De Rabobank is een brede bank Ondernemingsraad ABN kapt overleg met raad van bestuur MARKTEN SANERING BROODBAKKERIJ- SECTOR ONONTKOOMBAAR Rabobank S Beurs van Amsterdam ECONOMIE ficidócSoimmt WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1983 PAGINA» Rotterdam leent „starters" 1C.000 gulden zonder rente ROTTERDAM Inwoners van Rot terdam die plannen hebben om een eigen bedrijf te beginnen kunnen van de gemeente een renteloze lening krij gen van maximaal 10.000. De lening is bedoeld voor mensen die binnen de grenzen van Rotterdam voor het eerst voor zichzelf willen beginen (de zoge heten starters). Zij krijgen het geld als ze beschikken over een onderne mingsplan met daarbij een financie- ringsopzet en bij commerciële banken geen krediet kunnen krijgen. De te rugbetaling van de lening begint pas na vijf jaar. Als de beginnende onder nemer dan een inkomen heeft bene- .den modaal, hoeft hij niets terug te betalen. Bonden: Philips wil ontslag voor 350 man in Stadskanaal STADSKANAAL Philips stuurt aan op collectief ontslag voor 350 werknemers in Stads kanaal. De Industriebond FNV maakt dit op uit het tweede gesprek met het bedrijf over de reorganisatie bij Phi lips. Daarvoor wil Philips de 350 personeelsleden in Stads kanaal overplaatsen naar an dere Philips-vestigingen en de assemblage-afdeling voor klei ne huishoudelijke apparaten uitbreiden. Volgens de bonden heeft Philips echter te kennen gegeven dat als dit plan niet lukt, voor alle 350 werkne mers gedwongen ontslag volgt. Investeringen in eerste kwartaal '83 drie procent gedaald DEN HAAG De omvang van de investerin gen in vaste activa (gebouwen, machines, ver voermiddelen) is in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van 1982 met 3 procent afgenomen, waarbij de bouwsec- tor het cijfer sterk beïnvloedt. Alleen de auto- en de huizenverkoop steeg. Dat blijkt uit giste ren gepubliceerde cijfers van het CBS. De over- dachtskosten op aankoop van gebruikte vaste activa (woningen en de handelsmarges op twee dehands personenauto's), die eveneens als in vesteringen worden beschouwd, stegen met 19 procent. Zowel de ovèrheid als het bedrijfsleven inves teerde minder in het eerste kwartaal (resp. 2 en 3 procent). De daling bij de bedrijven zat voor namelijk in de nijverheid, waar 9 procent min der in machines en gebouwen werd geïnves teerd. Friedman voorspelt sterke toeneming inflatie in VS VANCOUVER De sterke groei van de hoeveelheid geld die zich het afgelopen jaar in de VS voor deed zal volgend jaar voor een toe neming van de inflatie zorgen. De bekende Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Milton Fried man zei dit maandagavond in een toespraak in de Canadese stad Van couver. Het huidige inflatiepeil zal waarschijnlijk niet gehandhaafd kunnen worden in verband met de krachtige „monetaire explosie'' die zich in het derde kwartaal van 1982 in de Verenigde Staten heeft voor gedaan, aldus Friedman. Topmensen joint venture AT T/Philips benoemd EINDHOVEN De heer A.S- tark, vice-president van AT T Communications, is benoemd tot president van de joint venture die Philips en AT T gaan vormen op het gebied van openbare telefonie en transmissie. Ir. K. Hubee, thans algemeen directeur van Philips Telecommunicatie In dustrie, is benoemd tot vice- -president. Beide benoemingen worden per 1 september 1983 van kracht, aldus Philips. De benoeming van beide topfunc tionarissen markeert het begin •van de ontwikkelings-, marke ting- en produktie-activiteiten van de te vormen joint ventu re. De zetel van de gemeen schappelijke onderneming zal worden gevestigd in Neder land terwijl dochtermaat schappijen zullen worden op gericht in enige Europese lan den. Goederenvervoer over de weg in '82 toegenomen DEN HAAG Het binnen lands goederenvervoer over de weg is in 1982 met 2 procent toegenomen tot 358 miljoen ton. De beroepsvervoerders namen 206 miljoen ton (57 pro cent) procent voor hun reke ning. De eigen vervoerders za gen hun aandeel in de laatste jaren stijgen van 35 procent in 1978 tot 43 vorig jaar. Het goe derenvervoer over de weg neemt in het binnenlandse goederenvervoer (weg, water en spoor) 83 procent voor zijn rekening. In '81 was dit nog 80 procent, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Onlangs kwam het Economisch Bureau voor het Wegvervoer op grond van zijn conjunctuurtest tot een ongeveer gelijkluidende con clusie. Het bureau voorzag echter voor de tweede helft van dit jaar een stagnatie in de opleving. goud en zilver AMSTERDAM De goud- en zilverprijzen zijn gistermiddag als volgt vastgesteld: (tussen haak jes de vorige prijzen). Goud onbewerkt: 40.270-40.770; (40.150-40.65). Bewerkt: 42.810 laten; (42.690). Zilver onbewerkt: 1155-1225; (1140-1210). Bewerkt: 1290 la ten; (1280 laten). buitenlands geld Amerikaanse dollars 2.94 3.06 Engelse pond 4.34 4.64 Belgische »r (100) 5.41 5.71 Duitse mark (100) 109.75 113.75 Hal. lire (10.000) 17,75 19.75 Port. escudo (100) 2,00 2.50 Canadese dollar 2.38 2,50 Fr. frank (100) 35.75 38.75 Zwits frank (100) 135.25 139.75 Zweedse kroon (100) 36.25 39.25 Noorse kroon (100) 38,25 41.25 Deense kroon (100) 29.25 32.25 Oostenr. sch. (100) 15.72 16.25 Spaanse peseta (100) 1.87 2.12 Gr. drachme (100) 3.00 3.80 Finse mark (100) 50.50 53.50 J.Slav. Dinar (100) 2.05 3.05 Ierse pond (100) 3.38 3,68 POELDIJK Westland-Noord. 30 augustus: alicanten 620-730; andijvie 56-61; aubergines 95-160; bleeksel derij 70-90; bloemkool 155; broccoli 390; courgettes 19-34; courgettes geel 27-49; frankenthaler 530-700; golden champion 420-690; gros ma- roc 540; komkommers 23-46; kom kommers krom 23; komkommers grof stek 23-24; krulpeterselie 69-90; mais 55-69; muscaat 470-810; meloenen net 110-310; meloenen oog 80-280; meloenen suiker 470-530; paprika rood 240-350; paprika groen 190- .350; paprika geel 410-530; paprika paars 380-480; paprika wit 210-340; patisson 18-33; pepers rood 350-390; pepers groen 140-170; postelein 30- 46; prei 60-137; prinsessenbonen 80- 100; radijs 21-38; selderij 27-33; sla 12-14; snijbonen 260-280; tomaten 320-400; venkel 255-395; vleestoma ten 320-700; witlof 700-760; ijsberg sla 24-77. VEEMARKT LEIDEN Lelden. 30 aug. Aanvoer: totaal 4035. weekaanvoer 5816. slachtrunderen 100. ge- brulksvee 257. graskalveren 33. nuchtere s 612. biggen pen e i 1185, bokken en-geiten Prijzen: (In gulden) stieren 1e kwal. 8.40-9,30. 2e kwal. 8.10-8.40, vaarzen 1e kwal 8.00-9.05. 2e kwal. 7.05-7.90. koeien ie kwal 8.00-9.00. 2e kwal. 7.15-7.90. 3e kwal. 6.70-7.05. worstkoelen 5.70-6.85. dlk-| billen extra kwal 9.75-14.00. nuchtere slachtkalveren 1.25-2.00, slachtzeugen 2.70-2,80. melk- en kalfkoelen 1950-3000. vare koeien 1750-2650, pinken 1250-1900. graskalveren 650-1250. roodbonte nuchtere' kalveren v r fok e t 400-700. zwart- 180-220. lammeren 200-255. geiten 20-110. Overzicht: (resp. aanvoer, handel en prijzen) slachtrunderen matig, redelijk, stabiel, kall en melkkoeien, vare koelen, vaarzen, pinken en graskalveren matig, rustig, stabiel, nuch tere kalveren redelijk, redelijk. Iets hoger, varkens redelijk, matig, stbiel. lopers en big gen matig, matig, stabiel, schapen en lam meren redelijk, redelijk, stabiel, gelten rede lijk. rustig. Iets hoger. KAASMARKT BODEGRAVEN Bodegraven. 30 aug. Aanvoer 38 partijen. Bij matige handel werd een prijs genoteerd van t 8.50-8.90 per kg voor Ie soort, f 8. 10-8.49 voor 2e soort, f 9,65 voor extra zware en f 10.00 voor boeren leldse. AMSTERDAM De on dernemingsraad van de Algemene Bank Neder land (ABN) ziet voorlopig af van verder overleg met de raad van bestuur. Na diverse discussierondes en een uitvoerige briefwisse ling over de werkgelegen heid bij de bank is de OR tot de slotsom gekomen, dat verder praten hier over nu zinloos is. „Kern van het conflict", aldus de heer J. van Raam, voorzit ter van de ondernemingsraad van de bank, „is dat het be stuur de personeelssterkte bij de bank afhankelijk maakt van puur financieel-economi- sche motieven. De OR meent echter dat een goed renderen de onderneming als de ABN ook verantwoordelijk is voor het oplossen van het enorme maatschappelijke probleem van de werkloosheid in ons land. Daarom heeft de OR de raad van bestuur herhaaldelijk ren voor de ondernemingsraad verzocht het aantal personeels- waarvan Van Raam voorzitter leden bij de bank te handha- is. ven op het peil van begin dit Van Raam: „Vergeleken met jaar". Begin dit jaar werkten eind '81 tot deze zomer, zijn bij bijna 28.500 mensen bij de de ABN in Nederland al vier- ABN, van wie 19.500 in Neder- honderd banen verdwenen, land en 16.500 bij de bedrijven We vrezen dat het er dit jaar die vertegenwoordigers leve- nog meer worden". Bij de ABN verdwijnen langzaamaan steeds meer banen. Het baliepersoneel komt onder druk te staan, hetgeen ten koste gaat van de service. De afbouw gaat door terwijl er volgens Van Raam steeds meer klachten binnenkomen van klanten over verminderde service aan de balie bij de ver schillende kantoren. Balie-per soneel komt volgens hem on der hoge druk te staan, het geen ten koste gaat van de ser vice. Van Raam: „Het verve lende is dat de raad van be stuur onze klachten niet wil horen". Volgens de OR gaat het be stuur ervan uit, dat de perso neelsomvang verkleind kan worden als gevolg van de voortgaande automatisering en de economische recessie. De Raam; „We kunnen de voort gaande automatisering als ver klaring nog wel accepteren, maar de economische situatie als zodanig niet". Volgens de OR worden de ef fecten van de onderbezetting nog versterkt door de als werkgelegenheidsbevorderend bedoelde afspraken in de hui dige cao zoals roostervrije da gen en vervroegd uittreden. Hiervoor heeft het personeel prijscompensatie ingeleverd. De raad van bestuur zegt in een mededeling aan het perso neel het stopzetten van het overleg ernstig te betreuren. Tegenvallend resultaat Meneba ROTTERDAM Het voe- dingsmiddelenconcern Meneba heeft over de eerste 24 weken van 1983 een wat tegenvallend resultaat behaald. De netto winst zakte van 1,7 miljoen tot 1,4 miljoen. Als oorzaken worden hiervoor aangegeven: meer concurrentie op de bin nenlandse meel- en bloem- markt, trage regionale her structurering van de Neder landse bakkerijen, geen verho ging van de broodprijs, een te groot aanbod van eieren en in ternationaal scherpe concur rentie bij de braadkuikens. Het jaar zal wel met winst worden afgesloten, al zal het resultaat ook over het tweede halfjaar achterblijven bij dat van dezelfde periode van 1982 (J 2,4 miljoen), aldus raad van bestuur gisteren. DEN HAAG Aan een verdere herstructurering en sanering in de bakkerijsector is niet te ontkomen. Dat geldt zowel voor het grootbedrijf als het midden- en kleinbedrijf. Het is zeer waarschijnlijk dat zeker tweehonderd bakkerijen binnen afzien bare tijd moeten sluiten. Dit zegt Seob, het sociaal-economisch overleg in het bakkersbedrijf. Voor een verdere capaciteitsbe- heersing in deze sector denkt het overlegorgaan aan een mini mum-consumentenprijs (thans voor gesneden, verpakt brood 1,81 per brood van 800 gram) en een tijdelijke minimum-pro ducentenprijs. Door de sector is een aanvullende regeling opge steld voor hulp bij bedrijfssluiting. Ook is er een regeling voor werknemers in het broodbakkersbedrijf die als gevolg van de herstructurering hun werk verliezen. Nettowinst Gist-Brocades met een kwart omhoog DELFT De nettowinst van Gist-Brocades is in de eerste helft van dit jaar ten op zichte van dezelfde periode van vorig jaar gestegen van 16,3 tot f 20,4 miljoen. Per aandeel van 10 werd 3,99 verdiend te gen 3,39. Gezien de ontwik kelingen van de laatste maan den verwacht de raad van be stuur dat de verbetering van de resultaten zich in het twee de halfjaar zal voortzetten zo dat het totale resultaat in 1983 beter zal zijn dat dat over 1982 produktgroepen gist en indus triële produkten zijn verbeterd terwijl de resultaten van de groep farmaceutische produk ten nagenoeg gelijk zijn geble ven. De lagere koersen van de betreffende valuta's ten op zichte van de gulden hebben de geldomzetten van de bui tenlandse dochters negatief beïnvloed. ADVERTENTIE voor ondernemers uit het agrarische bedrijfsleven en voor ondernemers uit het middenen klein bedrijf. U weet dat de Rabobank bekend staat als de bank voor het agrarische bedrijfsleven. Van veehouder tot zuivelfabrikant. Maar is het u ook bekend dat één op de vier ondernemers uit het midden- en klein bedrijf werkt met de Rabobank? En steeds meer ondernemers kunnen zich uitstekend vinden in de aanpak van de Rabobank. Geen wonder. Want 3.100 vestigingen met een sterke plaatselijke betrokkenheid en een brede deskundigheid in lal van diensten maken de Rabobank tot meer dan een goede buur van het midden- en kleinbedrijf. Thuis in elke bedrijfstak. Onrust rond Akzo AMSTERDAM Op het Damrak is gisteren enige on rust ontstaan rond Akzo na be richten over de toewijzing door het Westduitse hoogge rechtshof van een aramideve- zel-octrooi aan Du Pont de Ne mours. Akzo is bezig met de bouw van een grote fabriek voor dit soort vezels in Neder land. Het concern verklaarde echter dat de uitspraak weinig invloed op de plannen heeft. Er lopen nog octrooi-aanvra gen van Akzo-dochter Enka voor haar soort aramidevezel. De koers van Akzo was intus sen rond het middaguur ge daald met 1,20 tot 73,80. Op de actieve markt hadden veel koersen vroeg in de mid dag de neiging wat omhoog te krabbelen. Akzo echter zag het verlies groeien tot 1,70 op een koers van /73,30.Op de optiebeurs waren Philips en Akzo gistermorgen de actiefst verhandelde opties. De totale ochtendomzet bedroeg 2778 contracten. Hoogvlieger op de actieve markt was VNU, die op het bericht over het winstherstel in het eerste halfjaar snel 7,20 omhoog ging naar 105. Collega-uitgever Elsevier-N- DU steeg/6 naar383. Nogal zwak gedroeg zich NMB met een achteruitgang van 2,60 op 140,70. Van de internatio nals ging Philips f 0,40 vooruit naar 45,40 en KLM 1 naar 145. Hoogovens en Koninklij ke Olie waren iets beter, maar Unilever zakte 0,20 naar 213,80. ABN was 2,50 beter op 326. Westland-Utrecht Hypotheekbank werd 1,50 goedkoper op 104,50 en ook FGH Hypotheekbank moest wat terrein prijsgeven. Bij de verzekeraars was Ennia de grote verliezer met een 3 la gere koers van f 127. De aan nemers waren licht verdeeld, terwijl de scheepvaartwaarden goed prijshoudend in de markt lagen. De staatsfondsenmarkt ontwikkelde zich nogal ver deeld. De lokale markt had een rus tig aanzien. De koersstijgingen kregen hier enigszins de over hand. Certificaten KBB waren 0,60 beter op 24,40 op de mededeling van de minder slechte uitkomsten in het eer ste halfjaar. De verwachting van een flink hogere winst per aandeel bij KNP dit jaar lever de 1,50 winst op 56. De vooruitzichten van een hogere jaarwinst bij Grasso dreef de koers 4,50 op naar 152. Hoek ging 2,80 omhoog naar 74,80, terwijl De Telegraaf 4 duurder op 165 niet te koop was. Kluwer voegde 3 aan de koers toe op 105 en voor Au- det werd tevergeefs 4 meer geboden op 150. Bols was 1,20 beter op 95,20. De lage re winst van Econosto in de eerste zes maanden veroor zaakte aanbod, maar 3 lager op 58 kwam het niet tot za ken. Aannemer BAM liet ƒ3,70 liggen op/48,60 en IHC moest 1 prijsgeven op 47. hoofdfondsen Ooua 3<W hours 31-8 beurs 30-6 h«ure31-8 163.80 73,30 364.00 124,80 164,50 73,30 364,00 Boskalis Westm Dordtsche petr Idem petr pref Kon. Olie Nat. Ned. Nedlloyd Gr. NMB Oce w. Grinten w. Ommeren Pakhoed Holding Gist Brocades Helneken Hold. Hoogovens 379.00 128.00 44.90 33.00 145,30 145.00 Rorento Unilever Ver.Bex.VNU Volker Stevin WUH 302.20 190,60 215,00 303.00 190,50 216.00 overige aandelen Asd Rubber Asd Rijt. Ant. Brouw. Ant. Verf Ass St. R'dam Slot- Slot- beurs beurs 29-08 30-08 160,00 161.00 90,20 90.00 10.60 10.50 246.00 246.00 211.00b 208.00a 205.00 70.20 70.00 146.00 150.00b 1315.00 1315.00 77.00 76.10 52.30 48.60 398.00 398.00 77.50 77.50 377.00e 378.00 26.30 26.50 50.00e Caland Hold Calvè D eert CSM CSM ert Chamotle Cindu-Key Van Dorp en C Douwe Egberts Econosto EMBA Eriks Fokker Hagemeljer Hoek's Mach Holdoh Holec HALL Trust. Holl. Sea Search Holl. KIOOS HVA-Myen cert Ind. Maatsch. IBB Kondor Internatlo M Kempen Beg 1645.00 85.00 85.80 94.00 96.00 210.00 207.00 152.00 152.00 217.50 216.00 216,20 216.00 47.60 47,70 34,00 34.00 302,00 305,00 1746.00 1747.00 101.00 102.00 103.00 103.00 178.50 178.00 176.50 175.00 18.40 18.10 19.70 20.00 384.00 383.50 50,30 50.50 72,20 70.6 57.00 56.50 86.00 85.50 190.00 186,00 89.90 89,001 37.00 37,20 41.50 40.80 52.506 52.40 17,50 17.50 121,50 122.00 72,00 ?4.50 165,00 170,00 39.00 38.50 203,00 205,00 115.50 115.50 48.00 47.50 87.00 87.00 234.00 228.00 26.40 25.80 95.10 95.50 286,00 288.00 102,00e 106,00 24.00 24.90 23.80 24.30 10,00 10.00 54.50 56.00 90.00 90.00 14.20 14.10 Naarden Nagron NBM-bouw Nedap Ned. Crediel Ned Scheep Ned. Springs!. Po reel. Res Proost Br Rademakers Rohte Jlsk Rommenholt. Rijn-Schelde Ubblnk Ver. Glasf. Vmf-Stork Wessanen c Westhaven Asd. Woliers Samsom Stol- Slot- beurs beurs 29-08 30-08 600.00 600.00 540,00 530.00 37.20 66.00 128.50 94,00 22.50 252.00 709.00 106.00 97.00 94.00 170.00 215,00 31.80 133.50e 235.00 76,80 36.00 50,00e 42.50 116.00 215.00 i20.ee Beleggingsfondsen Maxwell Petr. Meneba MHV Adam Moeara Fn Idem 1-4 B.O.G. Chemical F Col.Growth Concentra Goldmines Interbonds Japan Fund Leveraged •Old Court Oir Sumabel Technology F Tokyo PH Unifonds Vance. Sand. Iviklng 143.00 236.00 140.00 164.00 32.20 28.40 209.20 142.00 129.20 143.50 163.50 32.40 28,50 19.70 1550.00 164,50 41.00 110.50 18.90 23.50 54.00 154,00 100.00 10.05 50.00 41.30 109.20 18.90 22,50 obligaties 12.75 Ned. 81-91 12.50 id 81-91 12.25 Id 81-88 12.00 id 81-91 12.00 id 81-88 11.75 Id 81-91 11.50 Id 80 11.50 id 81-91 11.50 Id 81-92 11.50 Id 82-92 11.25 Id 82-92 11.25 Id 81-96 11.00 Id 81-88 11.00 Id 82 10.75 Id 80 10.75 Id 81 10.50 Id 74 10.50 Id 80 10.50 Id 82-89 10.50 Id 82-92 10.25 Id 80-90 10.25 id 80-87 10.25 Id 82-92 10.00 Id 80 10.00 id 82-89 10.00 Id 82-92 10.00 Id 82-89-2 9.75 Id 74 9.50 id 76-86 9.50 Id 76-91 9.50 Id 80-95 9.50 Id 83-90 9.25 id 79-89 9.00 Id 75 9.00 id 79-94 8.75 Id 75-1 8.75 Id 75-2 8.75 Id 76-96 8.75 Id 79-94 8.75 Id 79-89 8.50 Id 75-90 8.50 Id 75-91 8.50 Id 78-93 8.50 Id 78-89 8.50 Id 79-89 8.25 Id 76-96 8.25 Id 77-92 8.25 Id 77-93 8.25 Id 79-89 8.25 Id 83-93 8.00 Id 69 8.00 id 70-95 8.00 Id 71-96 8.00 Id 70-1 8.00 Id 70-2 8.00 Id 70-3 8.00 Id 76-91 8.00 Id 77-97 8.00 Id 77-87 8.00 Id 78-88 8.00 Id 83-93 7.75 Id 71-96 7.75 Id 73-98 7.75 Id 77-97 7.75 Id 77-92 7.75 Id 82-93 7.50 Id 69-94 7.50 Id 71-96 7.50 Id 72-97 Slot- Slot- beurs beurs 29-08 30-08 110.80 110.10 112.50 112.20 109,20 108.80 111.50 111.30 111.50 111.50 110.80 110.20 114.30 114.30 107.30 "107.30 107,30 107.10 106.00 106.00 107.40 106.70 108.20 108.80 105.00 105.00 109.40 109.40 105.50 105.50 105.50 105.50 104.10 104.00 103.40 103.10 103.60 103,20 101.50 101.50 100,60 99.80 100.50" 100.00 100.30 99.90 100.40 100.20 99.50 99.50 99.40 99.60 100.50 100.50 100.30 100.30 99.70 99.60 98.90 98.90 100.30 100.30 100.30 100.30 97.30 7.50 Id 78-93 7.50 Id 78-88-1 7.50 Id 78-88-2 7.50 Id 83-87 7.50 Id 83-87-2 7.20 id 72-97 7.00 Id 66-91 7.00 id 66-92 7.00 Id 69-94 6.75 id 78-98 6.50 Id 68-93-1 6.50 Id 68-93-2 6.50 Id 68-94 6.25 Id 66-91 6.25 id 67-92 6.00 id 67-92 5.75 Id 65-90-1 5.75 Id 65-90-2 5.25 Id 64-89-1 5.25 id 64-89-2 5.0C 4.50 Id 58-83 4.50 id 59-89 4.50 id 60-85 4.50 id 60-90 4.50 Id 63-93 4.25 id 59-84 4.25 id 60-90 4.25 id 61-91 4.25 Id 63-93-1 4.25 id 63-93-2 4.00 id 61-86 4.00 id 62-92 3.75 Id 53-93 3.50 ic 11.47 97.20 98.50 98.40 99.50 98.20 96,70 96,20 96.20 101.30 101.20 101.00 101.00 100.60 100.60 97.70 97.70 95,60 95.60 100.40 100.40 96.40 94.90 94.60 94.60 96.50 94.70 94.90 93.90 93.50 94.80 93.90 93.40 3.50 id 53-83 3.50 Id 56-86 3.25 id 48-98 3.25 Id 50-90 3.25 Id 54-94 3.25 Id 55-95 3.25 Id 55-85 12.00 BNG 81-06 11.00 Id 74-84 11.00 Id 81-06 9.50 Id 74-99 9.50 Id 75-85 9.50 Id 76-01 9.00 Id 75-00 8.75 Id 70-95 8.75 Id 70-90 8.75 Id 75-00 8.75 id 77-02 8.50 Id 70-95 8.50 Id 70-85 8.50 Id 7398 8.25 Id 70-96 8.25 Id 70-85 8.25 Id 76-01 8.00 Id 69-94 8.00 Id 71-96 8.00 Id 72-97 8.00 Id 75-00 7.60 Id 7398 7.50 Id 72-97 7.25 Id 7398 7.00 Id 661-91 7.00 Id 66-11 95,20 98.00 97,70 94,80 92.40 95.70 95.00 95.80 91.30 91.80 90,20 96.80 95.50 87.50 93.30 100.70 99.50 0 101.00 0 99.40 0 19.20 98.20 100.80 98,10 97,30 101.10 96.40 96.30 96,60 96.30 95.00 94.00 93.30 92.20 95.30 95.00 beurs van New York Citicorp Cons. Edison Eastman Kodak Exxon Corp Ford Motor General Electric Gen. Motors IC. Indus Inco Ltd. IBM Corp 33 1/8 31 7/8 50 1/4 51 1/4 49 1/2 49 3/4 64 3/4 64 7/8 40 5/8 40 5/8 22 1/4 22 3/4 37 1/4 37 3/8 213/4 213/4 52 3/8 51 1/2 66 1/8 66 37 5/8 37 3/4 54 7/8 54 3/4 48 1/4 49 3/8 68 1/2 68 7/8 28 3/4 29 5/8 40 41 3/4 16 1/8 16 1/8 118 117 1/2 RCA Rep. Steel Royal Dutch Santa Fe Ind Sears Roebuck Shell Oil So. Pacific St. Oil Ohio US Steel United Teehnolog Westinghouse Woo (worth 8 3/4 8 3/4 413/4 42 48 3/4 48 47 5/8 47 5/8 96 1/2 96 1/2 32 3/8 32 37 37 5/8 26 3/4 27 3/8 22 5/8 24 1/8 47 5/8 47 1/8 28 1/4 29 36 1/2 37 1/4 47 48 38 3/8 39 5/8

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 8