TAFEL Delegatie bisdom Groningen geschokt terug uit Filippijnen lïfïül Ceid^e Goiwa/ntf 1 I De grenzen van de zending houden niet op bij Zuid-Afrika kerk wereld Medianota: schoolvoorbeeld van een compromis brieven 'r. i lezers weer ACHTERGROND Ceidoe Somant WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1983 PAGI] )EI Geschokt door de tegenstel ling tussen rijk en arm, door de immense droogte en door het bewind van machthebber -Marcos, maar met veel rijke ervaringen en nieuwe inspi ratie, is de delegatie van het bisdom Groningen terugge keerd van een vier weken durend bezoek aan het bis dom Ilagan op de Filippijnen. De delegatie onder leiding van bisschop Möller en met vertegenwoordigers uit vier noordelijke provincies bracht het bezoek deze maand in het kader van de communio tus sen beide bisdommen, een sa menwerking tot wederzijdse inspiratie en steun. Nadrukkelijk vermeldden de medewerkers van de bis schop, dat het bij de commu nio niet gaat om derde-we reldhulp „waarbij de een geeft en de ander dank-je- wel moet zeggen. Van beide kanten is geprobeerd een ge lijkwaardige situatie te scheppen. Wij verwachten net zo veel van de Filippino's als zij van ons", aldus de le den van de delegatie na af loop van de reis tijdens een persconferentie. Het eerste bezoek in het ka der van het samenwerkings verband heeft tal van afspra ken opgeleverd om de con tacten tussen beide bisdom men te verstevigen. Er wor den voorbereidingen getrof fen voor nieuwe uitwisselin gen, er zijn namen en adres sen van scholen, groepen en verenigingen die willen cor responderen geruild, en er is gekeken welke parochies hier en op de Filippijnen be lang hebben bij een nadere kennismaking. Op reis was het het team dui delijk, dat de katholieke kerk op de Filippijnen zich wel verzet tegen de dictatuur van president Marcos, en dat de problemen ook vaak worden weggevaagd. „Niet alle pries ters zijn links. Er zijn er ook die de toestand in het land prima vinden. Maar de kerk komt wel steeds meer voor de mensen op en wil de men sen laten nadenken, laten zien waar de armoede in hun land vandaan komt. Als priesters zo bezig zijn, heten ze al gauw „subversief" en kunnen ze zonder meer opge pakt worden. Veel zitten er nu nog niet gevangen, wel zijn er die zich schuil moeten houden. De hele samenleving is gemilitariseerd, je ziet overal „veiligheidstroepen" met stenguns, bij scholen en winkels en op de grens tus sen de rijke en de arme wij ken", aldus de delegatie. De delegatie kwam, behalve met het natuurgeweld na een aardbeving, ook nog bijna rechtstreeks met het gewa pende geweld in aanraking: een paar uur na de moord op de Filippijnse oppositieleider Aquino arriveerde de groep op het vliegveld waar de aanslag was gepleegd. „Toch wel een naar afscheid van zo'n land". Wat verder voor al in hun geheugen gegrift staat, is het ontstellende aan tal begrafenissen dat ze heb ben gezien. Meer dan de helft van de kinderen haalt de tien jaar niet eens, komt om door vrij simpele ziekten als diar- Gaat Rusland kerkschatten verkopen Grote onrust is in kringen van de Russische orthodoxe kerk ontstaan over een alles omvattende inventarisatie, die de overheid onderneemt van alle bij die kerk in ge bruik zijnde gebouwen en voor de eredienst bestemde voorwerpen. De actie zou in Siberië al zijn afgesloten zon der dat het doel volledig werd bereikt. Tal van gelovi gen herinneren zich de grote verkoop van cultureel erf goed in 1921 aan het Westen, officieel gemotiveerd met een verwijzing naar de hon gersnood in het Wolgagebied die moest worden bestreden. Die gelovigen vrezen dat iko- nen, kelken en andere reli gieuze voorwerpen zullen worden verkocht om aan de broodnodige westerse devie zen te komen en werkten de inventarisatie tegen. Juri disch gezien zijn kort na de revolutie van 1917 alle ker kelijke goederen en bezittin gen onteigend en in staats- handen overgegaan, zodat thans voor de kerk sprake is van bruikleen van staatsei gendom. OUD-SECRETARIS AFRIKA VAN RAAD VOOR DE ZENDING: Onder de titel ^;De grenzen van de zending" gaat ds. J.M. Hoekstra, tot 1 september vo rig jaar secretaris Afrika van de Raad voor de Zending, in het zendingsblad „Vandaar" (september 1983) in op bij de zendingsorganen binnenko mende verwijten. Die betref fen een „hetze tegen Zuid-A- frika", die volgens brief schrijvers juist door zen dingsorganen zou worden ge voerd en aangewakkerd. De uit zendingskringen op klinkende kritische geluiden over de apartheidspolitiek zouden zich in die visie bui ten de zendingsopdracht van Christus bewegen. „De situa tie in Zuid-Afrika is er nu een die ons niet oproept tot liefdeloze hetze maar wel tot grondig verzet", aldus ds. Hoekstra. „Het kan naar ons diepste geloof niet in over eenstemming zijn met Gods koningschap dat zwarte^men sen nota bene in hun ei gen werelddeel buiten hun wil en zonder mogelijkheden tot verweer, anders dan met hun lijf en leven, naar delen van Zuid-Afrika overge bracht worden die ze vrien delijk verzocht worden voortaan hun „thuisland" te noemen", zo schrijft hij. Hij noemt het een hemeltergend schandaal, dat mannen, vrou wen en kinderen op onmen selijke wijze van elkaar wor den gescheiden en niet de ge ringste kans krijgen voor een gezinsleven, „laat staan een christelijk gezinsleven". Een man, een stem Ds. Hoekstra gaat ook in op het veel gehoorde verwijt, dat invoering van „een man, een stem", in Zuid-Afrika zou leiden tot het in zee drij ven van de blanke bevol- om dan net bijeendrijven van de zwarte bevolking in troos teloze „thuislanden" wel als een goede oplossing zou gel den. De kernvraag is, in welk veld van wereldwijde krachten de zending van de Kerk zich eigenlijk afspeelt, meent dr. Hoekstra. Naar zijn oordeel zijn er nauwelijks terreinen waarmee de zen ding en het getuigenis van de Kerk zich niet zouden moe ten inlaten. „Als juist in deze tijd christenen niet meer in staat zijn om op grond van de totaal andere orde van het Koninkrijk, die in het voor uitzicht is gesteld, verzet aan te tekenen tegen plannen en praktijken die zo overduide lijk door angst en eigenbe lang worden ingegeven, dan is er reden tot grote bezorgd heid", aldus de oud-secretaris van de Raad voor de Zen ding. In plaats van bezinning op de grenzen van de zen dingsopdracht lijkt het ds. Hoekstra eerder actueel te stellen, dat het terrein steeds groter lijkt te worden. „De claim van Gods koningschap reikt nog verder dan het oog kan zien en zeker dan men sen kunnen bevatten", zo luidt zijn mening. Koude douche voor rk vrouwen in Oostenrijk De rooms-katholieke vrou wen van Oostenrijk is een koude douche bereid bij de voorbereiding van de Katho liekendagen, te houden van 9 tot 13 september. Daarvoor is een boek samengesteld „Per spectieven van onze hoop", waarvoor de rooms-katholie ke vrouwenbeweging dacht een waardevolle bijdrage te hebben geleverd door vrou wen nieuwe hoop te geven op een belangrijker rol in de kerk. Bij het uitkomen van het boek is echter gebleken, dat de met grote zorgvuldig heid geformuleerde eis van de rooms-katholieke vrou wen om een onpartijdig on derzoek in te stellen naar de toelating van vrouwen tot het ambt van diaken en dat van priester, geruisloos uit de tekst is verdwenen. De voor zitter van de vrouwenbewe ging, dr. Inge Loidl, heeft hierover haar teleurstelling uitgesproken en verklaard, dat sommige vrouwen haar hebben laten weten „er nu nog harder tegenaan te zul len gaan". Volgens dr. Loidl is de belangrijkste taak van het moment de kloof te dich ten tussen de vrouwen, „die al drie passen vooruit zijn, en de velen aan de basis die waarempel volmaakt tevre den zijn met hun plaats bin nen de Kerk". Verhitte discussie over predikanten in leger Zuid-Afrika De Anglicaanse kerk in Zuid-Afrika is sterk verdeeld over de vraag of de kerk haar predikanten in de Zuid- afrikaanse krijgsmacht moet handhaven. Vorig jaar wees de Anglicaanse synode met krappe meerderheid een mo tie af, waarin om de terug trekking van de predikanten uit het leger werd aange drongen. Een aantal invloed rijke personen binnen de kerk heeft laten blijken te gen de handhaving van pre dikanten in de krijgsmacht te zijn. Zo heeft de Anglicaanse bisschop van Namibië gewei gerd legerpredikanten te er kennen, die in het grensge bied van Namibië en Angola werkzaam zijn. De spannin gen tussen de legerpredikan ten en anderen binnen de kerk zijn zo toegenomen, dat de predikanten een commis sie in het leven hebben ge roepen, die de Anglicanen een beter beeld van hun werk moet geven. Tegenstanders van predikan ten in de krijgsmacht wezen er onlangs tijdens een verhit te discussie over dit onder werp op, dat het leger de be schermer van een onrecht vaardige en immorele sociale orde is. Legerpredikant John Daines betoogde, dat God volgens de bijbel het gebruik van geweld tegen het kwade erkent. Sla vink, slabonen met uiensaus en aardappelen perenflip horizontalis De benodigdheden voor twee zijn: 2 slavinken, 30 g margarine, 1 theelepel bloem, paprikapoeder; 500 g slabonen, bonekruid, zout, paar plakjes ontbijt spek, 5 g margarine, ui, 1 dl kooknat, 1 theelepel maizena; 0,5 1 kg aardappelen 1 grote handpeer, 1 dl wa ter, 25 g suiker, 1 lepel ci troensap 3 dl gele vla, 1,5 dl yoghurt, Frans vruchtje. Bak de slavinken in warme margarine bruin en gaar in ongeveer twintig minuten. Keer het vlees regelmatig en houd het deksel zo veel moge lijk schuin op de pan. Maak de juis af als het vlees uit de pan is door de bloem licht te bak ken en vervolgens weinig wa ter en paprikapoeder toe te voegen. Kook de slabonen gaar in wei nig water met bonekruid en zout in ongeveer twintig mi nuten. Snijd het spek klein en bak het een paar minuten in de margarine. Bak de kleinge sneden ui even mee en doe er dan het kooknat van de bonen bij. Bind de saus met maizena die met weinig koud water is aangemengd en laat haar nog een paar minuten koken. Ver dun de saus zonodig met meer kooknat of water (ze moet dun zijn). Schenk de saus over de inmiddels in een schaal geda ne bonen. Snijd de geschilde peer in blokjes en leg die direkt in zachtkokend water met suiker en citroensap, zodat ze niet verkleuren. Houd het vocht een paar minuten tegen de kook aan totdat de stukjes peer gaar zijn. Laat de peer koud worden. Schenk de vla op een diep bord, leg daarop de yoghurt en dan de stukjes peer met sap. Garneer de bordjes met stukjes Franse vrucht. JEANNE lussen 18.00 en i 14.00 en 15.00 n uw kranl wordt DEN HAAG „Het is een kwestie van geven en ne men, anders komen we er niet uit", zo luidde de waar schuwing die minister Brink man van Welzijn, Volksge zondheid en Cultuur enige tijd geleden publiekelijk uitte in de richting van CDA en VVD. Hij deed dat toen in het kabinet weer eens fiks geruzied werd tussen de mi nisters van VVD- en CDA- huize over de Medianota. Brinkman heeft het gelijk aan zijn zijde gekregen. De Medianota, die maandag toch nog op een onverwacht mo ment aan de openbaarheid werd prijsgegeven, is een schoolvoorbeeld van een compromis. Opmerkelijk is voorts de be knoptheid van het stuk. Waar vorige kabinetten pil len van honderden bladzij den nodig hadden om het mediabeleid te regelen, vol staat dit kabinet met welge teld zeventien volgetikte vel letjes A4. Het bewijst daar mee dat dat kwantiteit niet hetzelfde is als kwaliteit, want ondanks haar geringe omvang biedt deze Mediano ta voldoende zicht op het be leid voor de komende jaren. Een prettige bijkomstigheid is ook dat het stuk in zeer be grijpelijke taal is geschreven en niet bol staat van vakjar gon of doorregen is met com plexe formuleringen. Het mediabeleid is al sinds jaar en dag een netelige zaak in politiek Den Haag. Toen het kabinet vorig jaar aan kondigde dat begin van dit jaar de regeringsvoornemens te dezen zouden worden ge presenteerd, waren de ver wachtingen dan ook hoog ge spannen. Temeer omdat tij dens de vorming van dit ka binet reeds de nodige moei lijkheden waren opgedoken. CDA en VVD waren het slechts op het nippertje eens geworden over wat er in het regeerakkoord moest worden opgenomen. Uiteindelijk na men de coalitiepartners ge noegen met enkele formule ringen, die naar twee kanten toe konden worden geïnter preteerd. Peiling Enfin, het voorjaar ging voorbij, maar geen Mediano ta. Vooral over de rol van de commercie in het omroepbe stel, de satelliet-tv en de nieuwe media werden CDA en VVD het maar niet eens. Minister Brinkman, schrijver van een beknopte media nota in begrijpelijke taal. Hun ideeën daaromtrent staan dan ook haaks op el kaar. Daarom kon ook dit no-nonsense-kabinet zijn be lofte om nog voor het (inmid dels verstreken) zomerreces met de nota over de brug te komen, niet nakomen. De re gering bleek uiteindelijk een half jaar langer nodig te heb ben om het parlement duide lijkheid te verschaffen over haar mediaplannen. In die periode lekten vele malen stukjes en beetjes van die plannen uit, zelfs een compleet ontwerp belandde op de straat. Het gaf minister Brinkman in ieder geval de gelegenheid al in een vroeg tijdig stadium de meningen te peilen over gevoelige za ken als zenderkleuring, het stromingsartikel, abonnee-tv en dergelijke. Een deel van het politieke vuurwerk over het mediabeleid speelde zich dus al af voor het verschij nen van de Medianota. Een formule die zo gek nog niet is, getuige de reacties uit het parlement. Het is Brink-, man in grote lijnen gelukt CDA en VVD tevreden te stellen. Jazelfs de PvdA-frac- tie constateert vergenoegd dat de regering het bestaande mediabestel overeind houdt! De succesformule die minis ter Brinkman heeft toegepast luidt eenvoudig: we behou den het bestaande, maar we geven ruime levenskansen voor nieuwe ontwikkelingen. Geen hek „Om Hilversum valt geen hek te plaatsen", zo staat in de nota te lezen. Het kabinet wil dus niet krampachtig vasthouden aan het bestaan de omroepbestel, maar ruim baan geven aan nieuwe ont wikkelingen als betaal-tv, kabeltekst en kabelkrant. De oplossing die het kabinet heeft gevonden voor de te gengestelde belangen van enerzijds de omroepen en an derzijds het bedrijfsleven en de nieuwe media, is een strikte scheiding tussen die twee. Een voorbeeld: het be drijfsleven mag aan de slag met abonnee-tv en kabel krant, maar blijft met zijn handen van het omroepbe stel. Geen commercieel tv- net dus, waar programma- sponsoring mogelijk zou zijn. De omroepen daarentegen mogen zich niet bemoeien met abonnee-tv en andere toepassingen van kabel-tv (tele-bankieren, tele-shop- ping). „Een billijke verdeling van de mediaruimte", aldus de nota, omdat omroeporganisa ties en bedrijfsleven de kans wordt geboden elk een eigen deel van het totale terrein af te bakenen, zonder elkaar voortdurend voor de (politie ke) voeten te lopen. Naast het bestaande omroepbestel komt er in feite een nieuw mediabestel, dat op heel an dere leest is geschoeid en waar de commercie ten dele zijn intrede kan doen. De consument kan in elk ge val rekenen op een ruim aanbod aan tv- en radio-pro gramma's, want alles wat aan buitenlandse programma's (al dan niet via de satelliet) wordt aangeboden, mag op de kabel, zolang er maar geen op Nederland gerichte reclame in voorkomt. Boven dien heeft de regering geen bezwaar tegen het 'aaneen schakelen van regionale ka belnetten, zodat het zende raanbod nog verder kan wor den vergroot. De omroepen zelf hebben de voorstellen van Brinkman met aanmerkelijk minder en thousiasme ontvangen dan de drie grote partijen. De zoge heten geprofileerde omroe pen (VARA, KRO, NCRV, EO en VPRO) vinden de abonnee-tv „een stap in de richting van een commer cieel tv-systeem". Wellicht wat voorbarig, want op abon- nee-tv mag niet eens reclame worden gemaakt. TV-dien- sten mogen tegen betaling worden aangeboden, dat wel. Bovendien waren enkele om roepen (AVRO, TROS) zelf in hoge mate geïnteresseerd in exploitatie van abonnee- tv. Die weg is nu evenwel af gesneden. Inleveren Natuurlijk zijn AVRO, TROS en VOO blij dat ze niet meer hoeven aan te tonen dat hun achterban een bepaalde maatschappelijke of levens beschouwelijke stroming ver tegenwoordigt, maar nieuwe kandidaat-omroepen zullen wel weer onder dat regime vallen. In de nota staat wel dat de overheid „zich op af stand houdt" van het om- roepgebeuren, maar dat bete kent niet dat men nu in Hil versum de eigen zaakjes in alle vrijheid kan regelen. In tegendeel, ten eerste moet de landelijke omroep volgend jaar al 30 miljoen gulden in leveren. De komende drie jaar is in totaal een zendtij duitbreiding van twintig uur per week toegestaan, maar de omroepen krijgen daar geen extra geld voor. PvdA-om- roepspecialist Aad Kosto zei onlangs het ergste te vrezen voor de kwaliteit van de pro gramma's, als meer zendtij duren met minder geld ge vuld moeten worden. Wat geen van de omroepen lekker zit, is dat minister Brinkman ernst wil maken met de zenderkleuring op de vier Hilversumse radiozen ders. Als de omroepen niet binnen een jaar met eigen voorstellen komen, dan wil het kabinet de zaak wettelijk gaan regelen en zenderredac ties instellen, die er voor gaan zorgen dat bijvoorbeeld Hilversum 1 ook werkelijk een familiezender wordt. „Ondenkbaar", roepen de omroepen, maar de stok ach ter de deur staat er wel. Met de sluikreclame moet het ook maar afgelopen zijn, zo blijkt uit de kabinetsplannen. Overtredende omroeporgani saties riskeren in de toe komst een fikse geldboete of intrekking van zendtijd. En dat is wat anders dan een schriftelijke waarschuwing, zoals tot nu toe is gebeurd. Ook zullen de omroepen zich moeten houden aan het pro gramma-voorschrift, waarin minimumpercentages zijn op genomen voor de hoeveel heid culturele, informatieve, educatieve en verstrooiende programma's. De grote ont koppeling gaat weliswaar niet door (volledige scheiding van abonnement en lidmaat schap), maar in het vervolg zullen alleen degenen die uit drukkelijk als lid willen wor den aangemerkt tot de aan hang van de organisaties worden gerekend. Een maat regel die op de lange duur wel tot verschuivingen kan leiden in de grootte van de omroepen, want het schept voor de consument de moge lijkheid om los van het lid maatschap een favoriet om roepblad te kiezen. Om met het CDA te spreken: de belangrijke knopen zijn door het kabinet doorgehakt, waarmee een eind is geko men aan de vele „losse ein den" die in het regeerak koord kende. Maar de be knoptheid van de Medianota heeft ook een nadeel: het ontbreekt veelal nog aan de uitwerking van de voorge stelde maatregelen. Het lijkt erop dat het kabinet het par lement de eigen inbreng en speelruimte niet geheel heeft willen ontnemen. Niet al de politieke controverses tussen CDA en VVD zijn met dit bereikte compromis van de baan. De vele wetswijzigin gen die nodig zijn zullen nog wel het nodige stof op het Binnenhof doen opwaaien. FRANS WEERTS aakte kral kra inten Merkwaardige verdeeldhei i BlNNEN het kabinet wordt op het ogenblik een on wachte strijd uitgevochten over het totaal van de belast en premieverhogingen voor volgend jaar: het dekkingsjte voor 1984. Dat er een belastingverhoging moet komen i oorc^ zich niet zo verwonderlijk. Wat ons wel verbaast is het dat de CDA- en VVD-ministers het kennelijk nog steeds iUn i eens zijn over de vraag, welke belastingmaatregelen er cies moeten worden genomen. Het twistpunt daarbij is of en, e :igen lei ijk fiaar z maatregelen de hogere inkomens meer of minder zup gaan belasten dan de lagere inkomens. Pe DAT blijkt uit uitlatingen van de fractievoorzitters var twee coalitiepartijen. De CDA-ministers willen de in fit correctie niet laten doorgaan en de extra belasting voor gere inkomens die een tijdelijk karakter had ook gend jaar laten voortbestaan. De VVD is daar tegen. CDA-ministers willen met hun voorstel bereiken, dat in genstelling tot dit jaar de hogere inkomens volgend jaar wat groter offer brengen dan de middeninkomens. De 1; inkomens zullen als gevolg van de kabinetsplannen in geval een groot offer brengen vanwege de korting van en een half procent op het minimumloon en de uitkerinj De strijd binnen het kabinet is daarom zo verbazingwj kend, omdat de CDA- en de VVD-fractie dit voorjaar bi behandeling van de voorjaarsnota nog gezamenlijk een m De Vries/Nijpels hebben aangenomen, waarin stond dat kabinet voor 1984 de hogere inkomens meer zou moeten ten inleveren dan de lagere. Met die motie stemde de V fractie toen geheel in. Het is daarom merkwaardig dat pels nu al enige malen heeft gezegd, dat bijvoorbeeld het geheel laten doorgaan van de inflatiecorrectie voor hem bespreekbaar is. De eensgezindheid binnen de coalitie dit voorjaar over een zo eerlijk mogelijke verdeling van^ Tl iSï lasten is kennelijk geheel verdwenen. De CDA-minis moeten zich door de overige kabinetsleden wel bekocht len. Te hopen is dat de VVD-ministers alsnog hun dwa inzien en instemmen met een belastingplan, dat de lagere middeninkomens ontziet ten opzichte van de hogere. hale bije Brieven graag kort en duidelijk geschreven De redactie behoudt zich het recht voor ingezon den stukken te bekorten. 's avonds gezellig 's Maandagmorgens puzj tocht, 's middags met bus d( de Kempen naar België, w zelfs in een taveerne bij drankje werd gehuppeld, veel mogelijk gedanst, 's vonds bingo. En zo zal er week lang, alle dagen tot terdag, wel wat te doen Een fijne bijkomstigheid is het bijzonder mooi weer Niets dan lof voor de Zonijf bloem. r M.J. Humting-Viss tijdelijk te EINDHOV Canadese vrouwen Uit de rubriek „Kerk en We reld" werd mij een bericht ge stuurd onder de kop: „Canade se vrouwen willen volwaardi ge rol in kerk". Ik ben een Ca nadese vrouw, geboren in Ne derland, maar al 31 jaar in Ca nada wonende. Ik ben katho liek en lid van „The Catholic Women's League of Canada", een organisatie van meer dan een half millioen vrouwen die onder de bescherming staat van de Canadese bisschoppen. Die vrouwen gehoorzamen de paus in alles. De kerken in Ca nada zijn nog steeds vol op zondag en meer dan de helft van de gelovigen zijn vrou wen. Tot nu toe heb ik nog steeds geen uittocht van vrou wen gezien, nergens in Cana da. Integendeel! In het bericht werden de klachten opgesomd van zo'n honderd ontevrede nen. Mensen die iedereen naar hun hand willen zetten, zijn er jammer genoeg^ overal. De bis schoppelijke commissie, waar van in het bericht sprake was, praat met degenen die het niet met hen eens zijn. Christus deed dat ook. Maar honderd duizenden Canadese vrouwen voelen dat ze al een volwaar dige rol in de kerk spelen, al zijn ze dan geen priesters. Wat zoudt u zeggen als een vreem deling naar Nederland kwam, een paar mensen met blond haar en blauwe ogen waarnam en dan naar zijn land schreef „Nederlanders hebben blond haar en blauwe ogen". Is dat de waarheid? Wat denkt u van een journalist die een kooi met gewone vogels hekijkt, geen belang stelt, zelfs in de moois- ten, maar helemaal opgewon den raakt over een paar ek sters met uitzonderlijk lange snavels en dan een artikel schrijft onder de titel „Vogels hebben nu langere snavels"? Is dat de waarheid? De kop van het bericht had moeten zijn: „Een stelletje Canadese vrou wen willen weer eens wat an ders". Dat zou de waarheid ge weest zijn. Petronella Loogman, STIRLING, Ontario, Canada Zonnebloem Omdat deze krant de moeite heeft genomen aandacht te be steden aan onze groep minder validen, die met de „Zonne bloem" naar Eindhoven ver trok, wil ik de lezers ook graag verder informeren wat er met hun gift voor „Harten 5" of met de „Willem Ruis-show" voor dit doel als aanvulling op onze eigen bijdrage gebeurt. Alle gasten hier in het Pensio naat Eikenburg in Eindhoven zijn niet in staat zelfstandig op andere wijze met vakantie te gaan, daar ze allemaal te veel hulp nodig hebben. De oudste gast is 94 jaar, de jongste nog geen 40. De medewerkers doen vanaf zaterdag, de dag van ons vertrek, dag en nacht hun best om het ons naar de zin te maken. Voorbeelden: de prachtige kamers voor twee personen met heel functionele bedden, uitstekende maaltij den, elke gast vervoer met rol stoel, Zondagmorgen naar de kerk, 's middags vogelpark, gr t. T. it hi ide Le 'R (R Jkhe Jden tot ject rolk leid ldu Voetbalcompeti tie Ook voor de amateurs bejlJ zeer binnenkort weer de c<n d petitie De wens van een iët ra; zal ongetwijfeld zijn een di gis tische verlaging van het aar strafzaken. Wie moeten éi voor zorgen? In de ee plaats de spelers zelf en vei T de besturen, trainers, leidk I bezoekers en vooral r scheidsrechters. De sche rechter moet tonen de leideh zijn in het veld, ook al mai hij vanzelfsprekend foutl Belangrijk hierbij is, dat vooral die spelers in de ga houdt die overtredingen hun tegenstander uitlok» Het doel moet zijn de wöEIn strijd met 22 spelers te beëj digen. Hoe minder werk i... strafcommissie te doen kriP hoe plezieriger dat zal zijn Tmi tenslotte moet dat ook de e doeling van alle partijen zijikt C. Niemans, DEN HAAG. foir ENIGE REGEN DE BILT (KNMI) De 1 peratuur zal morgen aann) kelijk lager zijn, met waad van 18 a 19 graden. Bovend moet er op veel bewolking;! rekend worden. Dit i ten aan een zone met regff die vanuit Engeland en Golf van Biskaje over W -Europa naar het noordoos - zal trekken. De wind ne< i daarbij toe tot vrij krachtig draait na het voorbijtrekl| van de regenzone van naar west. Met het voorbijgaan van dp regenzone wordt een peril met wisselvalliger weer luid. Er ontstaat een kracht westelijke luchtstroming wa mee depressies afkomstig de oceaan gemakkelijk West-Europa worden gevw Weerrapporten van vanr Amsterdam mist De Bilt onbew. Eelde onbew. ÜL Lh. R'dam mist Twente onbew. Vlissingen onbew. Z.-Limburg onbew. Aberdeen mist Barcelona onbew. Berlijn onbew. Brussel onbew. Frankfort onbew. Genève h.bew. Helsinki zw.bew. Innsbruck onbew. Klagen turt zw.bew. Kopenhagen onbew. Lissabon l.bew. Locarno zw.bew. Londen mist 26 12 0 26 12 0 IW. 28 23 0 onbew. 27 21 onbew. 29 20 Stockholm l.bew. Wenen Zürich mist Casablanca regen w.bew. 30 20 .bew. 25 15 tnbew. 25 19 «ig

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 2