Geen extra geld voor fraude bestrijding Bouw ligt vrijdag stil Taxichauffeurs in Amsterdam doen niet aan discriminatie Vertrek Schreuders uit CPN-1- fractie verrast Ina Brouwer Dijkman belooft beterschap EEN PRACHTIGE RING VOOR EEN PRACHTIG ROND PRIJSJE. Jït Vakcentrale MHP wil SER-advieswerk staken fieidaeSou/ta/ni WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1983 PAGINA 7 Tommel (D'66) terug in Kamer den HAAG De de mocraat dr. Dick Tom mel (D'66) uit het Drentse Norg is gisteren opnieuw beëdigd als lid van de Tweede Kamer. In 1981 kwam hij in de Kamer, maar in 1982 werd hij niet herkozen. Hij volgt nu mr. Ineke Lambers-Hacquebard op, de vroegere staatsse cretaris van verkeer en waterstaat, die door om standigheden van per soonlijke aard haar pan is ernstig ziek terugtrad. „De Man om persoonlijke redenen geen topman PTT" DEN HAAG De redenen waarom ir. P.C. de Man heeft afgezien van de moge lijkheid de directeur-generaal van de PTT bij diens pensionering op 1 april 1984 op te volgen zijn van persoonlijke aard. Deze lenen zich niet voor een pu blieke discussie. Minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat heeft dat ge antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA-kamerleden Van der Doef en Cas- tricum. In de pers werd het terugtreden van Ir de Man als voornaamste kandi daat voor de topfunctie bij de PTT toege schreven aan de eis die mevrouw Smit- -Kroes zou hebben gesteld dat De Man zijn commissariaat bij de KLM zou opge ven. Die berichten waren aanleiding voor de vragen. Om herhaling van het tumult van de vorige raadsvergadring te voorkomen waren er hekken geplaatst tussen het publiek. Twee de van rechts IK V-secretaris Mlent-Jan Faber. Woensdrecht weigert bestemmingsplan WOENSDRECHT Het college van Burgemeester en Wethouders van Woensdrecht heeft gisteravond bak zeil moeten halen met een voorstel om loyaal mee te werken aan de plaatsing van kruisraketten op de luchtmachtbasis in deze gemeente. De gemeenteraad besloot zonder stemming dat een voorstel van B en W, om een bestemmingsplan aan te passen aan de komst van de nieuwe kernwapens, moest worden inge trokken. Het college van Woensrecht vreest dat als de gemeente het bestem mingsplan niet aanpast, de regering eenzijdig de besluiten neemt die no dig zijn voor plaatsing. De gemeente raad zou dan geen enkel medebeslis singsrecht meer hebben., Boerderij geveild na niet betalen alimentatie BELLINGWOLDE De Raad van de Kinderbescherming heeft beslag laten leggen op een boerderij met 10 ha grond in het Oostgroningse Bel- lingwolde. Boerderij en land waren eigendom van de heer L.M. Bouw man uit Winschoten, die over de af gelopen 20 jaar een kleine 50.000 gulden alimentatie moet betalen aan zijn eerste vrouw. Bouwman weiger de dit stelselmatig omdat volgens hem het geld niet voor de opvoeding van zijn kinderen werd besteed, maar op ging aan drank. De boerde rij en het land werden gisteravond op een veiling verkocht voor ruim 2,3 ton. Voor de Kinderbescherming zal er overigens maar weinig geld overblijven omdat op boerderij en land een zware hypotheek rust. Kamer wil opheldering over dood Garcia Villas DEN HAAG Minister Van den Broek (Buitenlandse Zaken) moet de Tweede Ka mer informeren over de dood van Marianel- la Garcia Villas, voorzitter van de Salvado- riaanse commissie voor de rechten van de mens. Volgens het officiële rapport van de rechter in San Salvador zou zij zijn overle den aan schotwonden in de borst. De Com missie voor de Rechten van de Mens in El Salvador en Pax Christi International heb ben gerapporteerd, dat zij is overleden aan de gevolgen van langdurige martelingen. De Kamer wil dat de bewindsman zijn reactie daarop geeft evenals zijn visie op het huidi ge regiem in El Salvador. Ook wil de Ka mer worden ingelicht over de stappen, die de minister in deze zaak denkt te nemen. Een verzoek van PSP-fractievoorzitter Van der Spek om deze informatie werd door de Kamer ingewilligd. Ina Brouwer DEN HAAG „Het was voor mij een volslagen ver rassing, toen ik maandagochtend in Moskou hoorde dat Schreuders heeft besloten terug te treden als CPN-ka- merlid". Dit stelt de CPN-fractievoorzitster, Ina Brou wer, die gisteren voortijdig is teruggekeerd van een werkbezoek aan Moskou. Brouwer vindt dat Schreu ders „wonderlijk heeft gereageerd" door in haar afwe zigheid te bedanken voor het CPN-kamerlidmaatschap. „Als ik dit tevoren had kunnen vermoeden, was ik niet zonder meer naar Moskou vertrokken". Ina Brouwer bestreed gisteren de bewering van Schreuders, als zou zij zonder zijn medeweten samen met partijbestuurder Jaap Wolff naar Moskou zijn afgereisd: „Het bezoek was op uitnodiging van de CPSU en stond eind maart al vast". Op de vraag waarom Schreuders (defensie-woordvoerder in de Tweede Kamer) zelf niet mee naar Moskou is gegaan, antwoord de Brouwer dat „hij dat zelf niet zag zitten". Gijs Schreuders zal vrijwel zeker niet in de Tweede Kamer te rugkeren. Hij heeft Kamervoorzitter Dolman inmiddels per brief op de hoogte gesteld van zijn vertrek met ingang van 7 september. „Politieke meningsverschillen in mijn partij, welke nu ook dreigden te leiden tot een vertroebeling van de persoon lijke verhoudingen binnen de fractie, liggen aan miin besluit ten grondslag", zo schrijft Schreuders. Zijn opvolger zal waarschijn lijk Marius Ernsting uit Amsterdam zijn. De directe oorzaak van het vertrek van Gijs Schreuders is het feit dat hij het bezoek aan Moskou niet vond passen in het ver nieuwingsproces van de CPN. Tijdens het laatste CPN-partijcon- gres was namelijk overeengekomen dat meer afstand van Mos kou zou worden genomen en dat de Sovjet-Unie niet langer als een natuurlijk bondgenoot zou worden beschouwd. Het partijbe stuur is naar zijn mening teveel bereid om compromissen te slui ten met de orthodoxe vleugel van de CPN, ook wel de Horizon talen genoemd. De groep Horizontalen is voor behoud van een meer traditione le. zefstandige communistische partij, terwijl de meerderheid in de CPN vergaande vernieuwingen wil doorvoeren (zoals ver gaande progressieve samenwerking). Volgens Schreuders is om die redenen de vernieuwing binnen de CPN nu mislukt. Ina Brouwers is een volstrekt andere mening toegedaan, zo bleek gisteren. „De vernieuwing in de partij zal gewoon worden voort gezet". Gijs Schreuders is al de tweede vernieuwingsgezinde CPN-er binnen korte tijd die heeft afgehaakt. Onlangs nog trad Bart Schmidt terug als hoofdredacteur van de CPN-krant De Waar heid. Dit gebeurde nadat in de CPN-krant onverbloemde kritiek werd geuit op het proces van liberalisering dat bij De Waarheid in gang was gezet. DEN HAAG De instan ties die belast zijn met de opsporing van diverse fraudes moeten de kosten daarvan betalen uit uit de eigen begroting. Wel kan bekeken worden of door verschuivingen van de di verse begrotingsposten ex tra geld voor de fraudebe strijding kan worden vrij gemaakt. Het kabinet be ziet nog de mogelijkheid tot vergoeding van „ex treem hoge kosten" die bij de bestrijding van fraudes door de politie worden ge maakt. Dit heeft minister Korthals Altes (Justitie) gisteren in de Kamer gezegd bij de behande ling van een reeks moties over fraudebestrijding. Hij keerde zich tegen de vorming van een speciaal fonds voor de fraude bestrijding, dat gevuld zou moeten worden met de gelden die de aan het licht gekomen fraudes hebben opgebracht. Volgens Korthals Altes is dit onmogelijk, omdat belasting dienst en sociale fondsen de eerste rechthebbenden op dit geld zijn. De bewindsman zei dat hij en minister Rietkerk van binnen landse zaken in principe posi tief staan tegenover het uit trekken van meer geld voor de fraudebestrijding. Maar dat zal niet ten koste mogen gaan van andere taken van de poli tie. De minister zei dat veel opgespoorde fraudegevallen niets opleveren. Mede daarom is professor dr. Siemons, voor malig regeringscortimissaris inzake grondwetszaken, ge vraagd te bekijken of het de belastingdienst mogelijk ge maakt kan worden bij fraude meer navorderingen op te leg gen. Korthals Altes verwacht veel van fraudepreventie. Daartoe moeten volgens hem de belastinginspecties worden uitgebreid. Ondanks het kabinetsbesluit het aantal ambtenaren met twee procent terug te brengen, blijft de uitbreiding van de po litie van kracht, evenals die van de rechterlijke macht, al dus de minister. Lessen rond de tap De kleuterklas van De Nieuwe School in Edam huist wel in een heel merkwaar dig lokaal: de ca féruimte van een verenigingsge bouw in Edam. Bestuur en ou ders hebben be sloten de drie klassen van de school zolang in het café onder te brengen totdat de staatssecreta ris de definitieve huisvesting heeft vastgesteld. Tij dens de lessen blijft de tap toe. Brandstichter in telefooncel opgesloten GRONINGEN Een 23-jari- ge man uit Groningen, P. van der P., heeft gisteravond te genover de politie in zijn woonplaats bekend daar in de afgelopen week elf telefoon cellen en vier reclameborden in brand te hebben gestoken. Een politiewoordvoerder heeft dit meegedeeld. De man werd in zijn bezigheden op heter daad betrapt door een voorbij ganger. Deze zette de deur van de cel klem, terwijl de brand stichter er nog in stond. De po litie heeft de man daarop uit de cel verlost en in verzekerde bewaring gesteld. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Mr. S. Dijkman en het bestuur van de CDA-fractie hebben vrede gesloten. De fractie besloot gisteren dat Dijkman weer normaal kan functioneren als Tweede-Kamerlid. Hij zal dus ook weer kunnen op treden als woordvoerder van het CDA. Dijkman heeft moeten erkennen dat „het samenwerkingsver band van een fractie natuurlijke beperkingen met zich brengt". Het fractiebestuur verklaart op zijn beurt dat er voor Diikman „voldoende ruimte is om zich in te zetten voor zijn politieke op vattingen". Kort voor de zomervakantie kreeg Dijkman ruzie met de leiding van de fractie. Hem werd verweten dat hij enkele malen met de oppositie had meegestemd. Ook nam men hem het zeer kwalijk dat hij herhaalde malen in het openbaar scherpe kritiek had ge uit op het CDA, de CDA-fractie en de CDA-ministers, die vol gens hem het eigen verkiezingsprogram verloochenden. (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG Vrijdag zal er in de bouw en een aantal nevensectoren na genoeg niet worden ge werkt. De werknemers in deze sector nemen dan een zogenaamde rooster- vrije (dat is verplichte) vrije dag op, de eerste van een reeks van acht die in de jongste cao's zijn opge nomen. De volgende valt op vrijdag 23 december. De roostervrije dagen werden ingevoerd in het kader van de herverdeling van werk via ar beidstijdverkorting. De over eengekomen collectief op te nemen acht dagen worden vastgesteld tijdens de tweejari ge looptijd van de contracten. Er zijn circa 225.000 duizend werkpemers bij betrokken, die onder meer vallen onder de cao's voor de bouw, de schil ders-, stucadoors en mortelbe- drijven. Zij hebben vrijdag recht op een vrije dag met be houd van loon, inclusief pres tatiebeloning en vakantiebon. Slechts enkele honderden werknemers zullen doorwer ken. Hun werkgevers is ont heffing verleend vanwege de bijzondere aard van het werk, bijvoorbeeld omdat het niet zonder meer kan worden stil gelegd, zoals de Oosterschelde- werken. Deze werknemers moeten wel binnen vier we ken een andere vrije dag krij gen. Loodgieters, electriciëns en andere die niet onder één van de cao's vallen, werken normaal door. ADVERTENTIE Glansaanbieding: Smalte gouden fantasie- ringen. Zes verschillende modellen in 2 prijzen: 39,-en 45, In zilver 8, Stervormige geel-of wit gouden oorknoppen met 10 briljanten (0.13 kar.)595,- Hebt u nog geen gaatjes in de Bij Siebel gaat dit pijn- >os en steriel. Indusief de bolletjes voor 17,50! Geel-of wit gouden solitair-ring meteen loepzuivere, witte briljant van 0.12 kar. van 750, voor 498,- Met een briljant van 0.05 kar. (piqué wit) van 375, voor 249,- Briljant, goud, horloges. Nergens vindt u zo'n groot assortiment als bij Siebel. Nergens vindt u, elke maand opnieuw, zoveel interessante aanbiedingen. Siebel, al meer dan 70 jaar een vertrouwd adres. Siebel weet er meer van. SIEBEL HEEFT ER MEER VAN. Modieus Quartz dames horloge in twee groottes in de kleuren wit, zwart, geel, groen en blauw. Met levenslang gratis batterij. Van 135, voor 89,- n. Stadhuisplein 24 28: Utrecht. Bakkerstraat 27-29: Haarlem. Grote Houtstraat 63-65. Lid van de Beurs voor den Diamanthandel. FRIEMELS IK VE/VC Miyl MAM uaiKe tas utcc hun IHÊEN KDFIt£U¥)flACHUNy J>puU0J in KUMblE^y AMSTERDAM De Am sterdamse taxichauffeurs willen af van het beeld af, dat zij zouden discrimine ren bij het opnemen van passagiers. Volgens de voorzitter van de Amster damse taxicentrale J. Wil- kers hebben de chauf feurs op de Dam, die ge tuige waren van de ge beurtenissen rond de neergestoken Antilliaanse jongen Kerwin Duinmeij- er, alles in het werk ge steld om de jongen zo goed mogelijk te verzor gen in afwachting van de komst van de ambulance. Tegen de taxichauffeur, die zou hebben geweigerd de doodbloedende Kerwin te ver voeren, is inmiddels een klacht ingediend bij de officier van justitie. De klacht komt van een Amsterdammer die meent dat de chauffeur voor zijn weigering moet worden gestraft. Taxichauffeur H. Verkerk heeft zelfs een brief aan de Amsterdamse kranten ge schreven over het geval. Hij zegt: „Er is in heel Amsterdam geen taxichauffeur die bewust een mens laat doodbloeden, of hij nu blank, zwart of geel is. Wij doen gewoon ons werk en houden ons aan de regels. Bo vendien helpen we de politie en de GGD heel vaak door, als we iets zien, even te waar schuwen per mobilofoon. Laat niemand zeggen dat mijn col lega fout was. Schandelijk!" Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur, zater dags tussen 14.00 en 15.00 uur, telefoonnr. 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. Aantal rokers groeit weer DEN HAAG Het aantal rokers is voor het eerst sinds lange tijd weer toe genomen en wel van 37 procent in 1982 naar 40 procent dit jaar. De stijging is het sterkst bij mannen tussen 35 en 49 jaar (van 44 procent, naar 50 pro-, cent.), terwijl bij vrouwen een stijging van drie procent te constateren valt in de groep van 20- tot 49-jarigen. Overi gens neemt dat niet weg, dat er van de 14,3 miljoen Neder landers er 8,6 miljoen niet ro ken en dat betekent dat de ro kers nog in de minderheid zijn. Deze cijfers komen uit het jaarlijks onderzoek van de Stichting Volksgezondheid en Roken en het NIPO. (Van onze sociaal-economische redactie) HOUTEN De vakcen trale MHP overweegt om niet langer mee te werken aan het opstellen van ad viezen in de Sociaal-Eco nomische Raad. Er vindt thans intern beraad over plaats nu minister De Ko ning van Sociale Zaken de werknemers van zieken fondsen en bedrijfsvereni gingen tot trendvolgers heeft uitgeroepen. De mi nister wil dat bij in deze sectoren de loonontwik keling gelijk is aan die bij de overheid. De MHP heeft de minister ge schreven, dat zij diens besluit ervaart als een loonmaatregel voor een beperkte groep. Bo vendien treedt de maatregel in werking op een moment, waarop binnen de SER de ad viesaanvraag over loonvor ming in de niet op winst ge richte sector volop in discussie is. „Vooruitlopend op dit ad vies grijpt u met terugwerken de kracht in de onderhande lingsbevoegdheid van de be trokken cao-partijen in. Dat is voor de MHP onaanvaard baar", zo staat in de brief. Nederlandse kunstenaars naar Finland DEN HAAG Werk van zes Nederlandse kunste naars is te zien op de expo sitie „ARS 83", die van 14 oktober tot 12 december wordt gehouden in de Fin se hoofdstad Helsinki. Vol gens de organisatoren be treft het hier de grootste tentoonstelling van inter nationale hedendaagse kunst die ooit in Scandina vië is gehouden. De Ne derlandse bijdragen zijn van Jan Schoonhoven, Jan Dibbets, Ger van Elk, de in ons land wonende en werkende IJslanders Hreinn Fridfinnsson en Sigurdur Gudmundsson, en de Roemeense Marina Abramovic. Op de ARS 83 worden een paar honderd schilderijen, beeldhouw werken, „performances", foto's, video-opnamen en films getoond van 76 kunstenaars uit Europa en Amerika. Tezamen geven de werken een overzicht van de moderne kunst van de afgelopen twintig jaar, variërend van minimalis me tot het tegenwoordige expressionisme.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 7