lan voor gescheiden phalen Leids huisvuil Hart restauratie Stevenshofje Gemeente grotendeels akkoord met wensen van bezetters Ziekenboeg 5ën CeidaeSomcmt tl TRUM VOOR MILIEUKUNDE SENTEERT BETAALBARE OPLOSSING UAARDENWONINGEN GEREED JA-congres over bezuinigingen in het onderwijs Lintje 1900 gulden uit auto gestolen Klachten over geluidsoverlast Ziekenboeg WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1983 PAGINA 3 ;ploeg tracht gekraakte ïg te ontruimen iei Twee mannen zijn gisteravond binnengedrongen in aakte woning aan de Lokhorststraat 25. De mannen e krakers, die op dat moment niet thuis waren, verhin- t kraakpand te betreden. Beide mannen hebben het interventie van de politie verlaten, aan de Lokhorststraat is sinds vorige week zaterdag Het pand is eigendom van de Leidenaar H. van Brus- één van de kraaksters gisteravond thuis kwam, werd kingsle deur vastgegrepen door een man die haar de sleutel oordeur afhandig maakte. Beide mannen namen ver- ïun intrek in het pand. Na een kwartier arriveerde de e de mannen uit het pand wist te praten. Waarna de iteedshun intrek in de woning namen. De eigenaar van de n er j is ol er zi iad inmiddels, in de veronderstelling dat de ontruiming en, een bewakingsdienst gevraagd het pand te bewa- •igenaar vroeg echter eerst uitleg aan de politie. Toen ;i eigen lelijk werd hoe de vork in de steel zat, weigerde hij de laar zijn diensten Inbreker gepakt LEIDEN Een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijf plaats is vannacht door de po litie aangehouden toen hij trachtte een woning aan de Ja cob van Kampenlaan binnen te dringen. De politie werd gewaarschuwd door een voorbijganger die de man aan een deur had zien morrelen. Toen de surveillan cewagen arriveerde, sloeg de man op de vlucht. Na een kor te achtervolging kon hij aan gehouden worden. De man was 'een goede bekende' van de Haagse politie. Spiegel raakt voetganger LEIDEN Een 20-jarige jon gen uit Amsterdam raakte gis terochtend licht gewond toen hij, wachtende voor éen rood voetgangersoversteeklicht, aan het hoofd werd geraakt door de zijspiegel van een passeren de vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op het Stationsplein. Een 45-jarige fietser uit Lei den liep een snee in de kin op bij een aanrijding met een Bel gische bestelauto op de hoek Molenstraat/Marnixstraat. Beiden werd het zicht ontno men door een op de hoek ge parkeerde VI Leiden wil casino LEIDEN Het college van B en W staat in principe niet afwijzend tegenover de vestiging van een casino. Het college heeft de Raad voor de Casinospelen een brief gestuurd waarin wordt uiteen gezet, waarom een casino in Leiden zo goed zou passen. Al in 1975 maakt de gemeente kenbaar dat men wel voor de vestiging van een casino voelt. Onlangs vroeg de Raad voor de Casinospelen het college of men nog steeds in de markt is en het college antwoordt daar bevestigend op. In Nederland zijn nu drie casino's Scheveningen, Zandvoort en Valkenburg en er zijn plannen voor de vestiging van een vierde casino. Volgens het college wonen er in een straal van 30 kilo meter rond Leiden 2,5 miljoen mensen en is het aantal hotels ook geschikt om een casino in Leiden te vestigen. bije^ puzz. us d( Het geschei- 1 halen van huisvuil geipeente Leiden •langrijke voorde- gveren: er ontstaan plaatsen, het is >er en de verspil grondstoffen ver- Tot deze condu it het centrum Mi- bij de van de rijksuni- jeld. Leiden in een on- 'REc.ycling Afval (REAL) naar de '2 kheden van het id'is den ophalen. Voor- tot het slagen van Zonijject is dat er vanuit rolking voldoende eid is het huisvuil scheiden. „Het matig gedrag van één zak deponeren leerd moeten wor- Idus W. de Groot, de samenstellers en ieft rapport. De studie en di gistermiddag na- 1 er HOV mens het gemeentebe stuur door de wethouders C. Waal (ruimtelijke orde ning) en J. Fase (econmi- sche zaken) in ontvangst genomen. Het college wil de gemeenteraad voorstel len een experiment (mits betaalbaar) uit te voeren. In het plan wordt uitgegaan van het ophalen van het huis vuil in drie groepen: (I) schil len en etensresten, (2) papier, glas en metalen en (3) alles wat overblijft. De eerste cata- gorie zal tot veevoer verwerkt worden, de tweede catagorie kan na gesorteerd te zijn aan de industrie worden verkocht terwijl het overige naar de vuilverbranding wordt ge bracht. De onderzoekers stellen voor de inzameling te voltrekken via kleine groepjes minicontai- ners op straat, bedoeld voor vijf gezinnen. Het is de bedoe ling dat het vuil binnenshuis reeds gescheiden wordt. Na deel van de minicontainers is dat het afval voor enkelen over een afstand van twee huizen moet worden wegge bracht en dat het stadsschoon zou kunnen worden aangetast. De mini-containers zouden met kleuren moeten worden gemerkt en één keer per week moeten worden opgehaald. De cruciale vraag is echter of de bevolking wenst mee te wer ken aan het scheiden van het afval. In den lande zijn daar verschillende ervaringen mee opgedaan. In Groningen is een dergelijk experiment mislukt, terwijl in s' Hertogenbosch re delijke resultaten zijn geboekt. Voorwaarde voor het slagen van het systeem is een goede voorlichtingscampagne. Wan neer het plan uitgevoerd zou worden is het de bedoeling dat de glasbakken van straat ge haald worden en het bestaan de circuit van de oud papier handel wordt doorbroken. Besparing Het Leidse afval wordt nu nog verwerkt in de vuilverbran dingsinstallatie. Het ophalen en verwerken van de bijna 30.000 ton afval kost jaarlijks 6.3 miljoen gulden. Het college vindt dat daar minstens voor drie ton op bezuinigd moet worden. De afvalprodukten worden nu nog in België ge stort maar dat wordt steeds moeilijker. Hierdoor moeten andere oplossingen worden ge zocht die hoogstwaarschijnlijk duurder uit zullen vallen. Wanneer het REAL-plan wordt doorgevoerd zullen aan zienlijk minder afvalstoffen verbrand behoeven te worden waardoor de afvoer van de slakken ook goedkoper zal worden. Daartegenover staat dat de gemeente een vergoe ding aan de vuilverbranding zal moeten betalen omdat de in een contract vastgelegde aangeleverde hoeveelheid vuil wordt verminderd. Ook de kosten van het ophalen van het huisvuil zullen stijgen. Al les bij elkaar optellend komen de onderzoekers tot de conclu sie dat de REAL-methode een besparing van 4 ton op kan le veren. Daarnaast wordt ver wacht dat het project, bij vol doende deelname vanuit de bevolking, 15 arbeidsplaatsen kan opleveren. In eerste instantie is er vanuit de gemeente Leiden redelijk optimistisch gereageerd op de plannen van het Centrum voor Milieukunde. B en W lij ken geneigd een experiment toe te staan, waarvan de kos ten altijd nog 3 a 4 ton zullen bedragen, in één van de Leid se wijken. In een reactie stel len ambtenaren van de ge meente Leiden echter dat aan de financiële beschouwingen in het rapport kan worden ge twijfeld. Hun conclusie is ech ter toch dat het rapport „waar devolle elementen bevat om verdere plannen om te komen tot gescheiden inzameling van huisvuil, uit te werken". De belangrijkste vraag blijft ech ter, zo stellen de ambtenaren „in hoeverre men in de prak tijk de bereidheid heeft om drie verschillende zakken huisvuil te bewaren of naar de containers te brengen". tlokki Ie wOEN Wethouder beë Tesselaar van [ey£®huisvesting heeft zijnfmiddag een symbo- de eerste sleutel uit- n zijikt aan de 74-jarige ^G. rouw Heuvelman. Zij is één van de eerste bewoonsters van de 29 nieuwe bejaardenwonin gen aan de Caecilia- straat/Ursulasteeg in Leiden. Zij woonde 22 jaar in het ernaast gele gen Stevenshofje. Het uitreiken van de eerste sleutel was tevens het startsein voor de restau ratie van het Stevenshof je. Wethouder M.C. Waal van Ruimtelijke Orde ning en Openbare Wer ken schroefde ten teken van de start van de res tauratie een ouderwetse lantaarn van de muur van een hofjeswoning. De huren voor deze wonin gen bedragen 325 en 295 gul den per maand. Nu de laatste bewoners van het Stevenshofje onderdak hebben gekregen in het nieuwbouwcomplex, wordt één dezer dagen met de res tauratie van het Stevenshofje begonnen. Deze restauratie gaat ongeveer 14 maanden duren. Hierna worden de vroegere bewoners voor de keuze gesteld of zij in hun nieuwe woning willen blij ven of liever terug gaan naar het gerestaureerde huisje in het Stevenshofje. De wonin gen in het hofje zullen na de restauratie ruimer zijn, om dat van twee huidige huisjes één nieuwe wordt gemaakt. Er blijven dan 12 woningen over: De huur gaat ongeveer 300 gulden per maand bedra gen. Met de restauratie van het hofje is gewacht tot de nieu we bejaardenwoningen aan de Caeciliastraat klaar zou den zijn. Dit omdat op deze manier de bejaarden niet naar een wisselwoning hoef den. Dit geldt ook voor de restauratie van het St. Jans hofje, waarmee inmiddels be gonnen is. Bij de ingebruik name van het St. Janshofje, wordt weer een begin ge maakt met de restauratie van het Brouchovenhofje. Door de restauratiewerkzaamhe den van de hofjes na elkaar te laten plaats hebben, kun nen de bewoners ervan tij dens de werkzaamheden on derdak krijgen in de net ge restaureerde nieuwe hofjes. Jbouder Waal schroeft een antieke lantaarn van o.6 itevenshofje. Wethouder Tesselaar (midden) overhandigt de eerste sleutel aan mevrouw Heuvel man. opN De afdeling van het CDA j zaterdag 10 septem- on congres over de jjigingen in het on- i. Het congres heeft in de Christelijke 0 o )gische Academie Hazenboslaan 101 ofcstgeest. Het congres gaat over de be zuinigingen in het onderwijs na 1983 onder het motto „Hoe anders?". Het bestuur van de afdeling wijst erop dat ook de Leidse CDA-leden grote moei te hebben met de bezuinigin gen in het onderwijs, maar men wil wel naar alternatie ven zoeken. Het congres zou vooral gebruikt moeten wor den om de mogelijke bezuini gingen op een rijtje te zetten, maar men wil ook het „Leid se" standpunt over de bezuini gingen in het onderwijs uit dragen. Ook komt de vraag aan de orde of een soort com missie Wagner ingesteld moet worden, met als taak het op stellen van een meerjaren-be zuinigingsplan voor het onder wijs. (De commissie Wagner was een commissie die de re gering adviseerde over het te voeren economische beleid). Een onderwijscongres in Lei den zou volgens de organisato ren passend zijn, omdat in Lei den bijna alle onderwijstypen aanwezig zijn. de Christelijke Pedagogische Academie in Oegstgeest, prof. dr. J. Beenhakker, vice-voor- zitter van het CDA-Leiden, F.A.J. van Moorsel, secretaris van het KOV en A.J. Hermes, lid voor het CDA van de Tweede Kamer. Dode vrouw LEIDEN De 27-jarige Duit se vrouw, die dinsdagochtend dood in een woning aan de Pa pegracht werd aangetroffen, blijkt zelfmoord te hebben ge pleegd. De politie heeft het on derzoek afgesloten. Geen krant ontvangen? Bel tussen 18.00 en 19.00 uur. zaterdags tussen 14.00 en 15.00 uur. telefoonnr. 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. Leidenaar W.J. Brakel heeft gistermorgen in de koffiekamer van het stad huis een koninklijke onder scheiding gekregen ter ge legenheid van zijn afscheid van de Bank voor Neder landse Gemeenten in Den Haag. De heer Brakel gaat met VUT. Hij kreeg een ere-medaille in zilver ver bonden aan de Orde van Oranje Nassau en burge meester C. Goekoop (rechts) speldde hem de bijbehorende versierselen op. Brakel trad op 1 no vember 1948 bij de bank in dienst en hij was werk zaam bij de afdeling beta lingsverkeer. Platenbeurs In het Antonius Clubhuis aan de Lange Mare wordt zaterdag een grammofoonplatenbeurs gehoudenVer zamelaars. liefhebbers en fans van pop, blues, new wave etc kunnen er van tien tot vijf uur terecht. De toegangsprijs bedraagt van tien tot twaalf uur vier gulden en daarna een rijksdaalder. Benoemingen Dr. H.J. Pabbruwe (62) is door het Leids Universiteits- Fonds benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Leidse universiteit om onderwijs te geven en onderzoek te doen in het bankrecht Pabbruwe is sinds 1981 directeur van de Europese Investeringsbank in Luxemburg. Mr. E.A.B. van Rouveroy van Nieuwaal (44) is door het Leids Universiteits-Fonds benoemd tot bijzonder hoogle raar aan de universiteit om onderwijs te geven en onder zoek te doen in de staatkundige geschiedenis en constitu tionele recht van Afrika. Van Rouveroy van Nieuwaal is wetenschappelijk hoofdambtenaar aan het Afrika-Studie- centrum. Hij promoveerde in 1976 in Leiden tot doctor in de rechtsgeleerdheid. De Vlucht Acteur Just Vink speelt vrijdag 2 en zaterdag 3 sep tember „De Vlucht" in het microtheater Imperium aan de Oude Vest. Dit solo-programma gaat over een man die ergens in de vrije natuur een molen bouwt, maar bevangen wordt door twijfels. Het is het eerste solo- programma van Just Vink. De eerste schreden op to neelgebied zette hij bij de Leidse toneelgroep Impe rium waar hij van '70 tot '74 spelend lid was. Meêir re centelijk was hij verbonden aan de Groningse theater groep Genesius. De voorstellingen beginnen op beide avonden om negen uur. Knutselclub weer van start. De club is bedoeld voor jongens en meisjes van zes tot tien jaar en wordt iedere woensdagmiddag ge houden in het ontmoetingscentrum „De Dijkhof" aan de Rijndijk 125. De entree bedraagt één gulden. Onder num mer 01751-14061 zijn inlichtingen over de club te krijgen. Als inleiders treden op: J. Bosch, voorzitter van het Het congres begint om tien CDA-Leiden en directeur van uur en duurt tot doie uur. LEIDEN Uit een auto die op de Lammermarkt gepar keerd stond, is in de nacht van maandag op dinsdag een be drag van 1900 gulden gestolen. De eigenaar van de wagen kwam aangifte doen nadat vannacht opnieuw in zijn auto was ingebroken. Nog niet dui delijk is of er bij deze laatste inbraak iets is verdwenen. BEZETTERS STUREN WETHOUDER GROET UIT BENIDORM LEIDEN Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met de wens van de initiatiefgroep De Zie kenboeg om slechts een deel van het Hartevelt complex te verhuren in plaats van het ge hele gebouw. Het college heeft dit in een brief aan de bezet ters laten blijken. De door de initiatiefgroep gevraagde optie op de rest van het complex, wil het college niet geven, om dat langdurige leegstand van een deel van het Hartevelt- complex uit het oogpunt van exploitatie niet aanvaardbaar zou zijn. Verder gaan b en w er vanuit dat het slechts gedeeltelijk hu ren van het Harteveltcomplex niet betekent dat straks ook slechts een deel van de bezet ters de Ziekenboeg verlaten. B en w verwachten dat iedereen uit het gebouw zal verdwijnen als een deel naar het Hartevelt verhuist. De reaktie van de initiatief groep De Ziekenboeg op de brief van b en w is nog niet ontvangen. Wethouder P. Bor- dewijk wist te melden dat dat kwam „omdat het hele gezel schap naar Benidorm is ver trokken". Bordewijk: „Ik heb een kaartje van ze gehad". In zijn brief aan de initiatief groep stelt het college verder, dat het geen bezwaar heeft te gen wijzigingen in de inrich ting, mits dit geen extra kosten met zich mee brengt. Ook stel len burgemeester en wethou ders dat de volgens de initia tiefgroep ontbrekende voorzie ningen, worden ingepast als het definitieve bouwplan ge reed is. Doordat de huurders van het Hartevelt de beschik king zullen krijgen over een afzonderlijke centrale verwar ming, is het mogelijk door middel van het eigen stookge- drag de kosten hiervan te be perken. De gemeente stelt ver der in haar brief dat er in de panden aan de Langracht en Zandstraat in totaal 13 licht koepels en enkele doorbraken in muren komen, om de toe treding van daglicht te bevor deren. Dit was ook één van de eisen van de initiatiefgroep. Tenslotte stelt het college dat het gebouw gehuurd wordt in de staat waarin het zich na de verbouwing bevindt en dat de huurders voor het onderhoud moeten zorgen. Als de initia tiefgroep met het aanbod van de gemeente accoord gaat, kan overgegaan worden tot de on dertekening van het huurcon tract. Het college stelt dat de Ziekenboeg een vereniging moet worden, waarbij het be stuur het huurcontract moet tekenen. Om enige zekerheid te hebben dat deze vereniging haar financiële verplichtingen zal nakomen, wil het college dat de leden van die vereni ging aansprakelijk gesteld kunnen worden of dat er een bankgarantie wordt gegeven ter grootte van de jaarhuur. LEIDEN Bewoners van de Weddesteeg hebben bij het college van B en W geklaagd over geluidsoverlast die zou worden veroor zaakt door gebruikers van de Ziekenboeg. In de Ziekenboeg wordt door een groep jon geren gepoogd een aantal bedrijfjes op te zet ten. De klagers zeggen dat in principe toe te juichen, maar men vraagt zich af waarom dat niet op de „normale" werktijden kan en waarom een groot aantal activiteiten in het gebouw worden gehouden, die niets met wer ken te maken hebben. In de brief wordt een aantal voorbeelden ge noemd van de geluidsoverlast: repetities van muziekgroepen op zaterdagmorgen om half acht, het vieren van feesten, deze zomer bijna elk weekend „met luidruchtige muziek tot vier of vijf uur 's morgens", pianostemmen tot diep in de nacht en tenslotte het „nachtca fé". Het café zou na de sluiting van de andere cafés in de stad opengaan en pas tegen het ochtendgloren de deuren weer sluiten. Dit al les „soms gepaard gaand met zeer hard ge bons op de toegangsdeur aan de Weddesteeg, geschreeuw en gebral". De bewoners zeggen al meerdere malen bij de politie te hebben ge klaagd, maar dat dat niets heeft geholpen. „U tolereerde de bezetting van de Ziekenboeg en bent daardoor mede verantwoordelijk voor de huidige situatie. Wij zijn dan ook van me ning dat het uw taak is hier in te grijpen, ze ker gezien het feit dat het een gebouw van uw gemeente betreft", schrijven de klagers aan B en W.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 3