Jamin moet door zure appel heen bijten We kunnen een systeem niet laten bestaan terwille van enkele De u'itvindingvande eeuw nü in het Boekvan de Maand voor slechts f 14,90. ANC-LEIDER OLIVER TAMBO: OOSTERHOUT Een korte bezettingsactie van het personeel bij de hoofdvestiging van Jamin in Oosterhout heeft het familiebedrijf, tot nog toe wars van iedere publici teit, opeens volop in de schijnwerpers geplaatst. „Als er nu niet snel iets gebeurt gaat het hele be drijf naar de bliksem", riepen de bonden. „Rotte- top, sodemieter op", eiste het personeel. Directeur H.Feyen moest zijn func tie neerleggen. En zelfs president-commissaris Van Driel gaf toe: „Ons is zand in de ogen gestrooid. We wisten niet dat het er zo slecht voor stond". Het personeel is nu weer ge woon aan het werk, maar iedereen bij Jamin lijkt ervan doordrongen dat eerst in een (gezonde) zure appel moet worden gebeten, voordat men weer op de toverbal van het succes kan gaan zui gen. Jamin, onder nieuwe leiding, heeft 30 miljoen nodig OOSTERHOUT De leiding van het in ernstige moeilijkhe den verkerende snoepwaren- bedrijf Jamin komt in handen van het onderzoeks- en reor ganisatiebureau Boer en Croon. De huidige directeur, de heer H.Feyen is van zijn functie ontheven. De raad van commissarissen wordt gehal veerd. De raad van commisa- rissen en directie van Jamin zijn gistermiddag met deze maatregelen akkoord gegaan, nadat werknemers bij de hoofdvestiging in Oosterhout het werk enkele uren hadden neergelegd. Boer en Croon publiceerden eind vorige week een rapport, waaruit bleek dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de ruim 100 jaar oude snoepwarenfabri- kant (2300 werknemers) bin nenkort failliet gaat. Volgens een woordvoerder van de vak bonden, die zelf om het onder zoek hadden gevraagd, heeft de leiding van het bedrijf tot nu toe niet de kracht gehad om de problemen, die al lan ger spelen, aan le pakken. De raad van commissarissen heeft de problemen bij Jamin te laat onderkend, zo gaf presi dent-commissaris Van Driel gisteren op een bijeenkomst bij de fabriekspoort in Oosterhout zelf toe. Volgens Boer en Croon moeten bij Jamin 400 arbeidsplaatsen vervallen. Ruim 80 van de 292 Jaminves- tigingen moeten op hun le vensvatbaarheid worden on derzocht. Boer en Croon heeft contact gezocht met de banken om het geld voor de reorganisatie op tafel te krijgen. Volgens de bonden is zo'n 30 miljoen no dig om de verliezen [f 15 mil joen over de laatste twee jaar) weg te werken en het bedrijf weer gezond te maken. Drie generaties van de familie Jamin hebben inmiddels de scepter gezwaaid over het fa miliebedrijf dat in enkele de cennia uitgroeide van een Rot terdamse banketbakkerij met winkel tot een concern dat zijn produkten verkoopt tot in Ja pan en op zijn hoogtijdagen ruim 500 eigen winkels exploi teerde in Nederland. Jamin werd, zo het een fami liebedrijf betaamt, met strakke hand geregeerd. Meneer Cor- nelis Jamin had een formule, en die werkte. Hij duldde dan ook geen tegenspraak. Nadat hij in 1871 „C Jamin" op zijn eerste winkelruit in Rotter dam had geschreven, kon de familie nog voor de Tweede Wereldoorlog in Engeland zijn toevlucht zoeken met ruim 200 miljoen gulden op zak. Zijn kleinzoon, Eef Jamin, nam het roer met dezelfde vastbera denheid over. Bij zijn pensio nering in 1977 sprak hij nog trots: „Ik ben een ondernemer van de oude stempel. Ik houd niet van specialisaties, maar je moet op deze plaats in feite al les zelf kunnen". De vakbonden zien in deze „autoritaire opvatting" van het leiding geven een van de be langrijkste oorzaken van de te loorgang van het familiebe drijf. Fred Beerepoot, secreta ris van de Unie BHLP bij Ja min vertelt: „Eef Jamin, die bepaalde. De verhuizing van het produktiebedrijf van Rot terdam naar Oosterhout werd er een-twee-drie doorgedrukt, omdat Rotterdam moeilijk deed over de grondprijs. Dat was een beslissing van Eef al leen. De mensen om de direc teur heen, dat waren meer va zallen. Nu zitten we met de narigheid. Sedert Eef gepen sioneerd is, er opeens geen houvast meer is. Jamin is een schip zonder stuurman" Met veters bijeen De erfenis van de familie Ja min is overigens niet in alle opzichten om over naar huis te schrijven. Volgens Fred Al- Iers, woordvoerder van de Voedingsbond FNV, heeft de familie Jamin de laatste 20 jaar verzuimd geld in het be drijf te investeren teneinde het produktieapparaat op peil te houden. Allers: „De meeste machines in Oosterhout zijn 20 jaar of ouder. De administratie wordt nog steeds voor een groot deel met de hand ge daan. Eef Jamin moest uit zijn bedrijf zoveel monden voeden en familieleden goed huisves ten, dat investeringen voor moderniseringen en zelfs het behoorlijk onderhoud aan de machines ook in de goede tijd uitbleven. Nu hoor je het per soneel op de werkvloer het grapje maken, dat de voorman met zijn nieuwe veters niet verder komt dan vijftien me ter, want dan heeft hij er al weer een machine mee gere pareerd". Organisatorisch zou het bij Ja min er zwaar aan schorten, zo menen de bonden. Het bedrijf heeft van oudsher op twee paarden gewed: produktie en verkoop. Allers: „Die twee af delingen zijn niet goed op el kaar afgestemd. Er is geen goede planning, zodat de bak kerijmachines soms wel zes keer per dag omgesteld moe ten worden. Maar om rendabel te kunnen produceren moet zo'n machine tenminste een etmaal kunnen doordraaien. Doordat orders van derden en leveranties voor winkels door elkaar lopen, kan het tevens gebeuren dat op het laatste moment blijkt dat er bijvoor beeld niet voldoende zilverpa pier is om koekjes in te pak ken. Dan moet de hele pro duktie weer worden stil ge legd". Zelfbediening Teruglopende consumentenbe stedingen, en de opkomst van Japan als nieuwe snoepfabri kant zorgden ervoor dat de manco's van het bedrijf meer en meer aan het licht kwa- Europese prijs voor Philips-president EINDHOVEN Dr. Wisse Dekker, president van Philips, en de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Gaston Thorn, hebben de „Prix de Talloires" gekregen. Deze onderschei ding wordt jaarlijks toegekend door de „Groupe de Talloires", een internationale organisatie zonder winstoogmerk, die in 1980 werd opge richt met als doel het stimuleren van discussie over sociale en economische veranderingen en de invloed ervan op bedrijfsleven en maat schappij. De heren Thorn en Dekker ontvan gen de onderscheiding voor hun inspanningen ter versterking en eenwording van de Europese Gemeenschap, aldus een mededeling van Phi lips. BINNENLAND/BUITENLANDfrkbc(3oivtfl/nl WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1983 PAGINA 10 (Met kans op IBM personal computer!) 'Kijk, automatisering', verplichte lectuur voor iedereen die in de ban is van de computer. In 146 pagina's alles over de automatiseringsgeschiedenis en de ontwikkelingen die voor de deur staan. Rijk geïllustreerd. Met bovendien gratis kans op IBM persona! computer. Op naar de boekwinkel dus! Zolang de voorraad strekt. 10|<tober« f ^6,50. SUSKE EN WISKE DE HIPPE HEKSEN men. In de winkels van Jamin moest in 1976 op zelfbediening worden overgeschakeld om de loonkosten te drukken. Dat kostte honderd banen. Het aantal zelfstandige filialen werd vervolgens in enkele ja ren teruggebracht van ruim 500 tot 318. Daardoor liep ook de produktie in de toeleveren de bedrijven van Jamin ver der terug. In 1980 werd het De winkel op de hoek van meneer Jamin, waar op nieuw honderden arbeidsplaatsen verdwijnen als ge volg van slecht management. winkelbestand tegen de zin van de bonden in met nog eens 49 vestigingen terugge bracht. De installaties voor de produkties van biscuit en cho colade in Oosterhout raakten nog verder onderbezet. Een nieuwe winkelformule, die in 1980 werd geintroduceerd (Ja min ging naast zoetwaren ook brood en reformprodukten verkopen) deed de omzet in de winkels 30 procent stijgen, maar voor de eigen marktpro- dukten bood dat weinig soe laas. In 1981 werd uiteindelijk de heer H.van Hees van het Cho- coladebedrijf Nuts binnen ge haald teneinde Jamin eens goed onder handen te nemen. Beerepoot herinnert zich: „Hij werd met vliegend vaandel en slaande trom binnen gehaald, met instemming van de onder nemingsraad, vakbonden en raad van commissarissen. Al binnen drie maanden kwam Van Hees met een goed rap port op tafel. Het management heeft gefaald, zo zei Van Hees. Jamin heeft een bestuurlijk waterhoofd, een groot aantal functies is overbodig, sommige mensen zouden volgens Van Hees door vriendjespolitiek op de verkeerde plaats zitten. Prachtig: dachten wij. Die man heeft het door. Maar Van Hees heeft nooit tot daden kunnen komen. Nu vragen wij ons af: durfde hij het niet, kon hij het niet, of wilde hij het niet?" Onderzoeksbureau Nadat de vakbonden en de on dernemingsraad eind vorig jaar het vertrouwen in de nieuwe directeur had opge zegd, legde Van Hees zijn functie neer. Ik heb nog nooit een zo autoritair bedrijf mee gemaakt als Jamin, zei Van Hees bij die gelegenheid. „Na dat ik mijn overlevingsrapport aan het bestuur had voorge legd, kwamen er kwaliteit sproblemen, financiële tegen vallers en gebrekkig manage ment aan de oppervlakte. Daarbij kreeg ik problemen in de familiesfeer. De maat was toen vol en ik ben opgestapt". Allers ziet het wat anders: „Van Hees heeft altijd tegen het management van het be drijf aangeschopt. Maar de cember vorig jaar gaf hij opeens een aantal mensen uit het hoger en middenkader for se gratificaties. Toen was voor óns de maat vol". Het opstappen van Van Hees heeft in ieder geval de ernst van de situatie bij Jamin dui delijk aan het licht gebracht. Beerepoot: „De bonden hebben toen zelf gevraagd een onder zoeksbureau in te schakelen. Dat is op zich al heel bijzon der. Daaruit blijkt wel hoe slecht Jamin er voor staat". Boer en Croon had de op dracht gekregen binnen drie maanden een toekomstvisie voor Jamin te ontwikkelen. Beerepoot: „Dat is een overle vingsrapport geworden. De opdracht was zogezegd het schip op koers zetten, nu wor den eerst de lekken gedicht en de ruimen leeg gepompt". Met nieuwe mensen aan het roer lijkt het er op dat Jamin nu eindelijk de problemen daadkrachtig kan gaan aan pakken. Aan medewerking van de bonden en personeels leden zal het niet schorten, die hadden per slot zelf om de re organisatie gevraagd. De bon den stellen wel als voorwaarde dat de banken geld in Jamin steken, om een steekhoudende reorganisatie mogelijk te ma ken. Bovendien moet er meer duidelijkheid komen over de afzetmogelijkheden voor de Jaminprodukten, voordat 400 mensen ontslagen worden, zo als Boer en Croon wil. Voorlo pig rekent het bedrijf nog met een verlies van 1 miljoen per maand. PAUL KOOPMAN Oliver Tambo, leider van het Afrikaans Na tionaal Congres (ANC) die maandag ter gele genheid van de opening van het nieuwe aca demische jaar een rede zal houden aan de Universiteit van Amsterdam, geeft maar zel den interviews. Onlangs bleek hij echter be reid tot een gesprek met de voormalige cor respondent van The Guardian in Kaapstad, Stanley Uys. In dit gesprek zei Tambo onder meer dat de strijd om de bevrijding van de zwarte bevolking een nieuwe fase is inge gaan en dat „een bittere, wrede, afschuwelij ke strijd" onvermijdelijk is. Wat is de houding van het ANC ten aanzien van geweld? Jarenlang vonden we dat ge weld geen rol mocht spelen in de strijd van het ANC. Totdat in 1948 de Nationale Partij aan de macht kwam en fysiek ge weld gebruikte. Het lag voor de'hand om met geweld te re ageren, maar toen dachten we dat dat misschien net was wat ze wilden; dat ze ons geweld zouden gebruiken om de blanken achter zich te krij gen. Maar naarmate de jaren ver streken, nam het geweld toe. We zagen steeds meer gewa pende politie. Aanvankelijk droegen ze alleen pistolen, la ter' hadden ze ook machinege weren. Toen kwamen de tanks. Vrouwendemonstraties werden neergeslagen, waarbij tanks werden ingezet. In 1960, toen de leiders van het ANC nog steeds aandron gen op een niet-gewelddadig beleid en discipline in de hoop op die manier de steun van de blanke kiezers te verwerven, bleven de blanken het regime steunen. Toen hadden we de schietpartij in Sharpeville (67 zwarten gedood, 187 gewond). Zelfs daarna besloten we om door te gaan met het beleid van geen geweld. Staking In 1961 riepen we op tot een staking tegen de oprichting van een republiek in Zuid- Afrika, omdat de regering niet had gereageerd op onze oproep tot een nationale con ventie. Maar het leger werd gemobiliseerd op een schaal die sinds de Tweede Wereld oorlog niet meer was voorge komen. Tegen een vreedzame staking. De geweldloze weg was geblokkeerd. Er ontstond een nieuwe situatie. We besloten toen om geweld te gaan gebruiken als een me thode in de strijd. Maar we waren nog steeds voorzichtig. De regel waarvan onder geen enkel beding mocht worden afgeweken, was dat sabotage geen mensenlevens mocht kosten. We hebben talloze sa botagedaden gepleegd, maar niemand raakte ooit gewond. We kozen ons doelwitten al tijd zo uit dat het niet waar schijnlijk was dat iemand ge wond zou raken. Dat was in december 1961. De afgelopen twintig jaar zijn er duizenden sabotagedaden gepleegd en in bijna alle gevallen luidden de berichten dat er geen gewon den waren. Toen we de olie tanks van SASOL opbliezen op een terrein waar dui zenden mensen werken werd de aanval zo uitgevoerd dat niemand werd gewond. Maar aan de andere kant werden onze mensen wel ge vangen genomen, meedogen loos ondervraagd en gemar teld. Ze werden gedwongen valse verklaringen af te leg gen en op basis van die valse verklaringen werden ze tot lange gevangenisstraffen ver oordeeld. Regime lijkt wanhopig We hebben teruggevochten als we werden aangevallen en er zijn veel botsingen met de politie geweest, maar alleen met de politie. De laatste tijd lijkt het regime bijna wanho pig. Onze mensen worden nu vermoord. In 1979 probeerden ze onze mensen met honder den tegelijk te vermoorden op een militaire school in Ango la. Ze kwamen in vijf vlieg tuigen, maar gelukkig waren we er niet. Dat was in maart 1979. Het was een wrede po ging tot massamoord. Tambo herinnerde vervolgens aan de aanval van het Zuida- frikaanse leger op huizen van ANC-leden in Ma tola, vlakbij de Mozambikaanse hoofdstad Maputo in 1981. Twaalf ANC- leden kwamen hierbij om het leven. Bij een soortgelijke aanval op de hoodstad van Lesotho. Maseru, vorig jaar december kwamen 42 mensen om het leven. Een luchtaan val van de Zuidafrikaanse luchtmacht op Maputo op 23 mei j.l. kostte het leven aan tenminste vijf Mozambikanen en een zwarte Zuidafrikaan. Deze laatste actie was een vergeldingsactie voor de bom aanslag van het ANC op 20 mei op het hoofdkwartier van de Zuidafrikaanse luchtmacht in Pretoria. Dit betekent dat het conflict escaleert. We hebben altijd gedacht dat het een bittere, Oliver Tambo. wrede, afschuwelijke strijd zou worden; dat dat een nood zakelijke voorwaarde zou zijn voor de bevrijding van Zuid- Afrika. Daar moeten we door heen. Het conflict bereikt een nieuwe fase. Veel zal worden verwoest en het lijden zal groot zijn. Een groot deel van het bloedvergieten zal zich niet tot Zuid-Afrika beper ken. Hoe ver denkt u dat Zuid- Afrika zal gaan met zijn aan vallen op de zwarte buurlan den? Het ANC heeft wanhopig ge probeerd om zo min last te be zorgen aan de buurlanden en zijn eigen offers te brengen. Maar Zuid-Afrika zal pas stoppen druk op hen uit te oe fenen als ze zich tegen de be- vrijdingsstrijd keren, als ze actief proberen het ANC te gen te werken. Het lijdt geen twijfel dat Zuid-Afrika maar wat graag het vertrek ziet van de rege ring van stamhoofd Leabua Jonathan in Lesotho. Daar werken ze hard aan. Ze wil len dat hij persoonlijk valt en zijn ministers erbij. Dan zul len ze hen vervangen door hun eigen marionetten. Die staan al in de coulissen te wachten. Hetzelfde willen ze in Mo zambique. Ze willen dat de Mozambikaanse Verzetsbewe ging de regering vervangt. In Angola willen ze dat UNITA- de macht overneemt. Maar de regeringen van die landen kunnen niet anders dan onze strijd steunen. De Machels, de Moegabe's, de Dos Santo's, en de Kaunda's: ze zijn allemaal een produkt van de bevrijdingsstrijd. Zo zijn ze aan de macht gekomen. Mis schien zijn er grenzen aan wat ze in de praktijk kunnen doen, maar ze kunnen niet onze vijanden zijn. Zal het geweld niet leiden tot een polarisatie tussen blank en zwart en de opbouw van een niet-raciale samenleving onmogelijk maken? Men moet het ANC nageven dat het heeft geprobeerd die polarisatie te vermijden. Maar als dat de prijs is die we moe ten betalen om niet ons leven lang slaven te zijn, dan zullen we die betalen. Maar hoewel de blanke Zuidafrikanen nu genieten van de voordelen van de apartheid denk ik niet dat ze er allemaal voor zou den willen sterven. Nu al wei geren duizenden ervoor te vechten. Zuid-Afrika mag van geluk spreken dat het een organisatie als het ANC heeft. Als het ANC de macht over neemt, zal het geen onder scheid maken tussen de ras sen. Men hoort nogal vaak de be schuldiging dat het ANC on der grote invloed staat van de blanke communisten? Ik weet niet wie die blanke communisten zijn. Als ik zeg: noem ze eens, antwoordt men: Joe Slovo. Als ik vraag en wie nog meer, zeggen ze niets. Het is buitengewoon vreemd dat de blanke communisten zo veel macht, invloed, suprema tie en superioriteit wordt toe geschreven. Waarom worden we niet beïnvloed door zwarte communisten. En waarom worden de communisten niet door ons beïnvloed? Indivi duele leden van de Commu nistische Partij zijn hetzelfde als leden van het ANC. Is de positie van Joe Slovo sterker doordat de Sovjet- Unie het ANC militaire steun geeft? Nee, we hebben directe toe gang tot de landen die ons steunen. We ontmoeten presi denten, premiers en ministers. De contacten worden onder houden door delegaties van het ANC. Soms worden die door mij geleid, soms door an deren. Waarom hebben we Joe Slovo nodig om Bulgarije en Hongarije over te halen ons te steunen? Waarom den ken de mensen dat het ANC niet kan draaien zonder steun van blanke Zuidafrikanen? Hoe kan een hele beweging als het ANC afhankelijk zijn van één persoon? Mensen die tot de Communis tische Partij behoren, aan vaarden dat het ANC de toon moet aangeven. Ze stemmen hun beleid daarop af. Als Joe Slovo naar mij toekomt en ik zeg nee, aanvaardt hij dat. Ze aanvaarden onze koers, omdat ze inzien dat het een juiste koers is. Er is geen sprake van dat het ANC wordt ge controleerd, gestuurd of beïn vloed door communisten. STANLEY UYS The Guardian 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1983 | | pagina 10