Alphense Asphaltfabriek kan verplaatsing niet betalen kil REGIOUOURINAA «2® CekLe Gou/iant Zevenhoven koopt grond voor sporthal, fietspad en woningbouw dagpuzzel iïc CDA-Hazerswoude tegen afsplitsing sierteelt Voor kleine KW usies. fa TENNISBANEN IN NTF.irwVF.EN LIJKEN GERED VAN ONDERGANG Schie stinkt na stortbui te ling LEIDEN/REGIO CiidAcOotwant WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1983 PJ Voor een uitgebreide agenda, ook voor de ko mende dagen raadplege men „UIT", de gratis we kelijkse bijlage van deze krant. LEIDEN LUXOR (Stationsweg 19, tel. 071-121239): Naked fist (12); 14.30, 19.00, 21.15. LIDO I (Steenstraat 39. tel. 124.130): Octopussy (12); 14.30, 19.00, 21.15. LIDO II: Flying high II (al); 14.30. 19.00, 21.15. LIDO III: Merry Christmas mr. La wrence (16); 14.30, 19.00, 21.15. LIDO IV: Psycho II (16); 19.00, 21.15. STUDIO (Steenstraat 39, tel. 133210): Flash dance (al); 14.30, 19.00, 21.15. TRIA NON (Breestraat 31, tel. 123875): Hot bubblegum in het leger (16); 14.30, 19.00, 21.15. REX (Haarlemmerstraat 52, tel. 071-125414); Een schot in de roos (16); 14.30, 19.00, 21.15. KINDERVOORSTELLING i LIDO IV: 101 Dalmatiërs (al); 14.30. ALPHEN AAN DEN RIJN EU ROCINEMA I (Van Boetzelaer- straat 6. tel. 01720-20800): Oc topussy (12); 18.30, 21.15. wo. ook 13.30. EUROCINEMA II: 48 hours (16); 18.45, 21.00. EUROCINEMA III: Lone wolf Mc. Ouade (16); 18.30, 21.00. wo. ook 13.45. EUROCINEMA IV: Even en oneven (al); 18.45, 21.15. wo. ook 13.30. KINDERVOORSTELLING: EUROCINEMA II: Peter en de vliegende autobus (al); wo. 13.45. VOORSCHOTEN GREENWA7 THEATER (Schoolstraat 23-b, tel. 01717-4354): Spiderman (al); wo. 14.30. From Mao to Mozart (12); ma. dl. 20.15. WASSENAAR ASTRA (Lang straat 32, tel. 01751-13269): The best little whorehouse in Texas (12); 20.00. dienstuerlenin APOTHEKEN De avond- en nachtdiensten van de apotheken in de regio Leiden worden tot vrijdag 2 september waargeno men door de Apotheek Tot hulp der Menschheid en Apotheek Kok in Leiden en de Apotheek Voorschoten. ONGEVALLENDIENST ZIEKEN HUIZEN LEIDEN Ongevallen- dienst elke dag Academisch Zie kenhuis behalve van dinsdag 13.00 u. tot woensdag 13.00 u. (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 u. tot zaterdag 13.00 u. (Elisabeth-ziekenhuls). S.O.S.-DIENST Telefonische hulpdienst, tel. 071-125202. Voor allen die in moeilijkheden verkeren of eenzaam zijn. Ver trouwelijk. Dag en nacht bereik- BUREAU VOOR RECHTSHULP Herengracht 50. tel. 123942; spreekuren ma. en di. 10.00- 12.30 u.. wo. 13.30-16.00 u.; do. 18.30-20.30 u. LEIDSE RECHTSWINKEL Ju ridisch Adviesbureau, Ketelboe- terssteeg 10, tel. 130775; Afde ling wonen en werken: ma. 18.30-20.30, wo. 10.00-12.00, do. 18.30-20.30. Afdeling belas tingen: di. 18.30-20.30, wo. 18.30-20.30. Klachtenbureau: di. 18.30-20.30, do. 18.30-20.30. DIERENHULPDIENST Hulp verlening aan verongelukte hon den, katten, vogels, e.d. in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Warmond en Zoe- terwoude. Tel. 071-125141. BURGERRAADSLIEDEN Ko renbrugsteeg 2, tel. 143171 (kantooruren). Spreekuren ma., di. en wo. 11.00-12.00 u., do. 18.30-20.00 u. GEZINSVERZORGING Stich ting gezinsverzorging Leiden. Aanvragen hulp voor bejaarden en langdurige zieken en gezins verzorging, Rembrandtstraat 17. tel. 149441 (ma. t/m vr. 9.00- 10.00 u. en 13.00-14.00 u.). KINDER- EN JONGERENTELE FOON Op woensdag- en za terdagmiddag van 14-18 u. tele foon 071 - 120611. MAATSCHAPPELIJK WERK Bureau Maatschappelijk werk, Oude Rijn 44c, spreekuur dage lijks 14.00-15.00 u.; do. ook 19.00-20.00 u., tel. 142144. Spreekuur gemeentelijke sociale dienst: di 14.00-15.00 u. Apollo- laan 1a. Zuid-West; do. 14.00- 15.00 u. Herensingel 3, Leiden Noord. Ook tel. van 09.00-10.30 via 766600, afdeling maatschap pelijk werk. RAAD VAN ARBEID Hoge Rijndijk 306, Leiden, tel 071- 899375. Kantoor geopend ma. t/m vr. 9-12 u. 14-16 u. Telefoni sche informatie over kinderbij- slaa: 8-12 u HULP VOOR MOEDER EN KIND Bij niet gewenste zwanger schap, telefoon 071-895724 en 01728-8333 Horizontaal: 1. nauwsluitend; 4. schaapkameel; 8. wijfjesschaap; 10. moerasvogel; 11. militaire rang; 14. boom; 15. lofdicht; 16. voorzetsel; 17. nieuwsorgaan; 19. slaghout bij cric ket; 20. Jong varken; 22. druppel oog- vocht; 25. eerstkomende (afk.); 27. bijbelse naam; 28. soort onderwijs (afk 29. gebied v.e. sultan; 32. stel, paar: 33. zangstem; 34. delfstof; 35. drietal. Verticaal: 1. behaagziek; 2. bloem; 3. aanmatigende houding; 5. soort pa pegaal; 6. makker; 7. niets uitgezon derd; 9. reinigingsmiddel; 12. per- soonsalbeelding; 13. plaats waar dra verijen worden gehouden; 17. huis dier; 18. metaal; 21. rangtelwoord; 23. wisselborgtocht; 24. gezelschaps spel; 26. gril, luim; 28. land in Afrika; 30. loterijbriefje; 31: bloeiwijze. Oplossing jee ie Uo| OS ^liew 83 Unn* 93 :onoi f3 :iBAje G3 lepsez \z tut) ei :»e>t i\. :ueequaj El UaJUod zï :epos 6 'S9||e l Ubeuj -9 :eje g ;j|e E 'SOOJ Z :i35fO>i I :|Beo!P®A op» -ge :sjje f0 :j|e EG :°np '3G Ueeuej|ns ■63 O W '83 LZ 'S3 :UBBJ» 33 "^iq 03 ;lEq '61- :»UBJ>I u :ai 91 :epo gi :sa f(. :|eejodJO>i u 'ieJ 'Of :ioo 8 :eiue| :dej>t 'i :|bb)uozijoh Zevenhovense dieren- doder weer actief ZEVENHOVEN Er zijn de laatste 6 we ken een zevental honden en katten het slachtoffer geworden van vergiftiging. Deze dieren brengen het totaal aantal dieren dat in 6 jaar tijd vergiftigd is op 50. Elk jaar, met tussenpozen van 2 a 3 maan den, worden rattekruidkorrels, strychnine en parathion gestrooid in het gedeelte van Zevenhoven bij de Schoterstraat en Hertog Albrechtstraat. De bewoners zijn het inmid dels moe geworden en doen al geen aangifte meer, temeer daar de politie weinig kan uit richten om de dader(s) op het sjjoor te ko men. De dierenliefhebbers vinden het ver schrikkelijk en hebben de dierenbescher ming op de hoogte gebracht van de steeds weer terugkerende vergiftigingen, in de hoop dat zij iets kan ondernemen. Zoeterwoude wil snel uit regeling Woonwagencentra ZOETERWOUDE De gemeenteraad van Zoeterwoude steun de gisteravond unaniem het voorstel van het college om zo snel mogelijk uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Regio nale Woonwagencentra Leiden e.a. Met de realisatie van het woonwagenkampje achter het politiebureau heeft Zoeterwoude ruimschoots voldaan aan de plicht die de rijksoverheid stelt ten aanzien van het gedecentraliseerde woonwagenbeleid. CDA-woord voerder Koos van der Geest: „Wij zijn nu in staat mensen met een woonwagen te huisvesten. Dan moeten wij na tuurlijk niet gaan opdraaien voor kosten die zijn ontstaan door nalatigheid van andere gemeenten". De VVD stelde dat de fi nanciële cijfers duidelijke taal spreken. Daarom ook onder streepte woordvoerder Piet Kremer het belang om de zaken voor 1 januari te regelen om de uittreding met ingang van 1985 mogelijk te maken. Rijkspolitie speelt bij opening raadhuis LISSE Eén van de activiteiten rond de ope ning van het nieuwe gemeentehuis van Lisse op 14 september zal een optrèden zijn van de rijkspolitiekapel onder leiding van dirigent Ma joor Jan Schaap. Om 14.30 uur zal de kapel vanaf de Voorhof aan de Bondstraat vertrekken en naar het nieu we gemeentehuis afmarcheren! Tusen 14.35 en 14.55 uur zal de kapel ter plaatse een muzikaal optreden verzorgen. Na dit optreden volgt een muzikale rondgang door het dorp; bij het dien stencentrum Eikenhorst en bejaardencentrum Berkhout zal een korte serenade worden gege ven en om 16.00 uur is men weer bij De Voor hof terug. Daarna gaat het naar de sporthal en daar zal daar een groot concert worden gege ven, dat om 20.00 uur begint. 'UI 'AS ALPHEN A/D RIJN De Alphense Asphaltfa- briek is niet in staat haar deel van de verplaatsings kosten te betalen. Tussen de te verkrijgen subsidies en de te verwachten kos ten van verhuizing en in stallatie zou een gat liggen van meer dan drie mil joen. De fabriek heeft het gemeentebestuur hier gis teren van op de hoogte gesteld. Het college kan momenteel niet anders doen, dan de hinderwet vergunning aanscherpen of het bedrijf sluiten. Bur gemeester Paats: „We kunnen wel een groots gebaar maken en stellen dat het bedrijf dicht gaat, maar zonder een redelijke kans van slagen is dit niet meer dan een gebaar". In Alphen wordt al twee jaar beraadslaagd over de verhui zing van de fabriek aan de Prins Hendrikstraat. Bij dit overleg zijn ook betrokken de ministeries van Volkshuisves ting, Volksgezondheid, de pro vincie en diverse andere in stanties. Al jaren wordt in Al phen geprotesteerd tegen de aanwezigheid van de Neder- landsche Asphaltfabriek die met haar produktie schade aanricht aan het milieu door dat er stoffen vrij komen die schadelijk zijn voor de gezond heid. Er wordt zelfs gesproken over kankerverwekkende stoffen die via een schoorsteen de lucht in worden geblazen. Daarnaast geeft het bedrijf veel overlast voor de buurt door het lawaai. De directie is ook voorstander van verplaatsing. Directeur Zeldenrust tijdens een com missievergadering in juli 1982: „Wij zouden blij zijn met een verplaatsing. Dit zou gunstig zijn in verband met de uitbrei ding van de ruimte en de fi nanciële ruimte om te verhui zen is er". Na overleg met instanties die subsidie zouden moeten verle nen werd besloten dat het be drijf 1,5 miljoen gulden subsi die zou krijgen om te verhui zen in het kader van het te gengaan van luchtverontreini ging. Daarnaast zou er 1 mil joen gulden komen uit de pot sanering hinderlijke bedrijven in de woonomgeving en vanuit het toenmalige minister volks huisvesting een subsidie voor de verhuiskosten van 1 mil joen. Van de gemeente zou in geld 300.000 gulden bijgedra gen worden. Maar de gemeen te zou ook de grond waarop het bedrijf nu staat zuiveren van de verontreinigingen in de bodem. In juni werd duidelijk dat er niet meer subsidies voor het bedrijf te verkrijgen waren en de gemeente wachttte nu op de beslissing van de Asphaltfa briek. In augustus kwam de fabriek met twijfels over de fi nanciële haalbaarheid van de verplaatsing. De gemeente re ageerde hierop met het ant woord dat het onderste al uit de kan was gehaald en stelde een einddatum voor de uitein delijke beslissing van het be drijf. Dat was gisteren. Gister ochtend kreeg het gemeente bestuur de toch wel onver wachte mededeling dat het be drijf geen kans ziet haar eigen deel van de verplaatsing te re aliseren. De gemeente moet nu op een andere manier de overlast van de fabriek en het gevaar voor het milieu zien te bestrijden. Dit kan gebeuren door middel van de nieuw aangevraagde hinderwetvergunning. Het college kan een hinderwetver gunning verlenen met daaraan verbonden voorwaarden die voor het milieu aanvaardbaar zijn. Aan het opstellen van deze regels zou dan met man en macht gewerkt moeten worden om ze zo snel mogelijk gereed te hebben. Voorwaarde hiervoor is dat het bedrijf meewerkt om deze procedure zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zou het bedrijf in beroep gaan tegen de voor waarden bij de Kroon dan is dat'voor het Alphense college onaanvaardbaar. Het alterna tief is dan dat het college stap pen onderneemt om het be drijf te sluiten. Haaswijk Binnenkort gaat de gemeenteraad van Oegstgee wel de structuurschets van Haaswijk als het huisvestingsplan voor deze wijk bespreken, schets als plan hebben dan een tweetal maanden zage gelegen op het raadhuis. Voor dit laatste men veel belangstelling getoond. De Vereniging wijk, waarin zowel bewoners van die wijk die ee ning gekocht als bewoners die een woning gel hebben vertegenwoordigd zijn, houdt in verband mee een buitengewone algemene ledenvergadt Dat gebeurt op donderdag in De Roode Leen Oegstgeest. Aanvang 20.15 uur. Ook niet-leden zijl kom bij de bespreking van de gemeentelijke plai 1 7/ vos De groep Vrouwen Oriënteren zich op de SamenL (VOS) start binnenkort in Oegstgeest weer met een bijeenkomsten waar onderwerpen naar keuze worde sproken. Hte gaat dan bijvoorbeeld om zaken als be gingen of „omgaan met (weinig) geld". Er zijn twaa eenkomsten, steeds één op 'n ochtend in de week va, gen uur tot half twaalf. Oppas is aanwezig. De kostei 25 gulden voor alle bijeenkomsten. Men kan zich op 'an k ka: bij Grada Boland, telefoon 174213; Lia Feikes de Grodek n; lefoon 173092 of Fransje Alink, telefoon 173748. Bridge De Leidschendamse Bridgeclub Veur 82 begint do r] dag aan een nieuw seizoen in De Witte Kaketoe ain Damlaan 36. De club (85 ledengeeft nieuweling! v vooral zij die nog nooit in een vereniging hebbe ksuni speeld de kans in september als kennismaking g recht te komen bridgen. Meer gevorderden kunnen me len in de viertallen competitie van het district icrn~r Haag van de Nederlandse Bridge Bond. Bovei worden weer cursussen georganiseerd voor beginol}n& en gevorderden. Voor inlichtingen en aanmelding -jarig men terecht bij wedstrijdleider Swart, tel. 273771. tijd 1 met de aakt. ot a t on dago, amat scho >tte he" erlin^ euter n h< Progressief Progressief Sassenheim vergadert donderdag in het baar in De Oude Tol in Sassenheim. Aanvang 20.00 Op de agenda staat bespreking van agenda van de r vergadering van dinsdag 6 september en het afscheic de heer H. Drenth als raadslid, Zwem vierdaagse De Sassenheimse zwem vierdaagse in bad Wasb trekt veel deelnemers. Gisteravond telde men 190 nemers voor de 250 meter, 275 deelnemers voor de ve kilometer en 220 zwemmers voor de kilometerfiden oeg lar h ;scho< Heel Leimuiden op riool aangeslfen i LEIMUIDEN Binnen afzienbare tijd is heel Leimui clusief Bilderdam, aangesloten op de riolering. Deze lanj terde wens wordt waarheid als de gemeenteraad volgent 13.000 gulden beschikbaar stelt voor een onderzoek nj lering van de laatste gedeelten van Leimuiden. Een bureau moet voor dit bedrag uit gaan zoeken hoe onder de Willem van der Veldenweg en Heilige Geestlaan worden aangesloten op het riool. Hiermee zullen de iiM van Bilderdam eindelijk worden verlost van het sterk vi en stinkende water van de Drecht. HAZERSWOUDE Het CDA-Hazerswoude is tegen de samen voeging van een deel sierteeltgebied van Hazerswoude met Bos koop. De christen-democraten reageren hiermee op het voorlo pig standpunt van provincie over de gemeentelijke herindeling waardoor de Roemer, Loete, Voorweg en Burgemeester Smit- weg bij Boskoop zouden komen. Eind september beleggen de CDA-leden van Provinciale Staten een bijeenkomst met de CDA-gemeenteraadsleden uit Zuid-Hol land, waar de Hazerswoudse christen-democraten de voorgestel de afsplitsing zullen verwerpen. Voordat het zo ver is, wordt de mening gepeild van de mensen uit het gebied dat volgens het voorstel aan Boskoop zal worden toegewezen. Zij kunnen op een herindelingshoorzitting op maandag 12 september om acht uur in het Michelshuis hun visie geven op de voorstellen. Aan de bijeenkomst riemen behalve het CDA, ook oud-wethouder P. van de Werf, S. Cok (CBTB), C. Bontebal (Boom en Planten- beurs) en de exporteur A.J. van de Poel deel. Pro Ecclesia voor zuster Ernesta LISSE In de Mariakerk in Lisse werd gisteren voor de 31-e maal de traditionele ziekendag gehouden van drie parochies uit Lisse en „de Bernardus" uit Sassenheim. Tijdens deze dag van bezinning, die werd met begonnen met een eucharistieviering in concelebratie met de pastores van de drie parochies, roemde pas toor Spronk de „spil" van het gebeuren: zuster Ernesta. Voor de 28e maal zorgde zij voor de organisatie, reden om haar de pause lijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice op te spelden. Dit handige miniatuur bankschroef je krijgt u toegestuurd als dank voor het opgeven van een nieuwe abonnee. van de Leidse Courant Postcode/Plaats - Betaald wordt per maand (met automatische afschrijving) per kwartaal Bank/gironummer: Stuur een miniatuur bankschroefje naar: Naam Adres_ Plaats/Postcode Telefoon Stuur deze bon in open envelop-geen postzegel plakken - naar: I Leidse Courant, Antwoordnummer 998, U2S00 VD Den Haag. Indten daartoe aanleiding bestaat, kan een verzoek Jr 3 om een abonnement worden geweigerd. KI ZEVENHOVEN De ge hele Zevenhovense raad toonde zich gisteravond zeer verheugd over de aankoop van drie hectare grond voor de bouw van de begeerde sporthal, de aanleg van een stuk fiets pad Noordeinde-Westein de en de bouw van 102 woningen. De grond is nu nog eigendom van de fa milie Stokman en is gele gen ten noordwesten van kern Westeinde. Hoewel de vooruitzichten voor 1984 er wat betreft-de conti- gentering van de woningbouw niet zo rooskleurig uitzien, was burgemeester J. Huigsloot erg ingenomen met de grond voor de woningen: „We hadden, naast het nu nog bestaande stuk bestemmingsplan in het Noordeinde, geen bouwmoge lijkheden meer voor handen. Maar het ziet er naar uit dat we np weer voor zo'n 5 a 6 jaar uit de problemen kunnen zijn". Hij was zeer blij over de nu in zicht zijnde bouw van een sporthal met aparte gymzaal. „De oude gymzaal is van dus danige kwaliteit dat hij heel hard aan vernieuwing toe is. Ook de bouw van de sporthal zal zowel voor Zevenhoven als voor de directe omgeving van groot belang zijn en Zevenho ven hierin een centrumfunktie geven". Wat betreft de aanleg van het fietspad hoopte hij dat het nu misschien op korte ter mijn toch gereed zal komen. Er zijn echter nog twee perce len grond nodig: „De gesprek ken met de desbetreffende ei genaren zijn weer geopend en dat geeft ons weer moed. Ho pelijk zullen ook zij meewer ken en spoedig hun toestem ming verlenen". De beide frakties CDA en GBZ feliciteerden het college met deze grondaankoop. „Wat begonnen is als grondverwer ving voor fietspad en sporthal is nu zo uitgebouwd dat er ook nog een belangrijk uitbrei dingsplan bijgekomen is. Dat zal de burger tot tevredenheid stemmen. Er is een goed stuk beleid gevoerd", aldus de heer J. Aartman (GBZ) hetgeen beaamd werd door de heer W. Kempenaar (CDA). Tijdens deze vergadering stelde de raad een krediet van 100.000 gulden beschikbaar voor het ontwerp en bestek voor de bouw van de sportaccommoda tie. De voorlopig gemaakte plan nen voor de accommodatie voorzien in een gymnastieklo kaal van 10 bij 20 meter en een sporthal van 22 bij 42 me ter, beide voorzien van was- en kleedruimte. In het gebouw is ook een kantine gepland. Het gymnastieklokaal is be stemd voor de beide basisscho len en kan ook gebruikt wor den door de leden van de plaatselijke gymnastiekvereni ging. NIEUWVEEN De Tennis vereniging Nieuwveen kan blijven bestaan als de gemeen teraad van Nieuwveen dinsdag instemt met saneringsvoorstel len van Burgemeester en Wet houders. de tennisvereniging verkeert al vanaf begin '83 in financiële problemen. Het Col lege herhaalt het voorstel, eer der gedaan in de vergadering van afgelopen februari, om het clubhuis over te nemen van de tennisvereniging voor 200.000 gulden. Het overleg tussen het ge meentebestuur en het bestuur van de tennisvereniging heeft uitgewezen dat de club te wei nig leden heeft om wat finan ciële speelruimte te hebben. Inmiddels is op de gemeente begroting extra ruimte ont staan door een gunstig saldo op de rekening van 1982 en een meevaller bij de recon structie van de W.P. Speel-, manweg. De Tennisvereniging zou vanaf 1984 jaarlijks een bedrag van ruim 21.000 gulden moeten opbrengen voor de huur van tennisbanen en club huis. NOORDWIJK De langduri ge droogte blijkt eigenaardige consequenties te hebben als er opeens een stortbui komt, die de blubbermassa's in de riole ring in beweging brengt. Alke made (CDA) vroeg gister-, avond in de commissie voor openbare werken aandacht voor de stanktoestanden ach ter de woningen aan de Schie- straat. Na de zware regenbui en van vorige week zondag en maandag werden deze bewo ners geconfronteerd met grote hoeveelheden vuil, dode vis sen en een ondraaglijke stank in de sloot achter hun huizen. De vraag van Alkemade was hoe een dergelijke situatie kon ontstaan. Deskundigen legden uit, dat het vele water dat zich plotseling in de riolen stort, het vuil niet verdunt, maar losweekt en in beweging brengt. Via de overstort was rioolvuil in het Schie terecht gekomen. Uiteraard veroor zaakt een en ander ergernis bij de mensen, die er wonen. De gemeente zal met spoed de sloot laten schoonmaken, ver zekerde wethouder Admiraal. Oegstgeest steunt dierenpark OEGSTGEEST De gemeen teraad van Oegstgeest zal bin nenkort een besluit nemen over het geven van een een malige bijdrage aan de exploi tatie van het dierenpark Was senaar van 5500 gulden. Deze beslissing zal waarschijnlijk positief uitvallen. Gisteravond steunden alle leden van de commissie Financiën het voor stel. Het hoofdterrein van de hoc- keyvereniging LMHC aan de Van Alkemadelaan zal half oktober in gebruik worden ge nomen. Wethouder Kohlbéck deelde dit gisteravond mee. Hij stelde daarbij, dat de onder grond die iS vrijgekomen nu een kunstgrasveld is aange legd, door de gemeente is ver kocht voor 15 mille. Dit be drag zal wordentoegevoegd aan het zogenaamde recreatie- fonds. inder en pr, Geen overs,elsle aan Langew n en n. ,.I] i^etje; ven cces al el ge C -actor, ROELOFARENDSVEF DE WETERING meester en wethoudeP Alkemade hebben b geen voetgangersove plaats bij de Langevj^ hoogte van de houtef naar L.H.N.O.-school perwiek te maken. Omj lisering van zo'n ovd voorziening op die pf^ herhaalde malen door de VVD-fraktie in}1 meenteraad. Het college verwijst in tfDEN wijzende beschikking n| de I >ve itef^ ml ve van jkenhi rapport genaamd gersvoorzieningen' port is opgesteld door heidswerkgroep „LaP"en Verkeer". Volgens deptmar groep moeten ten aanzi voetgangersoversteekpls sterk een aantal criteria Len worden. Zo zouden v(, r gersoversteekplaatsen r aangelegd mogen wor<?n- D wegen waar harder wot dez- reden dan vijftig kilomebmoe uur en waar weinig hjinig overgestoken. ^oetgaC—g versteekplaatsen 1 slechts gerealiseerd worden bij relatief lagt siteit van het rijdend gekombineerd met veel voetgangers. gen ke> rat al itie. de i eer tota; tot 1 vei var facu De verkeersintf w met vee) gangers zou voor verkei ten gekozen moeten Volgens het rapport voetgangersoversteekpl£ een wegbreedte van cir| eneenhalve meter pas vaardigd wanneer er I spitsuur elfhonderd voe(l niet passeren. De Langewefjnlijk een breedte van vijfen^ de ve meter, maar voldoe^: j de mening van B. en f aan de overige genoemf" Z1J teria. „Bovendien level- oversteken ter hoogte j houten brug naar de hui|nota s school geen gevaar op"lr het college in haar motifesopei Ook de groepscommierwij! van de rijkspolitie in A&tenzo de heeft geadviseerd |gehe plaatste geen voetgange steekplaats te maken, j opstc pen d Aangespoelde -nfondeï geïdentificeerd «den NOORDWIJK De{,2enli-i van Noordwijk heeft (F6"115, geïdentificeerd die affP.^ maandag op de Langer" 1 slag aanspoelde. Het is i s*uck jarige uit Wageningenlaanw rnoedt wordt dat hij zell?nopk heeft gepleegd. De maf-post gedurende zijn leven g? (nas onder psychiatrische bei

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 4