Hevige gevechten teisteren Beiroet Vakmanschap herken je zo. Inflatiecorrectie inzet van conflict in coalitie FNV achter idee hogere uitkering vakbondsleden Poolse leiders proberen demonstraties te voorkomen Inhoud BON ^er- Gierige pilsjes worden verboden Inkomen van boer niet met een kwart achteruit mSr Ccidóc (Bouoant £eicUe 6oma/titSB Uitgave Westerpers, behorende tot Sijtholl Pers. Apothekersdijk 34,2312 DD Leiden. Postbus 112300 AA. tel.071 -122244. Giro 103003 Bank: Amro- bank N. V. Leiden. Directeur-hoofdredacteur: I J.Hallewas. Chef-redacteur: Wim Buijteweg. Advertenties: (excl.BTW) f 0.58 per mm. kleintjes f 0.40 per mm. Abonnementen. (incl.BTW) per maand I 20.41 (uitsl.aut.betahng).kwartaal f 61.25. iaar f 233,50. W Klachten bezorging: maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur. zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur tel. 071-122248. Losse nummeis f 0.80. Woensdag 31 augustus 1983,74e jaargang no. 22668 Gesprekken met Amsterdam mers in „De lijn'" op Ned. I om 20.28 uur. Om 21.23 uur begin filmtrilogie Bill Douglas. Op Ned. II om 21.27 uur „Schoonheid en rijkdom" in de kunst en om 23.00 uur voet bal in „Studio Sport". Op Duitsland 3 om 22.15 uur speelfilm „The spoilers" met Mariene Dietrich. HET WEER Half tot zwaar bewolkt met enige regen. Minimumtempe ratuur ongeveer 14 graden. In de middag rond de 19 graden. Matige tot krachtige wind, draaiend van zuid naar west. Morgen zon op: 6.51 uur; on der: 20.29 uur. Schev. hoogw.: 9.29 en 21.54 uur. Laag: 5.02 en 17.35 uur. ILAVENBURG STAPT VAAR DE RECHTER (OTTERDAM De maandag gearresteerde x-topman van Slavenburg's Bank, de 60-jari- e R. Slavenburg, hééft een kort geding aan- espannen tegen de Rotterdamse Officier van ustitie mr. H. de Doelder, die het onderzoek n de zaak Slavenburg leidt. Via zijn Haagse idvocaat Mr. M. Wladimiroff zal Slavenburg ijn onmiddellijke invrijheidstelling eisen, imdat de arrestatie naar zijn oordeel onrecht- natig is. Het geding diende vanmiddag bij de (resident van de rechtbank in Rotterdam, ilavenburg meent, dat er juridisch ook nogal vat aan te merken is op de manier waarop de anhouding is gebeurd. Zo zou hem bij de anhouding in Zeist noch bij de voorgeleiding ian de officier van justitie precies zijn meege- leeld van welke concrete feiten hij wordt rerdacht. Goedkopere treinreizen naar de wintersport UTRECHT De Nederlandse Spoorwegen gaan proberen wintersportgangers terug te winnen. In het vorige winterseizoen hebben de NS 15.000 vakantie gangers minder naar de wintersportgebieden ver voerd dan gemiddeld in de jaren daarvoor. De win tersportreizigers stapten voor het overgrote deel over op de, vaak veel goedkopere, bus. De verschuiving kwam het spoorbedrijf te staan op een verlies van 600.000 gulden aan opbrengsten. Besloten is de re- tourprijzen van de vakantietrein „Bergland-Hotel plan Expres" naar Oostenrijk te verlagen en de nieu we mogelijkheid van zitplaatsen te introduceren. Voorheen waren op deze wintersporttrein alleen lig- en slaapplaatsen te krijgen. De NS hoopt door de prijsverlagingen vijf-tot zevenduizend wintersport gangers terug te winnen. Als de resultaten goed zijn zullen ook de zomervakantietreinen het komend sei zoen goedkoper gaan rijden. Onderzoek naar diefstallen door Amsterdamse politie AMSTERDAM In samenwerking met de inter ne dienst van de Amsterdamse politie, onderzoekt de rijksrecherche momenteel de beschuldigingen als zouden Amsterdamse politiemensen betrokken zijn geweest bij de omvangrijke diefstallen uit het RAI-complex. Verdacht van deze diefstallen wer den in juni van dit jaar negen man van Hoogen- booms Bewakingsdienst en zeven RAI-medewer- kers gearresteerd. Volgens justitiewoordvoerder mr. H. Wooldrik zijn de beschuldigingen aan het adres van de Amsterdamse politie geuit tijdens de verhoren. „Maar ook van andere kanten werd ge zegd dat er politie bij betrokken was. En die infor matie kun je niet zo maar naast je neerleggen. Daar móet je induiken. Maatregelen als schorsing of zo, zijn nog niet genomen". Mr. Wooldrik ver wacht dat het onderzoek binnen een maand afge rond is. Hagenaar verdacht van poging tot afpersing Heineken DEN HAAG De politie heeft maandag middag in Den Haag een man aangehou den, die wordt verdacht van poging tot af persing van Heineken. Het gaat om de 41-jarige H.K.D. uit Den Haag. Heineken in Zoeterwoude en de rijkspolitie, die dit gis teren meedeelden, weigeren nadere mede delingen. Onbekend is zodoende de aard van de afpersing en om welke bedragen c.q. eisen het ging. Heineken heeft de zaak zelf bij de politie gemeld. Het is niet de eer ste keer, dat het bierconcern wordt gecon fronteerd met chantagepogingen. In april 1981 werden drie Transavia-piloten veroor deeld tot elk een gevangenisstraf van acht maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Het drietal probeerde Heineken anderhalf mil joen gulden af te persen. De vliegeniers dreigden gif in het bier te stoppen. BURGEROORLOG LAAIT WEER OP IN LIBANESE HOOFDSTAD j Een Libanese soldaat, die even tevoren gevangen werd genomen door linkse guerrillastrijders, maakt het gebaar dat hij zich overgeeft. BEIROET De strijd in Beiroet tussen het Libane se leger en de alliantie van linkse Libanezen en sji'itische moslims is van ochtend in alle hevigheid losgebarsten. De straatge vechten van de afgelopen dagen, hebben plaats ge maakt voor zware be schietingen. Geheel Bei roet is veranderd in een slagveld. De inwoners kunnen en mogen hun huizen niet verlaten. Het Libanese leger is vanoch tend vroeg aan een groot te genoffensief begonnen in een poging de milities van de di verse Libanese partijen uit te schakelen. Volgens de woord voerder van het Libanese le ger, Attrissi, zijn bij de acties in Beiroet drie brigades van in totaal 10.000 man ingezet. De legerleiding liet bekend ma ken, dat iedereen die een wa pen draagt en niet tot het leger behoort, zal worden doodge schoten. De situatie is behalve in en rond Beiroet ook in andere de len van Libanon uiterst ge spannen. Volgens waarnemers is er sprake van het meest grootscheepse geweld tussen de diverse Libanese partijen sinds het uitbreken van bur geroorlog in 1975. Colonnes tanks en pantserwa gens van het Libanese leger zijn vanochtend via drie routes de Groene Lijn, de scheiding tussen Oost- en West-Beiroet, overgetrokken. In het weste lijk stadsdeel kwam het ver volgens tot felle botsingen tus sen Libanese militairen en guerrillastrijders. Zwaar artil lerievuur en man tot man ge vechten bepaalden vanochten het beeld in Beiroet. Pagina 9: Troepen Vredes macht teruggetrokken uit gevechtszones in Beiroet DEN HAAG De FNV voelt er evenals het CNV 11= wel iets voor om niet-vak- bondsleden die werkloos worden een lagere sociale uitkering te geven dan werknemers die wel georga niseerd zijn. Een dergelijke gedachte ismaandag geop perd door CNV-voorzitter Van der Meulen, naar aan leiding van de adviesaanvra ge van staatssecretaris de Graaf van Sociale Zaken over de sociale zekerheids- maatregelen per 1 januari. Maar minister De Koning ziet hierin geen taak voor de overheid. Volgens een woordvoerder van het CNV is er vóór 1 ok tober hierover een uitge werkt discussiestuk te ver wachten, waarover de bond zich kan uitspreken. Moge lijk zal dan ook het idee aan de orde worden gesteld om via de werkgeverspre mie een heffing te innen op alle lonen, zowel van vak bondsleden als van niet-le- den. Het aldus geïnde bedrag zou dan kunnen worden ge bruikt om de vakbondsleden een gedeelte van hun contri butie te vergoeden. De con tributie van de bond kost de gemiddelde werkgever onge veer 240 gulden per jaar. WARSCHAU De Pool- e autoriteiten hebben tal ran voorzorgsmaatregelen jenomen om te voorko nen, dat vandaag in Po en massaal wordt gede- nonstreerd voor het ver joden vakverbond Solida- iteit. Het is vandaag pre- :ies die jaar geleden dat le Akkoorden van jdansk werden gesloten, vaarmee de weg werd vrijgemaakt voor de op- van Solidariteit gehoor werd richting van Solidariteit. gegeven. De ondergrondse leiding van Solidariteit heeft gisteren in een illegale radio-uitzending en met vlugschriften opnieuw opgeroepen vandaag betogin gen te houden en gedurende twee uur het openbaar ver voer te boycotten. De radio- uitzending duurde zes minuten en was vooral in Gdansk zeer goed te ontvangen. Bij het sluiten van de krant was nog niet bekend of aan de oproep In Gdansk, de geboorteplaats van Solidariteit, heeft Lech Walesa vanmiddag bloemen gelegd bij het monument dat daar is opgericht voor de slachtoffers van het geweld in de Oostzeehaven in 1970. De autoriteiten hebben Walesa verboden een toespraak te houden. Maar Walesa liet we ten „dat als de mensen mij vragen het woord te nemen, ik dat zal doen". I ADVERTENTIES I DEN HAAG Het schenken van al te kleine pilsjes wordt binnenkort verboden. Klach ten over gierige uitbaters die die hun klanten minuuscule glaasjes serveren voor een prijs die elders wordt betaald voor een volwassen pils heb ben het Bedrijfschap Horeca ertoe gebracht een nieuwe verordening vast te stellen. Hierin staat dat de minimum- inhoud van een bierglas 200 cc dient te zijn. De limonade glaasjes van 160 a 180 cc mo gen dus niet meer voor het schenken van pils worden aangewend. Vorstelijk bezoek aan de Schermer Koningin Beatrix heeft gisteren in verband met het 350-jarig be staan van de Schermer een drie uur durend bezoek gebracht aan deze Noord hollandse pol der. Onder grote belangstelling landde de vor stin, vergezeld van een hofda me, in een heli copter bij Stom- petoren. Daar liet zij zich uit voerig voorlich ten op een expo sitie over de bonte verschei denheid aan agrarische en ambachtelijke activiteiten in de Schermer. De vorstin reed ver der de speciale feestroute door de polder, welke voert langs tallo ze feestelijk ver sierde huizen en tuinen en be zienswaardighe den. MINISTER BRAKS: BRUSSEL Minister Braks is het „volstrekt oneens" met het Landbouwschap, dat heeft be cijferd dat de boereninkomens met een kwart zouden teruglo pen als de voorstellen van de Europese commissie voor een wijzging van het EG-land- bouwbeleid worden aanvaard. De minister zei dit in Brussel, waar de Europese ministers van landbouw met hun colle ga's van financiën en buiten landse zaken de toekomst van de gemeenschap bespreken. De landbouwpolitiek is daarbij van belang, omdat twee derde van de EG-begroting daaraan opgaat. De landen proberen hierin verandering te brengen. Volgens de minister heeft dat onder meer tot gevolg,.dat de Nederlandse boeren voor vol gend jaar niet kunnen reke nen op prijsverhogingen. Maar een inkomensdaling met 25 procent noemde hij „zeer on realistisch, Een beetje een slag in de lucht". Hoe groot die in- daling wel zal zijn, kon hij niet zeggen. ÜilHet Motor huis Vondellaan 80. Leiden Tel 071-7693 iï DO uur. zaterdags tussen 14.00 en 15.00 tetefoonnr. 071-122248 en uw krant wordt nog dezelfde avond nabezorgd. INFORMATIE OVER FILMS. MUZIEK. THEATER. RECREATIE, EXPOSITIES EN EEN COMPLETE AGENDA DEN HAAG De infla tiecorrectie, een belasting verlaging waarvan vooral de hogere inkomens profi teren, is inzet van een conflict tussen CDA- en VVD-ministers. Terwijl de WD niet akkoord wil gaan met een verminde ring van de inflatiecorrec tie, is het CDA van me ning dat een forse beper king volgend jaar moge lijk is. De VVD-fractie heeft gisteren verklaard van mening te zijn dat de inflatiecorrectie een zelfde effect heeft op hogere als op lagere inkomens. Maar binnen het CDA circuleren berekeningen waaruit blijkt dat door de afschaffing van de inflatiecorrectie de hogere in komens 1,5 pet aan koopkracht verliezen. Volgens de huidige kabinets plannen gaan de hogere inko mens er volgend jaar, dus zon der aantasting van de inflatie correctie, 1,5 pet op achteruit. De lagere inkomens dalen ech ter met 4 procent. Een beperking van de inflatie correctie, die wettelijk moge lijk is, zou het kabinet heel wat geld opleveren. Als de in flatiecorrectie geheel zou ver dwijnen zou de opbrengst in 1984 ongeveer 800 miljoen gul den bedragen. Hierdoor zou den andere maatregelen, zoals het verhogen van btw-tarie- ven oi accijnzen, achterwege kunnen blijven. Vandaag zijn de vijf direct be trokken ministers in het kabi net, premier Lubbers, minister Van Aardenne (Economische Zaken), minister Ruding (Fi nanciën), minister De Koning (Sociale Zaken) en minister Rietkerk (Binnenlandse Za ken) opnieuw bijeengekomen voor bespreking van de inko menspolitiek. Morgen verga dert het hele kabinet over deze zaak. Er is iets aan de hand met de bierglazen. Sommige caféhouders tappen bier in te kleine glazen en vooral in de kleine uurtjes als ook de oogjes klein worden schijnthet de bierdrinkers niet meer zoop te vallen of ze nu bier uit een bierglas of uit een limonadeglas drinken. In hoeveelheid maakt dat echter wel degelijk uit. Het verschil verdwijnt in de kassa. Het ministerie wil nu bepalen hoe diep men precies in zo'n glas moet kunnen kijken. Wie daar het fijne van wil weten moet zijn lijfblad de Leidse Courant van vandaag maar weer raadplegen: altijd even ruim van vorm, goed van smaak en vol van inhoud. i De Leidse Couranl wil ik best 14 dagen proberen. Gratis en geheel vrijblijvend envelop zonder postzegel opsturen naar: rant, Antwoordnummer 998,2500 VD Den Haag. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 1