gehoordgezien Zwart wit trilogie toont bewogen jeugdherinneringen Bill Douglas Nederlandse programma's PROGRAMMA-OVERZICHT Buitenlandse programma's RADIO/TELEVISIE £ckbc@otncuit WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1983 PAGINA 13 Ichweitzermaand op NCRV-radio [ILVERSUM Fik Felderhof van de NCRV maakte op He- lelvaartsdag (12 mei) het programma „Stappen in de jungle" an het Afrikaanse Gabon door een Nederlandse expeditie. De listeraar kon er dankzij de moderne techniek maar liefst tien ur lang rechtstreeks oorgetuige van zijn. jet NCRV-dagje „Stappen in de jungle" was slechts één van de ele activiteiten van de Lambarene-expeditie tijdens een verblijf an ruim een week in het oerwoud. Vele reportages en geluids- pnames heeft men er kunnen maken ten behoeve van een root aantal radioprogramma's in de maand september, die door e NCRV is uitgeroepen tot „Schweitzermaand". Zo staan o.a. He vijf afleveringen van het programma „Rozegeur en Prikkel- [raad" in het teken van de expeditie. Maar ook programma's als -Plein Publiek", „Muziek in vrije tijd", „NCRV-Globaal" en ,Boer en Tuinder" zullen inhaken op de „Schweitzermaand Rozegeur en Prikkeldraad" biedt morgen op Hilversum I, 7.02-17.55 uur, ervaringen en commentaren van de diverse ex- lèditieleden tijdens de reis naar Lambarene. In de loop van sep- ember zal regelmatig dit onderwerp aan de orde komen. WK - wielrennen uitgebreid op tv HILVERSUM De wereld kampioenschappen wielrennen op de weg, die van 31 augustus tot en met 4 september in het Zwitserse St. Gallen-Altenstein worden gehouden, zijn op NOS- tv te volgen. Vanavond op Ned. I van 18.35 tot 18.55 uur, samen vatting van de 100 kilometer ploegentijdrit. Zaterdag 3 sep tember, Ned. II 16.45-18.15 uur, dames en amateurs. Zondag 4 september, Ned. II 14.00-17.00 uur, profs. In de twee laatstge noemde uitzendingen van Stu dio Sport wordt tevens verslag gedaan van de 'wedstrijden om het wereldkampioenschap roei en in Duisburg. Omroepmensen wijzen korter werken af HILVERSUM - Problemen zijn gerezen bij de 5000 omroepmensen, die niet bereid zijn met ingang van 12 september een uur per week korter te werken. De werkgevers van de om roepen hebben hiertoe besloten. Hierover was eerder al een akkoord bereikt. Nadien rezen er echter moeilijkheden over het al of niet onderbrengen van het omroep- personeel in het trendvolgerschap, hetgeen aanzienlijke financiële consequenties heeft. Hierover werd een AROB-procedure aange spannen bij de Raad van State. Ook loopt bij de Hilversumse kantonrechter nog een zaak over het uitbetalen van de prijscompensatie. Volgens de omroepbonden is de aanwijzing tot trendvolger niet te combineren met korter werken. Om deze reden werd de voorgeno men verkorting van de werktijd alsnog van de hand gewezen. Men wil eerst de uitspra ken van de Raad van State en van de rechter afwachten. De omroepwerkgevers tonen zich hiertoe niet bereid, omdat zij zeggen gehouden te zijn aan de uitvoering van de eerder overeengekomen arbeidstijdverkorting. Hiermee komt het aan tal werkuren op 38 uur per week met com pensatie voor wie dit aantal noodzakelijk overschrijdt. In overleg met de programmamakers heeft de Nederlandse Vereniging van Journalisten besloten eventueel een kort geding aan te spannen tegen de doorvoering op korte ter mijn van de arbeidstijdverkorting. Onder dreiging hiermee heeft de NVJ de omroep werkgevers gevraagd de datum voor arbeids tijdverkorting voorlopig op te schuiven. HILVERSUM De Schotse filmer Bill Douglas startte aan het begin van de jaren zeven tig met de verfilming van zijn jeugd. Deze jongensjaren die anderen liever zouden verge ten. inspireerde hem tot het biaken van een eigenzinnig (werkstuk, dat vooral in eigen jand juichend werd ontvan gen. Bill zou zijn tienerjaren tenslotte in drie delen samen vatten. De laatste opnamen hiervan werden aan het eind van de jaren zeventig voltooid. De VPRO zendt de trilogie, die een mijlpaal in de Britse filmgeschiedenis wordt ge noemd, de komende weken uit. Vanavond is de eerste af levering te zien op Ned. I om 21.23 uur. De jeugd van Bill Douglas speelde zich af in het mijnwer kersdorpje Newcraighall even ten zuiden van Edinburg. Voor de trilogie keerde hij, na jaren, naar zijn dorpje terug om de eerste film daar op te nemen De omstandigheden bleken niet veel veranderd te zijn, vaardoor zijn autobiografisch 'erhaal nog grilliger werd. 'oor zijn films maakte Dou- ;las bovendien gebruik van de lorpbewoners waardoor een mate van authenticiteit worden bereikt. De ïoofdrollen worden gespeeld loor twee jongens, die hij op ;en dag tegenkwam bij een bushalte in Edinburgh, waar ze hem om een sigaret vroe gen. De meest verlegen jongen i Stephen Archibald speelt als .Jamie de hoofdrol in alle drie delen. De andere Hugh Resto- rick is als Tommy in de eerste twee rolprenten te zien. „Bei den waren niet zo blij dat ik het hoofd van de school ging vragen of ik ze kon gebruiken voor mijn film. Ze spijbelden die dag namelijk", aldus Bill Douglas. Sinds de trilogie werd ge maakt, zijn de meeste huizen afgebroken en is een nieuw dorp ontstaan. Gelukkig kon Bill nog gebruik maken van de armoedige buurt waarin hij opgroeide. Van de huizen met hun veel te kleine kamers. Kon hij beelden schieten van straten en huizen, die door de in de buurt staande kolenmijn een zwarte aanslag hadden ge kregen. Het eerste deel „My child hood" speelt in 1945. Jamie woont bij zijn grootmoeder van moeders kant samen met de vier jaar oudere Tommy van wie hij in eerste instantie denkt dat het zijn broer is, maar die later een neef blijkt te zijn. Beide jongens kennen hun ouders niet. Later blijkt Jamies moeder in een psychia trisch ziekenhuis te liggen en woont zijn vader bij hem in de buurt. Armoede is bij Jamie's oma troef. In de bergen met afval uit de kolenmijnen graaft hij regelmatig met zijn handen naar nog brandbare stukken kool voor de open haard. Hij loopt met grote ga ten in zijn trui en afgetrapte schoenen. Met Stephen Archi bald deed Bill Douglas een goede keus om zijn asgrauwe jeugdherinneringen in beeld te brengen. Alleen al het gezicht van Stephen spreekt boekde len. Wat Bill zich van zijn jongens jaren herinnert zijn de meest sombere gebeurtenissen. Zij staan onuitwisbaar in zijn ge heugen gegrift. De dood van zijn vogeltje bijvoorbeeld, dat hij van zijn vader krijgt en dat dagen later door een kat, die niet te eten krijgt, wordt ver orberd. Zijn oma, die in haar stoel overlijdt en het bezoek aan zijn moeder in het psychi atrisch ziekenhuis. In de twee de aflevering zijn dat de her inneringen aan zijn opa van vaders kant, die net zo hulpe loos is als hij. Zijn vaders moe der, bij wie hij dan inmiddels inwoont, móar die niets van hem moet hebben. De mensen van de kinderbescherming die hem komen ophalen, maar waaraan hij weet te ontsnap pen. Fragmentarisch De films: „My childhood", „My ain folk" en „My way home" zijn geen docu-drama's, waarin een lijn valt te ontdek ken. De rolprenten zijn frag mentarisch van opbouw. De gebeurtenissen worden echter wel in chronologische volgor de verteld. Bill probeert zich in zijn drie films te beperken tot de essentie, waardoor be langrijke of typische gebeurte nissen slechts overblijven Er is geen franje. De films zijn vooral een visueel gebeuren. Er zijn weinig dialogen (alleen het hoognodige wordt gezegd) en er is geen muziek. Het ef fect van dit missen van muzi kale klanken is dat de kijker nog meer betrokken wordt bij de verhandelingen op het scherm. Het bijzondere aan de films is dat ze in zwart/wit zijn. Hier mee worden de feiten nog eens extra geaccentueerd. Het verhaal wordt er nog indrin gender door. Het zorgt voor een directheid, die eenzelfde film in kleur zou missen. Toen Bill Douglas over het gebruik van zwart/wit werd gevraagd zei hij: „Misschien is er ooit eens iemand met een gekleur de sjaal door de dorpsstraat ge lopen, maar dat kan ik mij niet meer herinneren", waar mee hij de somberheid van zijn jeugd nog eens onder streepte. Daarom ook zette hij de delen die hij met kleur had gefilmd over in zwart/wit waardoor vele grijstinten ont stonden. Bill Douglas verliet het dorp toen hij achttien jaar werd en voor enkele jaren militaire dienst tekende. In 1962 ging hij in Londen wonen en sloot zich wat later aan bij de Joan Littlewood Theatre Workshop. Hij speelde in een aantal tele visie-stukken en de tv-serie „The Younger Generation". Vanaf 1968 volgde hij een op- „Achter het nieuws" opgeheven HILVERSUM - Het VARA- bestuur heeft vanochtend na een kort gesprek met de re dactie van 'Achter het nieuws' besloten om deze actualiteiten rubriek voorlopig op te heffen en de redactie op non-actief te stellen. Deze ingrijpende maat regel komt na een periode van grote onenigheid tussen redac tie en VAR A-leiding over de koers van het programma. De VARA-leiding wil een nieuwe eindredacteur in de persoon van Jan Nagel aanstellen, die evenwel door de redacteuren niet in die functie wordt ge wenst. Dit leidde afgelopen maandag tot de dreiging van de redactie van 'Achter het nieuws' om het werk erbij neer te leggen. Het bestuur re ageerde hierop met tijdelijke opheffing. leiding aan de Londense film academie. Na zijn examen, waarvoor hij de korte filfti „Come dancing" vervaardigde, begon hij aan de verfilming van de trilogie. Het laatste deel „My way home" verfilm de hij in 1977 na „My child hood' in 1972 en „My ain folk" in 1973 te hebben ge maakt. In het laatste deel is Jamie cq Bill inmiddels 18 jaar. De fragmenten spelen in de jaren vijftig. Deze film werd in Schotland en in Egyp te (waar hij als militair enige tijd verbleef) opgenomen. HANS PIËT THEO Kersvers terug van de Tour. met de roes en de ruis van de kettingen nog in zijn hoofd, toont wieltjesplakker Theo Koomen zich bereid nog over een' andere lief hebberij te praten. Zijn ver zameling bidprentjes breidt zich gestaag uit. Daar wijdt hij zich aan in zijn stille uren. Dan gaan ook de ge beden weer door zijn hoofd, zoals hij die vroeger bad op de lagere school: „Jezus, zachtmoedig en nederig van harte, maak mijn hart ge lijkvormig uw hart. Dat heb ik tot mijn 26e jaar iedere dag gebeden. Op de katho lieke lagere school begon dat in Wervershoof, Noord- Holland. Daar werd trou wens dagelijks gebeden voor de bekering van Rus land en de negertjes". Deze en dergelijke ontboezemin gen vertroüwde Theo toe aan het omroepersblad „Spreekbuis", dat had ge hoord van Theo's eigen col lectie bidprentjes en daar over het fijne wilde weten. Vertelde Theo, dat hij wel duizenden van die bidpren tjes heeft en dat hij die ver zameling begon, toen hij vroeger zo'n prentje kreeg als hij een tien haalde voor katechismus. Theo weet nog precies te vertellen waartoe wij op aarde zijn. „Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor in de hemel te komen". Hij praat daar al even gemakkelijk over als over vals plat, gewaagde uitlooppogingen e gingen van de tweede cate gorie. wat al iets met het hogere heeft te maken. Theo schreef ook nog eens het boek „God bewaar me", waarin hij nogal wat kritiek spuide op kerkstructuur en geloofsbeleving. Daarop ontving hij een boze brief van de deken van Alkmaar, die hem uitmaakte voor Godslasteraar, schreeuwle lijk, gesjeesde priesterstu dent en gevallen pater. Maar bij het verschijnen van dit boek ontving hij wel van honderden kanten en veloppen vol bidprentjes en oude gebedenboeken. Hij kan zich nog boos maken over wat er allemaal fout ging en gaat in de kerk, maar van het hiernamaals blijft hij alle goeds ver wachten. KEES Kritisch tv-recensent Ruud Verdonck van het dagblad Trouw kreeg het aan de stok met Kees Buurman, die voor de NOS radiozaken behartigt. Kees, chef van het populaire NOS-radiop- rogramma „Met het oog op morgen", raakte zo opge wonden door Ruud's scher pe geschrijf, dat hij weiger de diens blad nog langer te noemen in zijn dagelijks persoverzicht. Die Kees is nu op zijn vingers getikt door zijn chef, het diens thoofd C. Cabout. Kees had niet eigenmachtig een boy cot van het landelijk och tendblad mogen beginnen. Kees was boos geworden, omdat Ruud de deskundig heid van sportverslaggevers in „Langs de lijn" had ge kraakt en hen hobbyisten had genoemd. Aan de per soonlijke controverse van die twee doorbijters heeft Cabout een einde moeten maken. Hij omschreef deze ruzie als kinderachtig ge doe. de NEDERLAND 1 18.55 De week van Rogers dood. De Zweedse filmer Stef- fan Hildebrand werd op een avond in 1981 getroffen door pen kranteberichtje over een (zekere Roger. Deze 17-jarige Roger was op een gewelddadi ge manier omgekomen in de ondergrondse van Stockholm. Drie groepjes jongens liepen letterlijk tegen elkaar op en in het gevecht, dat daarop volgde werd Roger neergestoken. Nie mand van de groepjes kende elkaar en ook niemand wist wat er nou precies was ge beurd. Hildebrand zocht de tweelingbroer van Roger op, die bij het gevecht aanwezig was, om achter de juiste toe dracht van het gebeurde te ko men. De reconstructie van de gebeurtenissen goot Hilde brand in een mengvorm van documentaire en drama. 20.28 De lijn. De zesdelige se rie van de VPRO ,,De lijn" is ontstaan naar een idee van Harry Mulisch. Je trekt een lijn dwars over de plattegrond van Amsterdam en de mensen, die langs die lijn wonen, verblijven of lopen ga je interviewen. Net ty Rosenfeld is degene, die met de mensen zal gaan pra ten, die op de eerste lijn ver blijven. Voor deze aflevering loopt de lijn door het zuiden van Amsterdam, van de Bos baan naar het Centraal Sta tion, van zuidwest naar noord oost. NEDERLAND 2 Netty Rosenfeld maakt de in terviews in „De lijn". Ned. I om 20.28 uur. tv-film van Klaus Poche „Col lin" raadt de jonge arts Christi ne Roth Collin aan verder te gaan met zijn memoires. Hij vraagt haar zijn geschriften on der haar hoede te nemen, als hij er niet meer is. Urack is daar zeer verontrust over. Daarbij komt nog dat er een relatie is ontstaan tussen Christine en Uracks kleinzoon, die naar het Westen wil vluch ten. 21.27 Schoonheid en rijkdom. Een gefilmd portret van Hans Rhodius schetst de Duitse schilder-musicus Walter Spies, die van 1927 tot 1940 op Bali leefde en werkte. Hij heeft op vele manieren zijn stempel op de Balinese cultuur gedrukt. De film, die een co-productie is van de NOS en de Duitse tele visie werd eerder in 1981 uit gezonden. De VARA begint morgenmiddag op Ned. I om 16.00 uur aan een herhaling van de serie „Poldark". De hoofdrol wordt ge speeld door Robin Ellis. Televisie vandaag NEDERLAND 1 NOS 17.55 Studio sport extra. Met: WK Wielrennen. IKON 18.55 De week van Rogers dood. Zweeds docu- -drama voor de jeugd. (Zie toelichting). 19.21 Kenmerk. Actualiteiten. NOS 19.46 Socutera. Filmpje van het KWF. 20.00 Journaal. VPRO 20.28 De lijn. Zesdelige serie naar een idee van Harry Mulisch. (Zie toelich- ting). 21.08 Nog eens. Tekenfilm van Hans Nassenstein. 21.23 Bill Douglas: trilogie van een Schotse jeugd. Gedramatiseerde docu mentaire. Eerste afleve ring. (zie verhaal). 22.09 Angels en angels. Ex perimentele film van Dick Verduit. TELEAC 23.03 tntroductieprogramma Engels voor beginners. 23.18 Introductieprogramma Reuma. NOS 23.30 Journaal. Met: Nieuws voor doven en slechtho renden. NEDERLAND 2 18.40 19.00 19.12 23.00 23.45 Studio sport extra. WK Wielrennen. Nieuws voor doven en slechthorenden. Sesamstraat. Journaal. Van gewest tot gewest. Regionaal nieuws. Collin. Tweede deel Duitse tv-film van Klaus Poche. (Zie toelichting). Schoonheid en rijk dom. Portret van Walter Spies. (Zie toelichting). Journaal. Den Haag vandaag. Po litieke actualiteiten. Studio sport. Met de voetbalcompetitie. Nieuws voor doven en slechthorenden. DUITSLAND 1 16.10 Journaal. 16.15 Marjona ope ra-gids (Zie toelichting). Met: Marjon Lambriks. 17.00 En dan loop ik tot aan het eind van de wereld (2). Jeugdfilm. 17.25 De opperceremo- niemeester. Stripverhaal voor kinde ren. 17.50 Journaal. 18.00 Actualitei ten. Streeknieuws. 18.15 Engel op wielen. Serie. 18.40 Nieuws van gis teren. Nieuws uit de oude doos. 19.00 De bullebak en zijn vlo. Mis daadkomedie 20.00 Journaal. 20.15 Jürgen (Zie toelichting). Tv-film van Max. H. Rehbein. 21.45 Beelden uit de wetenschap. 22.30 Journaal. 23.00 ARD Sport extra. Met Voetbal en atletiek. 00.00 Journaal. DUITSLAND 2 17.10 Vakantiekalender. 17.15 Enorm in vorm. Aerobic-oefeningen. 17.30 Journaal. Aansluitend: Nieuws uit de deelstaten. 17.45 Tele-magazi- ne. 18.25 Beelden, die de wereld in beweging brachten. Documentaire serie. Afl.: Brandende wouden. (Zie toelichting). 18.57 ZDF-Uw program ma. 19.00 Journaal. 19.30 Direkt. Bij dragen van jonge kijkers. 20.15 Ba lans. Economisch nieuws. 21.00 Ac tualiteiten. 21.20 Woensdaglotto. 21.25 De Denver-clan (Dynasty). Amerikaanse serie. 22.10 Leven te midden van onze tijd. Reportage Vancouver 1983. 22.40 Onze kos mos. Serie van Carl Sagan. 23.25 Journaal. DUITSLAND 3 WDR: 18.00 Arche 2000 voor kinde ren. Gevarieerd kinderprogramma. 18.30 Sesamstraat. 19.00 Het actue le uurtje. 20.00 Journaal. 20.15 's Woensdags op III: Live uit... Geva rieerd programma. 21.45 Verslagge ver buitenland. Beelden uit Bilbao. 22.15 De vrijbuitster. Amerikaanse speelfilm van Ray Enright (1942). (Zie toelichting). 23.40 Journaal. BELGIE BRT 1 17.30 Take it easy. Herhaling. 18.00 Belfi en Lillibit. Tekenfilmserie voor de jeugd. 18.30 Peter en de Wolf. Muzikaal sprookje van Prokoviev. 18.55 Tijdrover Vliegeren. Reporta ge Vliegerfestival Scheveningen. 19.05 Gezondheidsmagazine. Over huisdieren en caries. 19.40 Medede lingen en programma-overzicht. 19.45 Nieuws en sportberichten. Aansluitend: Weerbericht. 20.10 De weerman. 20.15 Regeringsmedede ling. Minister Coens n.a.v. eerste schooldag. 20.20 Van 9 tot 5. Ameri kaanse komische serie. Veertiende aflevering. 20.45 Met Mike in zee. Praatshoyv van Mike Verdrengh. 21.45 Kunstshow: IJsbreker. Thema: tatoeage. 22.30 Journaal. Aanslui tend: Coda (poëzie). 23.10 Televox. Magazine. BELGIE FRANS 1 17.10 ONEM. Informatie voor werk zoekenden. 17.20 Cine-vacances. Vakantieprogramma voor de jeugd. 18.15 Lollipop. Kinderprogramma. 18.50 En Wallonië, a Bruxelles en couleurs. Spelprogramma. 19.08 Ce soir. Actualiteiten. 19.30 Journaal. 20.00 La chasse aux tresors. Spel programma. 21.00 Les grandes con jurations. Historische serie. Vierde deel. 22.35 Nationale Loterij. 22.40 Journaal. BELGIE FRANS 2 -filosofie. 19.30 Nieuws voor do en slechthorenden. 20.00 Zie België Frans 1. ENGELAND BBC 1 16.50 Flying boats. 17.20 Play school. 17.45 Boss cat. 18.05 John Craven's newsround. 18.10 Children of destiny. 18.40 Journaal. 19.00 Southeast at six. 19.25 Tekenfilm. 19.35 Dr. Who. Black orchid. 19.50 The show me show. 20.30 Hanging by a thread. 22.00 Journaal. 22.25 The life and times of David lloyd George. 23.25 Ateltiek. Vanuit Ko blenz. 00.08 Journaal. 00.10 Flamin go Road. Amerikaanse serie. 01.00 Weerbericht. ENGELAND BBC 2 18.10 Arts. 18.40 F.A.C.T.S. Schieten (2). 19.05 Schools prom. 19.35 Vi kings. 20.05 Journaal. Met: Nieuws voor doven en slechthorenden. 20.10 Documentaire. 20.40 Brass band winners. 21.15 Chronicle over Egypt. Nefertiti en de computer. 22.00 East Lynne. 23.00 Good time George. Memphis Slim. 23.30 Wem bley country festival. 00.00 News- night. 00.51 TecEinology. ENGELAND ITV 17.00 Rod, Jane and Freddy. 17.15 Bugs Bunny 17.20 Emu's world. 17.45 What's happening? 18.15 Hap py Days. 18.45 Nieuws. 19.00 About Anglia. 19.35 Crossroads. 20.00 Where there's life. 20.30 Coronation Street. 21.00 Charlie Muffin, film. 23.00 News at ten. 23.30 The chant of Jimmie Blacksmith. Australische film. 01.25 The orthodox way. Televisie morgen NEDERLAND 1 NOS: 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden. 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden. VARA: 16.00 Poldark. Engelse serie naar de gelijknamige boeken van Winston Graham over Cornwall tussen 1783 en 1793. Deel 1: Anno 1783 - De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoor log is voorbij. Ross Poldark keert te rug naar zijn landgoed Nampara.... (herhaling). 16.51 Tarzan, heerser van de jungle, tekenfilmserie. Afl.: De witte olifant. NEDERLAND 2 DUITSLAND 1 10.00 Journaal. 10.03 ARD Sport ex tra. 11.05 Umschau. 11.25 Onze kos mos. Herhaling. 12.10 Balans. 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal. 13.15 Videotex! voor ledereen. 15.10 Vide- otexl voor iedereen. 15.25 De man in de bergen (Grizzly Adams). Avon- turenserie 16.10 Journaal. 16.15 Vrouwenverhalen. Portret van Ingrid van Bergen. 17.00 Matt en Jenny. Jeugdserie. 17.25 De onzichtbare man en de regenboog, die geluk brf~>gt. Indianenlegende uit Canada. DUITSLAND 2 10.00 Zie Duitsland 1. 14.55 ZDF-Uw programma. 15.00 Gevraagd - gewe ten - gewonnen. Kwisprogramma vanaf de Funkausstellung in Berlijn. 16.00 Journaal. 16.04 Muziek en techniek. Documentaire serie: Live- electronica. Aansluitend: Journaal. 16.35 Yankee Doodle. Amerikaanse tekenfilm. 17.00 Journaal. Aansl.: Nieuws uit de deelstaten. 17.15 Tele- magazine. Aansl: Journaal. DUITSLAND 3 WDR: 08.10 Schooltelevisie. 18.00 Jim Knopf en de wilde 13 (4). Pop penspelserie. 23.40 Journaal. BELGIE BRT 1 BELGIE FRANS 1 17.10 ONEM. Informatie voor werk zoekenden. 17.25 Cine-vacances. Vakantieprogramma voor de jeugd. BELGIE FRANS 2 ENGELAND BBC 1 07.30 Breaklssl lime. 10.00 Hay look that's me. 10.15 Jackanory. 10.40 Willo the wisp. 10.45 Take hart. 14.00 Journaal en financieel nieuws. 14.30 Bagpuss. Kinderprogramma. 14.45 The new foresters. Kunst en kracht. 15.15 Dead man's curve. Amerikaanse tv-film (1978). 16.50 Flying boats. 17.20 Play school. 17.45 Heidi. Jeugdserie ENGELAND BBC 2 ENGELAND ITV 07.00 Daybreak. 08.00 Good mor ning Britain. 10.30 Schooltelevisie. 13.00 Heggarty Haggerty. 13.10 Get up and go. 13.30 The Sullivans. 14.00 News at One. 14.20 Anglia nieuws. 14.30 Emmerdale farm. 15.00 A plus. 15.30 Paardenraces. 17.00 Heggarly Haggerty. Radio vandaag HILVERSUM 1 - 17.02 (EO) Ronduit extra - 18.05 Tijdsein - 18.40 Kinderprogramma - 19.02 Van U wil ik zingen - 19.25 Zo- merbijbelschool 1983 - 19.50 EO- -metterdaad - 20.03 (NOS) Langs de lijn - 23.07 Met het oog op morgen 0.02 (NCRV) Volgspot - 1.02 Metro polis - 2.02 Nachtexpress - 6.09 Van- dar.g donderdag. HILVERSUM 2 - 16.00 Wat een taal - 16.32 (NCRV) Studio 55 - 17.36 Actualiteiten - 18.30 Humanistisch Verbond - 19.00 NCRV-leerhuis - 19.15 Zingen bij het boek Genesis - 19.30 Avondmuziek - 20.03 Leger des Heilskwartier - 20.18 De wereld zingt Gods lof - 21.00 Ge bedsdienst bij het begin van het schooljaar - 21.40 (NOS) Open school 22.10 Raaio-volksuniversiteit - 22.40 (NCRV) Nederland en zijn buren - 23.00 Pianowerken uit de romantiek - 23.35 Muziek van eigen tijd. HILVERSUM 3 - 16.34 Nieuws-Box - 18.04 De avondspits - 19.02 (KRO) Kleintje-K rachtvoer - 21.02 Demo - 22.02 Roek- tempel HILVERSUM 4 16.45 Gedichtenprogramma - 17.00 Overname Hilversum 2 - 20.00 (AVRO) Kasteelconcert door het Am sterdams Gitaartrio - 21.30 Heden- Radio morgen HILVERSUM 1 - 0.02 (NCRV) Volgspot. 1.02 Metro polis. 2.02 Nachtexpress. 6.02 Eerlijk gezegd. 6.09 Vandaag. donderdag. 7.02 Het levende Woord. 7.20 Weer man Hans de Jong. 7.30 Actual.overz. 7.45 Over kopen gesproken. 8.06 Hier en Nu. 8.20 Weerman Hans de Jong. 8.30 Ochtendkranten. 8.54 In 't voorbijgaan. 9.03 Wie weet waar Wil lem Wever woont. 10.03 Muziek bij de koffie. 11.30 Twaalf-uurtje. 12.40 Middagpauzedienst. 13.06 Hier en Nu. 13.20 NCRV-Globaal. 16.02 Gou denregen Ensemble o.l.v. Ferry Wien- neke. 16.30 Kletsmajoor. 16.40 Van stad en land 17.02 Stappen in de Jungle. 17.55 Meded. (NOS) HILVERSUM 2 - 7 10 (NOS) Ochtendgymn. 7.20 (AVRO) AVRO-Klok in de morgen. 9.05 (NOS) Gymn. voor de vrouw. 9.15 Werkbank. 9.24 Waterstanden. 9.33 (FEDUCO) Medelanders Neder landers. 10.03 (AVRO) De AVRO-Klok Buiten. 11.00 AVRO's Radiojourn. 11.03 Öuimeland. 11.10 Praatpaal Ex tra. 11.33 Kijk op kunst. 12.00 De AVRO-Klok tussen de middag. Over- h.voorl.: 12.16 Uitz. voor de land bouw. 12.26 (NOS) Meded voor land en tuinbouw 13.57 (AVRO) Per Sal do). 14.00 (RVU) Ik verbind u door 14.33 Allemans veren 15.03 (KRO) Tekens van vrede. 15.20 Kruispunt. 15.32 De wereld op donderdag. HILVERSUM 3 - 7.02 (TROS) De Havermoutshow. 9.03 Continu muziek. 11.03 De Pol- derpopparade. 12 03 De Nederlands talige Top Tien. 13.03 50 Pop of een envelop. 15.03 TROS Top 50 HILVERSUM 4 - 7.02 (VARA) Morgenrood. 9.00 Pia norecital. 10.20 Opus 9 tot 13: Klass. muziek. 11.25 The Academy of St. Martin-in-the-Fiélds: klass. muziek. 12.25 Operette. 13.05 Klass. balla des. EO: 14.30 Kerkorgelbespeling. 15.00 Klass. klankjuwelen. 16.00 Licht en uitzicht. 16.40 Theologische ver kenningen. NIEUWSBERICHTEN Nieuwsuitzendingen zijn op Hilversum 1 elk hèel uur, 24 uur per dag. Op Hil versum 2 op elk half uur van 7.30 uur tot 17.30 uur, voorts om 7.00, 8.00, 13.00, 18 00. 20.00, 22,30 en 23.55 uur. Op Hilversum 3 op elk heel ui van 7.00 tot 24.00 uur en Hilversum om 7.00. 8.00 en 13.00 uur. Alex Willequet is de verteller van het sprookje „Peter en de wolf". België BRT 1 om 18.30 uur. DUITSLAND 1 20.15 Jürgen. Regisseur Max H. Reh bein heeft in zijn documentaire tv- -spel geprobeerd een aantal periodes uit het leven van de jongeman Jurgen te schetsen. Na de 12e klas wordt hij vanwege zijn onuitstaanbaar en recal citrant gedrag van het gymnasium in het kleine idyllische stadje Bergen ge stuurd. Later doet hij alsnog als bui tenstaander zijn examen. Hij verzet zich tegen het traditionele gezag en de kleinburgerlijkheid van zijn ouders. Zijn vader provoceert hij steeds op- met de vraag, hoe deze met de laadstations van het concentratie kamp Bergen-Belsen in de buurt Ie- DUITSLAND 2 18.25 Beelden, die de wereld in be weging brachten. Een achteloos weggeworpen sigarettepeuk kan ca tastrofale gevolgen hebben. Peter von Zahn bericht in deze aflevering over de gigantische bosbrand die op 8 augustus 1975 in het district Gif- horn ontstond en Nedersaksen op vierhonderd plaatsen in vlam zette De sterke wind had de brand zodanig aangewakkerd, dat de regionale brandweer weinig kon uitrichten. Der tienduizend brandweerlieden, duizend technische helpers, achtenzestighon derd militairen met vierenvijftig pant servoertuigen waren niet tegen hun taak opgewassen Ook de drie Cana dese blusvliegtuigen, die van de Mid dellands Zee naar Nedersaksen wa ren gedirigeerd, konden niet voorko men, dat achtduizend hectaren bos verloren gingen Vijf mensen kwamen bij de bluswerkzaamheden om het Ie- DUITSLAND 3 22.15 De vrijbuitster. Voor de tweede maal speelde Mariene Dietrich In 1942 een hoofdrol in een western. The spoilers (Duitse titel. Die Freibeu- terln). In deze film van Ray Enright werd John Wayne de tegenspeler van Dietrich. Cherry Malotte, de eigena resse van de saloon The Northern in het stadje Nome in Alaska is verliefd op Roy Glennister Hij is een van de mede-eigenaren van een rijke goud mijn. Maar Roy is meer geïnteres seerd in de jonge Helen Chester en merkt niet dat Helens oom. de rech ter p uit is hem de mi|n afhandig le

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 13