin was al in na de eerste uitslagen ervan over tuigd de verkiezingen te zullen winnen. Hij zei dat zijn toe komstige regering zich zal wij den aan „het garanderen van de democratie". Hij riep alle Argentijnen op mee te werken aan het oplossen van de pro blemen. Alfonsin beloofde ook leden van andere politieke partijen in zijn regering op te nemen. EgTÊNLAND de oj Jackson dingt iar presidentsschap '*\V YORK De zwarte leider Je Jackson zal zich kandidaat Jen voor het presidentschap van yerenigde Staten. De dominee zei jeren in een televisie-interview hij komende donderdag officieel Trneedelen dat hij meedingt naar Democratische nominatie voor de Tidentsverkiezingen van volgend Iwas de eerste duidelijke aankon- i Jackson dat hij van plan 'Jee te doen in de race om het pre- 1 ntschap, alhoewel hij zich al ge- |he tijd gedraagt en wordt behan- rj als een kandidaat. Zijn campag- ïal vooral zijn gericht op de zwar- ïleidóvQowiarit MIDDELBURG De Middelburgse Concert- en Gehoorzaal krijgt als eerste concertzaal buiten Engeland de beschikking over een unit-concertorgel, dat tevens het grootste compton-the- aterorgel buiten de grenzen van Groot-Brittannie is. Het is orgel is 48 jaar oud en heeft 1Q00 stempijpen en 168 sprekende regis ters. De Zeeuwse Theaterorgel Stichting is momenteel bezig om de laatste hand te leggen aan de opbouw van het orgel. Dat gebeurt door vrijwilligers. Het orgel zal 2 december officieel in gebruik worden gesteld door onder meer het Engelse orgel- en pianofe nomeen George Blackmore, die op datzelfde orgel 528 radio-uit zendingen voor de BBC heeft verzorgd. Elektronische objecten in Stedelijk Museum AMSTERDAM In het Stedelijk Museum in Amsterdam zijn van 4 november tot en met 4 december elektronische objecten te zien en te horen van Walter Giers. Deze Duitse kunstenaar on derzoekt sinds 1968 de psychische effecten van optische en akoestische prikkels op de mens. De expositie is georganiseerd in samenwerking met de Stichting Museumconcerten en de KRO. die op 12 november om 20.00 uur een uitzending zal wijden aan het werk van Giers. Eveneens in het Stedelijk wordt vanaf 4 november tot en met 8 januari werk van Jean Tinguely tentoongesteld. Getoond wor den kunstwerken uit de eigen collectie van het museum aange vuld met recent werk uit het bezit van de kunstenaar. nieuwe president van Argentinië, Raul Alfonsin, wordt met groot enthousiasme ontvangen liet hoofdkwartier van de Radicale Partij in Buenos Aires. ..Wij gaan de oriëntatie van het economisch beleid veran deren om antwoord te geven op de behoefte aan sociale rechtvaardigheid. Wij gaan de koopkracht van de bevolking vergroten. Wij zullen toestaan dat de vakbonden hun rechten kunnen uitoefenen", aldus Al fonsin. Hij beloofde dat zijn re gering de lonen zal verhogen en de honger, ondervoeding en werkloosheid zal bestrijden. Met veel enthousiasme maar ook met het nodige pessimis me kozen gisteren de Argentij nen een nieuwe president. Na jaren van dictatuur zit de angst voor de militairen er bij de Argentijnen nog diep in. Velen geloven het leger weer de macht zullen grijpen. Op vallend was dat de meerder heid van de kiezers de vrees uitsprak, dat de nieuwe demo cratische regering een niet al te lang leven beschoren zal zijn. inkeldievegge j igehouden rWIJK De politie' van wijk hield afgelopen zater- een Haagse winkeldieveg- an die in haar woning een >t aantal gestolen goederen k te hébben. De vrouw door een winkelier van de wijkse Voorstraat zater- niddag omstreeks één uur 'astgehouden omdat zij er een wit leren overall van gulden vandoor wilde i. De ingeschakelde politie inde haar in. De 39-jarige gse bekende op het bureau »en bontzaak aan de Kat- tse Prinsenstraat ook nog een bontmantel met een rde van 9200 gulden te ben gestolen. Haar woning )en Haag bleek een bonte ictie van gestolen goede- te bevatten, met een waar van vele duizenden gul- wond na nrijding TERWOUDE Een 22- Zoeterwoudenaar heeft e nacht van zaterdag op lag een flinke hoofdwond lopen nadat hij met hoge heid een geparkeerde auto de Zuidbuurtseweg ramde, öngen reed onder invloed, is naar het Academisch enhuis overgebracht. Verbanning Poolse dissidenten fel afgewezen WARSCHAU Het aanbod van de Poolse regering, elf vooraanstaande dissidenten en tientallen andere politieke ge vangenen vrij te laten op op voorwaarde dat zij naar het Westen emigreren, heeft in oppositiekringen grote veront waardiging gewekt. Met woor den als „afstotelijk" en „bele digend" reageerde de leider van Solidariteit, Lech Walesa, op het voorstel, dat vrijdaga vond door regeringswoord voerder Jerzy Urban was ge daan. Het gaat om vier militanten van het comité van zelfverde diging, KOR, de organisatie die een grote rol speelde bij het ontstaan van Solidariteit onder wie Jacek Kuron en Adam Michnik, en zeven oud leiders van Solidariteit. Urban rechtvaardigde het aan bod met te zeggen dat de rege ring de rust in het land wil waarborgen. Hij voegde hier aan toe dat de verbanning tij delijk zou zijn, „totdat de situ atie in Polen stabiel is". Hij verklaarde echter dat hij niet verwachtte dat de gevangenen het aanbod zullen accepteren. Bovendien zei hij reden te hebben te geloven dat „hun politieke bazen in het Westen hen niet zullen overhalen om Polen te verlaten. fan onze correspondent Aad Jongbloed) HUSSEL De Belgische aatsveiligheidsdienst houdt st voor mogelijk dat de ben- e 'de gekke doders', die aarschijnlijk verantwoorde- k is voor de tien moorden supermarkten, contacten teft met een van de vele chtse, para-militaire orga- saties in het land. Het doel in de overvallen op super- arkten, een wapenhandel li een wapenfabriek, waarbij etuigen werden geëlimi- eerd, zou het verschaffen in van wapens en geld aan •n of meer neo-nazistische organisaties. Bij huiszoekingen in verband met de bende stootte men vo rige week namelijk op een il legale wapenhandel, waarbij niet alleen een Bulgaarse di plomaat betrokken bleek, maar ook een Belg met con tacten in uiterst rechtse groe peringen. Het wordt zelfs niet onmogelijk geacht dat een extreem-rechtse groep in juni 1979 de mislukte aanslag pleegde op de toenmalige op perbevelhebber van de NA- VO-troepen Alexander Haig om daarmee links in een slecht daglicht te plaatsen. Inmiddels is bij het onder zoek naar de praktijken van enkele militante rechtse splintergroepen vanwege het stelen van geheime NAVO- -documenten de Belgische minister van Justitie, Jean Gol, in een moeilijk parket geraakt. Hem wordt verwe ten dat hij op de hoogte was van het infiltreren van enke le ambtenaren van de staats veiligheidsdienst in een van de rechtse groeperingen, de Westland New Post, terwijl die ambtenaren geen mel ding hebben gemaakt van een dubbele moord, waarvan enkele leden van de WNP verdacht worden, en van het infiltreren in het Belgische hoofdkwartier van het leger om NAVO-documenten te ontvreemden. Bovendien zou de allerhoogste chef van de Belgische BVD, Christian Smets, aan leden van de WNP les hebben gegeven in infiltratie-technieken en het schaduwen en opsporen van potentiele tegenstanders. De rechter-commissaris, die het onderzoek naar de gestolen NAVO-documenten leidt, mevrouw Lyna, heeft om po litiebescherming moeten vra gen omdat zijn leven voort durend bedreigd wordt. (Van onze correspondent Mare de Koninck) WASHINGTON Onder Amerikaanse journalisten groeit de woede en veront waardiging over de strenge perscensuur die de regering- -Reagan uitoefent op de ver slaggeving over de invasie op Grenada naar een hoogtepunt. De nieuwsmedia kregen afge lopen zaterdag hulp van de Amerikaanse Senaat, die met overgrote meerderheid 53 tegen 18 stemmen een mo tie aannam waarin opheffing van alle beperkingen jegens de pers op Grenada werd geëist. Hoewel Reagans eigen (Repu blikeinse) partij in de Senaat een meerderheid heeft, had de president gisteravond nog steeds geen einde gemaakt aan de censuur. Het mediabeleid van het Witte Huis en het Pentagon (minis terie van Defensie) ten aan zien van de actie in Grenada breekt met een grote Ameri kaanse traditie van absolute persvrijheid. Die traditie vier de hoogtij tijdens de oorlog in Vietnam, toen het Amerikaan se publiek dag in dag uit de gruwelen van het slagveld en het leed onder de burgerbevol king in woord en beeld uitvoe ring kreeg voorgeschoteld. Veel militairen en conserva tieve politici in de Verenigde Staten wijten de Amerikaanse nederlaag in Vietnam aan de pers, die een afkeer van de oorlog zou hebben gekweekt onder het publiek, zodat uit eindelijk ook de politieke lei ding van het land die oorlog niet kon voortzetten. Naar verluidt is men in het Witte Huis en het Pentagon vorig jaar ten tijde van de Brits-Argentijnse Falkland- -oorlog geïnspireerd geraakt door de censuur waaraan de ,regering-Thatcher de oorlogs verslaggeving onderwierp. Ge volg is dat voor de invasie in Grenada een propagandaplan klaar lag. waarin de vrije nieuwsgaring nog strakker aan banden werd gelegd dan tijdens de Falkland-oorlog het geval was. Volgens Witte Huis en Penta gon is zorg en verantwoorde lijkheid voor de veiligheid van de journalisten er wordt im mers nog altijd gevochten op Grenada de enige reden voor de beperkingen voor de pers. Maar kranten en radio- en tv-stations klagen bitter dat oorlogsverslaggevers altijd op eigen risico naar gevaarlijke gebieden gaan en dat president Amerikaanse mariniers houden drie inwoners van Grenada onder schot. Reagan tot dusver zoveel steun geniet van het Amerikaanse volk voor de overweldiging van Grenada, omdat het pu bliek alleen een door het Pen tagon goedgekeurde visie op de gebeurtenissen krijgt. Tot die visie mag blijkbaar niet de harde werkelijkheid behoren van stervende soldaten, vluch tende burgers, kapotgeschoten huizen en (al dan niet mense lijk behandelde) krijgsgevan genen. De door het Pentagon vrijge geven foto's en filmopnamen uit Grenada worden in de Amerikaanse kranten en op' televisie door de redacties dan ook voorzien van commenta ren als: „U begrijpt dat het Pentagon u met deze foto wil doen geloven dat de Russen een grote wapenvoorraad had den aangelegd". „Zolang we .niet zelfstandig mogen onderzoeken wat er op Grenada gebeurt zijn we aan ons vak verplicht om alle ge censureerde informatie als propaganda te beschouwen en ook als zodanig aan het pu bliek te presenteren", aldus een woedende redacteur van de Washington Post. BRIDGETOWN De Grena daanse generaal Hudson Aus tin, de leider van de staats greep tegen de vermoorde pre mier Maurice Bishop, is in handen zijn gevallen van Amerikaanse mariniers. Dit meldden gisteren twee radios tations op het naburige eiland Barbados. Het ministerie van buitenlandse zaken van Barba dos deelde mee dat de 45-jari- ge generaal overgebracht is naar het Amerikaanse oorlogs schip Guam. Austin die afgelopen week vluchtte voor de Amerikaans- Caribische invasiemacht, leid de de coup tegen Bishop. De Grenadaanse vice-premier Bernard Coard werd zaterdag al aangehouden door Ameri kaanse mariniers. De invasiemacht op Grenada, bestaande uit Amerikanen en militairen van zes Oostcaribi- sche staten, wordt nog steeds bestookt door sluipschutters. De Amerikanen menen dat dit veelal Cubanen zijn die naar de beboste bergen in het noor den zijn gevlucht. In Havanna werd meegedeeld dat de Verenigde Staten de Cubaanse regering gisteren of ficieel hebben laten weten dat 59 gewonde Cubanen zullen worden geëvacueerd na afloop van de gevechten. Het Rode Kruis zal hiervoor worden in geschakeld. De Amerikaanse onderminister Lawrence Eagleburger zei in een televi sie-interview dat de regering- Reagan de troepen „zo snel mogelijk" van het eiland wil terugtrekken. Volgens de Amerikanen werd er op Grenada een militair vliegveld aangelegd waarop grote militaire transportvlieg tuigen zouden kunnen landen. In Londen ontkende een Brit se aannemersmaatschappij dat het vliegveld daarvoor werd aangelegd. Weliswaar gaf men toe dat er militaire vliegtuigen kunnen landen, maar het was verder niet geschikt voor uit gebreide operaties. Zo was er niet voorzien in faciliteiten ter bescherming van luchtaanval len. Het vliegveld werd aange legd met de goedkeuring en de financiële steun van de Britse regering. De Amerikanen meenden dat het een militair project betrof dat werd uitge voerd met Cubaanse steun. Zij voerden de aanleg van het vliegveld dan ook aan als een van de redenen van de inva sie. Een andere rechtvaardi ging was dat de Amerikanen op het eiland dreigden te wor den gegijzeld. In kringen van Amerikaanse inlichtingen diensten werd echter verno men dat er geen sterke bewij zen zijn dat de Grenadaanse autoriteiten aan iets dergelijks dachten. Premier Thatcher heeft giste ren voor de BBC de Verenigde Staten gekritiseerd voor de in vasie op Grenada, dat formeel nog steeds deel uitmaakt van het Britse Gemenebest. „Ik ben volledig tegen communis me en terreur, maar als men zegt dat de Verenigde Staten tussenbeide moeten komen overal waar het communisme tegen de wil van het volk de macht heeft, dan zouden wij de vreselijkste oorlogen krij gen", aldus mevrouw That cher. „Ik heb altijd gezegd dat het westen over defensieve strijdkrachten beschikt om onze manier van leven te ver dedigen. maar wanneer in an dere landen dingen gebeuren die ons niet bevallen, kunnen wij er niet zomaar binnen marcheren", aldus mevrouw Thatcher. De Britse minister van buitenlandse zaken. Sir j Geoffrey Howe, zei dat de j Verenigde Staten tegenover Groot-Brittannië niet openhar tig zijn geweest. Wij hebben zeer duidelijk laten weten hoe we hier over denken, aldus Howe. Hij vond dat noch de ri sico's voor de op Grenada ver blijvende buitenlanders noch de aanwezigheid van Cubanen de Amerikaanse interventie rechtvaardigden. De vertegenwoordiger van ko ningin Elisabeth op Grenada. Sir Paul Scoon, is inmiddels begonnen voorbereidingen te treffen voor de vorming van een overgangsregering. Scoon ontsloeg de VN-vertegenwoor diger in New York en gelastte de sluiting van alle diploma tieke vertegenwoordigingen van het eiland in het buiten land. Cuba heeft gezegd dat er zich op het moment van de invasie 784 Cubaanse staatsburgers be vonden. Hun namen en func ties werden daarbij vermeld. Men bestreed dat nog steeds vijfhonderd Cubanen slag le veren tegen de Amerikanen. Men beschuldigde de Ameri kaanse president van „schan dalige leugens en van een ag- gressieve en krankzinnige mentaliteit" Inmiddels heeft het Amerikaanse ministerie van defensie toegegeven dat het „aantal (van 784) wel eens zou kunnen kloppen". Eerder hadden de Amerikanen mel ding gemaakt van meer dan duizend Cubanen. Bij de inter ventie zijn tot nu toe zestien Amerikaanse soldaten omge komen. Er zijn 638 Cubanen aangehouden. Suriname gaat ruim 100 Cubanen uitwijzen PARAMARIBO Het aantal Cuba nen dat Suriname zal moeten verlaten na de uitwijzing van de Cubaanse am bassadeur bedraagt meer dan hon derd. Dat heeft een hoge functionaris in Paramaribo verklaard. Naast onge veer 25 personeelsleden van de Cu baanse ambassade in Paramaribo gaat het om nog eens minstens tachtig ad viseurs. Afgelopen dinsdag maakte legerleider Bouterse via de televisie bekend dat de Cubaanse ambassadeur, Cardenas, Suriname binnen zes dagen moest verlaten en dat de relatie met Cuba zou worden verlaagd tot het niveau van zaakgelastigde. Israël waarschuwt Libanon voor Syrische druk MOEDER VAN JIMMY CARTER OVERLEDEN JERUZALEM/GENEVE De Israëlische regering heeft de president van Libanon, Amin Gemayel, gewaar schuwd niet toe te geven aan de druk van Syrië het in mei van dit jaar gesloten Israëlisc- h-Libanese akkoord te beëin digen of te wijzigen. De woordvoerder van de Is raëlische regering zei dat elke aantasting van het akkoord onder druk van Syrië „ernsti ge en gevaarlijke" consequen ties voor het vredesproces in het Midden-Oosten zal heb ben. De waarschuwing kwam aan de vooravond van de na tionale verzoeningsconferentie voor Libanon, die in Geneve plaatsvindt. Radio-Damascus verklaarde gisteren dat het succes van de verzoeningsconferentie af hangt van het opzeggen van het Libanees-Israëlische ak koord over het terugtrekken van de troepen van Israël. Alle belangrijke deelneme'rs aan de Libanese verzoenings conferentie waren gisteravond in Genève gearriveerd. De Li banese druzenleider, Walid Joemblatt, heeft gisteravond na aankomst dreigende taal la ten horen aan het adres van president Gemayel. In een in terview met de Zwitserse tele visie zei Joemblatt dat „er een nieuwe oorlog komt als onze eisen niet worden ingewil ligd". Hij stelde dat Gemayel AMERICUS Lillian Carter, de 85-jarige moeder van oud-president Jimmy Carter, is gisteren overleden. Dat heeft een woordvoerder van een ziekenhuis in Americus in de staat Georgia meegedeeld. Over de doodsoorzaak werd niets bekendgemaakt. Wel werd gezegd dat de vrouw vorige week dinsdag werd op genomen omdat haar gezondheidstoestand snel verslech terde. In 1981 onderging „Miss Lillian" een operatie waar bij een kwaadaardig gezwel werd verwijderd. Daarna keerde ze verscheidene malen terug in het ziekenhuis. Van jongsaf aan trok Miss Lillian zich het lot aan van de zwar ten. In 1966 sloot zij zich aan bij het „Peace Corps" en bracht twee jaren door in een centrum voor gezinsplanning in India. Nadat haar zoon Jimmy in 1976 tot president was gekozen, bezocht ze namens de regering en internationale organisaties vele landen. In de media kreeg ze ruim aan dacht als een ongekunstelde en oprechte vrouw. en de „fascistische" christelij ke Falangisten concessies moe ten doen. In het bijzonder drong Joemblatt aan op grond wettelijke hervormingen ten einde de islamitische bevol king van Libanon meer macht en rechten te geven. „Zij en niet wij moeten conces sies doen. Als Gemayel en zijn regering marionetten blijven van de Verenigde Staten en Israël blijf ik aan de kant van Syrië staan", aldus Joemblatt. De Libanese president stond gisteren na aankomst op het vliegveld van Genève even de pers te woord. Naar verwach ting zal hij de verzoenings conferentie maar een of twee dagen bijwonen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 9