Langs Tan Chr. BartelsmanHet leren elf vorm te geven aan eigen leven werd onvoldoende benut" langzaam op weg |iaar bezuinigingen ZONDER OBSTAKELS DOOR HAASWIJK CcidócSouxont JfL ADVISEERT MINISTER DEETMAN: Mr. B.K. Olivier in geschillen commissie —5DEN/REGIO 53P;" WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1983 PAGINA 5 1UL VOOR 68-JARIGE OUD-LEIDENAAR DIE PEDAGOGISCHE bslSIS VOOR DRAMATISCHE VORMGEVING VOND Op mijn omwegen door stad en land kom ik graag mensen tegen. U kunt mij telefonisch of schriftelijk vertellen wie u graag in deze rubriek zou willen tegenkomen. Ik ben bereikbaar via 071 - 12 22 44 op toestel 10. an kleuters, kinderen /orde Is be twaa. 'k va h opi kargonkels: onder- Gnx ?k naar de belevings- irelden van 4- tot 10- igen". Ziedaar de titel n de doctoraalstudie e oud-Leidenaar en a kistend" onderwijzer n Christiaan Bartels- lingi »n vandaag aan de ebbe ksuniversiteit in "g utrecht met een bul ge- noreerd zag. Drs. Bar- ovei sman êaat na deze v°l" tegii van een studie op ding -jarige leeftijd nu „eni- 3771. tijd relaxen". Hij heeft met recht „een drama de school" van ge- aakt. Het was even ot aan spelen. Eerst SwJt onderzoek naar de 61/. J J de r dagogische waarde van ?heic amatische vormgeving schoolverband en ten- »tte dit jaar „dramati- le" gesprekken met v jerlingen van de chr. euter- en basisschool ,r de n het Valkenpad in eterliden. Bartelsman oeg zich al lang af, iar het kind in de ba- ischool begint te reflec- 3sl<ren °P gevoe^n^ou- n en lichaamsbelevin- imui n. „Ik weet het nu zo'n lanf etje; deze momenten geneven aan wanneer met naaijcces het vormgevings- ^Jkk als opvoedingsmid- lan r* gebruikt kan wor- ie iilen. Geen opvoedings- k v&ctor, maar middel, inderen moeten kun- len praten over hun ge- l»g*>elsleven". De „kargon kels" kwamen er toeval lig bij. „Kargonkels wa ren op De Valkenier een soort eigengemaakte „speelwezens", boze figu ren, gekke dingen die door de kinderen zelf zo genoemd werden; al thans door één onduide lijk sprekend kind. Ze deden mee in het spel van de dramatische, vormgeving". Jan Chr. Bartelsman in zijn pedagogische loopbaan zou hem gaan blijken dat kleuters en jonge kinderen anders bezig zijn met het dra matiseren van hun spelen dan oudere kinderen, als die onder deskundige leiding be zig zijn met verschillende dramavormen kwam als Amsterdammer in '41 naar Leiden om er onderwijzer en wijzer te worden. Hij wees er onder, later boven. Die car rière duurde tot '77, toen hij „vrij" kwam. Zijn werkter rein lag, aanvankelijk, op de Rijnsburgersingelschool, en vanaf '55 op de VGLO-school (voor het zevende en achtste leerjaar „als experiment een beetje de voorloper van de Middenschool"). In '55 werd Bartelsman hoofd van de Javastraatschool en de Medusaschool in Noord. Tot '72 was hij hoofd van de Ka- rel Doormanschool; dat jaar ging hij over naar de Dag Hammarskjöldscbool die in '77 werd opgeheven en on dergebracht bij de Telders- school. Overbodig hoofd „Toen werd ik overbodig en ging ik met wachtgeld Jan Chr. Bartelsman: „Kinderen moeten kunnen praten over hun gevoelsleven". zonder opnieuw te hoeven solliciteren". Jan Bartelsman zag dit niet als een „drama in de school"; zijn voelhorens hadden al sinds jaren wat an ders te pakken gekregen. Een jaar leidt hij nu met z'n vrouw Corine een landhuise- lijk bestaan in een nieuw- bouwvlek van het Gooise Blaricum. Ruimte plenty, daar. Beiden hebben ieder twee kamers voor studie, werk en hobby's. En dan nog zijn er vertrekken voor ruim woonverkeer en slaperij en voor het bereiden van culi naire genoegens. De garage is betegeld als een slagerij: „De vorige eigenaar leefde zich uit in tegelzetten. Zie ook onze badkamer". Hoe komt een oud-school hoofd tot dit royale, in veel groen gezette, vertier? Jan Bartelsman heeft na het on derwijs ook nog gemanoeu vreerd binnen de huizenma kelaardij, met als vitaal cen trum de mediterrane lustoor den van de Cöte d'Azur. Tot de zaak ineenzakte, en Bar telsman en vrouw naar Doorn uitweken, waar Jan bekoord werd door een schit terende, multi-exemplare vo gelwereld, en een paadje dat direct toegang tot het bos gaf. De eigenaar van dat heerlijke pied a terre, evenwel, wenste zelf een woonstee op deze Doornse warande, en de Bar telsmannen, man en vrouw dus, weken noodgedwongen uit naar het Gooi, waar Blari cum met de Bijvanck een du plicaat van de Merenwijk be gonnen was. Een goddelijk domicilie op volop beplante poldergrond, maar met veel woon- en werkverkeer (op De Noord) langs de achter tuin: „Dat heb ik niet tijdig onderkend", zegt Jan, die in middels een grijs baardje er aan gegeven heeft, met een ondertoon van overkoombare spijt. K en G Onderwijsman met duidelijke interesse voor drama en een grasduinen in die materie. „Ik ga nu in Hilversum cur sussen geven en regisseren bij de torleelvereniging Kunst en Genoegen, K en G. Een hele zaak met 2300 do nateurs en vier voorstellin gen in het jaar, in een steeds uitverkocht huis, „Gooiland". Al vanuit de vijftiger jaren hield Bartelsman zich bezig met de vraag: „Hoe gebruik ik drama als middel in een opvoedingssituatie?" Nie mand zal van deze vraag wakker liggen; Bartelsman wel, nagenoeg. Hij speelde vanaf '47 jarenlang in de Kon. „Litteris Sacrum", de good old amateurvereniging van Leiden en één van de oudste in het land. Regisseer de er ook. Hetzelfde deed hij bij „Imperium". Gaf lessen dramatische expressie bij de LJA. In '67, tussen de schoolbedrij- ven door, begon Bartelsman zijn MO-studie Cuturele Pe dagogiek. MO-A haalde hij in '73, zijn B-diploma in '76. En maar publiceren over drama tische vormgeving. In '77, toen Jan „vrij" kwam. liet hij zich inschrijven bij de vak groep Wijsgerige en Histori sche Pedagogiek aan de uni versiteit in Utrecht, met als uitgebreid bijvak Theaterwe tenschappen. Maar de hui zenhandel hield hem bezig, totdat hij eind '79 „pas goed" ging studeren. Sinds vanmid dag is Jan Chr. Bartelsman drs. Sociale Wetenschappen, vakgroep WHP. Dramatische interviews Corine was gisteren al bezig met het opmaken van de hartige versnaperingen die vanmiddag, na afloop van de plechtigheid in Utrecht, bij een „open hof", in de loop van vele gesprekken, veror berd zouden worden. De be tegelde garage zou „distribu tiecentrum" worden. Maar bij Jan Bartelsman zal het geslaagde onderzoek naar het proces van vormgeving, de interviews met acteurs en actrices, zoals Elisabeth An dersen, Sigrid Koetse, Nettie Blanken (van de Hogewoerd- se apotheek, en leerling van Jan, toen hij aan de MMS later Louise de Coligny doceerde), Siem Vroom, Pe ter v.d.Linden en Paul van Gorcum, enfin, dit alles zal bij hem, tijdens het maaien en snoeien, nog wel even doordreunen. Ook na alle-ge sprekken die hij heeft ge voerd met twee amateurto neelgroepen: Imperium, Lei den, en de Haagse Rederij kers. „Van die gesprekken heb ik een analyse gemaakt en van daaruit kon ik het hele proces van de dramati sche vormgeving beschrijven. Je moet kunnen reflecteren op gevoelsinhouden. Ook bij kinderen. Dat moet kunnen. Het gaat om het activeren van de fantasie, het zien van structuren, de ethische vorm geving. Veel draait om de discussies over waarden en normen en structuren". Persoonlijkheidsvormgeving; „er is te weinig gedaan aan het bewustworden van die vormgeving". Baanbrekend werk ligt achter Jans nog rechte rug, op een leeftijd die eerder tot kalmer aan uitno digt. Dramatische vormge ving, ten behoeve van de pe dagogiek; opvoeden, begelei den, gericht op... Ja ja, eens pedagoog, altijd pedagoog. Maar vanmiddag, ik veron derstel ook vanavond, is het een nazomers feest in de tuin van Bartelsman en vrouw, die best ook, en desondanks, gezellig een feestje kunnen brouwen en daarvan beslist geen drama zullen maken. Alle kargonkels, als seinend materiaal, ten spijt. evi ide* >m -a in liDEN De besturen rcg ni de Leidse universiteit van het Academisch or jPCHhuis Leiden (AZL) Lafben onderwijsminister "dePtman gisteren een ianziB aangeboden waarin ïkpljsterke en de zwakke 'ia iten van de gehele me- enpe faculteit op een rij wor(in. De faculteit hoopt wo( deze nota voldoende tomèmoet te komen aan de 'ni6juinigingswensen van etgaminister. In het rapport rd p echter geen bedra- lagel genoemd en worden nd vn keuzes gemaakt, het ♦at alleen een inventa- Itie. De minister wil ■sint/ de medische facultei- veei een besparing zien Tkeï totaal 100 miljoen gul- in va tot 1987. Op korte ter- verwacht hij 40 mil- Pj) van de ziekenhuizen 'asgi faculteiten gezamen- er l De faculteiten heb- voeli niet op tijd een geza menlijk bezuinigingsplan 'lHnfl minister kunnen gn^bieden en daarom oenJn zij het nu afzonder- levü- ?te i huinota stelt een flink aantal rwaarden aan de bezuini- Tióti 'soperatie. Ten eerste dat mmerwijs, onderzoek en pa- n^A ten zorg een onlosmake- geheel dienen te blijven. geneeskundige onderzoeks programma's. Bezuinigen akkoord als het moet, maar dan in de organi satie van die specialistische activiteiten die niet in alle medische faculteiten plaats vinden. Deze zogeheten „zwaartepunten" zijn lande lijk verdeeld, omdat zij erg duur zijn (bijvoorbeeld door dure apparatuur). Voorts heeft vrijwel elke faculteit in de loop der jaren eigen speci alismen opgebouwd. In Lei den is dat bijvoorbeeld de beenmergtransplantatie en de bestrijding van de daarbij optredende complicaties. De opstellers van de nota stellen dat de bezuinigingen het keurslijf van een toekomsti ge zwaartepuntregeling niet te strak mag maken. Een andere voorwaarde die in de inventarisatie wordt gesteld is, dat het AZL zijn plaats behoudt als centrum ziekenhuis in de regio noord- Zuid-Holland. Voorts dienen de specialistenopleidingen in de academische ziekenhuizen geconcentreerd te blijven. Tot slot wordt gepleit voor een duidelijker financie ringsregeling. Voorgesteld wordt om een landelijk fonds in te stellen waaruit alle aca demische ziekenhuizen wor den betaald. Nu geven (en de laatste jaren vooral vragen) twee departementen geld van deze ziekenhuizen: on derwijs en volksgezondheid. In de nota is tevens een be oordeling opgenomen van* het apart gefinancierde we tenschappelijk onderzoek (Z- onderzoek) dat in de ver schillende vakgroepen wordt verricht. Van de 41 vakgroe pen komen er elf niet tot de gewenste prestaties. Over on derwijs wordt geen kwali teitsbeoordeling gegeven in de nota. opstellers van de nota ïen dan ook dat bezuini- ;en niet mogen worden onden in deze drie „basis- ieden" omdat anders het zenlijk karakter van het lemisch ziekenhuis wordt jetast". Tot deze basis dt gerekend: de opleiding studenten tot „basisarts", aanwezig zijn van specia- zeï«nopleidingen, verzorgen ma post-academisch onder- (nascholing) en tot slot be Geen „zwakte" in medische faculteit LEIDEN „Nee, een „zwakteanalyse" is het eigenlijk niet", moest voorzitter Tammeling van de faculteits raad geneeskunde gisteravond aan de raadsleden toe geven. „Maar, alle medische faculteiten in het land moeten op dit moment ook alleen hun sterke kanten laten zien aan minister Deetman. Dat er zwakke pun ten in de faculteiten zijn is natuurlijk niet te ontken nen, maar dat is een lokaal probleem". In een eerste reactie op de gistermiddag verschenen „Sterkte/zwakte-analyse" van de Leidse medische fa culteit gaf voorzitter G.J.Tammeling gisteravond een korte eerste reactie aan de raadsleden die overigens het rapport zelf nog niet in bezit hadden. „Als bestuur van de medische faculteit herkennen wij ons wel in het inventarisatierapport. Maar we hebben geen idee welke invloed het rapport op het ministerie zal heb ben. We hopen dat het voldoet aan de eisen van de mi nister, maar dat we er onszelf tevens flexibel genoeg in kunnen bewegen", aldus de decaan van de medische faculteit de heer G.J.Tammeling. Geen subsidie voor 'Kind en Ziekenhuis' ZOETERWOUDE Een laat ste poging van het Zoeter- woudse gemeenteraadslid W. Ooijendijk (Porgressief Zoeter- woude) om een subsidie te ver strekken aan de Werkgroep Kind en Ziekenhuis heeft niet mogen baten. De progressieven vinden de aktiviteiten van de werkgroep bijzonder prijzenswaardig en willen dat best stimuleren met een bijdrage. De werkgroep richt zich op een betere bege leiding van het kind bij opna me in een ziekenhuis. De ove rige frakties toonden gister avond wel sympathie voor de Werkgroep Kind en Zieken huis, maar vindt dat het niet op de weg van de gemeente ligt om subsidie te verstrek- Olieresten in grond voormalige vuilnisbelt ZOETERWOUDE De voor- malige vuilnisbelt nabij de Geerbrug in Zoeterwoude blijkt resten olie te bevatten. Deze verontreiniging is niet verontrustend. Aldus burge meester Houdijk gisteravond tijdens de raadsvergadering op vragen van raadslid F. de Graaff (Prog. Zoeterwoude). De vuilnisbelt nabij de Geer brug werd in het midden van de jaren vijftig gesloten. Een onderzoek heeft uitgewezen dat er op beperkte schaal olie in de grond is aangetroffen. Evenwel in die mate dat er geen enkele angst behoeft te bestaan, aldus de heer Houdijk gisteravond. Door de provincie zal niet eerder dan in 1987 een nader onderzoek plaatsvinden, vooruitlopend op een eventue le sanering van het gebied. De kosten van een dergelijk sane ringsonderzoek zijn becijferd op ruim 90.000 gulden. Het is evenwel in het geheel niet ze ker dat zo'n onderzoek nood zakelijk is. „Misschien, maar dat is speculatief, is het goed koper het betreffende stuk te ontruimen, dan allerlei dure onderzoeken te plegen", aldus Houdijk. Voor de eigenaar van het betreffende terrein, het grondoverslagbedrijf van de firma Slingerland, is er geen enkel gevaar. De olie is gesig naleerd op het parkeerterrein nabij de ingang ter hoogte van de Geerbrug. Pater kleit borstbeeld van kardinaal Alfrink Pater Godfried Claassen uit Hazerswoude heeft de laatste hand gelegd aan een borstbeeld van kardinaal Alfrink. Op 18 september om tien uur 's morgens wordt tijdens de dienst het beeld onthuld in de kerk van H. Bernardus, ofwel de Scheepjeskerk. Na die datum komt de beeltenis van de kardinaal in de hal van het klooster (het Diepgangcentrum) te staan. De 46-jarige pater, die woont en werkt in het klooster van de Ongeschoeide Karmelieten aan de Hazerswoudse Groenedijk, bezocht in korte tijd viermaal de kardinaal om hem in klei te vereeuwigen. „Ik ben er in totaal zes uur aan bezig gewèest", zegt de pater die sinds drie jaar boetseerles in Leiden heeft. Claassen nam juist Alfrink omdat deze volgens hem „een herkenbare figuur is die mij heeft geimponeerd als leider van de katholieke kerk". Vorig jaar kwam Godfried Claassen de kardi naal tegen en vroeg hem toen of hij wilde exposeren. Nu blijkt dat hij het kleien in de vingers heeft, gaat pater Claassen door met zijn kunstuitingen. Zo benaderde hij al prinses Juliana en Herman van Veen. „Helaas konden ze allebei niet". Daardoor raakt hij niet uit het veld gesla gen want hij heeft nog plannen genoeg. Zo denkt hij aan het maken van en reliëf waarmee de waanzin van de bewapeningswedloop wordt uitgbeeld. LEIDERDORP Mr. B.K. Olivier uit Leiderdorp is geko zen tot voorzitter van de nieu we landelijke geschillencom missie voor het openbaar on derwijs. De heer Olivier is in zijn eigen woonplaats bekend als de voorzitter van de com missie beroep- en bezwaar schriften. De wet medezeggenschap on derwijs bepaalt dat elke school moet zijn aangesloten bij een geschillencommissie. De com missie voor het openbaar on derwijs wordt gedragen door de Vereniging van Nederland se Gemeenten, als besturenor ganisatie voor de gemeentelij ke scholen; het ministerie van onderwijs als bevoegd gezag van de rijksscholen; de in het Contactcentrum Openbaar On derwijs (CBOO) samenwer kende personeels- en ouderor ganisaties. Het aanmelden van geschillen kan wettelijk alleen gebeuren door het bevoegd ge zag: voor gemeentelijke scho len in de regel het college van burgemeester en wethouders en voor rijksscholen de minis ter. Ook medezeggenschapsra den kunnen zich voor infor matie tot de geschillencommis sie wenden. De commissie is gevestigd aan de Nassaulaan 12, postbus 30435, 2500 GK in Den Haag, tel. 070-624721, tst. 233. OEGSTGEEST— De werkgroep „Oegstgeest Zonder Obstakels" heeft uitgebreid aandacht be steed aan de positie van de voetganger in de nieuwbouwwijk Haaswijk. Het gaat dan met name om de gehandicapte en oudere mensen als ver keersdeelnemers. De werkgroep pleit voor een duidelijke, zichtbare en feitelijke scheiding van de verschillende categorieën verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en motorvoertuigen in Haas- wijk. Men wil dit bereiken door ge scheiden, van trottoirtegels voorziene, voetpaden van ten- min-sto 1 motor «0 hrppd 7.nn- der belemmerende obstakels zoals verkeersborden of par keervakken. Verder wil men tussen de deelgebieden ge scheiden voet- en fietsverkeer. Aandacht wordt gevraagd voor het te gebruiken verhar dingsmateriaal voor wegen en paden zodat het gebruik voor gehandicapten mogelijk is. Verder wordt een goede ver lichting bepleit van voet- en fietspaden en aandacht voor groen dat over de wegen en paden hangt en de doorgang hplpmmprt alcrripHp voor pp parkeerde auto's die de door gang belemmeren. Speciaal voor rolstoelberijders vraagt men de toepassing van flauw hellende trottoirverla gingen bij oversteekpunten waar een niveauverschil tus sen trottoir en rijweg bestaat. Ook het inbouwen van „ratel- tikkers" bij verkeerslichten wortdt aanbevolen. Het Oegstgeester college on derschrijft de visie van de werkgroep in hoofdlijnen. „De in de praktijk wordt evenwel begrensd door de financiële middelen die beschikbaar zijn. De gemaakte opmerkingen zullen ter kennis gebracht worden van het projectteam voor Haaswijk en we zullen bevorderen dat met de gedane suggesties zoveel mogelijk re kening zal worden gehouden. Bevorderd dient te worden dat alle wegen, paden en openbare ruimten in Haaswijk voor ge handicapten toegankelijk riin". aldus B. en W

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 5